Nierozpoznawalność pomocy nadzwyczajnej w Coronie

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Kolonii z dnia 23.04.2020 r. - sygn. 39 T 57/20, pomoc w nagłych wypadkach Corona jest niedopuszczalna.

Fakty

Kancelaria Prawna BAUMFALK w Kerpen-Horrem i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Kolonii z dnia 23.04.2020 r. - sygn. 39 T 57/20, pomoc w nagłych wypadkach Corona jest niedopuszczalna.

Postępowanie przed sądem rejonowym w Bergisch Gladbach dotyczyło uchylenia zajęcia pomocy doraźnej Corona w wysokości 9.000,00 EUR.

Decyzją władz powiatu kolońskiego dłużnik otrzymał pomoc nadzwyczajną Corona w wysokości 9.000,00 EUR zgodnie z ustawą o pomocy państwa w sprawach cywilnych i handlowych. § 53 LHO w powiązaniu z programem przyznawania pomocy nadzwyczajnej w ramach federalnego programu "Pomoc nadzwyczajna Corona dla mikroprzedsiębiorstw i osób samozatrudnionych" oraz uzupełniającego programu krajowego "Pomoc nadzwyczajna NRW 2020".

Wierzyciel, doradca podatkowy, uzyskał tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi z tytułu należności z tytułu wynagrodzenia za pracę w charakterze doradcy podatkowego. Wierzyciel zlecił zajęcie wierzytelności płatniczej dłużnika wobec banku i przekazanie jej sobie do windykacji.

Dłużnik wystąpił do sądu rejonowego o uchylenie zajęcia jego rachunku w wysokości 9.000,00 EUR i zwolnienie odpowiedniej kwoty. Zgodnie z wnioskiem tutejszy Sąd zwolnił dłużnikowi całą kwotę 9.000,00 EUR, która wpłynęła na rachunek zajętej wierzytelności. Wierzyciel sprzeciwił się temu w trybie natychmiastowego odwołania. Tutejszy Sąd nie uwzględnił natychmiastowego odwołania i odnosząc się ponownie do uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, przekazał sprawę do rozstrzygnięcia Sądowi Okręgowemu.

Ocena prawna

Sąd Okręgowy w Kolonii w pełni zgodził się z twierdzeniami Sądu Rejonowego w Kolonii zawartymi w zaskarżonym postanowieniu i postanowieniu o wyłączeniu z postępowania w charakterze interwenienta.

Prawdą jest, że wniosek dłużnika dotyczył w istocie ustalenia kwoty wolnej od zajęcia zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. § 850k (1), (2) zdanie 1 nr 1 i ust. 3 ZPO. Jednakże w omawianym przypadku wniosek zgodny z § sekcja 850k (4) nie została przewidziana, ponieważ pomoc nadzwyczajna dla Corony nie była jedną z wymienionych tam kwot. W szczególności pomoc doraźna Corony nie była ani innym dochodem w rozumieniu § 850i ZPO, ani jednorazowym świadczeniem socjalnym w rozumieniu § 850i ZPO. § 850k ust. 2 zd. 1 nr 2 ZPO.

W celu uniknięcia nadmiernych trudności, wniosek dłużnika należało raczej traktować jako wniosek o ochronę przed egzekucją na podstawie § 765a ZPO zrozumieć. Pomoc w nagłych wypadkach Corona to stanowisko § ust. 851 (1) ZPO roszczenie niepodlegające zaskarżeniu, ponieważ przeznaczenie Pomoc nadzwyczajna w Coronie stanąłby na przeszkodzie dołączeniu.

I tak Sąd Okręgowy w Kolonii stwierdza:

"W orzecznictwie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, oprócz maksymalnej osobowości roszczeń, przypadki przeznaczenia od dawna uznawane są za przeszkody w zajęciu, które uniemożliwiają wierzycielowi dostęp do majątku na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) i b). § ust. 851 (1) ZPO Sąd może wyłączyć możliwość ograniczenia celu, jeżeli byłoby to nie do pogodzenia z celem roszczenia, który jest częścią treści prawnej (BGH, postanowienie z dnia 5 listopada 2004 r. - IXa ZB 17/04 -, juris, marginal nr 10). Cel nie musi wynikać bezpośrednio z przepisów prawa, jak to zwykle ma miejsce, na przykład, w przypadku przepisów dotyczących przyznawania pomocy publicznej.

Może ona wynikać także z natury stosunku prawnego, a w przypadku świadczeń publicznoprawnych ponadto z odpowiednich przepisów administracyjnych zastępujących lub interpretujących normy (BGH, wyrok z 29.10.1969 - I ZR 72/67 -, orzecznictwo, margines nr 23). Zgodnie z tym przepisem, pomoc nadzwyczajną Corona - jak słusznie uznał tutejszy Sąd - należy uznać za przeznaczoną bez dodatkowych wyjaśnień, ponieważ służy ona zabezpieczeniu bytu ekonomicznego beneficjenta i zniwelowaniu jego obecnych trudności z płynnością finansową wynikających z pandemii Corona, na co wskazuje cel świadczenia podany w decyzji.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Kolonii nie można utracić możliwości zaspokojenia roszczenia również przez to, że poprzez przelanie natychmiastowej pomocy na dany rachunek dłużnika powstaje jedynie roszczenie o zapłatę wobec instytucji kredytowej. Byłoby to wysoce niesprawiedliwe i sprzeczne z intencją ustawodawcy. W przypadkach nieobjętych § 850k ust. 4 ZPO W tym przypadku zostało to osiągnięte poprzez zastosowanie § 765a ZPO do osiągnięcia.

Perspektywy i konsekwencje

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Kolonii jest kolejnym znaczącym orzeczeniem w związku z pomocą nadzwyczajną Corona. Od czasu wprowadzenia w życie środków pomocy nadzwyczajnej Corona, zakres moich usług obejmuje również doradztwo prawne i obsługę w związku z pomocą nadzwyczajną Corona, począwszy od obrony przed administracyjnym zwrotem wnioskowanej pomocy nadzwyczajnej, aż po obronę w sprawach karnych, w których pomoc nadzwyczajna Corona mogła zostać bezpodstawnie otrzymana. W przypadku pytań lub w zależności od przypadku, który Państwa dotyczy, zapraszam do kontaktu ze mną i skorzystania z mojego doświadczenia jako Corona Natychmiastowa pomoc Prawnik skorzystać.

Nierozpoznawalność pomocy nadzwyczajnej w Coronie

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Skontaktuj się z nami