Narkotikalagstiftning Din advokat för BTM

Advokatbyrå för straffrätt i Kerpen, Köln och Witten

Straffrätt | Din försvarsadvokat, pålitlig och specialiserad

Narkotikalagstiftning Brott mot narkotikalagstiftningen

Advokatbyrå för straffrätt i Kerpen, Köln och Witten

Advokat för - Arbetsrätt | Straffrätt | IT-rätt | Dataskydd

I vardagligt tal är narkotika droger. Närmare bestämt är narkotika ämnen som inte är livsmedel, eller där användarens syfte är att uppnå en berusande effekt. Denna berusning är förknippad med antingen fysiska eller psykiska begränsningar. Till de droger som är tillåtna och därmed inte straffbara hör "stimulantia" som cigaretter eller alkohol. Även om dessa konsumtionsvaror är tillåtna kan de likna andra otillåtna droger - såsom cannabis (marijuana) eller kokain: Cannabis (marijuana) eller kokain - kan leda till ett förändrat medvetandetillstånd.

Förutom de välkända drogerna är missbruk av medicinering också utbredd. Dessa inkluderar: Antidepressiva medel, opioider och bensodiazepiner. De senare är lugnande, muskelavslappnande läkemedel med bland annat en lugnande effekt. Förutom kända läkemedel är användningen av cannabis (marijuana) också godkänd som ett läkemedel. Den tyska regeringen arbetar för närvarande med en allmän legalisering av cannabis och kommer sannolikt att göra det 2024.

Advokat för BTM, advokat för narkotikalagstiftning, advokat för BTM, BTM-advokat, advokat för narkotikalagstiftning, advokat för BTM Kerpen, advokat för BTM Witten, advokat för BTM Köln

Dödsfall på grund av droger i Tyskland

Advokat för BTM | Antal narkotikadödsfall i Tyskland

Under 2021 dog 1 826 personer av narkotikamissbruk i Tyskland. 686 av dessa personer dog av heroin- eller morfinanvändning. Andelen opiater och opioider har minskat något jämfört med tidigare år, men detta beror på förgiftning med dessa ämnen. Antalet dödsfall var fortfarande 409. Det bör också noteras att antalet dödsfall har fortsatt att öka varje år. År 2020 var det 1 581 och 2019 1 398. Konsumtionen av alkohol är mycket mer tragisk och ingick inte i de tidigare siffrorna. Antalet dödsfall orsakade av alkohol i Tyskland 2016 var 19 000 kvinnor och 43 000 män.

Rättslig bedömning

Advokat för BTM | Juridisk rådgivning

Framför allt i samband med den Straffrätt En närmare granskning av narkotika är mycket relevant. Den tyska narkotikalagen (BTMG), till exempel, innehåller en mängd standarder som reglerar brott med anknytning till narkotika. Detta inkluderar avsnitt 29 i BTMG.

§ 29 i lagen om handel med narkotika - straffbara gärningar

(1) Ett fängelsestraff som inte överstiger fem år eller ett bötesstraff ska utdömas för varje person som
1. odlar, tillverkar, handlar med, importerar, exporterar, säljer, lämnar ut, på annat sätt släpper ut på marknaden, förvärvar eller på annat sätt anskaffar narkotika utan tillstånd,
2. tillverkar ett undantaget preparat (§ 2 stycke 1 punkt 3) utan tillstånd,
3. innehar narkotika utan att samtidigt inneha ett skriftligt tillstånd att köpa sådan narkotika.
[...]

Avsnitt 29 är inte uttömmande här. Den innehåller dock eller är den centrala normen i narkotikalagstiftningen. Syftet med denna standard är att täcka den olagliga cirkulationen av BTM som cannabis eller kokain och att kriminalisera den. Enbart ordalydelsen i standarden visar att lagstiftaren vill kriminalisera nästan varje möjlighet till handel. I tveksamma fall faller varje metod för anskaffning eller distribution under "andra metoder". Det förmodligen viktigaste inslaget i avsnitt 29 är ordet "obehörig". I princip är allt som är föremål för tillstånd och som inte har detta i det specifika fallet otillåtet. En licens har därför den effekten att den utesluter brottet.

Om du anklagas för ett brott är det sedan din BTM-advokats uppgift att registrera fakta i ärendet i sin helhet och att göra en första bedömning med avseende på ett eventuellt tillstånd. Därefter undersöks om brottet krävde tillstånd eller inte. I tveksamma fall kan det också föreligga ett undantagsfall. Ett tänkbart tillstånd ges i fallet med ett medicinskt recept för cannabis.

Fall av fel

Advokat för BTM | Fall av fel

Om gärningsmannens idé om brottet är ett misstag, är faktamisstag eller förbudsmisstag möjliga konstellationer. Ett faktafel är troligt om gärningsmannen felaktigt antar omständigheter som utesluter substansens status som narkotika. Ett lämpligt exempel skulle vara odling av industriell hampa, men THC-innehållet ligger över det tillförlitliga intervallet. Förbudsfelet ges om gärningsmannen vet att han inte har något tillstånd, men var säker på att han inte behövde det. Detta är tänkbart om den anklagade tror att ämnet inte faller under BTMG.

Odling

Advokat för BTM | Odlingen

Det hänvisas upprepade gånger till § 3 i BTMG. Där regleras tillståndet att bedriva handel med narkotika. Enligt punkt 1 i avsnitt 3 i BTMG krävs det tillstånd för att odla, tillverka, handla med, importera, lämna ut, sälja, på annat sätt släppa ut på marknaden, förvärva eller tillverka undantagna preparat av BTM. Det måste därför vara ett BTM som förtecknas i bilagorna I-III till BTMG. Dessa reglerar icke marknadsförbara BTM, marknadsförbara men icke förskrivningsbara BTM, och marknadsförbara och förskrivningsbara BTM.

Odling sker vanligtvis av växter eller svampar. Exempel på dessa är Cannabis, aztekisk eller magisk salvia, turkisk vallmo eller opiumvallmo. Själva odlingen har som syfte att producera narkotika. Framgången är dock inte direkt viktig. Även om det på grund av växtens specifika krav på miljön inte finns några aktiva substanser, är kännetecknet för odling närvarande. Odling i sig inkluderar sådd, vård och uppfödning. 

Det innebär att nästan varje manipulation av dessa kan klassas som odling. Odling i den mening som avses i denna lag måste också ske under påverkan av mänsklig vilja. Om växtens tillväxt är en rent naturlig process utan något mänskligt bidrag, är det inte odling. Ett exempel på detta skulle vara tillväxten av cannabis genom spridd fågelmat eller den vilda tillväxten av svampar som kan missbrukas.

Motivet för odlingen är också irrelevant. Oavsett om det handlar om religiösa, politiska, ekonomiska, konstnärliga eller medicinska syften. Motivet beaktas endast om växten inte klassificeras som ett narkotiskt medel. Exempel: Cannabis som skyddsremsa vid odling av betor. Detta odlas då endast som industrihampa och har inte motivet att konsumeras som narkotika eller läkemedel.

Det är inte relevant om odlingen av narkotika skedde i jordbruksskala eller inte. Endast odling av industrihampa måste ske på en gård. Odling kräver inte heller att personen också är ägare till platsen. Odling genom underlåtenhet är också tänkbar om det finns en garantiskyldighet att ta bort växten. Detta är ett tänkbart fall om man har äganderätt eller besittning av respektive fastighet / bostad. Odlingen är avslutad när gärningsmannen eller en tredje part börjar skörda. 

Odling av den behöriga användaren, till exempel av lägenheten, är möjlig utan problem och är straffbar enligt lag. Det kan bli problematiskt om en annan person odlar som inte är den behöriga användaren. I sådana fall måste den BTM-advokat som anförtrotts ärendet göra en omfattande undersökning. I särskilda konstellationer kan den auktoriserade användaren åtalas tillsammans med gärningsmannen.

Subjektiva egenskaper hos brottet

Advokat för BTM | Subjektiva brottsegenskaper

För straffrättsligt ansvar enligt § 29 I 1 BTMG krävs uppsåt att begå brottet. Detta måste specifikt avse odling av BTM. Villkorligt uppsåt är också tillräckligt. Avsikt är kunskapen och avsikten att begå brottet. Vid bedömningen av uppsåtet till brottet är typen av narkotika eller mängden med mängden aktiv substans inte relevant. I händelse av ett fel, som redan nämnts, förblir oaktsamt begående av brottet också en möjlighet till straffrättsligt ansvar. Oaktsamhet avser också användning av narkotika eller missbruk i berusningssyfte.

§ 29 punkt 4

(4) Om gärningsmannen handlar oaktsamt i de fall som avses i punkt (1) mening 1 nr 1, 2, 5, 6 bokstav b, 10 eller 11, ska straffet vara ett frihetsstraff på högst ett år eller ett bötesstraff.

Produktion

Advokat för BTM | Produktionen

Liksom i fallet med odling måste tillverkningen också omfatta BTM från förteckningarna I till III i BTMG. Enligt avsnitt 2 i BTMG kan tillverkning antas om gärningsmannen har för avsikt att erhålla, producera, bereda, bearbeta, rena eller omvandla ett BTM. Försök att göra detta är straffbart. Brottet är fullbordat när narkotikaproduktionen inleds. Produktionen är avslutad när processen har slutförts och inga ytterligare förändringar av produkten är avsedda. Liksom vid odling krävs också uppsåt och om detta inte är fallet är oaktsamhet fortfarande tänkbart.

Handel med narkotika

Advokat för BTM | Trafficking

Med trafficking avses varje egennyttig strävan som syftar till att främja försäljning av narkotika. Trafficking föreligger även om det är fråga om en engångsföreteelse eller tillfällig verksamhet. Verksamheten måste därför syfta till en omsättning. Det är inte en nödvändig förutsättning att brottet har fullbordats i samband med försäljning. Syftet med människohandel måste vara att transportera drogen till konsumenten. Om gärningsmannen endast vill konsumera för personligt bruk, skulle detta kännetecken inte vara tillämpligt. 

Transaktionen behöver inte ha ägt rum direkt och drogen behöver inte ha nått marknaden. Det är alltså tillräckligt att brottet begås och inte att det lyckas. Detta innebär att gärningsmannen endast behöver konstateras ha en vinstgivande avsikt att sälja. Det spelar ingen roll om gärningsmannen förverkligar eller kan förverkliga denna avsikt. Följaktligen är ansträngningar att sälja eller köpa tillräckliga.

Advokat för BTM, advokat för narkotikalagstiftning, advokat för BTM, BTM-advokat, advokat för narkotikalagstiftning, advokat för BTM Kerpen, advokat för BTM Witten, advokat för BTM Köln

Införandet av narkotika

Advokat för BTM | Import av narkotika

I avsnitt 29 i BTMG kriminaliseras också import av BTM. Till skillnad från odling, produktion eller handel är import ett framgångsrikt brott. Detta innebär att brottet har begåtts när drogen har passerat gränsen till Tyskland. Försöket är också straffbart här. Själva importen behöver inte nödvändigtvis utföras av gärningsmannen personligen. Att skicka med post, järnväg eller andra transportmedel räknas också som import. Liksom för de andra brotten krävs också uppsåt för att begå brottet. Det är dock fortfarande möjligt att begå brottet av oaktsamhet.

I likhet med import av narkotika är export också ett brott. Liksom import är export ett framgångsrikt brott. Brottet är fullbordat när narkotikan har passerat gränsen.

Utfärdande av narkotiska preparat

Advokat för BTM | Distribution av narkotika

Syftet med straffansvar för tillhandahållande är att begränsa distributionen av narkotika och expansionen av BTM-trafiken. Om handel med narkotika inte är relevant, finns det fortfarande ett straffrättsligt ansvar för distribution. En förutsättning för straffansvar är att förfoganderätten överförs till en annan person i syfte att ge denne möjlighet att fritt och utan begränsning förfoga över narkotikan. Någon motprestation eller rättslig grund krävs inte för straffansvar. Därför krävs en person som förfogar och en mottagare. Brottet är fullbordat när drogen överlämnas genom förfoganderätt.

Annan placering på marknaden för narkotika

Advokat för BTM | Annat utsläppande på marknaden av narkotika

Annat utsläppande på marknaden har karaktären av ett "catch-all"-brott i lagen. De första formerna av straffrättsligt ansvar är relativt snävt definierade och endast den lämpliga handlingen kan hänföras till respektive brott. Av denna anledning finns det andra utsläppandet på marknaden. Syftet med denna förordning är att täppa till kryphål i det rättsliga systemet för att undvika eventuell straffrihet för gärningsmannen. Termen "utsläppande på marknaden" avser varje möjlighet för en annan person, t.ex. gärningsmannen, att få förfoganderätt över den narkotiska drogen. Ett exempel på annat utsläppande på marknaden är att göra sig av med narkotika och få den hittad av en tredje part, men att i hemlighet plantera narkotika skulle också falla under denna aspekt.

Förvärv av narkotika

Advokat för BTM | Förvärv av narkotika

Otillåtet förvärv av narkotika är också ett brott. Det är således ett brott som förutsätter framgång. Det saknar betydelse om förvärvet sker mot betalning eller kostnadsfritt. Därför krävs å ena sidan en köpare med förfoganderätt. Själva förvärvet måste ha skett för fritt förfogande. Kraven för detta är desamma som för tillhandahållande av narkotika. Men om gärningsmannen vill sälja narkotikan vidare är det återigen fråga om människohandel. Det behöver inte finnas ett verkligt syfte. Det vanligaste fallet av förvärv är personligt bruk.

anskaffning av narkotika på något annat sätt

Advokat för BTM | Anskaffning av narkotika på något annat sätt

Den sista möjligheten att begå ett brott i den mening som avses i avsnitt 29 i BTMG är att anskaffa narkotika på något annat sätt. Detta avser att erhålla faktisk förfoganderätt över en narkotika utan att en tidigare ägare har förvärvat den. Detta brott skapades också för att fungera som ett övergripande brott. Detta innebär att alla möjligheter till olaglig narkotikahandel är helt täckta. Anskaffaren är den person som får det faktiska förfogandet över den narkotiska drogen. Han måste kunna förfoga över den som om det vore hans egen egendom.

Det krävs också att gärningsmannen utövar förfoganderätten på så sätt att han har möjlighet och vilja att förfoga över föremålet som sitt eget. Drogen måste därför vara fritt tillgänglig. För att det inte skall föreligga något förvärv får gärningsmannen inte ha erhållit drogen med den tidigare ägarens samtycke. Det huvudsakliga tillämpningsområdet är därför anskaffande genom andra brott såsom rån eller stöld. 

En annan möjlighet skulle kunna vara upptäckt av narkotika. Som med alla andra möjligheter är även försöket straffbart. Brottet fullbordas när gärningsmannen har fått faktisk kontroll över narkotikan och avslutas så snart ny kontroll har säkrats. Även här måste gärningsmannen ha handlat uppsåtligen. Villkorligt uppsåt är tillräckligt och i tveksamma fall är även ett oaktsamt brott tänkbart.

Framställning av undantagna preparat utan tillstånd

Advokat för BTM | Tillverkning av undantagna preparat utan tillstånd

Det är också straffbart att tillverka ett undantaget preparat utan ett motsvarande tillstånd från BfArM (federala institutet för läkemedel och medicintekniska produkter). Dessa preparat är läkemedel som innehåller narkotika. Vid tillverkningen av sådana preparat skulle det vara mycket lätt att uppnå en extremt hög koncentration av bedövningsmedlet. Av denna anledning krävs tillstånd för tillverkning. Det är också en förutsättning att det nya preparatet är ett preparat som består av andra undantagna preparat. Otillåten överlåtelse är straffbar enligt gällande bestämmelser.
Advokat för BTM, advokat för narkotikalagstiftning, advokat för BTM, BTM-advokat, advokat för narkotikalagstiftning, advokat för BTM Kerpen, advokat för BTM Witten, advokat för BTM Köln

Innehav av narkotika utan tillstånd

Advokat för BTM | Innehav av narkotika utan tillstånd

Detta brott enligt § 29 BtMG är också ett catch-all-brott, som är avsett att täcka de fall där gärningsmannen har kontroll över drogen men det inte kan bevisas hur han fick drogen. På grund av risken för eventuell spridning, även av små mängder, har standarden en straffrättslig grund. Eftersom själva bruket av en drog inte är straffbart, är en diskussion ogiltig om innehav redan är straffbart.

Det finns egentligen inga undantag från straffbarheten, såvida inte ägaren kan uppvisa ett tillstånd för inköpet. Det är inte tillräckligt för en straffbar handling om endast tillbehör som är avsedda för konsumtion av narkotika hittas. Det blir bara ett problem om rester hittas i dem och en viss mängd finns. Även om dessa rester vanligtvis inte längre kan användas för konsumtion, har de fortfarande karaktären av narkotika.

För att en person skall kunna sägas vara innehavare måste denne objektivt sett ha faktisk kontroll över narkotikan och subjektivt sett ha viljan att kontrollera den. Även en budbärare som endast transporterar narkotikan i sin kropp är således att betrakta som innehavare. I de flesta fall saknar det betydelse vilken typ av innehav det är fråga om. En annan form av innehav är s.k. gemensamt innehav. Detta blir särskilt aktuellt när flera personer tillsammans köper eller har betalat för narkotika. 

Det faktiska syftet eller motivet för innehavet är inte relevant och är irrelevant. Till skillnad från de andra bestämmelserna är försök till innehav inte straffbart och brottet anses ha fullbordats om kontrollen över drogen grundas på viljan att kontrollera. Uppsåt är alltid en förutsättning för detta brott och en fällande dom för oaktsamhet är inte straffbar i detta specifika fall.

Ytterligare standarder

Advokat för BTM | Ytterligare standarder

Förutom § 29 i BtMG finns det även andra standarder som reglerar brott. Bland annat § 29a i BtMG

§29a i lagen om handel med narkotika - straffbara gärningar

(1) Ett frihetsberövande straff på minst ett år ska utdömas för varje person som,
1. i egenskap av person över 21 år utan tillstånd överlämnar narkotika till en person under 18 år eller i strid med § 13 I administrerar narkotika till dem eller gör narkotika tillgänglig för dem för direkt konsumtion, eller
2. handlar med narkotika i mängder som inte är ringa, tillverkar eller överlåter narkotika i mängder som inte är ringa eller innehar narkotika utan att ha erhållit tillstånd enligt avsnitt 1 I.
(2) I mindre allvarliga fall skall påföljden vara fängelse från tre månader till fem år.

En särskild egenskap hos denna standard är uppgraderingen till grova brott och ett särskilt brottsligt innehåll och motsvarande skadlighet för den sociala miljön. I detta fall är fängelsestraffet inte mindre än ett år, bortsett från mindre allvarliga fall, och kan vara upp till 15 år i tveksamma fall.

Leverans till personer under 18 år

Advokat för BTM | Distribution till personer under 18 år

Bestämmelsen i punkt 1 nr 1 föreskriver att personer över 21 år är särskilt ansvariga för åtal så snart de tillhandahåller, administrerar eller tillhandahåller narkotika för användning till personer under 18 år. Enkelt uttryckt måste en vuxen fullborda brottet på en minderårig. Termen "leverans" används när de fritt kan förfoga över drogerna; termen är densamma som i avsnitt 29 I 1 nr 1. Till skillnad från tidigare inkluderar denna standard även försäljning (med motsvarande värde vid överföring) och handel med termen "leverans". 

Administration beskriver appliceringen av anestesimedlet på mottagarens kropp utan dennes aktiva medverkan. Ett exempel på detta skulle vara att föra in en nål och trycka in sprutan i mottagarens kropp utan dennes aktiva medverkan. För att en gärningsman ska kunna straffas måste han ha handlat med uppsåt. Detta är fallet om han vet att den minderårige är under 18 år. Villkorligt uppsåt är tillräckligt.

Handel, tillverkning, leverans eller innehav i kvantiteter som inte är små

Advokat för BTM | smuggling, tillverkning, leverans eller innehav av kvantiteter som inte är små

Även dessa begrepp är redan kända. Begreppen handel, framställning, tillhandahållande och innehav är identiska med dem i 29 § I nr 1. Brottet har således utvidgats till att omfatta begreppet en icke obetydlig mängd. Detta är av central betydelse för narkotikastraffrätten. Sedan BtMG trädde i kraft har Bundesgerichtshof fastställt vissa riktvärden för vanliga narkotiska preparat. Det är inte drogens vikt i sig som är viktig här, utan snarare mängden aktiv ingrediens som är bäst lämpad för att kvantifiera en mängd som inte är liten. Här följer några exempel:

 • Amfetamin: 10 g
 • Bensodiazepiner: 120 mg upp till 4 800 mg beroende på bensodiazepin
 • Cannabis: 7,5 g THC (ca 10 gram i NRW)
 • Hasch: 7,5 g THC
 • Metamfetamin: 5,0 g
 • Kokain: 5,0 g
 • MDMA: 30 g
 • Heroin: 1,5 g
 • Cannabinoider: 2 / 6 g
 • Metadon: 3 g
 • Subotex: 450 mg

Avsnitt 29 i BtMG: Vad står där?

Advokat för BTM | Avsnitt 30 i BtMG: Brott

I § 29 BtMG hänvisas till innehav av narkotika och det föreskrivs att detta i allmänhet är straffbart. Det finns dock undantag från denna regel, särskilt om innehavet sker för medicinsk eller veterinärmedicinsk vård eller för andra legitima syften.

När det gäller innehav av narkotika är det definitivt vettigt att konsultera en BTM-advokat. De kan ge omfattande juridisk rådgivning och, om nödvändigt, företräda sina klienters intressen i domstol.

Avsnitt 30 i BtMG: straffrättsliga överträdelser

Advokat för BTM | Avsnitt 30 i BtMG: Brott

Den § Avsnitt 30 i BtMG låter nästan identisk med de tidigare bestämmelserna i BtMG. Denna bestämmelse omfattar dock det gängrelaterade brottet angrepp mot folkhälsan. Den omfattar också odling, produktion och handel av gäng som har gått samman för att begå sådana brott. Import av narkotika omfattas inte. Ett gäng kan definieras som en sammanslutning av tre personer som har för avsikt att begå brott enligt en viss lag. Begreppet "gäng" är dock kontroversiellt.

Även kommersiell leverans, administration eller överföring för direkt konsumtion till personer omfattas. Även här tar standarden upp det redan förklarade brottet i paragraf 29a para. 1 nr. 1. Nytt är dock kriteriet om affärsmässighet. Den som vill skapa en kontinuerlig inkomstkälla av viss varaktighet och omfattning genom att upprepade gånger begå brottet agerar kommersiellt. Även här är försöket straffbart och uppsåt krävs. Grundbrottet i § 29 I nr 1 har alla de krav som också gäller för § 30 BtMG.

Avsnitt 30 i BtMG: straffrättsliga överträdelser

Avsnitt 30b BtMG är återigen något fristående från de tidigare standarderna. Där anges följande:

§30b i lagen om handel med narkotika - brott

§ 129 i strafflagen gäller också om en förening vars syfte eller verksamhet är inriktad på otillåten distribution av narkotika enligt § 6 nr 5 i strafflagen inte existerar eller inte existerar endast i Tyskland.

Brottet enligt § 30b i BtMG är således inrättande av en kriminell organisation, deltagande i en sådan organisation eller stöd till en sådan organisation, rekrytering av medlemmar eller anhängare till den. Deltagande i en sådan sammanslutning innebär att man i samförstånd integreras i organisationen. Formellt medlemskap är inte nödvändigt och underförstådd handling är tillräcklig. Deltagande innebär inte nödvändigtvis direkt inblandning i enskilda brott; all verksamhet för organisationens syften är tillräcklig.

Advokat för BTM, advokat för narkotikalagstiftning, advokat för BTM, BTM-advokat, advokat för narkotikalagstiftning, advokat för BTM Kerpen, advokat för BTM Witten, advokat för BTM Köln

31 § BtMG: lindring av bestraffning eller avstående från bestraffning

Advokat för BTM | § 31 BtMG: lindring av straff eller avstående från straff

§ 31 i lagen om narkotikahandel - lindring av straff eller befrielse från straff

Domstolen kan mildra straffet i enlighet med avsnitt 49 I i strafflagen eller, om gärningsmannen inte har förverkat ett fängelsestraff på mer än tre år, avstå från bestraffning om gärningsmannen

1. genom att frivilligt avslöja sin kunskap har bidragit väsentligt till upptäckten av ett brott enligt avsnitten 29-30a som har samband med hans eller hennes brott, eller,
2. frivilligt avslöjar sin kunskap för en offentlig myndighet i god tid så att ett brott enligt § 29 III, § 29a I, § 30 I, § 30a I som är kopplat till hans brott och vars planering han är medveten om fortfarande kan förhindras. [...]

Enligt denna standard kan domstolen mildra ett straff eller helt avstå från att utdöma det om ett fängelsestraff på mer än tre år inte har förverkats. Detta kräver dock att gärningsmannen frivilligt avslöjar sin kunskap. Denna kunskap måste sedan i sin tur ha bidragit väsentligt till att avslöja brottet, utöver den avslöjande partens bidrag. Enligt punkt 2 är det också möjligt att gärningsmannen i god tid avslöjade sin kunskap för en polisstation så att vissa allvarliga narkotikabrott kunde förhindras. Dessa brott är också slutgiltigt uppräknade i nr 2.

Det är också intressant att notera att inte bara domstolen har möjlighet att avstå från att utdöma en påföljd, utan även åklagarmyndigheten har möjlighet att avstå från att väcka allmänt åtal. Om talan redan har väckts kan domstolen avbryta förfarandet fram till huvudförhandlingens början. Åklagarmyndigheten eller den tilltalade måste dock samtycka till detta. Syftet med denna standard är att bryta igenom de ovan nämnda gängen och organisationerna. Det är dock lika viktigt att straffrätt att möjliggöra lagföring av begångna eller planerade brott. Ett annat syfte med standarden är att göra det lättare för gärningsmän att upphöra med olaglig verksamhet.

Men det finns också svåra punkter här för gärningsmannens försvar av en BTM-advokat. Det gäller till exempel frågan om självinkriminering eller skuld. Det finns också en möjlighet att göra falska uttalanden och därmed belasta oskyldiga människor. Om uttalandet gör dig till ett permanent vittne kan detta också leda till en psykologisk börda för den avslöjande parten.

Avsnitt 31a BtMG: Avstå från att väcka åtal

Den § Avsnitt 31 i BtMG reglerar möjligheten att avstå från straff. Detta är fallet om det föreligger ett brott mot BtMG i form av 29 §. Förutsättningen för detta är att den tilltalade endast innehade narkotikan för personligt bruk. Detta kallas också för små mängder. Det saknar betydelse om den tilltalade odlar, tillverkar, importerar, exporterar, utför, förvärvar eller på annat sätt anskaffar eller innehar de små mängderna för personligt bruk. Åtal bör helt underlåtas om gärningsmannen endast innehar små mängder BTM i ett narkotikakonsumtionsrum för personligt bruk, vilket kan tolereras enligt avsnitt 10a, utan att också inneha en licens för att köpa det.

Det får dock inte finnas några omständigheter som gynnar allmänintresset av brottet och åtalet. Se ovan om uttrycket "inte ringa belopp". Dessutom är en nedläggning av förfarandet ofta förenad med villkor. Exempelvis kan gärningsmannen behöva genomgå terapi eller till och med lämna bevis på negativ konsumtion. Syftet med § 31a BtMG är att minska belastningen på fängelsesystemet och samtidigt möjliggöra en lämplig reaktion på innehav av narkotika för personligt bruk.

32 § BtMG: Brott mot föreskrifter

Advokat för BTM | Sektion 32 BtMG: Regelbrott

Den § 32 i narkotikalagen reglerar de olika administrativa överträdelserna inom ramen för narkotikalagstiftningen. Avsnitt 32 i BtMG hänvisar logiskt till de olika avsnitten i BtMG. Till exempel kan en motsvarande administrativ förseelse begås om du inte korrekt meddelar myndigheterna att du deltar i narkotikahandel eller om du inte har lämpligt tillstånd för import och export. 

Narkotikalagen kan föreskriva böter på upp till 25 000,00 euro i sådana fall. I det lägsta fallet är det dock 5,00 euro. Om gärningsmannen agerar oaktsamt är böterna upp till 12 500,00 euro. Den behöriga myndigheten för böter är BfArM. Denna myndighet är det federala institutet för läkemedel och medicintekniska produkter. Preskriptionstiden vid administrativa förseelser är också viktig. Den normala preskriptionstiden är här tre år och vid oaktsamhetsbrott fortfarande två år.

Avsnitt 33 BtMG: förverkande

Narkotikalagstiftning | Avsnitt 33 BtMG: Förverkande

Den § 33 BtMG reglerar bestämmelserna om förverkande och utvidgat förverkande av vinning av brott i förhållande till innehållet i och gränserna för egendom. Enligt strafflagen är förverkande en åtgärd och enligt straffprocesslagen är det en sekundär följd. Syftet med förverkande av vinning av brott är att förverka tillgångar och därmed kompensera för den olagliga överföringen av tillgångar. Denna bestämmelse ger också en viss grad av förebyggande, eftersom den säkerställer att gärningsmannens berikande med vinning av brott inte fortsätter på lång sikt. Det är därför inte möjligt att en störning i rättssystemet leder till att gärningsmannen berikas.

Förverkande av vinning av brott kan ske i tre olika konstellationer.

Det första alternativet är förverkande från gärningsmän eller deltagare, det andra är utvidgat förverkande från gärningsmän eller deltagare och det sista alternativet är förverkande från andra. Det finns emellertid också möjlighet att förverka värdet av vinningen av brottet.

Avsnitt 34 BtMG: Övervakning av uppförande

Advokat för BTM | Avsnitt 34 BtMG: Övervakning av uppförande

I samband med brott enligt narkotikalagen är det möjligt för domstolen att besluta om övervakning av beteende. Detta är möjligt vid brott mot § 29 III, § 29a, § 30 och § 30a. Denna bestämmelse hänvisar till avsnitt 68 I i den tyska strafflagen. Övervakning av uppförande är i sig en åtgärd för korrigering och säkerhet. I särskilda fall ska farliga eller hotade lagöverträdare stödjas och övervakas i sin livsstil under kritiska tidsperioder för att skydda dem från att begå ytterligare brott och för att förhindra att de gör det. Det måste därför skiljas från skyddstillsyn.

I detta avseende har övervakningen en dubbel funktion. Den är avsedd att hjälpa och stödja den dömda personen så att denne kan återanpassa sig till samhället och, å andra sidan, skydda allmänheten från att begå nya brott. Övervakning av uppförande kan beslutas av domstolen i särskilda fall eller enligt lag. Förutsättningen för övervakning av uppförande är att ett fängelsestraff på minst sex månader har förverkats och att lagöverträdaren kommer att begå ytterligare brott.

Avslutning

Hela den tyska narkotikalagstiftningen är mycket komplex i sin mångfald. Syftet med detta är att skydda befolkningen. Det finns också bestämmelser om laglig och olaglig användning av narkotika, vilket är straffbart enligt lag. Om du anklagas för ett brott enligt narkotikalagen är en professionell bedömning av en BTM-advokat absolut nödvändig. Det är det enda sättet att förhindra ett värre resultat i tveksamma fall. Tveka därför inte. Med vår breda och omfattande expertis är vi rätt kontakt för dina bekymmer och din straffrätt relevant fall!

Vi finns där för dig i hela landet i händelse av en polisförhör!

Kontakta oss då

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advokatbyrå för straffrätt i Kerpen, Köln och Witten

Advokat för - Arbetsrätt | Straffrätt | IT-rätt | Dataskydd

sv_SESvenska