Vorderingen van nabestaanden

uit de bedrijfspensioenregeling

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

Aanspraken van nabestaanden uit de bedrijfspensioenregeling

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Ondanks het verlies van een naast familielid door overlijden, moeten de juridische omstandigheden van de overledene meestal worden geregeld. De wettelijke pensioenverzekering bevat verschillende waarborgen bij overlijden. Zo kunnen onder meer aanspraken op nabestaandenpensioen ontstaan voor een echtgenoot als nabestaande van de bedrijfspensioenen resultaat. Want het is niet ongebruikelijk dat bedrijven hun werknemers een operationeel Financiering pensioenvoorziening. 

In dat geval wordt de omvang van de aan de werknemer of zijn nabestaanden te betalen uitkeringen geregeld in een civielrechtelijke overeenkomst met de pensioenuitvoerder. Hoewel het pensioen de weduwen en weduwnaars ten goede komt, vormen zij een onberekenbaar financieel risico voor de werkgever. Vaak is de persoon van de nabestaande niet bekend op het moment dat de bedrijfspensioenregeling is nog in behandeling. In het verleden had het Bundesarbeitsgericht ook te maken met overeenkomstige clausules die het nabestaandenpensioen beperkten, zodat nu bepaalde voorwaarden gelden voor de toekenning van het weduwen- en weduwnaarspensioen.

Nabestaandenpensioen, bedrijfspensioenaanspraken, bedrijfspensioenrecht, nabestaandenpensioen uit de bedrijfspensioenregeling, bedrijfspensioenregeling, advocaat arbeidsrecht Kerpen, advocaat arbeidsrecht Keulen, advocaat arbeidsrecht Witten

Wettelijke verankering van nabestaandenuitkeringen

Het overlevingspensioen

Op Wet op de bedrijfspensioenen (BetrAVG) Er wordt bepaald welke diensten de Pensioenregeling de werkgever aan de werknemer kan toekennen. Gem. § 1 (1) BetrAVG Deze voordelen van de werkgever omvatten Ouderdomsvoorziening, invaliditeits- en nabestaandenuitkeringen. Zo is er een uitdrukkelijke bepaling dat de bedrijfspensioenregeling kunnen ook nabestaandenuitkeringen omvatten, mits de werkgever daarmee uitdrukkelijk instemt. In de regel dient dit aanvullende pensioen ter compensatie van het inkomensverlies van de overledene en dus om de nabestaande financiële zekerheid te bieden.

Overlevingspensioen: Datum van ingang van het pensioen

Voorwaarden voor een ontslagvergoeding

Beslissend voor de bedrijfspensioenregeling is de uitvoeringsmethode en het bestaan van een afgesloten kapitaal- of pensioenverzekering. Als de verzekerde overlijdt voordat het pensioen ingaat, worden het reeds opgebouwde kapitaal en de betaalde premies teruggegeven aan de nabestaanden of wordt een nabestaandenpensioen uitgekeerd. Het nabestaandenpensioen kan echter alleen worden uitgekeerd aan de echtgenoot, de geregistreerde partner of de kinderen die recht hebben op een wezenpensioen.

Als de verzekerde na het begin van het pensioen overlijdt, wordt het pensioen binnen een gegarandeerde periode voortgezet of wordt een nabestaandenpensioen uitgekeerd. Dit is gebaseerd op de contractueel vastgelegde afspraken in elk afzonderlijk geval.

Als er geen nabestaanden zijn, wordt een overlijdensuitkering betaald aan de erfgenamen of aan begunstigden. Afhankelijk van de uitvoeringsmethode kan een bedrag tot 8.000 euro worden toegekend.

Voorwaarden voor nabestaandenuitkeringen

Voorwaarden voor nabestaandenuitkeringen

Als de begunstigde van het bedrijfspensioen overlijdt, heeft de echtgenote van de overledene recht op een weduwepensioen. Het recht voor nabestaanden is echter afhankelijk van bepaalde factoren. Aangezien het weduwenpensioen en het wettelijk pensioen in de wet ongeveer hetzelfde worden behandeld, moet ook aan soortgelijke voorwaarden worden voldaan om een effectieve aanspraak te kunnen maken.

Ten eerste moet het huwelijk ten minste twaalf maanden hebben geduurd, wil de weduwe recht hebben op het kleine weduwenpensioen. Dit wordt slechts gedurende maximaal twee jaar betaald en omvat 25 procent van het feitelijke bedrijfspensioen. Om aan de voorwaarden voor het grote weduwenpensioen te voldoen, moet de overlevende ook ten minste 45 jaar oud zijn of een aantoonbare vermindering van de verdiencapaciteit hebben. Het pensioen bedraagt dan 55 procent van het feitelijke bedrijfspensioen. Bovendien kunnen overlevende kinderen recht hebben op een wezenpensioen uit het bedrijfspensioen van de overleden ouder. Er zij echter op gewezen dat het totale bedrag van het uitgekeerde nabestaandenpensioen niet hoger mag zijn dan het bedrag van het overeengekomen bedrijfspensioen.

Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat in sommige gevallen van rechtmatig belang van de werkgever het weduwen- en weduwnaarspensioen door bepaalde clausules kan worden uitgesloten. Deze beperkingen mogen echter geen onredelijk nadeel voor de pensioengerechtigde inhouden. Zo werd in een baanbrekende uitspraak van het Bundesarbeitsgericht (BAG, arrest van 19 februari 2019, 3 AZR 150/18) een beding onontvankelijk verklaard waarin het nabestaandenpensioen afhankelijk werd gesteld van een tienjarig bestaan van het huwelijk. 

Het Bundesarbeitsgericht vond de termijn van tien jaar willekeurig en oordeelde dat de termijn het doel van het nabestaandenpensioen in gevaar bracht. In dit specifieke geval was er geen intrinsiek verband met de arbeidsverhouding. Volgens de rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht is een minimumhuwelijksperiode alleen passend wanneer deze duidelijk dient om een nabestaandenpensioen voor zogenaamde pensioenhuwelijken uit te sluiten. Deze huwelijken worden meestal gesloten vlak voor het verwachte overlijden van de echtgenoot, voornamelijk om de echtgenoot een pensioenuitkering toe te kennen.

Andere beperkende clausules daarentegen zijn inmiddels door de rechter erkend. Bijvoorbeeld de zogenaamde clausule van het late huwelijk. Het is toegestaan om het overlevingspensioen uit te sluiten als het huwelijk laat is gesloten. Dit kan het geval zijn als het huwelijk plaatsvindt na het verzekerde feit of als het huwelijk plaatsvindt na de leeftijd van 62 jaar, waarbij deze leeftijd de relevante leeftijdsgrens is waarop de toekenning van het ouderdomspensioen volgens de pensioenregeling moet beginnen.

De mogelijkheid van een ouderdomsclausule en dus de uitsluiting van een weduwe- of weduwnaarspensioen wordt nog steeds wettelijk erkend als het leeftijdsverschil tussen de echtgenoten uitzonderlijk groot is. Evenals bij de clausule inzake het late huwelijk moet de gekozen afstand echter redelijk en noodzakelijk zijn. Het Bundesarbeitsgericht heeft onder meer bevestigd dat een verschil van 15 jaar passend is. Het is ook mogelijk om het bedrag van het nabestaandenpensioen elk jaar met vijf procent te verlagen. 

Er wordt echter betwist hoe de zaak moet worden beoordeeld indien het leeftijdsverschil tussen de echtgenoten slechts tien jaar bedraagt. De veronderstelling van een uitsluiting wordt ondersteund door het feit dat het leeftijdsverschil van tien jaar doorgaans aanzienlijk groter is dan het gebruikelijke verschil. Bovendien valt in het onderhavige geval te verwachten dat de echtgenoten met een dergelijk leeftijdsverschil hun leven al zo hebben ingericht dat de ene echtgenoot een deel van zijn of haar leven zonder de andere doorbrengt.

Nabestaandenpensioen, bedrijfspensioenaanspraken, bedrijfspensioenrecht, nabestaandenpensioen uit de bedrijfspensioenregeling, bedrijfspensioenregeling, advocaat arbeidsrecht Kerpen, advocaat arbeidsrecht Keulen, advocaat arbeidsrecht Witten

Wettelijke mogelijkheid bij weigering van een overlevingspensioen door de werkgever

Juridische mogelijkheden om de vorderingen te doen gelden

Indien de werkgever het bedrijfspensioen weigert, hebben de werknemers de mogelijkheid om aanspraak te maken op een uitgestelde vergoeding. Hier worden delen van het salaris van een werknemer gebruikt voor het bedrijfspensioen, zodat het uiteindelijk door de werknemer zelf wordt gefinancierd. Bijgevolg kan in geval van twijfel een beroep op bedrijfspensioen worden gedaan. Bij een door de werknemer zelf gefinancierde directe verzekering kunnen de nabestaandenuitkeringen uit het bedrijfspensioen dus nog steeds individueel worden overeengekomen.

Conclusie

Werkgevers moeten zich bewust zijn van de mate waarin zij bedrijfspensioenregeling om zichzelf te beschermen tegen economische lasten. Zij kunnen onder meer gebruik maken van de voorschriften van de Algemene Voorwaarden (AV) voor hun structurering. Volgens het Bundesarbeitsgericht vallen de in een onderneming vastgestelde pensioenregelingen namelijk onder het recht van de algemene voorwaarden en dus onder de inhoudelijke controle van § 307, lid 1, BGB. Beperkingen van de aanspraken van nabestaanden zijn dus alleen toegestaan als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft, en alleen als zij geen onredelijk nadeel voor nabestaanden opleveren.

Heeft u hulp nodig van een advocaat voor arbeidsrecht?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands