Förlikningsförfarandet inom arbetsrätten

Advokatbyrå för arbetsrätt i Kerpen, Köln och Witten

Arbetsrätt | Stark partner för arbetstagare och arbetsgivare

Beslutsprocessen

Advokatbyrå för arbetsrätt i Kerpen, Köln och Witten

Advokat för - Arbetsrätt | Straffrätt | IT-rätt | Dataskydd

Resolutionsförfarandet används i Arbetsrätt område. Den § Avsnitt 2 a ArbGG Ställningstagande till tvister där förlikningsförfarandet tillämpas och domstolens behörighet regleras. Den grundläggande skillnaden mot det normalt tillämpliga domslutsförfarandet är att arbetsdomstolarna här avslutar en rättstvist genom resolution och inte genom domslut. Bland annat enligt § Avsnitt 2 a ArbGG Ärenden som härrör från lagen om konstitution för verk eller lagen om medbestämmande behandlas i resolutionsförfaranden. Resolutionsförfarandet inleds inte genom ett klagomål, utan genom en ansökan. En distinktion görs också mellan vissa termer i förfarandet. Ett överklagande, som det kallas i domförfarandet, är klagomålet i resolutionsförfarandet.

För att överklagandet skall kunna tas upp till prövning krävs inte att arbetsdomstolen har godkänt ett minsta belopp som tvisten gäller. Det räcker med att överklagandet ges in i rätt form och tid. Det finns också en skyldighet att vara representerad i resolutionsförfarandet i form av en Advokat eller föreningsrepresentant. Ett överklagande till den federala arbetsdomstolen är ett överklagande av rättsfrågor. Till skillnad från i civilrättsliga förfaranden måste den vinnande parten också betala sina kostnader för överklagandet. Advokater etc. själv. Någon ersättning för kostnader utgår inte, oavsett utgången i tvisten.

I allmänhet är dock resolutionsförfarandet fritt från domstolskostnader. Detta innebär att inga avgifter eller kostnader tas ut. Det bör noteras att om ett företagsråd företräds i domstol av en Advokat arbetsgivaren skall ersätta företagsrådet för de uppkomna kostnaderna och själv stå för dessa.

Föremål för resolutionsförfarandena

Föremål för tvisten Förlikningsförfarande

Förlikningsförfarandet, Förlikningsförfarandet i arbetsrätten, Förlikningsförfarandet i arbetsrätten, Förlikningsförfarandet i arbetsrätten, Förlikningsförfarandet i arbetsrätten, Förlikningsförfarandet advokat

Ett möjligt tvisteföremål är t.ex. företagsrådet i ett företag. I ett tvistlösningsförfarande avgörs hur ett företagsråd ska bildas, om ett val till företagsrådet kan överklagas, vilka rättigheter ett företagsråd har gentemot arbetsgivaren eller vilka befogenheter en enskild medlem av företagsrådet har. Det kan därför sammanfattas att ett stort antal resolutionsförfaranden handlar om operativa eller företagsinterna medbestämmandefrågor. Företagsrådet och arbetsgivaren är därför lika ofta parter i den rättsliga tvisten.

Förfarandet skiljer sig också på så sätt att arbetsdomstolen, till skillnad från domstolsförfarandet, utreder sakförhållandena ex officio och fastställer alla viktiga fakta. Det är därför inte nödvändigt för de berörda parterna att inkomma med inlagor.

Behöver du en advokat för arbetsrätt?

Kontakta oss då

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advokatbyrå för arbetsrätt i Kerpen, Köln och Witten

Advokat för - Arbetsrätt | Straffrätt | IT-rätt | Dataskydd

sv_SESvenska