Beleggingsfraude volgens § 264a StGB

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Uw strafrechtadvocaat, betrouwbaar en gespecialiseerd

Fraude met kapitaalinvesteringen volgens § 264a StGB

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Wie de blauwe lucht belooft voor bepaalde kapitaalinvesteringen, maakt zich niet alleen aansprakelijk voor die beloften, maar kan ook worden vervolgd. Met name fraude met kapitaalinvesteringen is een belangrijk onderdeel van de Zakelijk strafrechtHet strafbare feit hangt niet af van een gerealiseerd en geleden geldelijk verlies. In plaats daarvan is de handeling van misleiding als zodanig voldoende voor de voltooiing van het strafbare feit, en daarom is voorzichtigheid geboden. Cryptocurrencies, binaire opties, vastgoedfondsen, sneeuwbalsystemen of CFD-handel zijn versies van beleggingsfraude die tegenwoordig vaak worden gebruikt. 

Volgens berichten in de media over strafprocedures wegens beleggingsfraude worden beleggers in Duitsland jaarlijks miljoenen euro's ontnomen. Telkens weer zijn "dubieuze beleggingsmaatschappijen" en intermediaire bedrijven het onderwerp van deze verslagen, die trucs toepassen om beleggers van hun geld te beroven. Dat mag zo zijn, maar het hoeft niet altijd zo te zijn. De beklaagden dienen zich derhalve grondig vertrouwd te maken met de draagwijdte en de grenzen van het § 264a StGB en dus doeltreffende maatregelen nemen om strafrechtelijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Voorwaarden voor kapitaalinvesteringsfraude volgens § 264a StGB

Vereisten Beleggingsfraude - § 264a StGB

Fraude met kapitaalinvesteringen is een strafbaar feit dat volgens de wet strafbaar is. § 264a StGB wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een boete. De klassieke beleggingsfraude met kapitaal gaat zo te werk dat een belegger onder valse voorwendselen wordt bedrogen, waarbij de fraudeur het geïnvesteerde geld bemachtigt. De norm is dus niet alleen bedoeld om het vermogen van beleggers te beschermen, maar ook om de werking van de kapitaalmarkt te waarborgen. 

Aangezien de norm al ingrijpt in de aanloop naar een daadwerkelijke fraude, gaat het om een zogenaamd abstract gevaarmisdrijf. Deze verschijnen vaak in de Commercieel strafrecht en worden gekenmerkt door het feit dat de handeling van misleiding alleen voldoende is voor de voltooiing van het strafbare feit. Dit betekent dat, ongeacht of er sprake is van vermogensschade, de straf uitsluitend wordt opgelegd op basis van de gepleegde handeling.

Beleggingsfraude, beleggingsfraude volgens § 264a StGB, § 264a StGB, beleggingsfraude stgb, economisch strafrecht, advocaat strafrecht Kerpen, advocaat strafrecht Keulen, advocaat strafrecht Witten

Door welke verklaringen wordt een kapitaalfraude volgens § 264a StGB gepleegd?

Kenmerken van kapitaalfraude volgens § 264a StGB

Bepaalde onnauwkeurigheden, onjuistheden of onvolledigheden van de aanbieders op de kapitaalmarkt in hun reclame voor beleggingen volstaan reeds voor strafrechtelijke aansprakelijkheid om de belegger een bepaalde belegging beter en rendabeler te verkopen dan zij in werkelijkheid is. In het bijzonder worden alle omstandigheden bestreken die van invloed zijn op de waarde, de risico's en de mogelijkheden van de belegging en derhalve geschikt zijn om een redelijke belegger te misleiden om te investeren. Het gaat dus niet om het ontstaan van vermogensschade, maar alleen om zogenaamde waardescheppende omstandigheden. 

Bijgevolg vallen omstandigheden die verband houden met het motief, d.w.z. bijvoorbeeld de procedure voor het maken van winst, niet onder de richtlijn. Er moet echter altijd rekening worden gehouden met de bijzonderheden van het specifieke individuele geval en in de regel moeten de wetten op de kapitaalmarkt en andere wettelijke bepalingen als ijkpunten worden gebruikt.

Welke referentieobjecten vallen onder de kapitaalinvesteringsfraude?

Referentie-objecten van kapitaalfraude volgens § 264a StGB

Het toepassingsgebied van artikel 264a StGB wordt in beginsel alleen geopend wanneer de overtreding betrekking heeft op kapitaalinvesteringen. Fysieke goederen zijn dus niet gedekt. De norm vermeldt uitdrukkelijk effecten, inschrijvingsrechten of aandelen die bestemd zijn om een deelneming in het resultaat van een onderneming te verlenen. Bovendien worden in het eerste en tweede lid van de bepaling aanbiedingen genoemd om de inleg op dergelijke aandelen te verhogen, alsmede die welke een ondernemer op eigen naam maar voor rekening van een derde beheert.

Klassieke voorbeelden hiervan (lid 1) zijn akten die worden gebruikt om een recht te doen gelden, rechten om voordelen te ontvangen die voortvloeien uit het lidmaatschap van een vennootschap (bv. een recht om winst te ontvangen), alsmede zakelijke of bedrijfsaandelen in vennootschappen of fondsen en trusts (lid 2).

Concreet delict van fraude met kapitaalinvesteringen volgens § 264a StGB

Strafbaar feit van kapitaalfraude volgens § 264a StGB

In prospectussen, voorstellingen of overzichten moeten onjuiste voordelige verklaringen zijn opgenomen of nadelige feiten zijn verzwegen die van belang waren voor de beslissing om de investering of de verhoging te verwerven. Beleggingsfraude kan dus alleen worden gepleegd in een openbare advertentie in prospectussen, voorstellingen of overzichten. 

Indien een aanbieder de potentiële belegger tijdens een persoonlijk advies over essentiële kenmerken van een belegging misleidt, valt dit alleen onder het normale delict van fraude volgens § 263 StGB. Hierdoor wordt uiteindelijk de verplichting van de aanbieder op de kapitaalmarkt afgedwongen om de potentiële belegger volledig en strafrechtelijk te informeren. Om strafrechtelijke aansprakelijkheid te voorkomen, moeten aanbieders daarom voldoende informatie verstrekken over alle omstandigheden die van invloed zijn op de waarde, de mogelijkheden en de risico's van een kapitaalinvestering.

Met name prospectusaansprakelijkheid is een apart gebied in het kapitaalmarktrecht. In beginsel moet een prospectus alle informatie bevatten die nodig is voor de beoordeling van de emittent en het aangeboden product.

Andere vereiste modaliteiten van het delict beleggingsfraude

Vereiste modaliteiten van het delict van kapitaalfraude volgens § 264a StGB

Voorts is vereist dat de dader bepaalde middelen gebruikt om het strafbare feit te plegen en zich richt tot een grotere kring van geadresseerden. Het vereiste dat het gedrag van de dader gericht moet zijn op een grotere kring van personen sluit individuele misleiding, zoals reeds uiteengezet, uit. Voorts moet de bedrieglijke handeling betrekking hebben op de verspreiding van de investeringsformulieren of op aanbiedingen om de inleg op dergelijke kapitaalinvesteringen te verhogen. Bijgevolg is een feitelijk en temporeel verband tussen de distributie of aanbieding en de reclame- of verkoopmaatregelen vereist.
Beleggingsfraude, beleggingsfraude volgens § 264a StGB, § 264a StGB, beleggingsfraude stgb, economisch strafrecht, advocaat strafrecht Kerpen, advocaat strafrecht Keulen, advocaat strafrecht Witten

Straffeloosheid voor fraude met kapitaalinvesteringen

Straffeloosheid

Onder bepaalde juridische voorwaarden is het ook mogelijk vrijgesteld te worden van straf of straffeloosheid ondanks het plegen van beleggingsfraude. Zo kan iedereen die zogenaamd actief berouw heeft een straf vermijden. § 264a (3) van het Strafwetboek bepaalt dat degene die vrijwillig de uitvoering verhindert op grond van het misdrijf of degene die een ernstige inspanning daartoe levert, vrijgesteld blijft van straf.

Wat is een Ponzi schema dat regelmatig in verband wordt gebracht met beleggingsfraude?

Verbinding met piramidespelen

De term piramidespel staat voor een illegaal bedrijfsmodel op het gebied van fraude met kapitaalinvesteringen. Ze hebben piramideachtige structuren, met de fraudeur aan de top van het systeem, die profiteert van het voortdurend groeiende aantal beleggers. Maar na een bepaalde tijd komt het systeem, dat in het begin werkt, tot stilstand, zodat de beleggers het geld verliezen dat ze hebben geïnvesteerd.

Belangrijke maatregelen en gedragsregels bij een vermoeden van beleggingsfraude

Gedragsregels bij vermoeden van beleggingsfraude

  • Zwijg over de zaak en praat zo weinig mogelijk met de politie; elk gehoord woord wordt gedocumenteerd en kan onder bepaalde omstandigheden tegen de verdachte worden gebruikt.

  • Geen openbaarmaking van toegangsgegevens

  • Geen ondertekening van documenten, zelfs niet het back-up protocol

  • Een huiszoekingsbevel aanvragen of de redenen voor het dreigende gevaar laten uitleggen

  • Neem zo snel mogelijk contact op met een advocaat om een verdedigingsstrategie te laten ontwikkelen die geschikt is voor de verdachte.

Ons advies

In principe is het raadzaam om bij mogelijke fraudedelicten onmiddellijk contact op te nemen met een strafrechtadvocaat. De mate van wettigheid kan beperkt zijn en moet in elk geval door deskundige juridische bijstand worden geleid. Dus, met de hulp van een ervaren Advocaat voor strafrecht Het is bijvoorbeeld ook mogelijk te streven naar stopzetting van de procedure voordat een aanklacht wordt ingediend en een hoofdzitting wordt gehouden.

Wij zijn er landelijk voor u bij een verhoor door de politie of een verdediging tegen de vervolging!

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands