Oszustwo inwestycyjne zgodnie z § 264a StGB

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawo karne | Twój obrońca w sprawach karnych, niezawodny i wyspecjalizowany

Oszustwo w zakresie inwestycji kapitałowych zgodnie z § 264a StGB

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Każdy, kto obiecuje błękitne niebo dla określonych inwestycji kapitałowych, nie tylko czyni siebie odpowiedzialnym za te obietnice, ale także podlega odpowiedzialności karnej. W szczególności nadużycia finansowe związane z inwestycjami kapitałowymi stanowią ważną część Prawo karne gospodarczePrzestępstwo nie zależy od zrealizowanej i poniesionej straty pieniężnej. Do dokonania przestępstwa wystarczy natomiast sam akt oszustwa, dlatego zaleca się ostrożność. Kryptowaluty, opcje binarne, fundusze nieruchomości, systemy kuli śnieżnej czy handel CFD to wersje oszustw inwestycyjnych, które są dziś często wykorzystywane. 

Według doniesień medialnych o postępowaniach karnych w sprawie oszustw inwestycyjnych, inwestorzy w Niemczech są co roku pozbawiani milionów euro. Raz po raz przedmiotem tych doniesień są "podejrzane firmy inwestycyjne" i firmy pośredniczące, które stosują sztuczki, aby wyłudzić od inwestorów ich pieniądze. Choć może to być prawda, nie zawsze musi tak być. Oskarżeni powinni zatem kompleksowo zapoznać się z zakresem i granicą § 264a StGB i tym samym podejmować skuteczne działania w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Przesłanki oszustwa inwestycyjnego zgodnie z § 264a StGB

Wymagania Oszustwo inwestycyjne - § 264a StGB

Oszustwo związane z inwestycjami kapitałowymi jest przestępstwem, które jest karane przez prawo. § 264a StGB jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech lub karą grzywny. Klasyczne oszustwo inwestycyjne przebiega w ten sposób, że inwestor zostaje oszukany pod fałszywym pretekstem, dzięki czemu oszust uzyskuje zainwestowane pieniądze. Norma ta ma zatem na celu nie tylko ochronę aktywów inwestorów, ale także zabezpieczenie funkcjonowania rynku kapitałowego. 

Ponieważ norma ta interweniuje już w okresie poprzedzającym rzeczywiste oszustwo, jest to tzw. przestępstwo abstrakcyjnego zagrożenia. Często pojawiają się one w. Prawo karne gospodarcze i charakteryzują się tym, że do dokonania przestępstwa wystarczy sama czynność wprowadzenia w błąd. Oznacza to, że niezależnie od wystąpienia szkody majątkowej, karę wymierza się wyłącznie na podstawie popełnionego czynu.

oszustwo inwestycyjne, oszustwo inwestycyjne według § 264a StGB, § 264a StGB, oszustwo inwestycyjne stgb, prawo karne gospodarcze, adwokat prawo karne Kerpen, adwokat prawo karne Kolonia, adwokat prawo karne Witten

Przez jakie wypowiedzi popełniane jest oszustwo kapitałowe według § 264a StGB?

Cechy charakterystyczne oszustwa kapitałowego zgodnie z § 264a StGB

Do odpowiedzialności karnej wystarczają już pewne nieścisłości, nieprawidłowości lub niekompletność ze strony podmiotów działających na rynku kapitałowym w reklamie inwestycji w celu sprzedania inwestorowi określonej inwestycji lepszej i bardziej opłacalnej niż jest w rzeczywistości. W szczególności uwzględnione są wszystkie okoliczności, które mają wpływ na wartość, ryzyko i możliwości inwestycji, a zatem nadają się do wprowadzenia w błąd rozsądnego inwestora w celu dokonania inwestycji. Nie chodzi zatem o wystąpienie szkody majątkowej, a jedynie o tzw. okoliczności wartościotwórcze. 

W związku z tym nie są objęte nim okoliczności związane z motywem, czyli np. procedura sposobu osiągania zysków. Zawsze jednak należy brać pod uwagę specyfikę konkretnego, indywidualnego przypadku i co do zasady stosować jako punkty odniesienia ustawy o rynku kapitałowym i inne przepisy prawne.

Które obiekty referencyjne są objęte oszustwem kapitałowym?

Przedmioty referencyjne oszustwa kapitałowego zgodnie z § 264a StGB

Zasadniczo zakres zastosowania § 264a StGB otwiera się tylko wtedy, gdy przestępstwo dotyczy inwestycji kapitałowych. Dobra fizyczne nie są więc objęte ubezpieczeniem. Norma ta wyraźnie wymienia papiery wartościowe, prawa poboru lub akcje mające na celu przyznanie udziału w wyniku przedsiębiorstwa. Ponadto w ustępie pierwszym i drugim przepisu wymieniono oferty zwiększenia depozytu na takich akcjach, jak również tych, którymi przedsiębiorca zarządza we własnym imieniu, ale na rachunek osoby trzeciej.

Klasycznymi przykładami (ust. 1) są akty służące dochodzeniu prawa, prawa do otrzymania świadczeń wynikających z członkostwa w spółce (np. prawo do otrzymywania zysków), a także udziały w spółkach lub funduszach oraz majątek powierniczy (ust. 2).

Konkretne przestępstwo oszustwa w zakresie inwestycji kapitałowych zgodnie z § 264a StGB

Przestępstwo oszustwa kapitałowego zgodnie z § 264a StGB

W prospektach, oświadczeniach lub przeglądach musiały być zawarte błędne korzystne stwierdzenia lub ukryte niekorzystne fakty, które miały znaczenie dla decyzji o nabyciu inwestycji lub podwyższeniu kapitału. Oszustwo inwestycyjne może być zatem popełnione jedynie w ramach reklamy publicznej w prospektach, oświadczeniach lub przeglądach. 

Jeśli oferent w trakcie osobistej konsultacji oszukuje potencjalnego inwestora co do istotnych cech inwestycji, to podlega to jedynie normalnemu przestępstwu oszustwa zgodnie z § 263 StGB. To ostatecznie wymusza na oferencie na rynku kapitałowym obowiązek wyczerpującego i pełnego poinformowania potencjalnego inwestora wynikający z przepisów prawa karnego. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej, usługodawcy powinni zatem dostarczyć wystarczających informacji na temat wszystkich okoliczności, które mają wpływ na wartość, możliwości i ryzyko inwestycji kapitałowej.

W szczególności odpowiedzialność za prospekt emisyjny stanowi odrębny obszar w prawie rynku kapitałowego. Co do zasady prospekt emisyjny musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do oceny emitenta i oferowanego produktu.

Inne wymagane sposoby popełnienia przestępstwa oszustwa inwestycyjnego

Wymagany sposób popełnienia przestępstwa oszustwa kapitałowego zgodnie z § 264a StGB

Ponadto dodatkowo wymagane jest, aby sprawca używał określonych środków do popełnienia przestępstwa oraz zwracał się do większego kręgu adresatów. Wymóg, aby zachowanie sprawcy było skierowane do większego kręgu osób, wyklucza, jak już wyjaśniono, oszustwa indywidualne. Ponadto czynność wprowadzenia w błąd musi dotyczyć dystrybucji formularzy inwestycyjnych lub ofert zwiększenia lokaty na takie inwestycje kapitałowe. W związku z tym wymagany jest związek faktyczny i czasowy między dystrybucją lub ofertą a środkami reklamy lub sprzedaży.
oszustwo inwestycyjne, oszustwo inwestycyjne według § 264a StGB, § 264a StGB, oszustwo inwestycyjne stgb, prawo karne gospodarcze, adwokat prawo karne Kerpen, adwokat prawo karne Kolonia, adwokat prawo karne Witten

Bezkarność w przypadku oszustw dotyczących inwestycji kapitałowych

Bezkarność

W określonych warunkach prawnych możliwe jest również uzyskanie zwolnienia od kary lub bezkarności pomimo wypełnienia znamion przestępstwa oszustwa inwestycyjnego. Tym samym każdy, kto praktykuje tzw. czynną skruchę, może uniknąć kary. § 264a ust. 3 k.k. stanowi, że wolna od kary pozostaje osoba, która dobrowolnie uniemożliwia wykonanie czynności na podstawie przestępstwa lub osoba, która podejmuje w tym celu poważne starania.

Czym jest schemat Ponziego regularnie kojarzony z oszustwem inwestycyjnym?

Powiązania z piramidami finansowymi

Termin piramida finansowa oznacza nielegalny model biznesowy w dziedzinie oszustw związanych z inwestowaniem kapitału. Mają one strukturę piramidalną, na szczycie systemu znajduje się oszust, który czerpie zyski ze stale rosnącej liczby inwestujących inwestorów. Jednak po pewnym czasie system, który działa na początku, staje w miejscu, przez co inwestorzy tracą zainwestowane pieniądze.

Ważne środki i zasady postępowania w przypadku podejrzenia oszustwa inwestycyjnego

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia oszustwa inwestycyjnego

  • Zachować milczenie w sprawie i jak najmniej rozmawiać z organami ścigania; każde usłyszane słowo jest udokumentowane i w pewnych okolicznościach może być wykorzystane przeciwko oskarżonemu.

  • Brak ujawnienia danych dotyczących dostępu

  • Brak podpisania dokumentów, nawet protokołu awaryjnego

  • Zażądać nakazu przeszukania lub wyjaśnienia przyczyn bezpośredniego zagrożenia

  • Jak najszybciej skontaktuj się z obrońcą, aby zlecić opracowanie strategii obrony odpowiedniej dla oskarżonego.

Nasza rada

Co do zasady, w przypadku potencjalnych przestępstw związanych z oszustwami zaleca się natychmiastowy kontakt z adwokatem zajmującym się obroną w sprawach karnych. Stopień legalności może być wąski i w każdym przypadku należy kierować się fachową pomocą prawną. Tak więc, z pomocą doświadczonego Prawnik zajmujący się prawem karnym Można też np. działać na rzecz umorzenia postępowania przed wniesieniem aktu oskarżenia i przeprowadzeniem rozprawy głównej.

Jesteśmy dla Ciebie na terenie całego kraju w przypadku przesłuchania przez policję lub obrony przed oskarżeniem!

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych