Hävningsavtal inom arbetsrätten

Advokatbyrå för arbetsrätt i Kerpen, Köln och Witten

Arbetsrätt | Stark partner för arbetstagare och arbetsgivare

Har du fått ett hävningsavtal? Vad händer nu?

Advokatbyrå för arbetsrätt i Kerpen, Köln och Witten

Advokat för - Arbetsrätt | Straffrätt | IT-rätt | Dataskydd

Advokat, Advokat Kerpen, Advokat Kerpen, Advokat Horrem, Advokatbyrå Horrem, Avbeställningsavtal Advokat, Avbeställningsavtal Advokat, Advokat Köln, Advokat Witten

I motsats till Avbokning För många företag är uppsägningsavtalet ett vanligt sätt att avsluta ett anställningsförhållande. Vad är rätt Bearbetning För att kunna genomföra ett sådant projekt finns det några viktiga punkter som måste beaktas.

Många företagare gör misstaget att bortse från de grundläggande kraven för giltigheten av ett hävningsavtal. Detta beror på att enligt  §§ 623, 126 BGB det måste finnas en skriftlig överenskommelse mellan den anställde och arbetsgivaren om att anställningsförhållandet ska upphöra. Först då är den giltig. Kravet på skriftlighet är dock endast uppfyllt om båda parter har undertecknat detta avtal för hand. I detta fall är elektroniska signaturer inte en form av underskrift som kan användas.
I ett sådant fall skulle hävningsavtalet anses vara ogiltigt.

I sådana fall bör du kontakta en Advokat för arbetsrätt och söka råd och representation. Eftersom de efterföljande stegen att häva avtalet om uppsägning, bestrida det eller frånträda det kännetecknas av många juridiska fallgropar. De allmänna bestämmelserna om undvikande gäller för hävningsavtalet, § AVSNITT 123 BGBoch den som ska avgå, 323 § BGB.

I sådana fall måste särskild uppmärksamhet ägnas åt principen om skälig förhandling. Att företrädas av en advokat är också Advokat för arbetsrätt tillrådligt, eftersom Advokat kan öka förhandlingstrycket avsevärt och i regel leda till bättre slutresultat i form av högre priser. Avgångsvederlag kan uppnås.

En annan fråga som rör avslutandet av ett anställningsförhållande genom ett hävningsavtal är GTC-kontroll, förutsatt att innehållet i annulleringenkontraktinte på allvar är föremål för förhandling. Är det ett individuellt avbeställningsavtal eller ett modellavtal? Detta innebär också en stor rättslig skillnad.

Var inte naiv! Lämna granskningen av uppsägningsavtalet och förhandlingarna om dess innehåll med arbetsgivaren till en Advokat för arbetsrätt. Detta ökar avsevärt dina chanser att lyckas i händelse av en tvist och leder ofta till högre Avgångsvederlag och kortare tillhörande konkurrensklausuler. Ofta med medverkan av en Advokat Detta förkortar också avsevärt den tid det tar att nå en förlikning utanför domstol. 

Men vi drar oss inte heller för en förhandling i kammaren. Om ingen överenskommelse nås med den (tidigare) arbetsgivaren vid förlikningsförhandlingen, kommer vi att kämpa för dig tills arbetsdomstolen fattar ett beslut. 

Överlåt därför bestridandet av ett hävningsavtal till Yrkesverksamma. I bästa fall är du försäkrad för juridiska kostnader, om inte, ansök om vi rättshjälp för dig eller diskutera med dig om kostnader och fördelar med eventuella rättsliga förfaranden.

Ta hand om din yrkesmässiga framtid, vi gör resten!

De särskilda egenskaperna hos avtalet om hävning

Särskilda kännetecken för hävningsavtalet

Det bör noteras att uppsägningsavtal under vissa omständigheter kan vara mycket omfattande och komplicerade. Det finns dock några punkter som arbetsgivare och arbetstagare bör vara medvetna om. Först och främst måste avtalet vara skriftligt; en rent elektronisk form är inte tillräcklig i detta fall.

En annan detalj som inte bör underskattas är att skillnaden mellan ett uppsägningsavtal och ett hävningsavtal är att ett hävningsavtal inte kräver att företagsrådet rådfrågas och att reglerna om skydd mot uppsägning inte gäller. Av denna anledning är det möjligt att ingå ett sådant avtal utan att följa några tidsfrister.

Ett uppsägningsavtal innehåller ofta ett avgångsvederlag, men detta är inte obligatoriskt. En anställd har rätt att få en kvalificerad referens även efter att ha ingått ett uppsägningsavtal.

När det gäller de socialförsäkringsrättsliga konsekvenserna vid uppsägning av anställningsförhållanden, i detta fall genom ingående av ett uppsägningsavtal, berörs arbetsgivaren i allmänhet inte av informationsskyldigheten.

När det gäller den potentiella förlusten av arbetstagarens anspråk på grund av ingåendet av ett sådant avtal, t.ex. företagets pensionssystem, bör arbetstagaren dock söka omfattande råd från en advokat specialiserad på arbetsrätt och, om nödvändigt, få motsvarande klausuler integrerade i avtalet. Eventuella utestående lagstadgade minimisemesterrättigheter för den anställde måste alltid kompenseras i ett sådant uppsägningsavtal. Det är ineffektivt för en anställd att behöva avstå från detta.

Effekter av ett hävningsavtal

Möjliga effekter av ett annulleringsavtal

Anställningsförhållandet upphör vid den tidpunkt som anges och föreskrivs i uppsägningsavtalet. Denna klausul kan dock också ha nackdelar för arbetstagaren. För det första är arbetstagaren skyldig att registrera sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen tre månader innan anställningsförhållandet upphör, senast inom tre dagar efter att ha fått kännedom om datumet. 

Under vissa omständigheter är rätten till arbetslöshetsersättning (ALGI) avstängd om anställningsförhållandet avslutas tidigare genom ett uppsägningsavtal än genom en uppsägning. Om avtalet ingås utan godtagbara skäl från den anställdes sida, avbryts rätten till arbetslöshetsersättning under en period på i allmänhet 3 månader (12 veckor). 

Ett viktigt skäl är t.ex. hot om uppsägning av verksamhetsskäl. På samma sätt utgör förlusten av ett arbetskrav/lämplighet som indikeras av en allvarlig sjukdom också en godtagbar orsak i ett sådant scenario. Rätt till moderskapspenning föreligger dock endast vid uppsägning, inte vid ingående av ett uppsägningsavtal.

Är det möjligt att frånträda ett annulleringsavtal?

Återkallande av ett hävningsavtal

Anställningsförhållandet upphör vid den tidpunkt som anges och föreskrivs i uppsägningsavtalet. Denna klausul kan dock också ha nackdelar för arbetstagaren. För det första är arbetstagaren skyldig att registrera sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen tre månader innan anställningsförhållandet upphör, senast inom tre dagar efter att ha fått kännedom om datumet. 

Under vissa omständigheter är rätten till arbetslöshetsersättning (ALGI) avstängd om anställningsförhållandet avslutas tidigare genom ett uppsägningsavtal än genom en uppsägning. Om avtalet ingås utan godtagbara skäl från den anställdes sida, avbryts rätten till arbetslöshetsersättning under en period på i allmänhet 3 månader (12 veckor). 

Ett viktigt skäl är t.ex. hot om uppsägning av verksamhetsskäl. På samma sätt utgör förlusten av ett arbetskrav/lämplighet som indikeras av en allvarlig sjukdom också en godtagbar orsak i ett sådant scenario. Rätt till moderskapspenning föreligger dock endast vid uppsägning, inte vid ingående av ett uppsägningsavtal.

Konkurrensklausul efter avtalets ingående

Förbud mot ledighet och ersättning

Advokat, Advokat Kerpen, Advokat Kerpen, Advokat Horrem, Advokatbyrå Horrem, Avbeställningsavtal Advokat, Avbeställningsavtal Advokat, Advokat Köln, Advokat Witten

Det är numera praxis för de flesta företag att ge anställda över en viss hierarkisk nivå en klausul om konkurrensförbud efter avtalets ingående, en klausul om karenstid, som innebär att de inte får konkurrera. Arbetsavtal att inkluderas. Syftet med detta är att skydda företaget efter den anställdes avgång från risken att han eller hon blir en Anställningsförhållande börjar på ett konkurrerande företag och skadar den tidigare arbetsgivaren med sin branschspecifika kunskap.

De kostnader som är förknippade med en klausul står dock inte alltid i proportion till fördelarna. Många företag glömmer nämligen bort att en efterkontraktuell konkurrensklausul också har ett pris. Enligt § 74.2 HGB är en konkurrensklausul efter avtalsslutet endast giltig och bindande om det föreskrivs att ersättning ska betalas.

Detta måste motsvara minst hälften av den anställdes senaste årslön per år som förbudet gäller. I annat fall är detta att betrakta som ogiltigt!

Även i detta fall är det alltid tillrådligt att rådfråga en erfaren arbetsrättsjurist. Som en del av den juridiska rådgivningen och den därmed sammanhängande representationen inför arbetsgivaren kan advokaten se till att den kompensation som är kopplad till konkurrensklausulen kan justeras och ökas eller att den kan upphävas i förtid i den anställdes intresse.

Så lämna inget åt slumpen! Ta kontakt med oss. Vi kommer att arbeta tillsammans med dig för att utveckla en strategi för att driva igenom dina anspråk. Vi är inte okritiska, det vet vi: Att ha rätt och att få rätt är två olika saker.

I de flesta fall visar sig även anspråk som man trodde var säkra vara svåra att driva igenom. Av den anledningen diskuterar vi chanserna att lyckas hävda dina rättigheter med dig vid vårt första möte. Advokatbyrå genom.

Har du blivit uppsagd eller har du fått ett uppsägningsavtal från din arbetsgivare?

Kontakta oss då

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advokatbyrå för arbetsrätt i Kerpen, Köln och Witten

Advokat för - Arbetsrätt | Straffrätt | IT-rätt | Dataskydd

sv_SESvenska