U hebt een beëindigingsovereenkomst ontvangen? Wij zullen u helpen!

Uw advocaat voor arbeidsrecht Kerpen en Witten

Eerste beoordeling

Schrijf ons!

Onmiddellijk contact met een advocaat voor arbeidsrecht, IT-recht, gegevensbescherming en intellectueel eigendomsrecht.

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen en Witten

Arbeidsrecht - Sterke partner voor werknemers en werkgevers

Arbeidsrecht kantoor

U hebt een beëindigingsovereenkomst ontvangen? Wat nu?

In tegenstelling tot ontslag is een beëindigingsovereenkomst voor veel ondernemingen een gebruikelijke manier om een arbeidsverhouding te beëindigen. Er zijn enkele belangrijke punten waarmee rekening moet worden gehouden bij de correcte afhandeling van een dergelijk contract.

Veel ondernemers maken de fout de essentiële vereisten voor de geldigheid van een beëindigingsovereenkomst niet in acht te nemen. Want dit moet volgens  §§ 623, 126 BGB er is een schriftelijke overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever over de beëindiging van de arbeidsverhouding. Alleen dan is dit geldig. Aan de eis van schriftelijkheid is echter alleen voldaan indien beide partijen deze overeenkomst persoonlijk en met de hand hebben ondertekend. In dit geval zijn elektronische handtekeningen geen vorm van handtekening die kan worden gebruikt.
In een dergelijk geval zou de beëindigingsovereenkomst als ongeldig worden beschouwd.

In een dergelijk geval moet u een Advocaat voor arbeidsrecht om advies en vertegenwoordiging te vragen. De daaropvolgende stappen, namelijk de herroeping van de beëindigingsovereenkomst, de betwisting ervan of de terugtrekking uit de overeenkomst, worden immers gekenmerkt door tal van juridische valkuilen. De algemene regels inzake ontbinding zijn van toepassing op de beëindigingsovereenkomst, § 123 BGBen degene die aftreedt, § 323 BGB.

In dergelijke gevallen moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan de eis van eerlijke onderhandelingen. Ook hier, vertegenwoordiging door een Advocaat voor arbeidsrecht Het is raadzaam een onderhandelaar te raadplegen, omdat dit de druk van de onderhandelingen aanzienlijk kan verhogen en meestal tot betere eindresultaten leidt in de vorm van een hogere ontslagvergoeding.

Een ander onderwerp betreffende de beëindiging van een arbeidsverhouding door middel van een beëindigingsovereenkomst is de AGB controle, op voorwaarde dat de inhoud van desion contractges is niet serieus om over te onderhandelen. Is het een individuele beëindigingsovereenkomst of een modelbeëindigingsovereenkomst? Dit maakt ook een ernstig juridisch verschil.

Wees niet naïef! Laat het onderzoek van uw beëindigingsovereenkomst en het voeren van onderhandelingen over de inhoud daarvan met de werkgever over aan een Advocaat voor arbeidsrecht. Dit verhoogt uw kansen op succes in geval van een geschil aanzienlijk en leidt vaak tot hogere ontslagvergoedingen en kortere bijbehorende concurrentiebedingen. Vaak wordt de tijd die nodig is om tot een minnelijke schikking te komen ook aanzienlijk verkort wanneer een advocaat wordt geraadpleegd. 
Wij gaan de hoorzitting in de kamer echter niet uit de weg. Indien tijdens de bemiddelingszitting geen akkoord met de (voormalige) werkgever kan worden bereikt, zullen wij voor u strijden tot de arbeidsrechtbank een beslissing neemt. 

Laat daarom de betwisting van een beëindigingsovereenkomst over aan
 de professionals. In het beste geval heeft u een rechtsbijstandverzekering; zo niet, dan vragen wij rechtsbijstand voor u aan of bespreken de kosten en baten van een eventuele rechtszaak met u.

Zorg voor je professionele toekomst, wij doe de rest!

 

Beëindigingsovereenkomst

Post-contractueel non-concurrentiebeding

Verlof- en schadevergoedingsverboden

Post-contractueel non-concurrentiebeding

Het is voor de meeste ondernemingen een gangbare praktijk geworden om in de arbeidsovereenkomst voor werknemers boven een bepaald hiërarchisch niveau een postcontractueel non-concurrentiebeding op te nemen. Het doel hiervan is de onderneming na het vertrek van de werknemer te beschermen tegen het feit dat de werknemer een arbeidsverhouding aangaat met een concurrerend bedrijf en de voormalige werkgever schade berokkent met zijn sectorspecifieke kennis. 

De daaraan verbonden kosten staan echter niet altijd in verhouding tot de baten ervan. Veel bedrijven vergeten namelijk vaak dat een postcontractueel concurrentiebeding ook een prijs heeft. Volgens § 74 (2) HGB een postcontractueel non-concurrentiebeding is alleen geldig en bindend indien is voorzien in de betaling van een vergoeding, een wachtgeldvergoeding.

Dit moet overeenkomen met ten minste de helft van het laatste jaarsalaris van de werknemer per jaar van het verbod. Anders moet het als ondoeltreffend worden beschouwd!

Ook in dit specifieke geval is het advies altijd een ervaren Advocaat voor arbeidsrecht aan de werkgever. In het kader van het juridisch advies en de daarmee samenhangende vertegenwoordiging bij de werkgever kan deze ervoor zorgen dat enerzijds de vergoeding voor het concurrentiebeding kan worden aangepast en verhoogd of dat in het belang van de werknemer een vervroegde beëindiging ervan kan worden bewerkstelligd.

Dus laat niets aan het toeval over! Neem contact met ons op. Wij werken met u samen om een strategie te ontwikkelen om uw vorderingen af te dwingen. We zijn niet onkritisch, maar we weten het: Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen.

Meestal blijken zelfs vorderingen die als zeker werden beschouwd, moeilijk te handhaven. Daarom bespreken wij de kans van slagen om uw rechten af te dwingen met u tijdens het eerste consult. Advocatenkantoor door.

Uw advocatenkantoor Baumfalk voor arbeidsrecht in Kerpen en Witten

Advocaat