Oszustwo subwencyjne przy pożyczce KfW: Zalecana ostrożność! - Niebezpieczeństwo oszustwa przy korzystaniu z kredytów KfW

Nie rozpaczaj. Wesprzemy Cię szybko i niezawodnie w Twojej obronie!

Napisz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod adresem +49 (0) 2273 - 40 68 504

Oszustwo subwencyjne Pożyczka KfW Ostrożność zalecana! - Niebezpieczeństwo oszustwa przy korzystaniu z kredytów KfW

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że korzystanie z kredytów KfW stanowi dla wielu przedsiębiorstw tymczasowe wsparcie ekonomiczne, które pozwala im na częściowe choćby odbudowanie się po fatalnych spadkach obrotów spowodowanych kryzysem w strefie korony. Zaskakujące jest jednak to, że już w trakcie procesu składania wniosku wiele rzeczy może pójść nie tak/nieprawidłowo, co może mieć konsekwencje karne, jak np. ryzyko popełnienia oszustwa dotacyjnego zgodnie z § 264 niemieckiego kodeksu karnego (StGB) i w konsekwencji zapłacenia grzywny lub kary pozbawienia wolności - w najgorszym przypadku istnieje nawet możliwość pozbawienia wolności do 10 lat!

Dlatego przy zawieraniu takich umów kredytowych należy zachować szczególną ostrożność. W najgorszej sytuacji jest wielu freelancerów, osób samozatrudnionych i drobnych przedsiębiorców, którzy z powodu ekonomicznych zagrożeń dla ich egzystencji zmuszeni są do korzystania z rządowych programów pomocowych, które jednak ostatecznie stawiają ich w jeszcze bardziej niepewnej sytuacji niż wcześniej.

Jakie są warunki pożyczki KfW i jakie jest ryzyko nadużyć w zakresie dotacji?

Oszustwo subwencyjne Pożyczka KfW

Szybka pożyczka KfW

Szybki kredyt KfW wspiera każdą działalność przedsiębiorczą, która obejmuje przejęcia i inwestycje, jak również koszty bieżące i kapitał obrotowy. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 800.000 euro. Ponadto pożyczka jest oprocentowana według stopy debetowej w wysokości 3% rocznie przez okres 10 lat, przy czym KfW przejmuje 100% ryzyka bankowego.

Wniosek jest zazwyczaj składany za pośrednictwem banku macierzystego lub partnera finansującego. Partner ten sprawdza dane wnioskodawcy, które są istotne dla przyznania pożyczki. Obejmuje to informacje na temat liczby pracowników, rocznego obrotu i generowanego zysku. Kto w tym momencie poda nieprawdziwe lub niepełne informacje, ten z reguły jest podejrzany o popełnienie oszustwa dotacyjnego zgodnie z § 264 niemieckiego kodeksu karnego (StGB) i związane z tym wszczęcie postępowania przygotowawczego.

Kredyt dla przedsiębiorców KfW

Kredyt dla przedsiębiorców KfW wspiera przedsiębiorstwa i osoby wykonujące wolny zawód, które działają na rynku od co najmniej pięciu lat. Nawiasem mówiąc, warunki ramowe kredytu dla przedsiębiorców KfW odpowiadają warunkom szybkiej pożyczki KfW. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że w tym przypadku KfW Bank przejmuje jedynie maksymalnie 90% ryzyka odpowiedzialności. Ze względu na ryzyko rezydualne, które pozostaje po stronie partnera finansującego, istnieje ma miejsce dokładniejsze badanie zdolności kredytowej i dokumentacji, co w związku z tym znacznie zwiększa ryzyko odpowiedzialności karnej za oszustwa związane z dotacjami.

Specjalny program KfW miał początkowo trwać tylko do 31 grudnia 2020 r., ale obecnie zarządzono jego przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. Do tej pory na realizację programu przeznaczono ponad 5 mld euro. Świadczy to o tym, że pożyczki KfW sprawdziły się, szczególnie w czasie kryzysu Corony. Ponadto należy przedłużyć okres obowiązywania szybkiej pożyczki KfW, tak aby była ona nadal dostępna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw zatrudniających do dziesięciu pracowników.

Jakie dokładnie zachowania są zagrożone karą w przypadku oszustw dotyczących dotacji?

Zgodnie z art. 264 kodeksu karnego, odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w odniesieniu do Fakty istotne dla subsydium fakty nieprawidłowe lub niekompletne wykonuje.

Dotyczy to przede wszystkim nieprawdziwych informacji o firmie lub działalności na własny rachunek lub jako wolny strzelec, o liczbie pracowników oraz o bieżących materiałach operacyjnych i kosztach finansowych - takich jak czynsze handlowe, dzierżawy, koszty leasingu.

Nieprawdziwe oświadczenia dotyczące innych małych dotacji, o które już wnioskowano, są również błędne informacje. Staje się to również problematyczne w odniesieniu do powiadomień o potrzebie wsparcia. W tym względzie skarżący musi podać powody sytuacji ekonomicznej zagrażającej jego egzystencji z powodu kryzysu Corony. Wnioskodawca musi być w stanie potwierdzić, że pandemia Corony postawiła go w trudnej sytuacji ekonomicznej, która zagraża jego egzystencji, ponieważ bieżące dochody z działalności gospodarczej prawdopodobnie nie wystarczą na spłatę jego zobowiązań. Chociaż wnioskodawca ma w tym momencie pewien margines swobody, to oczywiście podlega on również pełnej kontroli ze strony systemu sądownictwa karnego.

Niekompletne informacje są na przykład w przypadku zatajenia faktu, że straty przedsiębiorstwa są wyrównywane przez inny dział przedsiębiorstwa lub złożenia fałszywych oświadczeń o spadku sprzedaży, który miał miejsce jeszcze przed kryzysem w spółce Corona.

Oszustwo subsydiowe może być karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do pięciu lat. Fakt, że nawet rażąco niedbałe wprowadzenie w błąd podlega sankcjom karnym na podstawie art. 264 V Kodeksu karnego, wskazuje na realne i znaczne ryzyko odpowiedzialności karnej wnioskodawcy.

To, czy zarzucono nieprawdziwy lub niepełny fakt, zależy od konkretnych informacji podanych w formularzach wniosków i załączonych ulotkach. Dlatego w tym przypadku należy przeprowadzić kompleksową analizę poszczególnych przypadków i nie jest możliwa żadna ogólna odpowiedź.

Jednoczesne połączenie pożyczek KfW i pomocy Corona

Ponadto wiele przedsiębiorstw, korzystając z pożyczek KfW, nie uwzględniło ostatnio obowiązujących pułapów pomocy. Zgodnie z Rozporządzeniem De Minimis (nr 1407/2013) wydanym przez Komisję Europejską, co do zasady pomoc może być udzielona przedsiębiorstwu do kwoty 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Ponadto, w związku z pandemią Corony, rząd federalny zdecydował o przyznaniu kolejnych 800.000 euro na przedsiębiorstwo w ramach pomocy. Oznacza to, że w ramach tych zasad do dyspozycji przedsiębiorstw jest łączna kwota 1 mln euro na dotacje. Kwota ta nie może zostać przekroczona. Jeśli więc wnioskodawca otrzymuje teraz kwotę bez uzasadnienia, dotacja jest bezprawna i musi zostać zwrócona. Również w tym przypadku wnioskodawca naraża się na ryzyko popełnienia oszustwa subwencyjnego.

Szczególnie problematyczne jest również to, że ten maksymalny limit jest regularnie i szybko przekraczany. O ile w przypadku kredytów KfW na okres do sześciu lat za pomoc uznawano dotychczas same oszczędności na odsetkach, o tyle w przypadku kredytów KfW dla przedsiębiorców za dotację uznawana jest, o dziwo, cała wartość nominalna. Jest to ważny czynnik przy przestrzeganiu pułapu pomocy, ponieważ w połączeniu z inną pomocą, taką jak pomoc pomostowa Corona, pułap może zostać szybko przekroczony. Szczególną ostrożność należy zatem zachować w przypadku szczególnie wysokich kwot pożyczek, jak to ma miejsce w przypadku pożyczek KfW. Również w przypadku szybkiej pożyczki KfW, nawet jeśli okres spłaty jest krótszy, pożyczka w pełnej wysokości jest traktowana jako dotacja.

Niedawne podwyższenie pułapu pomocy do 4 mln euro w ramach pomocy na pokrycie kosztów stałych

Komisja Europejska zareagowała jednak odpowiednio i w dniu 20.11.2020 r. zatwierdziła niemiecki program ramowy, w ramach którego ma zostać przejęta część niepokrytych kosztów stałych przedsiębiorstw dotkniętych pandemią Corony. Podnosi to pułap pomocy do 4 mln euro na przedsiębiorstwo, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku i spełnienia określonych warunków. Nawet jeśli to rozporządzenie ramowe umożliwia przyznanie dodatkowych dotacji, to i tak istnieje znacznie zwiększone ryzyko, że w przypadku złożenia fałszywych oświadczeń we wniosku można zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej za oszustwo dotacyjne zgodnie z § 264 StGB (niemieckiego kodeksu karnego). Ponadto, rozszerzony maksymalny limit nie zmienia istniejącego wstępnego podejrzenia w przypadku już toczących się dochodzeń, ponieważ przyczyna prawna wcześniej otrzymanych subsydiów nie może leżeć w subsydium o stałych kosztach, które dopiero niedawno weszło w życie.

Rząd niemiecki prowadzi jednak obecnie negocjacje z Komisją Europejską w sprawie dopuszczenia w ramach prawa pomocy publicznej dalszej pomocy przekraczającej 4 mln euro na przedsiębiorcę.

Nasze zalecenie

Duża liczba złożonych wniosków rodzi obawy, że organy ścigania będą nadal miały dużo dodatkowej pracy. Dlatego też wskazane jest, aby nawet w czasach kryzysu przekazywać dokładne i szczegółowe informacje. Jeśli z perspektywy czasu pojawią się wątpliwości co do możliwości złożenia wniosku lub jeśli postępowanie karne zostało już wszczęte, zaleca się natychmiastową konsultację z prawnikiem w celu uniknięcia zagrożenia konsekwencjami karnymi.

Z jakimi kosztami powinienem się liczyć, jeśli będę reprezentowany przez adwokata?

Oczywiście, reprezentacja prawna przez Pieniądze prawnikówJest to oczywiste, ale jeśli nie jesteś reprezentowany, poniesiesz znacznie wyższe koszty. W najgorszym przypadku koszty Nie tylko to Pieniądzeale także twój Wolność!

Obrona w postępowaniu przedsądowym, która kończy się umorzeniem postępowania, kosztuje oskarżonego ok. 650,- EUR. Jeżeli jednak nie jest możliwe doprowadzenie do umorzenia w ramach postępowania, a prokuratura stawia zarzuty, oskarżony musi powołać się na
ok. 1200,- EUR Ustalenie kosztów całkowitych.

Jeżeli Uniewinnienie skutki w takim przypadku Koszty za to nawet od Skarb Państwa noszone. Jednakże tylko w przypadku Uniewinnienie!

Oczywiście z przyjemnością pomożemy w obronie osobom poszkodowanym w całym kraju. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem 
info@kanzlei-baumfalk.de lub telefonicznie
na stronie +49 (0)2273 - 40 68 504.

Państwa kancelaria prawna BAUMFALK

Adwokat Baumfalk

Nasze członkostwa