CORONA-SOFORTHILFE Subsidiefraude

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Uw strafrechtadvocaat, betrouwbaar en gespecialiseerd

Noodhulp Corona - subsidiefraude en valse bevestiging in plaats van een eed op basis van onware aanvragen

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Veel freelancers, solo zelfstandigen en kleine ondernemers in NRW hebben de Corona noodhulp aangevraagd en, na een korte tijd, was blij met de up to 9.000 euro Financiering naar uit kan kijken.

Nu, echter, worden velen koud gewekt. In verschillende gevallen heeft de deelstaat Noordrijn-Westfalen nu bewezen dat deze financiële Financiering van de een of andere ondernemer, solo zelfstandige en freelancer onbevoegd in Claim zijn genomen. In deze gevallen zal de Staat van NRW de betalingen, met het argument dat er een fout was gemaakt. Fraude en laat de Openbaar Ministerie onderzoeken. 

Hier, in deze context, het concept van een speciale vorm van fraude, namelijk de Subsidiefraude.

Wat is subsidiefraude?

Strafrechtelijke procedure op grond van subsidiefraude (§ 264 StGB) in verband met het onrechtmatige gebruik van de noodhulp van Corona

Corona noodhulp, subsidiefraude, subsidiefraude advocaat, Corona noodhulp, Corona noodhulp subsidiefraude, advocaat strafrecht Kerpen, advocaat strafrecht Keulen, advocaat strafrecht Witten

Wie subsidieaanvragen voor een onderneming valselijk invult en indient, pleegt subsidiefraude. De verdenking van subsidiefraude volgens § 264 StGB (Duits wetboek van strafrecht) en de daarmee samenhangende inleiding van een vooronderzoek kunnen derhalve alleen worden voorkomen door het verstrekken van volledig correcte informatie bij het aanvragen van subsidies. Anders kan men volgens de Duitse wet worden vervolgd.

Indien in het ergste geval subsidiefraude kan worden aangetoond in het kader van de uitkering van Corona-noodhulp, kan dit worden bestraft met een boete of een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar. In bijzonder ernstige gevallen kan de gevangenisstraf zelfs oplopen tot 10 jaar.

Ook bij het roekeloos plegen van de overtreding kunnen echter boetes of maximaal 3 jaar gevangenisstraf worden opgelegd voor de subsidiefraude in verband met het onrechtmatige gebruik van de noodhulp van Corona.

Subsidiefraude in het kader van het illegale gebruik van Corona-noodhulp is dus geen onbeduidend vergrijp! Veel advocaten en instellingen die hiervoor verantwoordelijk zijn in het land hadden hier in het verleden al voor gewaarschuwd. In veel deelstaten heeft het openbaar ministerie in dit verband al strafvervolging ingesteld.

De wettelijke definitie van subsidiefraude

§ Section 264 Subsidiefraude:

"1. Een vrijheidsstraf van ten hoogste vijf jaar of een geldboete wordt opgelegd aan een ieder die

 • 1. aan een voor subsidieverlening verantwoordelijke instantie of een andere bij de subsidieprocedure betrokken instantie of persoon (subsidieverstrekker) onjuiste of onvolledige informatie verstrekt over voor hemzelf of een ander van belang zijnde feiten, waardoor hij of die ander wordt bevoordeeld,
 • 2. in strijd met de gebruiksbeperking gebruik maakt van een voorwerp of een geldelijke uitkering waarvan het gebruik door wettelijke bepalingen of door de subsidieverstrekker met betrekking tot een subsidie is beperkt,
 • 3. in strijd met de wettelijke bepalingen inzake subsidieverlening de subsidieverstrekker niet in kennis stelt van voor de subsidie relevante feiten; of
 • 4. in een subsidieprocedure gebruik maakt van een bewijs van subsidiabiliteit of van voor de subsidie relevante feiten dat door onjuiste of onvolledige informatie is verkregen.

(2) In bijzonder ernstige gevallen wordt een gevangenisstraf van zes maanden tot tien jaar opgelegd. In de regel is er sprake van een bijzonder ernstig geval wanneer de dader

 • 1. een ongerechtvaardigde grootschalige subsidie voor zichzelf of een andere persoon verkrijgt uit grof eigenbelang of door gebruik te maken van valse of vervalste bonnen,
 • 2. misbruik maakt van zijn of haar bevoegdheden of positie als ambtenaar of Europees ambtenaar; of
 • 3. profiteert van de bijstand van een overheidsfunctionaris of Europese overheidsfunctionaris die zijn bevoegdheden of positie misbruikt.


(3) Artikel 263, lid 5, is van overeenkomstige toepassing.

(4) In de in lid 1, punt 2, bedoelde gevallen is de poging strafbaar.

(5. Hij die roekeloos handelt in de gevallen bedoeld in lid 1, nrs. 1 tot en met 3, wordt gestraft met een vrijheidsstraf van ten hoogste drie jaar of met een geldboete.

(6. Ingevolge de leden 1 en 5 wordt een persoon niet gestraft indien hij vrijwillig de subsidieverlening op grond van de overtreding verhindert. Indien de subsidie zonder tussenkomst van de dader niet wordt toegekend, is hij van straf vrijgesteld indien hij zich vrijwillig en ernstig inspant om de toekenning van de subsidie te voorkomen.

(7) Naast een vrijheidsstraf van ten minste één jaar voor een overtreding van de leden 1 tot en met 3 kan de rechtbank de persoon de bevoegdheid ontnemen om een openbaar ambt te bekleden en rechten te ontlenen aan openbare verkiezingen (artikel 45, lid 2). De voorwerpen waarop de overtreding betrekking heeft, kunnen in beslag worden genomen; artikel 74 bis is van toepassing.

(8) Subsidie in de zin van deze bepaling is

 • 1. een uitkering uit overheidsmiddelen krachtens federaal of deelstaatrecht aan instellingen of ondernemingen die ten minste gedeeltelijk
  • (a) zonder marktconforme tegenprestatie wordt verleend, en
  • b) is bedoeld om de economie te bevorderen;
 • 2. een uitkering uit openbare middelen krachtens het recht van de Europese Unie die ten minste gedeeltelijk zonder marktconforme tegenprestatie wordt verleend.


Een inrichting of onderneming in de zin van zin 1, nr. 1, is ook een overheidsbedrijf.

(9. De feiten zijn relevant voor de subsidie in de zin van lid 1,

 • 1. die bij wet of op grond van een wet door de subsidieverstrekker zijn aangewezen als relevant voor de subsidie, of
 • 2. waarvan de toekenning, toekenning, terugvordering, voortzetting of handhaving van een subsidie of een subsidie-uitkering wettelijk of op grond van de subsidieovereenkomst afhankelijk is".

Laat u tijdig vertegenwoordigen en verdedigen door een advocaat

Tijdige vertegenwoordiging door de advocaat voor strafrecht

Corona noodhulp, subsidiefraude, subsidiefraude advocaat, Corona noodhulp, Corona noodhulp subsidiefraude, advocaat strafrecht Kerpen, advocaat strafrecht Keulen, advocaat strafrecht Witten

Mocht je een Dagvaarding van de Politie vroegtijdige professionele begeleiding hebben gekregen en, bovenal, verdediging door een Advocaat dringend noodzakelijk! Vooral op het gebied van Subsidiebijstand er zijn een groot aantal mogelijke fouten die gemaakt kunnen worden, die snel kunnen leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid en dus door het inhuren van een Advocaat effectief kan worden vermeden.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen zelfs onzorgvuldig verkeerd opgegeven omstandigheden leiden tot volledige strafrechtelijke aansprakelijkheid.

U heeft post ontvangen waarin u wordt beschuldigd van subsidiefraude? Maar wat nu? Welke stappen moet je nu nemen?

Ten eerste, moet je een Advocaat om door hem of haar vertegenwoordigd te worden in uw voordeel. Maak Geen verklaring zonder uw Advocaat! Bijgevolg mag u geen commentaar geven over deze zaak aan de politie of zelfs verklaringen afleggen en invullen in het kader van hoorzittingen en dergelijke.

Omdat je de Wet om te zwijgen en dat zouden ze moeten doen. De beschuldigde Subsidiefraude in het kader van de onrechtmatig gebruik de Corona instant hulpmiddelen moet duidelijk bewezen worden door de autoriteiten. Wie dus overhaaste verklaringen aan de autoriteiten aflegt, loopt in het ergste geval het risico nog meer te onthullen dan de autoriteiten tot dan toe wisten.

Dus laat een Advocaat met uw Defensie. Nadat hij het dossier van de cliënt heeft ingezien en de inhoud met de cliënt heeft besproken, zal uw advocaat Advocaat welke feiten door u in het kader van een verklaring moeten worden ingediend.
Negeren en niets doen, leidt in zo'n geval, waarin de Openbaar Ministerie onderzocht tegen u, alleen voor u om te worden zonder rechtsbijstand in een Strafrechtelijke procedures wat kan resulteren in zware boetes en gevangenisstraf.

Ik ben beschuldigd van subsidiefraude met betrekking tot het onrechtmatig gebruik van noodhulpgelden uit Corona. Wat zal ik nu moeten doen?

Corona noodhulp, subsidiefraude, subsidiefraude advocaat, Corona noodhulp, Corona noodhulp subsidiefraude, advocaat strafrecht Kerpen, advocaat strafrecht Keulen, advocaat strafrecht Witten

Wie door het openbaar ministerie wordt beschuldigd van subsidiefraude met betrekking tot het onrechtmatig gebruik van de subsidies in het kader van de Corona-noodhulp, moet er in beginsel rekening mee houden dat naast de inleiding van een strafrechtelijke procedure overeenkomstig § 264 StGB (Duits wetboek van strafrecht) ook een administratieve procedure, d.w.z. de eis tot intrekking van de Corona-noodhulp, tegen u wordt ingeleid.

De beschuldiging van fraude met betrekking tot de subsidies en de financiering van de noodhulp van Corona leidt er immers ook toe dat de staat de uitgekeerde middelen terugvordert van de begunstigde van de noodhulp van Corona. In de regel leidt het districtsbestuur dan tegen u, de ontvanger van de Corona-noodhulp, een terugvorderingsprocedure in overeenkomstig §48 en §49a van de wet op de administratieve procedure.
Lees hier meer...

Mocht in de loop van deze twee procedures blijken dat u de Corona-noodhulp ten onrechte hebt aangevraagd en ontvangen, dan zult u niet alleen rekening moeten houden met strafrechtelijke gevolgen tot en met gevangenisstraf, maar zult u ook verplicht zijn de Corona-noodhulp volledig terug te betalen en vervolgens door de deelstaat Noordrijn-Westfalen ook worden verplicht tot terugbetaling van een restitutiebedrag van 5% boven de basisrentevoet p.a. overeenkomstig artikel 247 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) voor het volledige bedrag van de ontvangen financiering, overeenkomstig artikel 49 bis, lid 3, van de wet op de administratieve procedures van Noordrijn-Westfalen (VwVfG NRW). Omgekeerd betekent dit dat iedereen die ten onrechte deze noodhulpsubsidies van de staat Corona heeft ontvangen, zich strafrechtelijk moet verantwoorden, het bedrag moet terugbetalen en met terugwerkende kracht ook de rente over deze subsidies moet dragen.

Daarom doet iedereen die, terecht of onterecht, wordt beschuldigd van fraude met noodhulp in Corona er goed aan advies en vertegenwoordiging te vragen van een advocaat of advocatenkantoor dat expertise heeft in deze zaak. Omdat er veel op het spel staat en het Openbaar Ministerie een onderzoek naar u instelt, moet u niet het risico lopen een straf- en bestuurszaak te verliezen omdat u uit kostenoverwegingen uzelf vertegenwoordigt. In het ergste geval kost dit u niet alleen geld, maar zelfs uw vrijheid.

Neem contact met ons op en laat ons u vertegenwoordigen. Wij, het BAUMFALK advocatenkantoor, hebben in het verleden reeds vele van deze procedures met succes verdedigd in het belang van onze cliënten en voor hen een stopzetting van de procedure bewerkstelligd.


Wij hebben voor iedereen die bij deze zaak betrokken is een checklist opgesteld met betrekking tot de beschuldiging van subsidiefraude in verband met de noodhulp van Corona. Het kan gratis worden gedownload.

Welke kosten moet ik verwachten voor de vertegenwoordiging door een advocaat en de bijbehorende procedure?

Natuurlijk kost vertegenwoordiging door een advocaat u geld, dat is duidelijk, maar de kosten zullen veel hoger zijn als u niet wordt vertegenwoordigd. In het ergste geval kost het u niet alleen geld, maar ook uw vrijheid!

Een verweer in het vooronderzoek, dat eindigt met een schorsing van de procedure, kost de verdachte ongeveer 650,- euro. Indien het echter niet mogelijk is de vervolging te staken, maar het openbaar ministerie een aanklacht tegen u indient, moet de verdachte zich beroepen op
Stel ca. 1200,- EUR totale kosten.

Indien in een dergelijke zaak tot vrijspraak wordt overgegaan, komen de kosten daarvan zelfs ten laste van de staatskas. Echter, alleen in geval van vrijspraak!

Uiteraard staan wij de gedupeerden in het hele land graag bij met een verdediging. Neem gewoon contact met ons op info@kanzlei-baumfalk.de of per telefoon
onder +49 (0)2273 - 40 68 504.

Wij staan landelijk voor u klaar bij een verhoor door de politie!

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands