Zakład pracy w prawie pracy

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawo pracy | Silny partner dla pracowników i pracodawców

Przedsiębiorstwo / Czym jest przedsiębiorstwo w prawie pracy

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Definicja przedsiębiorstwa w prawie pracy i to, czy pracownik jest w nim zatrudniony, czy nie, odgrywa rolę w takich scenariuszach, jak np. Przeniesienie własności przedsiębiorstwaale także powództwa o ochronę przed zwolnieniem, Powiadomienia o wypowiedzeniu oraz Odprawy emerytalne odgrywa istotną rolę. W dalszej części artykułu bardziej szczegółowo rozkładamy pojęcie przedsiębiorstwa w prawie pracy.

Co dokładnie oznacza termin farma?

Definicja według niemieckiego prawa pracy

Firma, Firma w prawie pracy, Firma w prawie pracy, Prawnik w firmie, Prawo pracy w firmie, Prawnik prawo pracy Kerpen, Prawnik prawo pracy Kolonia, Prawnik prawo pracy Witten

Istnieje jednoznaczna definicja tego pojęcia wg. Prawo pracy niestety nie. Głównym powodem różnych interpretacji pojęcia "zakład" są różne cele prawne, którym jest ono podporządkowane. W prawie europejskim różne dyrektywy pełnią różne funkcje. Jeden Dyrektywa w sprawie przenoszenia własności przedsiębiorstw na przykład, ma inny cel niż dyrektywa o masowych zwolnieniach. Kolejną przyczyną odmiennego stosowania prawnego i znaczenia pojęcia zakładu jest fakt, że orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) jest tylko warunkowo zgodne z orzecznictwem Federalnego Sądu Pracy (BAG).

Rozróżnienie między terminami zakład i przedsiębiorstwo

Rozróżnienie między zakładem a przedsiębiorstwem

Zasadniczo istnieje poważna różnica między pojęciami przedsiębiorstwa i firmy; przedsiębiorstwo reprezentuje jednostkę prawną firmy, natomiast zakład pracy - jednostkę organizacyjną firmy.

Firmy mogą np. mieć kilka zakładów, ale odwrotnie kilka firm może też tworzyć / stanowić połączony zakład, choć ten przypadek jest raczej wyjątkiem. Jeżeli np. przedsiębiorstwo próbuje prawnie rozdzielić procesy pracy w przedsiębiorstwie, które się ze sobą stykają, poprzez utworzenie kilku spółek, to nadal nie jest możliwe obejście ochrony przed zwolnieniem pracowników, ponieważ pojęcie wielkości przedsiębiorstwa pozostaje nienaruszone. W tym przypadku sumuje się wszystkich pracowników, aby określić wielkość przedsiębiorstwa.

Co opisuje ustawa o konstytucji zakładów pracy?

Ustawa o konstytucji zakładów pracy (BetrVG)

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Federalnego Sądu Pracy (Bundesarbeitsgericht, BAG) pojęcie zakładu w rozumieniu Ustawa o konstytucji zakładów pracy (BetrVG) jednostka organizacyjna, w ramach której pracodawca i zatrudnieni pracownicy realizują określone cele związane z pracą. Jednak fizyczna bliskość lub jedność nie jest w żadnym wypadku decydująca, a raczej ujednolicone zarządzanie/przywództwo, zawieranie umów, księgowość, grafik, jak również planowanie urlopów oraz zatrudnianie i zwalnianie.

Czy istnieje możliwość utworzenia szczątkowego gospodarstwa?

Czy jest to działanie szczątkowe?

W przypadku stopniowej likwidacji przedsiębiorstwa nie powstają "przedsiębiorstwa rezydualne", ponieważ jednostka nie może powstać jedynie w wyniku likwidacji. Nie może to mieć miejsca, w szczególności dlatego, że w przeciwnym razie warunki Przeniesienie własności przedsiębiorstwa zostałaby podana. Zatem w każdym przypadku osoba, która nabywa / kupuje ostatni środek trwały, czyli maszynę, jest zobowiązana do przejęcia również zatrudnionych pracowników. Nie odpowiada to jednak rozumieniu Przeniesienie własności przedsiębiorstwa.

Który pracownik najemny jest przypisany do której części przedsiębiorstwa?

Przypisanie pracowników do części przedsiębiorstwa

Przypisanie pracownikom, którzy w szczególnym sensie wykonują w ramach stosunku pracy zadania wyłącznie na rzecz jednej części zakładu pracy, w sposób oczywisty i prosty należy przypisać do poszczególnych części zakładu pracy.

Ale co z działami/jednostkami firmy wyższego szczebla?

W większości przypadków pracownicy działów kadrowych, działu zasobów ludzkich lub działu księgowości, na przykład, nie mogą być konkretnie przypisani do części przedsiębiorstwa i dlatego nie są przenoszeni wraz z nim w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa, chyba że pracowali tylko w określonej części przedsiębiorstwa. Zdarza się to jednak tylko w rzadkich przypadkach w małych i średnich przedsiębiorstwach, ale na poziomie grupy zdarza się. Ponieważ w środowisku korporacyjnym dość często zdarza się, że komuś w dziale kadr powierza się na przykład tylko zatrudnianie i zwalnianie pracowników z określonego obszaru.

Czy potrzebujesz prawnika z zakresu prawa pracy?

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych