GDPR / Odszkodowania i ochrona danych pracowników

DSGVO / Odszkodowania i ochrona danych pracowników - Wyrok ArbG Düsseldorf z dnia 5 marca 2020 r., sygn. akt 9 Ca 6557/18

O czym to było?

Kancelaria Prawna BAUMFALK w Kerpen-Horrem i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Sąd Pracy w Düsseldorfie przyznał pracownikowi roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę na podstawie art. 82 ust. 1 GDPR po tym, jak jego były pracodawca nie przekazał mu kompletnych i terminowych informacji na podstawie art. 15 GDPR (Sąd Pracy w Düsseldorfie, wyrok z dnia 5 marca 2020 r. - 9 CA 6557/18).

Strony spierały się przed Sądem Pracy w Düsseldorfie o udzielenie informacji, ujawnienie i kopie, a także o odszkodowanie na podstawie GDPR. Po rozwiązaniu stosunku pracy powódka wystąpiła przeciwko byłemu pracownikowi, spółce z siedzibą w Düsseldorfie, z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niepełnego i spóźnionego udostępnienia danych zgodnie z Art. 15 GDPR i w związku z tym zażądała odszkodowania w łącznej wysokości 143.482,81 EUR. Powód domagał się m.in. informacji, czy jego dane osobowe były przetwarzane przez pozwanego oraz przez inne osoby lub firmy, a także różnych innych kwestii wymienionych w pozwie oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez pozwanego.

W związku z tym Sąd Rejonowy w Düsseldorfie przyznał powódce odszkodowanie w wysokości 5.000,00 euro.

Kontekst prawny

Zgodnie z § 15 DSVGO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli tak jest, osoba ta ma prawo do uzyskania informacji o takich danych osobowych oraz informacji, o których mowa w sekcji 15 ust. 1 lit. a)-h). W przypadkach, w których szkoda materialna lub niematerialna została wyrządzona z powodu naruszenia GDPR, osoba ta ma roszczenie o odszkodowanie wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego.

W ocenie Sądu Pracy w Düsseldorfie powodowi przysługiwało takie odszkodowanie w wysokości 5.000 euro. W niniejszej sprawie pozwana nie zastosowała się do Art. 15 ust. 1 pkt 1, ust. 2 lit. a, b w zw. z art. 12 ust. 1, 3 E. i tym samym naruszył prawo powoda do informacji. Ze względu na wielomiesięczne opóźnienie w dostarczaniu informacji, które były wówczas niewystarczające, powód pozostawał w niewiedzy i początkowo spotkał się z odmową, a następnie mógł jedynie w ograniczonym zakresie sprawdzić, czy i w jaki sposób pozwana przetwarzała jego dane osobowe, według Sąd Pracy w Düsseldorfie.

Pracownik poniósł z tego powodu szkodę niematerialną. Zgodnie z Motyw 146 GDPR administrator lub podmiot przetwarzający rekompensują wszelkie szkody poniesione przez osobę w wyniku przetwarzania niezgodnego z niniejszym rozporządzeniem. Pojęcie szkody ma być interpretowane szeroko w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz w sposób w pełni zgodny z celami niniejszego rozporządzenia. W szczególności nie istniałby próg de minimis, który prowadziłby do odrzucenia roszczenia o odszkodowanie na podstawie Art. 81 (1) DSGVO prowadzi do. Dla uzasadnienia odpowiedzialności należało wziąć pod uwagę rozmiar szkody niemajątkowej zgodnie z Art. 82 (1) DSGVO nie ma znaczenia i wpływa jedynie na wysokość roszczenia.

W niniejszej sprawie sąd określił krzywdę doznaną przez powódkę na kwotę 5.000,00 euro. W uzasadnieniu swojej decyzji sąd stwierdził, odnosząc się do motywu 146 GDPR:

"Osoba zainteresowana powinna otrzymać pełne i skuteczne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Aby E. działała, naruszenia muszą być skutecznie sankcjonowane, co osiąga się przede wszystkim poprzez odszkodowania w wysokości odstraszającej."

Perspektywy i konsekwencje

Decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna i została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Düsseldorfie pod numerem sprawy 14 Sa 294/20. Jeśli wyrok zostanie utrzymany w mocy lub jeśli inne sądy krajowe pójdą w ślady sędziów z Düsseldorfu, będzie on stanowił decyzję o niewyobrażalnym znaczeniu dla ochrony danych pracowników i przyniesie znaczny efekt dźwigni na korzyść pracowników. Należy się spodziewać, że dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdę na podstawie Art. 82 ust. 1 DSGVO w kontekście rozwiązywania stosunków pracy, z którymi pracownicy będą starali się skutecznie dochodzić i przygotowywać własne roszczenia w przypadku zwolnienia lub innego rozwiązania stosunku pracy.

To, czy istnieje potrzeba działania ze strony Państwa jako pracodawcy w odniesieniu do zgodności z DSGVO lub czy ma sens dla Państwa jako pracownika dochodzenie odpowiedniego roszczenia odszkodowawczego, wymaga zbadania przez biegłego sądowego. Prawnik z doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych i prawa pracy.

GDPR / Odszkodowania i ochrona danych pracowników

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Skontaktuj się z nami

pl_PLPolski