CORONA-SOFORTHILFE / CORONA-SOFORThilfe NRW

Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawo karne | Twój obrońca w sprawach karnych, niezawodny i wyspecjalizowany

Zawiadomienie o wycofaniu pomocy nadzwyczajnej NRW 2020 / Corona pomoc nadzwyczajna NRW otrzymana od samorządu powiatowego?

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Pokażemy Ci, na co możesz przeznaczyć otrzymane dotacje, w jakich okolicznościach świadczenia muszą zostać zwrócone i w którym momencie popełniłeś przestępstwo.

31 maja 2020 r. upłynął termin składania wniosków o pomoc nadzwyczajną NRW Corona od rządu federalnego, która do tej pory została wypłacona przez kraje związkowe. Pisemne prośby rządu federalnego, rządów okręgowych, czy to w formie pocztowej, czy elektronicznej, o dowody właściwego wykorzystania funduszy państwowych zostały już masowo wysłane i dostarczone.

Zasadniczo, ze względu na różne dokumenty egzaminacyjne dla poszczególnych krajów i obecnie dużą liczbę Postępowania w sprawie nadużyć dotyczących dotacjiDużą niepewność wśród odbiorców środków dofinansowania wywołał fakt, że prokuratura wszczęła już postępowanie przeciwko nieuprawnionym odbiorcom środków dofinansowania.

Nie wpadaj w panikę. Z powodzeniem broniliśmy już wielu z tych postępowań w imieniu naszych klientów i poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego tematu.

Kto musi spłacić Corona Emergency Aid NRW / NRW Emergency Aid 2020?

Warunki spłaty pomocy nadzwyczajnej Corona NRW

Ogólnie rzecz biorąc, należy najpierw powiedzieć, że dotacje Corona (pomoc nadzwyczajna Corona, pomoc nadzwyczajna NRW 2020) nie muszą być spłacane. Chyba, że beneficjent, czyli ówczesny wnioskodawca, nie spełniał wymogów do ubiegania się o nie, wykorzystał te dotacje na niewłaściwe wydatki lub nawet złożył fałszywe oświadczenia przy ubieganiu się o nie.

Ponadto należy zaznaczyć, że zasadniczo do skorzystania z pomocy nadzwyczajnej Corona nie kwalifikuje się żadne przedsiębiorstwo, które już korzysta ze środków Funduszu Stabilizacji Gospodarczej, pomocy pomostowej, specjalnych programów KfW lub szybkich pożyczek KfW lub korzystało z nich w momencie składania wniosku.

W związku z tym, jeśli dotknęło Cię wyłącznie związane z Coroną, wskazane, wąskie gardło płynnościowe, które zagraża ekonomicznej egzystencji Twojego przedsiębiorstwa, nie musisz zwracać otrzymanych dotacji. W większości krajów związkowych otrzymane dotacje mogą być wykorzystane tylko na koszty operacyjne, ale są wyjątki, jak np. kraje związkowe Badem-Wirtembergia i NRW, gdzie część dotacji może być nawet wykorzystana na koszty utrzymania na podstawie miesięcznego ryczałtu.

Na przykład w Badem-Wirtembergii zatwierdzona kwota ryczałtowa wynosi 1.180,00 euro, a w NRW nawet 2.000,00 euro miesięcznie do wykorzystania na pokrycie kosztów utrzymania.

Co się stanie, jeśli nie będę potrzebował lub nie wykorzystam pełnej kwoty dotacji na pokrycie kosztów operacyjnych?

Nadmierna kompensacja pomocy nadzwyczajnej Corona NRW

Każdy, kto otrzymał więcej dotacji, dopłat, niż wynosiła jego poniesiona szkoda, musi zwrócić różnicę właściwemu organowi. Tu właśnie ma zastosowanie pojęcie nadkompensacji. Należy zaznaczyć, że nadwyżka rekompensaty to różnica między otrzymaną pomocą nadzwyczajną NRW / NRW Emergency Aid 2020 a faktycznym wąskim gardłem płynności. Należy tu również uwzględnić zaoszczędzone koszty, takie jak obniżki czynszu lub odroczenia bieżących pozycji, które mają być przeznaczone na koszty operacyjne.

Jak obliczyć niedobór płynności pokażemy w dalszej części artykułu.

Corona Emergency Aid NRW, NRW Emergency Aid 2020, Corona Emergency Aid Recovery Notice, Corona Emergency Aid NRW, Corona Emergency Aid Recovery, adwokat prawo karne Witten, adwokat prawo karne Kolonia, adwokat prawo karne Kerpen

Jak obliczyć niedobór płynności?

Obliczanie niedoboru płynności

Wąskie gardło płynności finansowej oblicza się jako różnicę pomiędzy bieżącymi dochodami z bieżącej działalności Państwa firmy, bez doliczania zatwierdzonej i otrzymanej pomocy doraźnej Corona NRW, pomniejszonymi o bieżące wydatki rzeczowe i finansowe związane z prowadzoną działalnością. Dowód na istnienie wąskiego gardła płynności finansowej występuje, jeżeli w okresie finansowania (w przypadku pomocy doraźnej Corona jest to 3 miesiące) suma rzeczywistych bieżących wydatków rzeczowych i finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest większa niż suma bieżących przychodów z działalności gospodarczej.

Jak obliczyć niedobór płynności?

Obliczanie niedoboru płynności

Wąskie gardło płynności finansowej oblicza się jako różnicę pomiędzy bieżącymi dochodami z bieżącej działalności Państwa firmy, bez doliczania zatwierdzonej i otrzymanej pomocy doraźnej Corona NRW, pomniejszonymi o bieżące wydatki rzeczowe i finansowe związane z prowadzoną działalnością. Dowód na istnienie wąskiego gardła płynności finansowej występuje, jeżeli w okresie finansowania (w przypadku pomocy doraźnej Corona jest to 3 miesiące) suma rzeczywistych bieżących wydatków rzeczowych i finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest większa niż suma bieżących przychodów z działalności gospodarczej.

Oblicza się go zatem w następujący sposób:

Przychody z działalności kontynuowanej

Ciągłe profesjonalne nakłady rzeczowe i finansowe
=
Wąskie gardło płynności

Jeżeli kwota ujemnego niedoboru płynności finansowej jest większa lub równa NRW Pomocy Doraźnej Corona, którą otrzymałeś, nie jesteś zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Jeżeli ujemna kwota niedoboru płynności finansowej jest mniejsza od wypłaconej NRW pomocy doraźnej Corona, różnica musi być zwrócona proporcjonalnie do organu odpowiedzialnego za nią.

Jeżeli w ogóle nie występuje brak płynności finansowej, tzn. jeżeli bieżące dochody są wyższe od bieżących zawodowych wydatków rzeczowych i finansowych, to oczywiście pomoc doraźna musi być w całości zwrócona właściwemu organowi.
Poniżej znajduje się przykładowa kalkulacja Wirtschaft.NRW dla celów ilustracyjnych.

Corona Emergency Aid NRW, NRW Emergency Aid 2020, Corona Emergency Aid Recovery Notice, Corona Emergency Aid NRW, Corona Emergency Aid Recovery, adwokat prawo karne Witten, adwokat prawo karne Kolonia, adwokat prawo karne Kerpen

Na jakie koszty mogę przeznaczyć środki z Corona-Soforthilfe NRW?

Możliwości wykorzystania Corony Pomoc doraźna NRW

 • Koszty biurowe: Na przykład opłaty pocztowe, telefonia, drukarki (związane z nimi opłaty leasingowe, jeśli istnieją), internet, materiały biurowe.
 • Koszty reklamy / marketingu.
 • Koszty konserwacji, napraw i utrzymania.
 • Koszty doradztwa podatkowego, biznesowego i prawnego.
 • Koszty pokoju / wynajem.
 • Wydatki na materiały, dostawy i koszty sprzedanych towarów.
 • Inwestycje zastępcze, ale tylko przy odpowiedniej cenie zakupu do 800,00 euro netto.
 • Koszty pojazdu, w tym podatek od pojazdu i ubezpieczenie, minus użytek prywatny.
 • Składki na ubezpieczenie firmy, składki do izby, składki do stowarzyszeń zawodowych i branżowych.
 • Koszty inwestycji i materiałów eksploatacyjnych związanych z koronami: np. szyby z pleksiglasu, środki maskujące, środki dezynfekujące.
 • Planowane spłaty.
 • Raty leasingowe, koszty rezygnacji, zwrócone prowizje i przedpłaty operacyjne (ale z wyłączeniem przedpłat podatkowych).
 • Odsetki operacyjne od pożyczek, kredytów, rachunków bieżących i opłat bankowych. 
 • Fikcyjna płaca przedsiębiorcy, ale nie we wszystkich krajach związkowych i tylko pod warunkiem, że nie złożono wniosku o dodatkowe wsparcie dochodu podstawowego.

Do jakich kosztów nie mogę wykorzystać dofinansowania z Corona-Soforthilfe NRW?

Wyłączone zastosowania Corona Pomoc doraźna NRW

 • Składki na prywatne ubezpieczenie i zabezpieczenie emerytalne
 • Amortyzacja
 • Korzyści dla funduszu emerytalnego
 • Koszty osobowe, ponieważ dodatek za krótki czas pracy jest przeznaczony na ten cel.
 • Koszty wynajmu prywatnego
 • Płatności na rzecz ustawowych ubezpieczeń emerytalnych, zdrowotnych i opieki długoterminowej.
 • Nowe inwestycje operacyjne, które nie musiały zostać nabyte ze względu na wymogi związane z Koroną.
 
Należy jednak zauważyć, że koszty kwalifikowane mogą się różnić w zależności od specyfiki krajów związkowych.

Na podstawie jakich kryteriów ma być spłacona NRW w ramach pomocy nadzwyczajnej dla Corony?

Kryteria spłaty pomocy nadzwyczajnej Corona NRW

Pierwszym kryterium, które nieuchronnie prowadzi do obowiązku zwrotu otrzymanej przez NRW pomocy nadzwyczajnej Corona, jest sytuacja, w której o tę pomoc wnioskowano, zatwierdzono ją i tym samym rozdysponowano więcej niż jeden raz. Te podwójne lub nawet wielokrotne wypłaty muszą być oczywiście zwrócone właściwemu organowi.

Ponadto istnieje obowiązek spłaty w przypadku niespełnienia wymogów wniosku. Jednym z istotnych wymogów aplikacyjnych dla ubiegania się o pomoc nadzwyczajną Corona jest bowiem fakt, że wnioskujące przedsiębiorstwo nie znajdowało się w trudnej sytuacji w momencie 31 grudnia 2019 r. zgodnie z art. 2 pkt 18 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych. Wielu wnioskodawców nie przestrzegało lub pomijało to kryterium. Definicja przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ma zastosowanie, gdy tylko jedna z następujących okoliczności ma zastosowanie do przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 18 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych i brzmi następująco:

 • W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponad połowa subskrybowanego kapitału zakładowego powinna była zostać utracona z powodu skumulowanych strat.
 • Przedsiębiorstwa, które otrzymały pomoc na restrukturyzację lub są objęte planem restrukturyzacji.
 • Przedsiębiorstwa, które spełniają wymogi postępowania upadłościowego lub które otrzymały pomoc na ratowanie i jeszcze jej nie spłaciły.
 • Spółki, w których wspólnik ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki/przedsiębiorstwa, a ponadto połowa wykazanego kapitału własnego została utracona w wyniku strat. 

Jakich konsekwencji prawnych mogę się spodziewać, jeśli złożyłem fałszywe oświadczenia podczas ubiegania się o Corona Emergency Aid NRW / NRW Emergency Aid 2020 lub wykorzystałem środki na pokrycie niewłaściwych kosztów?

konsekwencje prawne

W zasadzie należy tu najpierw rozróżnić procedurę prawa administracyjnego - zwrot na podstawie § 48 i § 49a ustawy o postępowaniu administracyjnym - oraz procedurę prawa karnego - zwrot na podstawie § 48 i § 49a ustawy o postępowaniu administracyjnym. Nadużycia finansowe związane z dotacjami według §264 ust. 5 StGB do wyróżnienia.

Procedura prawa administracyjnego

Odzyskanie zatwierdzonej i otrzymanej pomocy nadzwyczajnej Corona NRW zgodnie z §48 i §49a, VwVfG NRW:

Odzyskanie przyznanej NRW pomocy doraźnej Corona następuje zazwyczaj dlatego, że albo, jak już opisaliśmy, wykorzystałeś finansowanie NRW pomocy doraźnej Corona na niewłaściwe koszty, wstecznie uznany w 3-miesięcznym okresie ważności pomocy doraźnej nie może wykazać wąskiego gardła płynnościowego, albo nie wykorzystałeś finansowania w całości na pokrycie swoich kosztów operacyjnych.

Niemniej jednak, zdecydowanie zaleca się skorzystanie z porady i reprezentacji prawnika posiadającego doświadczenie w tej dziedzinie w zakresie dalszych działań w celu sprzeciwienia się odzyskaniu należności lub umożliwienia prawidłowej obsługi spłaty bez konieczności obawiania się konsekwencji prawnych wynikających z postępowania administracyjnego.

Nie popełniaj błędu reprezentowania siebie, nie ryzykuj przegrania sprawy z powodu pułapek prawnych w ramach tych postępowań, w których prowadzi śledztwo przeciwko Tobie samorząd powiatowy, prokuratura.

Skontaktuj się z nami i daj się reprezentować kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w tych postępowaniach. Już wielokrotnie udało nam się rozstrzygnąć takie postępowania na korzyść naszych klientów.

Konsekwencją przegrania takiej sprawy mogą być wysokie grzywny i w konsekwencji zakaz pracy zgodnie z § Sekcja 49a (3) VwVfG NRW muszą zapłacić kwotę zwrotu w wysokości 5% powyżej stawki bazowej p.a. zgodnie z § 247 niemieckiego kodeksu cywilnego od pełnej kwoty otrzymanej pomocy awaryjnej Corona.

Postępowanie karne

Oszustwo w zakresie dotacji w związku z bezprawnym wykorzystaniem pomocy nadzwyczajnej Corona NRW zgodnie z §264 ust. 5 StGB.

Oskarżenie o Nadużycia finansowe związane z dotacjami wydawany jest najczęściej na podstawie zarzutu fałszywego stwierdzenia zamiast przysięgi, co oznacza, że prokuratura zarzuca Ci, że składając wniosek o pomoc doraźną Corona NRW, umyślnie, z zamiarem przestępczym, złożyłeś nieprawdziwe oświadczenia.

Jeśli otrzymałeś zawiadomienie z prokuratury o tych zarzutach lub zawiadomienie o wezwaniu do stawienia się przed właściwym dla Ciebie organem policji lub nawet prokuratury, niezwłocznie skontaktuj się z prawnikiem, który ma doświadczenie w tej formie postępowań karnych, aby być doradzonym i reprezentowanym przeciwko zarzutom oraz prawnie w grożącym Ci postępowaniu karnym.

Nie składaj żadnych oświadczeń wobec władz bez porady prawnika. Prawdopodobnie obciążyłbyś tylko siebie, na swoją niekorzyść. Milczenie jest w tym przypadku złotem!

Ponadto trzeba wiedzieć, że jeśli prokuratura w Nadużycia finansowe związane z dotacjami Jeśli zostaniesz oskarżony o wykroczenie, będziesz musiał liczyć się także z dalszym postępowaniem administracyjnym, a mianowicie z odzyskaniem otrzymanej pomocy doraźnej.

Skontaktuj się z nami i daj się reprezentować kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w tych postępowaniach. Już wielokrotnie udało nam się rozstrzygnąć takie postępowania na korzyść naszych klientów.

Konsekwencją przegrania takiej sprawy może być kara pozbawienia wolności do 3 lat, w zależności od wagi sprawy, jak widać na przykładzie wyroku sądu rejonowego Berlin-Tiergarten.

Przykład

Mężczyzna skazany za oszustwa związane z pomocą w nagłych wypadkach w Coronie

"17.07.20 | 18:59 godz.

Jest to pierwszy wyrok za oszustwo w systemie pomocy doraźnej Corona w Berlinie: mężczyzna zebrał ponad 20.000 euro dla firm, które częściowo nawet nie istniały. 31-latek już na początku procesu przyznał się do winy. Teraz został skazany.

Sąd Rejonowy Berlin-Tiergarten skazał 31-letniego mężczyznę za oszustwo w firmie Corona Instant Aid w Berlinie.

W piątek został uznany za winnego niesłusznego pobrania 21.500 euro. Sąd wymierzył mu karę roku i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Musi również zapłacić grzywnę w wysokości 2.000 euro.

Pozwany wiedział o Oszustwo w zakresie dotacji winny sześciu zarzutów, orzekł w piątek Sąd Rejonowy w Tiergarten. Kilkakrotnie ubiegał się o dotacje z Investitionsbank Berlin (IBB), posługując się fałszywymi danymi - wyjaśnił sędzia. Mężczyzna zachował się w sposób społecznie szkodliwy. Jednak przestępstwa zostały mu bardzo ułatwione.

Jest to pierwszy wyrok za oszustwo w sprawie pomocy nadzwyczajnej Corona w Berlinie. Nie jest on jeszcze prawnie wiążący; strony postępowania mogą się od niego odwołać w ciągu tygodnia.

Przyznanie się do winy na początku procesu
Oskarżony już na początku procesu dwa tygodnie temu przyznał się, że wymyślił kilka firm i wyłudził dotacje. Wnioskował o 77,5 tys. euro. Rzecznik sądu Raphael Neef powiedział po wyroku, że w pięciu przypadkach firmy, dla których oskarżeni ubiegali się o dotacje, nie istniały. W jednym przypadku liczba pracowników była błędna.

Po zgłoszeniu przez bank podejrzanych działań prokuratura przeprowadziła śledztwo, a pod koniec kwietnia oskarżony trafił do aresztu. Mężczyzna zwrócił pieniądze.

Na początku procesu 31-latek tłumaczył, że po tym, jak kilku jego znajomych nagle miało "kieszenie pełne pieniędzy", postanowił "przyłączyć się do rajdu". Jego obrońca wyjaśnił, że kwoty zostały wypłacone bez kontroli - "to było dziecinnie proste i słowo się rzekło". We wnioskach złożonych w formie cyfrowej wymagano podania tylko kilku danych.

Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo umorzył jedną sprawę z pierwotnych siedmiu zawartych w akcie oskarżenia.

Źródło: rbb24.de"

Z jakimi kosztami powinienem się liczyć, jeśli będę reprezentowany przez adwokata?

Koszty obrony przez adwokata w zakresie prawa karnego

Oczywiście, reprezentacja prawna przez prawnika będzie kosztować, to jasne, ale poniesiesz znacznie wyższe koszty, jeśli nie będziesz reprezentowany. W najgorszym wypadku będzie Cię to kosztować nie tylko pieniądze, ale i wolność!

Obrona w postępowaniu przygotowawczym, która kończy się umorzeniem postępowania, kosztuje oskarżonych ok. 650,- EUR. Gdyby jednak w toku postępowania nie udało się doprowadzić do umorzenia, a zamiast tego prokuratura postawiła zarzuty, oskarżony musi powołać się na
Zestaw ok. 1200,- EUR kosztów całkowitych.

Jeżeli w takim przypadku dojdzie do uniewinnienia, to koszty z tym związane ponosi nawet skarb państwa. Jednak tylko w przypadku uniewinnienia!

Czy potrzebujesz pomocy prawnej od adwokata w sprawach karnych?

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych