Juridische bijzonderheden van arbeidstijdverkorting

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

Valkuilen van het arbeidsrecht voor de werkgever - Juridische bijzonderheden van arbeidstijdverkorting

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Sinds het begin van de coronapandemie hebben veel bedrijven gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanspraak te maken op een werktijdverkorting om aanzienlijke kosten te besparen en tegelijkertijd ontslagen te voorkomen. Maar Werkgever juich niet te vroeg. De wettelijke voorschriften voor het bestellen van werktijdverkorting zijn vaak onder grote tijdsdruk tot stand gekomen.

De uitzendbureaus waren meestal slechts in staat een oppervlakkig onderzoek te doen naar de toelatingsvoorwaarden. De aankondigingen werden dus regelmatig gedaan onder voorbehoud van een later onderzoek. Om tot een goede regeling te komen en terugvorderingen en eventuele strafbaarheid te voorkomen, moeten de volgende valkuilen van de Werk in korte tijd om op te merken.

Kort werk in wezen

Essentiële aspecten van arbeidstijdverkorting

Werk in deeltijd kan worden aangevraagd bij de federale arbeidsdienst (BA) om financiële noodsituaties op korte termijn van een onderneming op te vangen. In de eerste drie maanden ontvangen werknemers 60 procent van hun nettoloon als werktijdverkorting. Vanaf de vierde maand kan het bedrag worden verhoogd tot 70 procent en vanaf de zevende maand tot 80 procent. De federale arbeidsdienst vergoedt de werkgever de werktijdverkorting en de sociale bijdragen minus de werkloosheidsverzekering.
Arbeidstijdverkorting, juridische bijzonderheden arbeidstijdverkorting, arbeidsrecht arbeidstijdverkorting, advocaat arbeidstijdverkorting, advocaat Kerpen, advocaat Witten, advocaat Keulen

Voorwaarden voor arbeidstijdverkorting

Voorwaarden voor arbeidstijdverkorting

Om in aanmerking te komen voor een werktijdverkorting moet er sprake zijn van een aanzienlijk verlies van werk met loonderving, bijvoorbeeld door een onvermijdelijke gebeurtenis zoals de Coronapandemie. Concreet moet ten minste 10% van de werknemers een loonverlies van meer dan 10% hebben. Dan moet het bevoegde arbeidsbureau in kennis worden gesteld van het verlies van werk. Bovendien moeten zogenaamde uitkeringsaanvragen worden ingediend.

Deze worden berekend voor elke kalendermaand van de Werk in korte tijd in elk geval achteraf, uiterlijk binnen drie maanden, aan het bevoegde arbeidsbureau worden voorgelegd. Anders moet de werkgever, als na drie maanden of langer opnieuw werktijdverkorting nodig is, het verlies van werk opnieuw melden.

Het is belangrijk te weten en op te merken dat het uitzendbureau niet altijd verantwoordelijk is voor de aanvraag van een uitkering, wanneer de melding van het verlies van werk moet worden gedaan. In principe Werkgever het verlies van werk melden aan het arbeidsbureau in het district waarvan de betrokken onderneming is gevestigd. De uitkeringsaanvraag moet daarentegen worden ingediend bij het arbeidsbureau in het arrondissement waarvan het voor de werkgever verantwoordelijke loonbureau is gevestigd.

Deze verschillende verantwoordelijkheden zijn dus bijzonder relevant voor ondernemingen met meerdere vestigingen en een centrale loonadministratie. Hetzelfde geldt voor concerns waar de loonadministratie voor de groepsmaatschappijen is gecentraliseerd.

Toepassingen van de voordelen en bijbehorende risico's

Voordelen en risico's

Het bedrag van de te vergoeden arbeidstijdverkorting en de terug te betalen sociale premies worden vastgesteld op basis van de uitkeringsaanvragen. In dit verband moet gedetailleerde informatie worden verstrekt over het aantal werknemers dat door arbeidstijdverkorting wordt getroffen, alsmede over de omvang van het feitelijke verlies aan werk en beloning.

Bovendien moet de werkgever het bestaan bewijzen van talrijke omstandigheden die relevant zijn voor de toekenning van de arbeidstijdverkorting. Deze omstandigheden omvatten met name dat het geclaimde verlies van loon en werk uitsluitend en alleen gebaseerd is op de in de kennisgeving vermelde redenen als zijnde te wijten aan de pandemie van Corona en dat de arbeidstijdverkorting alleen wordt geclaimd voor werknemers die voldoen aan de voorwaarden om arbeidstijdverkorting te ontvangen.

Voor Werkgever Derhalve moet op dit punt volledig worden nagegaan of in het individuele geval daadwerkelijk aan de voorwaarden voor het ontvangen van een korte-termijnuitkering is voldaan. Indien in dit verband valse verklaringen worden afgelegd, bestaat niet alleen het risico dat de kortetermijnuitkering wordt teruggevorderd, maar in het ergste geval ook strafrechtelijke gevolgen, zoals de uitvoering van het strafbare feit fraude of subsidiefraude. Geen andere persoon dan de werkgever of personen die namens de werkgever optreden, zouden voor deze sancties in aanmerking komen.

Bovendien bestaat bij een latere terugdraaiing van de arbeidstijdverkorting het risico van aanzienlijke extra betalingen van socialezekerheidsbijdragen en belastingen met de bijbehorende toeslagen voor te late betaling, alsmede van vorderingen tot betaling van achterstallig loon door werknemers voor wie, anders dan oorspronkelijk verwacht, toch niet aan de voorwaarden voor arbeidstijdverkorting is voldaan. 

Arbeidstijdverkorting, juridische bijzonderheden arbeidstijdverkorting, arbeidsrecht arbeidstijdverkorting, advocaat arbeidstijdverkorting, advocaat Kerpen, advocaat Witten, advocaat Keulen

Tips voor het voorbereiden en opstellen van uitkeringsaanvragen

Tips voor het opstellen van uitkeringsaanvragen

In de eerste plaats moeten werkgevers duidelijk en begrijpelijk documenteren dat het werk- en loonverlies dat zich in de betrokken boekhoudperiode heeft voorgedaan, te wijten is aan de coronapandemie en geen typische - bijvoorbeeld seizoensgebonden of aan het algemene bedrijfsrisico te wijten - turbulenties zijn. Indien de planning voor het lopende jaar als basis wordt gebruikt, verdient het aanbeveling een vergelijking te maken met de bedrijfsresultaten van het voorgaande jaar.

Bovendien moet er een effectieve rechtsgrondslag zijn om werktijdverkorting te gelasten voor elke werknemer die in de uitkeringsaanvraag wordt genoemd. Indien er een collectieve rechtsgrondslag is (bijvoorbeeld een collectieve overeenkomst of een Bedrijfsovereenkomst), moet worden nagegaan of de werknemer daadwerkelijk onder de werkingssfeer van de desbetreffende verordening valt. Dit is vooral van belang in het geval van niet-tarifaire werknemers of uitvoerende werknemers in de zin van de Wet werken naar vermogen niet het geval.

Het is ook bijzonder belangrijk dat de tijdens de periode van arbeidstijdverkorting werkelijk gewerkte en door de werkgever te vergoeden uren volledig en controleerbaar worden gedocumenteerd. Het bedrag van de werkelijke bezoldiging als gevolg van de werkelijk verrichte arbeid is rechtstreeks van invloed op het bedrag van de loonderving en dus op het bedrag van de arbeidstijdverkorting. Indien er echter afwijkingen zijn van het oorspronkelijk gerapporteerde verlies aan werk in de afzonderlijke boekjaren, d.w.z. indien voor individuele werknemers een hoger of lager verlies aan werk optreedt, is dit ongevaarlijk.

Dit geldt totdat er geen significant verlies van werk meer is. De tijdkaarten moeten daarom op de salarisadministratie worden bewaard voor latere controle. In geen geval mogen overeenkomstige tijdkaarten in strijd met de waarheid worden "aangepast" of mogen werknemers worden geïnstrueerd om werkelijk gewerkte uren niet te registreren.
Een andere valkuil is het aannemen van nieuwe werknemers tijdens de werktijdverkorting. Het is essentieel om na te gaan of er een belangrijke reden is voor het nieuwe dienstverband. Alleen als een dergelijke reden bestaat, kan voor deze werknemers een arbeidstijdverkorting worden ontvangen. Aannemelijke redenen kunnen met name bestaan wanneer de werknemer bijvoorbeeld een geschoolde werknemer is die al lange tijd wordt gezocht en waaraan de onderneming dringend behoefte heeft en die niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt kan worden gevonden.

In individuele gevallen kan het dienstig zijn om Recht op arbeidstijdverkorting vooraf met het uitzendbureau worden verduidelijkt. Er zij ook op gewezen dat nieuwe aanwervingen die na het begin van de coronacrisis of na kennisgeving van werktijdverkorting zonder geldige reden zijn overeengekomen, ook gevolgen kunnen hebben voor het recht van de andere werknemers op ziekteverzekeringsuitkeringen. Dit is omdat het tegenstrijdig is als de Werkgever bestelt werktijdverkorting wegens een aanzienlijk verlies van werk, maar werft tegelijkertijd nieuw personeel aan.

Ten slotte moet ook rekening worden gehouden met de specificaties betreffende de latere beëindiging van het recht op de arbeidstijdverkorting. Werknemers wier arbeidsverhouding is beëindigd of met wie een beëindigingsovereenkomst is gesloten, zijn uitgesloten van het ontvangen van een korte-tijdvergoeding. Daarom mogen zij niet langer in aanmerking worden genomen bij het aanvragen van uitkeringen. Immers, indien de beëindiging van de arbeidsverhouding vaststaat, kan de met de werktijdverkorting beoogde overbrugging van een tijdelijk verlies van arbeid niet meer worden bereikt.

Om dezelfde redenen vervalt ook het recht op de arbeidstijdverkorting wanneer definitief wordt besloten het bedrijf met arbeidstijdverkorting geheel of gedeeltelijk te sluiten. Ook in dit geval ontbreekt het voor het ontvangen van een korte-uitkering vereiste tijdelijke arbeidsverlies. 

Onze aanbeveling

Uiteindelijk is het raadzaam voor werkgevers om zowel tijdens het proces als daarna de bijzonderheden van het spa-werk in de gaten te houden en uitgebreid juridisch advies in te winnen voor meer ondersteuning.

Heeft u de steun van een advocaat arbeidsrecht nodig?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands