Beëindigingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

U hebt een beëindigingsovereenkomst ontvangen? Wat nu?

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Advocaat, Advocaat Kerpen, Advocaat Horrem, Advocatenkantoor Horrem, Beëindigingsovereenkomst Advocaat, Beëindigingsovereenkomst Advocaat, Advocaat Keulen, Advocaat Witten

In tegenstelling tot de Annulering voor veel bedrijven is de beëindigingsovereenkomst een gangbaar middel om een arbeidsrelatie te beëindigen. Wat is de juiste Verwerking Bij de opzet en uitvoering van een dergelijk project moet met een aantal belangrijke punten rekening worden gehouden.

Veel ondernemers maken de fout de essentiële vereisten voor de geldigheid van een beëindigingsovereenkomst te negeren. Dit komt omdat, volgens  §§ 623, 126 BGB er is een schriftelijke overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever over de beëindiging van de arbeidsverhouding. Alleen dan is het geldig. Aan het vereiste van schriftelijke vorm is echter alleen voldaan indien beide partijen deze overeenkomst ook persoonlijk en eigenhandig hebben ondertekend. Elektronische handtekeningen zijn geen vorm van handtekening die in dit geval kan worden gebruikt.
In een dergelijk geval zou de beëindigingsovereenkomst als ongeldig worden beschouwd.

In een dergelijk geval moet u een Advocaat voor arbeidsrecht om advies en vertegenwoordiging te vragen. De daaropvolgende stappen, namelijk de herroeping van de beëindigingsovereenkomst, de betwisting ervan of de terugtrekking uit de overeenkomst, worden immers gekenmerkt door tal van juridische valkuilen. De algemene regels inzake ontbinding zijn van toepassing op de beëindigingsovereenkomst, § 123 BGBen degene die aftreedt, § 323 BGB.

In dergelijke gevallen moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan de eis van eerlijke onderhandelingen. Ook hier, vertegenwoordiging door een Advocaat voor arbeidsrecht raadzaam, aangezien de Advocaat in de context van onderhandelingen, kan de druk om te onderhandelen aanzienlijk verhogen, en meestal betere eindresultaten in de vorm van hogere Ontslagvergoedingen kan worden bereikt.

Een ander onderwerp betreffende de beëindiging van een arbeidsverhouding door middel van een beëindigingsovereenkomst is de AGB controle, voor zover de inhoud van de nietigverklaringsion contractstaat niet serieus ter discussie. Is het een individuele beëindigingsovereenkomst of een standaard beëindigingsovereenkomst? Dit maakt ook een ernstig juridisch verschil.

Wees niet naïef! Laat het onderzoek van uw beëindigingsovereenkomst en het voeren van onderhandelingen over de inhoud daarvan met de werkgever over aan een Advocaat voor arbeidsrecht. Omdat dit uw kans op succes bij een geschil aanzienlijk vergroot en vaak leidt tot hogere Ontslagvergoedingen en kortere bijbehorende concurrentiebedingen. Vaak, met de betrokkenheid van een Advocaat verkort ook aanzienlijk de tijd die nodig is om tot een minnelijke schikking te komen. 

Wij gaan de hoorzitting in de kamer echter niet uit de weg. Indien tijdens de bemiddelingszitting geen akkoord met de (voormalige) werkgever kan worden bereikt, zullen wij voor u strijden tot de arbeidsrechtbank een beslissing neemt. 

Laat daarom het uitdagen van een beëindigingsovereenkomst over aan de Professionals. In het beste geval heeft u een rechtsbijstandverzekering, zo niet, vraag dan een wij rechtsbijstand voor u of bespreken met u de kosten en baten van een eventueel te voeren rechtszaak.

Zorg voor je professionele toekomst, wij doe de rest!

De bijzondere kenmerken van de beëindigingsovereenkomst

Bijzondere kenmerken van de beëindigingsovereenkomst

Opgemerkt zij dat beëindigingsovereenkomsten zeer uitgebreid en ingewikkeld kunnen zijn. Er zijn echter enkele punten waar werkgevers en werknemers op moeten letten. Ten eerste moet de overeenkomst schriftelijk zijn; een elektronische vorm alleen is in dit geval niet voldoende.

Een ander niet te onderschatten detail is dat het verschil tussen een beëindigingsovereenkomst en een beëindigingsovereenkomst is dat bij een beëindigingsovereenkomst de ondernemingsraad niet hoeft te worden geraadpleegd en de regels van ontslagbescherming niet van toepassing zijn. Daarom is het mogelijk een dergelijke overeenkomst te sluiten zonder dat er termijnen in acht moeten worden genomen.

Een beëindigingsovereenkomst bevat vaak een ontslagvergoeding, maar dit is niet verplicht. Ook na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst heeft een werknemer recht op een gekwalificeerde referentie.

Met betrekking tot de socialezekerheidsgevolgen van de beëindiging van arbeidsverhoudingen geldt in dit geval, door het sluiten van de beëindigingsovereenkomst, dat de werkgever in het algemeen niet onder de mededelingsplicht valt.

Met betrekking tot het mogelijke verlies van aanspraken van de werknemer door het sluiten van een dergelijke overeenkomst, bijvoorbeeld op de bedrijfspensioenregeling, moet de werknemer echter uitgebreid advies inwinnen bij een advocaat arbeidsrecht en zo nodig passende clausules in de overeenkomst laten opnemen. Het resterende wettelijke minimumverlof van de werknemer moet in een dergelijke beëindigingsovereenkomst altijd worden gecompenseerd. Werknemers dwingen hiervan af te zien is niet effectief.

Gevolgen van een beëindigingsovereenkomst

Mogelijke gevolgen van een beëindigingsovereenkomst

De arbeidsverhouding eindigt op de in de beëindigingsovereenkomst vastgestelde en bepaalde datum. Deze overgang kan echter ook nadelen voor de werknemer meebrengen. Allereerst is de werknemer verplicht zich drie maanden voor het einde van de arbeidsverhouding, uiterlijk binnen drie dagen na kennisneming van de datum, als werkzoekende bij het uitzendbureau in te schrijven. 

Onder bepaalde omstandigheden wordt het recht op een werkloosheidsuitkering (ALGI) opgeschort als de arbeidsverhouding eerder wordt beëindigd door een beëindigingsovereenkomst dan door een opzegging. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zonder geldige reden van de werknemer, wordt het recht op een werkloosheidsuitkering opgeschort met een blokkeringstermijn van meestal 3 maanden (12 weken). 

Een belangrijke reden is bijvoorbeeld een anders dreigend ontslag om operationele redenen. Ook het wegvallen van een functie-eis/arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ernstige ziekte vormt in een dergelijk scenario een belangrijke reden. Recht op een zwangerschapsuitkering bestaat echter alleen bij ontslag, niet bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst.

Is het mogelijk zich terug te trekken uit een beëindigingsovereenkomst?

Terugtrekking uit een beëindigingsovereenkomst

De arbeidsverhouding eindigt op de in de beëindigingsovereenkomst vastgestelde en bepaalde datum. Deze overgang kan echter ook nadelen voor de werknemer meebrengen. Allereerst is de werknemer verplicht zich drie maanden voor het einde van de arbeidsverhouding, uiterlijk binnen drie dagen na kennisneming van de datum, als werkzoekende bij het uitzendbureau in te schrijven. 

Onder bepaalde omstandigheden wordt het recht op een werkloosheidsuitkering (ALGI) opgeschort als de arbeidsverhouding eerder wordt beëindigd door een beëindigingsovereenkomst dan door een opzegging. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zonder geldige reden van de werknemer, wordt het recht op een werkloosheidsuitkering opgeschort met een blokkeringstermijn van meestal 3 maanden (12 weken). 

Een belangrijke reden is bijvoorbeeld een anders dreigend ontslag om operationele redenen. Ook het wegvallen van een functie-eis/arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ernstige ziekte vormt in een dergelijk scenario een belangrijke reden. Recht op een zwangerschapsuitkering bestaat echter alleen bij ontslag, niet bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst.

Post-contractueel non-concurrentiebeding

Verlof- en schadevergoedingsverboden

Advocaat, Advocaat Kerpen, Advocaat Horrem, Advocatenkantoor Horrem, Beëindigingsovereenkomst Advocaat, Beëindigingsovereenkomst Advocaat, Advocaat Keulen, Advocaat Witten

Het is thans in de meeste ondernemingen gebruikelijk om werknemers boven een bepaald hiërarchisch niveau een postcontractueel concurrentiebeding toe te kennen, een "wachtbeding", waarbij zij recht hebben op een bepaalde vergoeding. Arbeidsovereenkomst op te nemen. Het doel hiervan is om het bedrijf na het vertrek van de werknemer te beschermen tegen een Arbeidsverhouding begint bij een concurrerend bedrijf en de voormalige werkgever schaadt met zijn sectorspecifieke kennis.

De kosten daarvan staan echter niet altijd in verhouding tot de voordelen. Veel bedrijven vergeten namelijk vaak dat een postcontractueel concurrentiebeding ook een prijs heeft. Volgens § 74, lid 2, HGB is een postcontractueel concurrentiebeding alleen geldig en bindend indien het voorziet in de betaling van een vergoeding, een wachtgeld.

Dit moet overeenkomen met ten minste de helft van het laatste jaarsalaris van de werknemer per jaar van het verbod. Anders moet het als ondoeltreffend worden beschouwd!

Ook in dit specifieke geval is het altijd raadzaam een ervaren advocaat arbeidsrecht te raadplegen. In het kader van het juridisch advies en de bijbehorende vertegenwoordiging bij de werkgever kan de advocaat ervoor zorgen dat enerzijds de vergoeding voor het concurrentiebeding kan worden aangepast en verhoogd of dat in het belang van de werknemer een vervroegde uittreding hiervan kan plaatsvinden.

Laat dus niets aan het toeval over! Neem contact met ons op. Wij zullen samen met u een strategie ontwikkelen om uw vorderingen af te dwingen. We zijn niet kritiekloos, maar we weten het: Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen.

Meestal blijken zelfs vorderingen die als zeker werden beschouwd, moeilijk te handhaven. Daarom bespreken wij de kans van slagen om uw rechten af te dwingen met u tijdens het eerste consult. Advocatenkantoor door.

U bent ontslagen of heeft een beëindigingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands