Beëindiging vanwege Corona

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

Beëindiging wegens Corona - Wettelijk mogelijk of ongegrond?

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Na een groot aantal bedrijfssluitingen door het fatale omzetverlies als gevolg van de Coronapandemie moeten nu ook de werknemers vrezen voor hun baan. Het aantal ontslagen Kennisgevingen van beëindiging blijft stijgen. Tegelijkertijd is steeds meer de misvatting ontstaan dat de huidige Corona-crisis een reden is voor ontslag en dat de werkgever derhalve verplicht is om Annulering van de werknemer gerechtvaardigd was.

Dit is niet waar en correct! Zuiver juridisch gezien is er geen sprake van een "ontslag wegens de Corona-pandemie". Het opzeggingsrecht van de werkgever is veeleer beperkt tot de in de wet genoemde opzeggingsgronden, die niet zijn aangepast of zelfs gewijzigd in verband met de pandemie van Corona. In geval van een dergelijk ontslag is het dus dringend noodzakelijk actief op te treden om zich specifiek en tijdig tegen een ontslag te verweren door middel van een vordering tot bescherming tegen ontslag bij de arbeidsrechtbank. 

Het ontslag mag dus geenszins zomaar worden aanvaard. Dit artikel behandelt wanneer een ontslag wegens corona rechtsgeldig kan zijn en welke mogelijkheden werkgevers in dit verband hebben.

Wanneer kan een werkgever ontslag nemen in verband met het Corona-virus?

Beëindiging in verband met Corona

Indien de betrokken arbeidsverhouding onder de ontslagbeschermingswet valt, geniet de werknemer een algemene ontslagbescherming. Dit is meestal het geval, aangezien vereist is dat de werknemer ten minste zes maanden in een bedrijf heeft gewerkt en dat er meer dan tien personen in het bedrijf werkzaam zijn.

Deze bijzondere bescherming bestaat erin dat de werkgever nu ook verantwoordelijk is voor een gewone Annulering een voldoende specifieke reden is vereist opdat de beëindiging rechtsgevolgen heeft voor de werknemer. Alleen dan kan een ontslag plaatsvinden volgens de voorschriften van de Wet Ontslagbescherming. Het ontslag moet echter gebaseerd zijn op redenen die in de persoon of het gedrag van de werknemer gelegen zijn of indien dringende operationele vereisten dit vereisen, § 1 lid 2 zin 1 KSchG.

Beëindiging wegens corona, beëindiging corona, beëindiging wegens corona, beëindiging corona, beëindiging corona arbeidsrecht, advocaat arbeidsrecht Kerpen, advocaat arbeidsrecht Keulen, advocaat arbeidsrecht Witten, beëindiging

Beëindiging om operationele redenen

Ontslag om operationele redenen

Beëindiging om operationele redenen is het standaardgeval van beëindiging in verband met corona. Dit wordt over het algemeen gekenmerkt door het feit dat de werkgever de arbeidsverhouding niet kan voortzetten wegens dringende operationele vereisten die de voortzetting van het dienstverband van de werknemer verhinderen. Een goed voorbeeld hiervan is de beëindiging van het dienstverband in geval van bedrijfsbeëindiging wegens insolventie.

Nu kan de werkgever van zijn kant aanvoeren dat de activiteiten van het bedrijf instorten als gevolg van de Corona-crisis en dat de stopzetting of inkrimping van het bedrijf absoluut noodzakelijk is voor het behoud ervan.

Er zij echter op gewezen dat een loutere daling van de omzet niet volstaat om ontslag om operationele redenen te rechtvaardigen. De baan moet veeleer permanent worden opgeheven en niet langer nodig zijn. Dit is meestal niet het geval bij een louter tijdelijke omzetdaling. De werkgever moet dit aspect uitvoerig kunnen verklaren aan de hand van zijn order- en personeelsplanning, waardoor er niet alleen sprake is van een kortstondige schommeling van de orders, maar veeleer van een blijvende daling van de orders.

De werkgever zal er echter niet in slagen. Ook al kan het verdere verloop van het Coronavirus niet worden voorspeld, het circuleert nog maar kort en de sluitingsmaatregelen van de overheid zijn slechts beperkt tot een bepaalde periode, zodat men niet kan spreken van een permanente en fundamentele daling van de bestellingen.

In plaats daarvan beschikt de werkgever over alle mildere middelen om de baan van de werknemer te behouden. Dit moet door de werkgever worden bezien vanuit het oogpunt van het zogenaamde ultima ratio-beginsel van het Arbeidsrecht waarmee rekening moet worden gehouden.

Het beginsel stelt dat ontslag altijd het laatste redmiddel moet zijn na andere maatregelen (bijvoorbeeld na een waarschuwing of overplaatsing) vanwege de ernstige gevolgen voor de betrokkene. Zo zou de werkgever het behoud van de baan mogelijk kunnen maken door arbeidstijdverkorting of arbeidstijdverkorting - al is het maar in beperkte mate - te gelasten.

Naast deze overwegingen zijn er echter nog andere vereisten voor de doeltreffendheid van de operationeel gerelateerde Annulering moeten in aanmerking worden genomen. Naast het ontbreken van de mogelijkheid om in een andere baan te blijven werken, mag de werkgever geen fouten maken bij de sociale selectie. Het beginsel van sociale selectie bepaalt dat alleen werknemers die sociaal het meest behoefte hebben aan bescherming kunnen worden ontslagen.

Dit zijn vaak jongeren die voor korte tijd werken, geen onderhoudsverplichtingen hebben en geen ernstige handicap hebben. Juist hier maken werkgevers vaak ontslagfouten, meestal door duurdere werknemers eerst te ontslaan.

Ontslag om persoonlijke redenen

Ontslag om persoonlijke redenen

Ontslagen om persoonlijke redenen, zoals ontslag wegens besmetting met het Coronavirus of omdat men in quarantaine moet, zijn daarentegen meestal ongeldig. Bij een virusziekte zoals Corona is de afwezigheid van de werknemer slechts tijdelijk en niet permanent. Het is niet te verwachten dat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt zal zijn en dat er geen verbetering te verwachten is.

Zelfs in het geval van quarantaine is de periode van afwezigheid slechts beperkt tot 14 dagen - vooral omdat daarnaast vaak de mogelijkheid bestaat om werk te verrichten in een kantoor aan huis. Aangezien aan ontslag om persoonlijke redenen vrij hoge eisen worden gesteld, is het de moeite waard om dit in ieder geval te controleren.

Beëindiging wegens corona, beëindiging corona, beëindiging wegens corona, beëindiging corona, beëindiging corona arbeidsrecht, advocaat arbeidsrecht Kerpen, advocaat arbeidsrecht Keulen, advocaat arbeidsrecht Witten, beëindiging

Ontslag wegens gedrag

Gedragsontslag

Een gedrags Annulering kan hoogstens worden overwogen in die gevallen waarin een besmette werknemer op het werk verschijnt zonder op zijn of haar ziekte te wijzen. Onder bepaalde omstandigheden kan dit worden beschouwd als een verwijtbare schending van contractuele verplichtingen.

Maar zelfs in die gevallen geldt het beginsel van de ultima ratio. Ontslag is dus alleen mogelijk na een waarschuwing en herhaaldelijk wangedrag. Ook bij ontslag wegens gedrag zijn de drempels voor de werkgever aanzienlijk hoog. De werkgever kan alleen opzeggen als een uit de arbeidsverhouding voortvloeiende verplichting zodanig is geschonden dat het voor de werkgever onredelijk is de overeenkomst voort te zetten.

Welke opties kan de werknemer in een dergelijk geval nemen?

Mogelijkheden van de werknemer

Het is inderdaad mogelijk om actie te ondernemen tegen ontslagen vanwege Corona. Het is mogelijk om binnen drie weken na ontvangst van het ontslag een verzoek om bescherming tegen ontslag in te dienen. Daarbij is het absoluut noodzakelijk dat werknemers de termijn voor het instellen van een rechtsvordering binnen drie weken na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het ontslag in acht nemen, aangezien het ontslag na het verstrijken van de termijn definitief ingaat - en dit ongeacht of het daadwerkelijk aan de wettelijke vereisten voor ontslag voldoet of niet!

Daarom moet u in geen geval inactief blijven en in ieder geval, in uw eigen belang, een corona uitgesproken Annulering en laat ze controleren op hun effectiviteit. Het is daarom raadzaam om uitgebreid juridisch advies in te winnen, waardoor u uiteindelijk informatie krijgt over uw rechten en mogelijkheden. Bovendien zou dit uw kansen op succes met betrekking tot een overeenkomstige ontslagvergoeding of zelfs het behoud van uw baan aanzienlijk vergroten.

U bent ontslagen of heeft een beëindigingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands