Umowa zakładowa w prawie pracy

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawo pracy | Silny partner dla pracowników i pracodawców

Umowa spółki

Kancelaria Prawna BAUMFALK w Kerpen-Horrem i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Umowa o dzieło, umowa o dzieło w prawie pracy, umowa o dzieło prawo pracy, umowa o dzieło prawnik, umowa o dzieło w prawie pracy, umowa o dzieło prawnik, prawnik prawo pracy Kerpen, prawnik prawo pracy Kolonia, prawnik prawo pracy Witten

Podstawa prawna umowy o dzieło wynika z. § 77 BetrVG. Umowa zakładowa jest umową zawartą pomiędzy pracodawcą a Rada Zakładowa. Umowa zakładowa reguluje prawa i obowiązki pracowników, pracodawcy lub Rada Zakładowa przedsiębiorstwa. W sektorze publicznym nie ma umów zakładowych, ale tzw. umowy o świadczenie usług, które zawierane są między radą pracowniczą a resortem. Czy powinno być kilka Rady zakładowe Jeżeli w przedsiębiorstwie istnieje kilka rad zakładowych, to z tych kilku rad należy utworzyć centralną radę zakładową. Rady zakładowe zostać ustalona. 

W skład ogólnej rady zakładowej wchodzi jeden lub dwóch członków poszczególnych rad zakładowych. Centralna rada zakładowa nie jest jednak nadrzędna wobec poszczególnych rad zakładowych. W przypadku spółek dominujących i spółek zależnych można powołać radę zakładową grupy, która podejmuje wówczas uchwały dla całej grupy, a następnie także porozumienia zakładowe lub grupowe.

Umowa spółki musi mieć formę pisemną i być podpisana przez obie strony. Zazwyczaj umowy o pracę regulują np. dress code, zakaz palenia, modele czasu pracy czy nawet urlopy i BHP. Nie wszystko jednak da się uregulować w umowie o dzieło. Dalsze lub dodatkowe regulacje, które normalnie zostały już zawarte w drodze układu zbiorowego pracy, nie są zgodne z prawem. Inaczej jest tylko wtedy, gdy układ zbiorowy pracy wyraźnie dopuszcza regulację w drodze porozumienia zakładowego. Ten zapis w układzie zbiorowym nazywany jest również klauzulą otwarcia. Moc regulacyjna umowy o dzieło ma więc ograniczony zakres, ale wywołuje bezpośredni i przymusowy skutek.

Zawarte porozumienie musi być podane do wiadomości pracodawcy. W tym celu wystarczy, że umowa o dzieło zostanie wywieszona lub zawieszona w odpowiednim miejscu w zakładzie pracy. Skutek umowy o dzieło w jej formie jest nieograniczony. Można ją jednak wypowiedzieć z zachowaniem zwykłego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub zastąpić nową. Jednakże umowa o dzieło może również ulec automatycznemu rozwiązaniu na skutek upływu terminu, porozumienia stron o rozwiązaniu umowy, upływu okresu zatrudnienia lub samego rozwiązania umowy. Rada Zakładowa (jeśli umowa spółki była z nią związana), niewypłacalności spółki, czy też przez Przeniesienie własności przedsiębiorstwa. Częściowe rozwiązanie umowy o roboty budowlane nie jest możliwe. Treść umowy o dzieło może zatem obowiązywać tylko w całości lub wcale. 

Wyjątki od tej ogólnej zasady istnieją tylko wtedy, gdy pracodawca i rada zakładowa uzgodnili w umowie o pracę możliwość częściowego rozwiązania umowy. Częściowe rozwiązanie umowy jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy część, która nadal istnieje, ma sens sama w sobie i stanowi zamkniętą regulację. Jeżeli jednak umowa o dzieło została wypowiedziana, wywołuje ona skutki zgodnie z § 77 VI BetrVG po. Oznacza to, że rozwiązana umowa spółki będzie istniała do czasu zawarcia nowego porozumienia pomiędzy Rada Zakładowa i pracodawca. Dotyczy to jednak tylko układów zakładowych, gdzie decyzja komisji pojednawczej mogłaby zastąpić porozumienie między pracodawcą a radą zakładową.

Porozumienie zakładowe ma sens, gdy pracodawca chce dokonać regulacji, która zwykle wymaga pozytywnej zgody rady zakładowej. Jeśli natomiast rada zakładowa jest zaangażowana w sprawy podlegające współdecydowaniu, może nawet sama inicjować działania poprzez swoje prawo inicjatywy.

Zakres umowy zakładowej dotyczy niemal wszystkich pracowników firmy. Zawarte porozumienia dotyczą również pracowników, którzy przystąpili do pracy w zakładzie po zawarciu umowy o pracę. Tym samym umowa o pracę ma wpływ na wszystkich przyszłych pracowników. Umowa o dzieło nie dotyczy jednak osób, które objęte są § 5 ust. 2, 3 i 4 BetrVG spadać. Nie są one objęte postanowieniami umowy spółki. Są to np. przedstawiciele prawni lub członek organu zarządzającego lub kadra kierownicza zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce.

Zasadniczo należy rozróżnić dwa rodzaje umów spółek. Pierwszym z nich jest umowa o dzieło podlegająca egzekucji. W tym przypadku, jak już wspomniano, rada zakładowa ma własne prawo do współdecydowania. Jeżeli pracodawca odmawia zawarcia porozumienia zakładowego, rada zakładowa może, zgodnie z § 87 BetrVG odwołanie do komisji pojednawczej. Ostateczna decyzja komisji pojednawczej zastępuje porozumienie między pracodawcą a radą zakładową. 

W ten sposób można więc zmusić pracodawcę do jego uchwalenia. Drugim rodzajem umowy o dzieło jest dobrowolna umowa o dzieło. Porozumienia te regulują wszystko tam, gdzie rada zakładowa nie ma prawa współdecydowania. Na stronie § 88 BetrVG nie jest rozstrzygająca, a jedynie pojawiają się propozycje tematów. W związku z tym porozumienie zakładowe może być zawarte w tym trybie tylko wtedy, gdy pracodawca i rada zakładowa uzgodnią jego treść.

Przy rozważaniu, które prawo i która zasada ma zastosowanie do konkretnego pracownika, nierzadko pojawiają się niejasności. Często pojawia się pytanie, z jakiego źródła prawnego można skorzystać. Czy obowiązuje mnie własna umowa o pracę, układ zbiorowy pracy lub porozumienie zakładowe? Ogólna zasada jest taka, że umowa o pracę i układ zbiorowy pracy mają zwykle pierwszeństwo. Należy jednak przestrzegać zasady przychylności. Oznacza to po prostu, że stosuje się tę regulację, która jest korzystniejsza dla pracownika. 

Jeśli istnieje umowa o dzieło, nie musi być ona wyraźnie wymieniona w umowie o pracę, ale nadal obowiązuje. Podobnie, pracownik nie musi wiedzieć o porozumieniu zakładowym ani mieć o nim świadomości, aby miało ono zastosowanie do jego stosunku pracy. Samo istnienie umowy jest wystarczające.

Realizacja zawartej i ważnej umowy o prace należy wówczas do obowiązków pracodawcy i tylko pracodawcy. Rada zakładowa nie jest uprawniona do ingerowania w zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeżeli jednak pracodawca nie przestrzega lub nie realizuje porozumienia zakładowego, rada zakładowa może wszcząć postępowanie przed sądem pracy, aby zmusić pracodawcę do jego realizacji.

Zostałeś zwolniony lub otrzymałeś od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę?

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych