Ford Works Köln
Har uppsägning eller hävningsavtal mottagits?

Advokatbyrå för arbetsrätt i Kerpen, Köln och Witten

Arbetsrätt | Stark partner för arbetstagare och arbetsgivare

Har du fått en uppsägning eller ett hävningsavtal från Ford-Werke Köln som en del av nedskärningarna och massuppsägningarna?

Advokatbyrå för arbetsrätt i Kerpen, Köln och Witten

Advokat för - Arbetsrätt | Straffrätt | IT-rätt | Dataskydd

Även om IG-Metall redan hade varnat de anställda vid Fords anläggning i Köln, var det få som förväntade sig omfattningen av nedskärningarna vid anläggningen i Köln. 3 200 arbetstillfällen skall nu bort på grund av utbyggnaden av elektromobiliteten och den därmed sammanhängande omstruktureringen och omlokaliseringen av produktionen till USA. Men i vilken utsträckning är sådana massuppsägningar lagliga? Vad kan en anställd vid Ford-Werke Köln som har fått en uppsägning eller ett hävningsavtal på grund av dessa åtgärder göra?

I följande artikel kommer vi att gå in i detalj på de enskilda processuella steg som är relevanta för dig när det gäller korrekt och lönsam hantering av en uppsägning och den därmed sammanhängande talan om orättvis uppsägning. Vi kommer också att titta närmare på scenariot med ett uppsägningsavtal och lista vad du bör tänka på innan du undertecknar ett sådant avtal, vilka anspråk du har, vilka som fortfarande kan behöva förhandlas och vad du inte bör underteckna under några omständigheter eller vad du inte bör göra utan.

Ford-Werke Köln uppsägning, Ford-Werke Köln uppsägningsavtal, Ford-Werke Köln talan om oskälig uppsägning, Ford uppsägning, Ford-Werke Köln, Ford Köln massuppsägning, Ford Köln uppsägning

Talan om oskälig uppsägning

Ford-Werke Köln Uppsägning - Talan om uppsägning utan saklig grund

Det grundläggande som en anställd vid Ford-Werke Köln bör känna till är att preklusionsfristen innebär att en talan om skydd mot uppsägning måste väckas vid den behöriga arbetsdomstolen inom tre veckor efter mottagandet av ett uppsägningsbesked, annars kommer den anställdes anspråk att förfalla. Efter denna treveckorsperiod förfaller arbetstagarens anspråk och den därmed sammanhängande uppsägningen anses vara effektiv. 

Så om du har fått en uppsägning eller ett hävningsavtal från Ford-Werke Köln, slösa inte någon tid på att kontakta en advokat för arbetsrätt, söka råd och inleda lämpliga åtgärder genom dem. Detta förfarande är en förutsättning för korrekta rättsliga åtgärder. Ytterligare information om uppsägning, uppsägningsskydd, uppsägning av operativa skäl, uppsägningsavtal, avgångsvederlag, uppsägningsskydd och uppsägningsskyddsprocessen hittar du i följande artiklar från oss:

Vilka formella krav måste uppfyllas för sådana massuppsägningar?

Ford-Werke Köln uppsägning - villkor för massuppsägningar

För det första måste arbetsgivaren uppfylla den tillhörande anmälningsskyldigheten i enlighet med § 17 i lagen om skydd mot uppsägning (KSchG). I detalj innebär detta att informera den federala arbetsförmedlingen om de planerade uppsägningarna eller permitteringarna / nedskärningarna.

Dessutom måste företagsrådet informeras av arbetsgivaren om omfattningen av de jobb som ska skäras ned med hänsyn till orsakerna, antalet yrkesgrupper, perioderna för de planerade uppsägningarna, kriterierna för urvalet av anställda som ska sägas upp och det tillhörande sociala urvalet, samt beräkningen av tillhörande avgångsvederlag. Vidare är arbetsgivaren skyldig att vidarebefordra företagsrådets utlåtande om de planerade uppsägningarna till den federala arbetsförmedlingen. Om detta inte sker enligt ovan eller om arbetsgivaren inte följer dessa processuella riktlinjer är uppsägningarna ogiltiga.

Ford-Werke Köln uppsägning, Ford-Werke Köln uppsägningsavtal, Ford-Werke Köln talan om oskälig uppsägning, Ford uppsägning, Ford-Werke Köln, Ford Köln massuppsägning, Ford Köln uppsägning

Skäl till uppsägning - finns det något skydd mot uppsägning?

Ford-Werke Köln Uppsägning - Skäl till uppsägning & skydd mot uppsägning

Förutom de krav som redan beskrivits måste följande uppfyllas § Avsnitt 1 (2) KschG Arbetsgivaren måste naturligtvis också ange skälen till uppsägningarna, oavsett om det rör sig om personliga skäl, beteendeskäl eller verksamhetsskäl. Den personalomorganisation som Ford-Werke Köln planerar tyder på att det rör sig om uppsägningar av verksamhetsskäl. Det bör dock noteras att det även i dessa fall endast är de anställda vid Ford-Werke Köln som åtnjuter uppsägningsskydd enligt lagen om uppsägningsskydd. För att kontrollera detta på ett bindande och rättssäkert sätt bör du vända dig till en arbetsrättsjurist.

Men i vilken utsträckning får en arbetsgivare överhuvudtaget skära ner så många arbetstillfällen eller göra uppsägningar till följd av en företagsrekonstruktion?

Vilka är skillnaderna mellan grunderna för annullering?

Ford-Werke Köln Avbokning - Olika skäl till avbokning

En uppsägning av verksamhetsskäl inträffar när ett jobb inte längre behövs av verksamhetsskäl, t.ex. omorganisation av verksamheten eller flytt av produktionsområden. En sådan uppsägning är endast laglig i Tyskland om företaget kan bevisa att jobbet faktiskt inte längre behövs och att uppsägningen inte kunde undvikas genom andra åtgärder.

Uppsägning av uppföranderelaterade skäl föreligger om den anställdes uppförande utgör saklig grund för uppsägning. Ett exempel på detta skulle vara om en anställd regelbundet kommer för sent till jobbet eller är frånvarande utan ursäkt. En sådan uppsägning kan bli aktuell om den anställdes misskötsamhet inte bara är en engångsföreteelse, utan ett permanent brott mot avtalsförpliktelserna.

Uppsägning av personliga skäl inträffar när den anställde är personligen ansvarig för att anställningsförhållandet upphör. Ett exempel på detta skulle vara om en anställd inte längre kan utföra sitt arbete på grund av drogmissbruk eller alkoholism.

När det gäller en talan om oskälig uppsägning skiljer sig möjligheten att driva in talan beroende på vilken typ av uppsägning det rör sig om. Vid uppsägning av driftsmässiga skäl finns det vissa rättsliga bestämmelser som företaget måste uppfylla för att en uppsägning ska vara laglig. Vid uppsägning av beteendemässiga eller personliga skäl behöver företaget däremot bara bevisa att den anställdes misskötsamhet utgör saklig grund för uppsägningen.

Det entreprenöriella beslutet att omstrukturera

Ford-Werke Köln Cancellation - Definition av affärsbeslutet

Ett entreprenörsbeslut är ett beslut som fattas av en entreprenör eller företagsledning för att leda och kontrollera företaget. Detta kan innefatta beslut om produktion, finansiering, personal och marknadsföring. I juridiska termer har ett företag vanligtvis frihet att fatta sådana beslut så länge de ligger inom ramen för landets tillämpliga lagar och förordningar.

Ett företags frihet att fatta affärsbeslut omfattar i allmänhet möjligheten att fatta beslut som gynnar företaget, oavsett konsekvenserna för anställda eller andra parter. Ett företag kan till exempel fatta beslut som leder till att arbetstillfällen går förlorade om detta är nödvändigt för affärsverksamheten.

När det gäller socialt urval på arbetsplatsen finns det bestämmelser i Tyskland och andra länder som förbjuder företag att fatta beslut på grundval av vissa egenskaper som ålder, kön, etniskt ursprung eller religion. Företagen måste följa dessa bestämmelser när de fattar beslut som har en inverkan på anställningen, till exempel uppsägningar eller rekryteringar.

I Tyskland finns det lagstadgade bestämmelser som skyddar anställda mot uppsägning i händelse av massuppsägningar. Dessa bestämmelser gäller om ett företag planerar att säga upp minst 30 anställda inom 90 dagar. Om ett företag vill flytta kan detta utgöra en kollektiv uppsägning som faller under dessa bestämmelser.

Det innebär att arbetsgivaren måste vidta vissa åtgärder innan uppsägningarna kan genomföras, t.ex. kalla till ett arbetsmöte, upprätta en social plan samt informera och samråda med arbetstagarrepresentanterna. Det finns också en skyldighet att underrätta arbetsförmedlingen.

Det finns emellertid också undantag från detta uppsägningsskydd, till exempel om bytet av arbetsplats är oundvikligt av ekonomiska skäl och andra åtgärder, till exempel omstrukturering av verksamheten, har uttömts.

Det är dock viktigt att notera att det även kan finnas andra bestämmelser och avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare som ger ytterligare skydd mot uppsägning för arbetstagare när ett företag byter plats. Det är därför tillrådligt att kontakta en arbetsrättsjurist för mer information om detta.

Ford-Werke Köln uppsägning, Ford-Werke Köln uppsägningsavtal, Ford-Werke Köln talan om oskälig uppsägning, Ford uppsägning, Ford-Werke Köln, Ford Köln massuppsägning, Ford Köln uppsägning

Permanent förlust av jobbet

Ford-Werke Köln Uppsägning - Fortsatt anställning

I regel måste ett företag, i detta fall Ford-Werke Köln, kunna visa att jobbet inte längre behövs för att motivera en uppsägning. I Tyskland finns det rättsliga bestämmelser som föreskriver att en uppsägning av operativa skäl endast är laglig om jobbet faktiskt inte längre behövs.

I händelse av tvist kommer arbetsdomstolen att undersöka om uppsägningen är motiverad av driftsmässiga skäl. För detta ändamål kommer domstolen vanligtvis att undersöka om företaget har visat att arbetet faktiskt inte längre behövs och om uppsägningen inte kunde undvikas genom en annan åtgärd, såsom en omorganisation av verksamheten.

Det finns emellertid också fall där ett företag kan dömas för uppsägning även om det har visat att arbetet inte längre behövs. Ett exempel på detta är när en anställd åtnjuter särskilt skydd mot uppsägning på grund av svår funktionsnedsättning eller ålder och företaget inte kan bevisa att det inte finns någon annan möjlighet att tillsätta den anställdes tjänst på annan plats.

Det är viktigt att notera att det också kan finnas andra arbetsrättsliga bestämmelser och avtal som ger ytterligare skydd mot uppsägning för anställda och det skulle därför vara tillrådligt att konsultera en specialiserad arbetsrättsjurist för mer information om detta.

Det sociala urvalet

Ford-Werke Köln Uppsägning - Vad innebär det sociala urvalet vid uppsägning?

Sociala urval är en viktig del av uppsägningsrätten, särskilt vid kollektiva uppsägningar. Syftet är att minimera de konsekvenser som en uppsägning får för de berörda arbetstagarna. Vid en uppsägning på Ford-Werke Köln skulle det sociala urvalet användas för att välja ut de anställda som har bäst förutsättningar att hitta ett nytt jobb på grund av sina individuella omständigheter eller som påverkas minst av en uppsägning.

Om det sociala urvalet inte har genomförts eller har genomförts bristfälligt, kan detta vara relevant för den berörda arbetstagaren i arbetsrättsligt hänseende. En uppsägning utan eller med bristfälligt socialt urval kan under vissa omständigheter vara ogiltig. I detta fall har arbetstagaren möjlighet att väcka talan om skydd mot uppsägning och arbetsdomstolen kommer att granska om uppsägningen är laglig.

Det kan därför vara klokt att överlåta ärendet till en arbetsrättsjurist för att säkerställa att de arbetsrättsliga kraven uppfylls och att arbetstagarens rättigheter tillvaratas. En advokat kan hjälpa till att kontrollera de arbetsrättsliga förhållandena och vid behov väcka talan om uppsägning utan saklig grund.

Vad avgör om en anställd vid Ford-Werke Köln får ett avgångsvederlag?

Ford-Werke Köln Uppsägning - Krav på avgångsvederlag

Huruvida en anställd hos Ford-Werke Köln får avgångsvederlag vid uppsägning beror på de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. I regel utgår avgångsvederlag om uppsägningen från arbetsgivarens sida sker av driftsmässiga skäl och den anställde inte är vållande till uppsägningen.

Avgångsvederlagets storlek beror på olika faktorer, t.ex. ålder, anställningstid, kvalifikationer, bransch och arbetsmarknad. Det finns inget standardavgångsvederlag, utan varje avgångsvederlag är individuellt.

Avgångsvederlag är föremål för löneskatt och sociala avgifter.

Det är möjligt för en anställd hos Ford-Werke Köln att få ett avgångsvederlag utanför domstol om uppsägningen från arbetsgivarens sida sker av verksamhetsskäl och en överenskommelse kan träffas mellan arbetsgivaren och den anställde. Det är dock tillrådligt att rådfråga en arbetsrättsadvokat för att bedöma den enskilda situationen och möjligheterna till ett avtal om avgångsvederlag.

Kostnader för biträde av advokat?

Ford-Werke Köln Avbokning - Kostnader för representation

Kostnaden för att låta sig företrädas av en arbetsrättsjurist i ett uppsägningsförfarande kan variera kraftigt och beror på olika faktorer, såsom ärendets omfattning, juristens erfarenhet och den geografiska platsen. I allmänhet kan det dock antas att kostnaderna för en advokat är högre jämfört med kostnaderna för en process utan advokat.

I regel är det ingen skillnad i kostnaderna om förlikningen sker i domstol eller utanför domstol.

Om rättsskyddsförsäkringen täcker kostnaderna för en advokat vid en uppsägningsskyddstalan beror på försäkringsvillkoren. Det är tillrådligt att i förväg fråga din rättsskyddsförsäkring om det finns något skydd i händelse av en uppsägningsprocess och vilka villkor som måste uppfyllas för detta.

Har du blivit uppsagd eller har du fått ett uppsägningsavtal från din arbetsgivare?

Kontakta oss då

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advokatbyrå för arbetsrätt i Kerpen, Köln och Witten

Advokat för - Arbetsrätt | Straffrätt | IT-rätt | Dataskydd

sv_SESvenska