Oszustwo dotyczące dotacji Pożyczka KfW

Ryzyko oszustwa w zakresie dotacji w przypadku uruchomienia pożyczek KfW

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawo karne | Twój obrońca w sprawach karnych, niezawodny i wyspecjalizowany

Oszustwo dotyczące dotacji Pożyczka KfW

Ryzyko oszustwa w zakresie dotacji w przypadku uruchomienia pożyczek KfW

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że korzystanie z kredytów KfW stanowi dla wielu przedsiębiorstw tymczasowe wsparcie ekonomiczne, pozwalające na odzyskanie - choćby tylko częściowe - fatalnych strat w obrotach w wyniku kryzysu Corony. Jednak, co zaskakujące, już w trakcie procesu składania wniosku szereg rzeczy może pójść nie tak/nieprawidłowo, co może skutkować konsekwencjami karnymi, np. ryzykiem popełnienia Nadużycia finansowe związane z dotacjami według § 264 StGB a w konsekwencji zapłata grzywny lub pozbawienie wolności - w najgorszym przypadku istnieje nawet możliwość pozbawienia wolności do 10 lat!

Dlatego przy zawieraniu takich umów kredytowych należy zachować szczególną ostrożność. W najgorszej sytuacji jest wielu freelancerów, osób samozatrudnionych i drobnych przedsiębiorców, którzy z powodu ekonomicznych zagrożeń dla ich egzystencji zmuszeni są do korzystania z rządowych programów pomocowych, które jednak ostatecznie stawiają ich w jeszcze bardziej niepewnej sytuacji niż wcześniej.

Jakie są warunki pożyczki KfW i jakie jest ryzyko nadużyć w zakresie dotacji?

Warunki ubiegania się o kredyt KfW

Szybka pożyczka KfW

Szybki kredyt KfW wspiera każdą działalność przedsiębiorczą, która obejmuje przejęcia i inwestycje, jak również koszty bieżące i kapitał obrotowy. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 800.000 euro. Ponadto pożyczka jest oprocentowana według stopy debetowej w wysokości 3% rocznie przez okres 10 lat, przy czym KfW przejmuje 100% ryzyka bankowego.

Wniosek składany jest najczęściej za pośrednictwem banku domowego lub za pośrednictwem partnera finansującego. Partner ten sprawdza dane wnioskodawcy, które są istotne dla udzielenia pożyczki. Obejmuje to informacje o liczbie pracowników, rocznym obrocie i generowanym zysku. Każdy, kto już w tym momencie podaje nieprawdziwe lub niepełne informacje, jest z reguły podejrzany o popełnienie Nadużycia finansowe związane z dotacjami według § 264 StGB i związane z tym wszczęcie postępowania przygotowawczego.

Kredyt dla przedsiębiorców KfW

Kredyt dla przedsiębiorców KfW promuje firmy i freelancerów, którzy działają na rynku od co najmniej pięciu lat. Nawiasem mówiąc, warunki ramowe kredytu dla przedsiębiorców KfW odpowiadają warunkom szybkiego kredytu KfW. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że w tym przypadku KfW Bank przejmuje jedynie maksymalnie 90% ryzyka związanego z odpowiedzialnością. Ze względu na ryzyko rezydualne, które pozostaje po stronie partnera finansującego, ma miejsce szersza kontrola zdolności kredytowej i dokumentacji, co w związku z tym zwiększa ryzyko odpowiedzialności karnej z powodu Nadużycia finansowe związane z dotacjami znacznie wzrosła.

Specjalny program KfW miał początkowo trwać tylko do 31 grudnia 2020 r., ale obecnie zarządzono jego przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. Do tej pory na realizację programu przeznaczono ponad 5 mld euro. Świadczy to o tym, że pożyczki KfW sprawdziły się, szczególnie w czasie kryzysu Corony. Ponadto należy przedłużyć okres obowiązywania szybkiej pożyczki KfW, tak aby była ona nadal dostępna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw zatrudniających do dziesięciu pracowników.

Jakie dokładnie zachowania są zagrożone karą w przypadku oszustw dotyczących dotacji?

Fakty kryminalne dotyczące oszustw w zakresie dotacji

Zgodnie z § 264 StGB osoba, która przedstawia nieprawdziwe lub niepełne fakty w odniesieniu do faktów istotnych dla dotacji, podlega odpowiedzialności karnej.

Dotyczy to przede wszystkim nieprawdziwych informacji o firmie lub działalności na własny rachunek lub jako wolny strzelec, o liczbie pracowników oraz o bieżących materiałach operacyjnych i kosztach finansowych - takich jak czynsze handlowe, dzierżawy, koszty leasingu.

Nieprawdziwe deklaracje o innych małych grantach, o które już się ubiega, to również nieprawdziwa informacja. Problematyczne staje się również powiadamianie o potrzebie wsparcia. W tym zakresie wnioskodawca musi podać przyczyny sytuacji ekonomicznej zagrażającej istnieniu przedsiębiorstwa z powodu kryzysu Corona. Wnioskodawca musi być w stanie potwierdzić, że pandemia Corony spowodowała u niego trudności ekonomiczne, które zagrażają jego egzystencji, ponieważ przewiduje się, że bieżące dochody z działalności gospodarczej nie wystarczą na spłatę zobowiązań. Wprawdzie w tym momencie wnioskodawca ma pewien margines swobody, ale oczywiście jest to również w pełni weryfikowalne przez wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych.

Niepełne informacje występują na przykład w przypadkach, gdy ukrywa się, że straty przedsiębiorstwa są rekompensowane przez inny dział przedsiębiorstwa lub składa się fałszywe oświadczenia o spadku sprzedaży, który miał miejsce już przed kryzysem w firmie Corona.

Na stronie Nadużycia finansowe związane z dotacjami grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat pięciu. Fakt, że nawet rażąco niedbałe fałszywe oświadczenia podlegają sankcjom karnym z art. 264 V k.k. wskazuje na realne, jak i znaczne ryzyko odpowiedzialności karnej wnioskodawcy.

To, czy zarzucono nieprawdziwy lub niepełny fakt, zależy od konkretnych informacji podanych w formularzach wniosków i załączonych ulotkach. Dlatego w tym przypadku należy przeprowadzić kompleksową analizę poszczególnych przypadków i nie jest możliwa żadna ogólna odpowiedź.

Oszustwo dotacyjne, kredyt KfW, oszustwo dotacyjne Kredyt KfW, kredyt KfW, adwokat prawo karne Kolonia, adwokat prawo karne Kerpen, adwokat prawo karne Witten

Jednoczesne połączenie pożyczek KfW i pomocy Corona

Pomoc Corona połączona z pożyczkami KfW

Ponadto wiele przedsiębiorstw nie uwzględniło ostatnio obowiązujących pułapów pomocy przy korzystaniu z tych pożyczek KfW. Zgodnie z rozporządzeniem De-Minimis (nr 1407/2013) wydanym przez Komisję Europejską, pomoc może być co do zasady udzielona przedsiębiorstwu do kwoty 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Dodatkowo, w wyniku pandemii Corony, rząd federalny zdecydował o przyznaniu kolejnych 800 tys. euro na firmę w ramach pomocy. Oznacza to, że do dyspozycji przedsiębiorstw na dotacje w ramach tych zasad jest łączna kwota 1 mln euro. Kwota ta nie może być przekroczona. Jeśli więc teraz wnioskodawca otrzymuje kwotę bez uzasadnienia, to dotacja jest nielegalna i musi zostać zwrócona. Również w tym przypadku wnioskodawca naraża się na ryzyko popełnienia Nadużycia finansowe związane z dotacjami z.

Szczególnie problematyczne jest również to, że ten maksymalny limit jest regularnie szybko przekraczany. O ile w przypadku kredytów KfW o okresie spłaty do sześciu lat za pomoc uznawano dotychczas same oszczędności na odsetkach, o tyle w przypadku kredytów KfW dla przedsiębiorców za pomoc uznaje się już, co zaskakujące, całą wartość nominalną. Jest to istotny czynnik w przestrzeganiu pułapu pomocy, ponieważ wraz z inną pomocą, taką jak pomoc pomostowa Corona, pułap może zostać szybko przekroczony. Szczególna ostrożność wymagana jest zatem przy szczególnie wysokich kwotach kredytów, jak to ma miejsce w przypadku kredytów KfW. Również w przypadku szybkiej pożyczki KfW, nawet jeśli okres spłaty jest krótszy, pożyczka liczy się jako dotacja w pełnej wysokości.

Niedawne podwyższenie pułapu pomocy do 4 mln euro w ramach pomocy na pokrycie kosztów stałych

Pułap pomocy

Komisja Europejska zareagowała jednak odpowiednio i 20.11.2020 r. zatwierdziła niemiecki program ramowy, w ramach którego ma zostać przejęta część niepokrytych kosztów stałych przedsiębiorstw dotkniętych pandemią Corony. Podnosi to pułap pomocy do 4 mln euro na firmę, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku i spełnienia warunków. Nawet jeśli to rozporządzenie ramowe umożliwia przyznanie dodatkowych dotacji, to i tak istnieje zwiększone ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd w przypadku złożenia wniosku z powodu Nadużycia finansowe związane z dotacjami według § 264 StGB do karania. Ponadto rozszerzony maksymalny limit nie zmienia istniejącego wstępnego podejrzenia w przypadku już toczącego się postępowania wstępnego, ponieważ przyczyna prawna poprzednio otrzymanej pomocy nie może leżeć w stałej pomocy w zakresie kosztów, która dopiero niedawno weszła w życie.

Rząd niemiecki prowadzi jednak obecnie negocjacje z Komisją Europejską w sprawie dopuszczenia w ramach prawa pomocy publicznej dalszej pomocy przekraczającej 4 mln euro na przedsiębiorcę.

Nasze zalecenie

Duża liczba złożonych wniosków rodzi obawy, że organy ścigania będą nadal miały dużo dodatkowej pracy. Dlatego też wskazane jest, aby nawet w czasach kryzysu przekazywać dokładne i szczegółowe informacje. Jeśli z perspektywy czasu pojawią się wątpliwości co do możliwości złożenia wniosku lub jeśli postępowanie karne zostało już wszczęte, zaleca się natychmiastową konsultację z prawnikiem w celu uniknięcia zagrożenia konsekwencjami karnymi.

Z jakimi kosztami powinienem się liczyć, jeśli będę reprezentowany przez adwokata?

Koszty reprezentacji przez adwokata w sprawach karnych

Oczywiście, reprezentacja prawna przez Pieniądze prawnikówJest to oczywiste, ale jeśli nie jesteś reprezentowany, poniesiesz znacznie wyższe koszty. W najgorszym przypadku koszty Nie tylko to Pieniądzeale także twój Wolność!

Obrona w postępowaniu przedsądowym, która kończy się umorzeniem postępowania, kosztuje oskarżonego ok. 650,- EUR. Jeżeli jednak nie jest możliwe doprowadzenie do umorzenia w ramach postępowania, a prokuratura stawia zarzuty, oskarżony musi powołać się na
ok. 1200,- EUR Ustalenie kosztów całkowitych.

Jeżeli Uniewinnienie skutki w takim przypadku Koszty za to nawet od Skarb Państwa noszone. Jednakże tylko w przypadku Uniewinnienie!

W przypadku przesłuchania przez policję jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju!

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem karnym w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych