Subsidiefraude KfW-lening

Risico van subsidiefraude bij het opnemen van KfW-leningen

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Uw strafrechtadvocaat, betrouwbaar en gespecialiseerd

Subsidiefraude KfW-lening

Risico van subsidiefraude bij het opnemen van KfW-leningen

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Op het eerste gezicht lijkt het gebruik van KfW-leningen een tijdelijke economische steun voor veel bedrijven om - al is het maar gedeeltelijk - te herstellen van het fatale omzetverlies als gevolg van de Corona-crisis. Het is echter verrassend dat er tijdens de sollicitatieprocedure al een aantal dingen mis kan gaan/verlopen, die strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben, zoals het risico van het plegen van een Subsidiefraude volgens § 264 StGB en bijgevolg de betaling van een boete of gevangenisstraf - in het ergste geval is er zelfs de mogelijkheid van gevangenisstraf tot 10 jaar!

Daarom is bijzondere voorzichtigheid geboden bij het sluiten van dergelijke leningsovereenkomsten. Ronduit getroffen zijn vele freelancers, solo zelfstandigen en kleine ondernemers die zich door de economische bedreiging van hun bestaan gedwongen zien een beroep te doen op steunprogramma's van de overheid, die hen echter uiteindelijk in een nog precairder positie brengen dan voorheen.

Wat zijn de voorwaarden van de KfW-lening en wat is het risico van subsidiefraude?

Voorwaarden voor het aanvragen van de KfW-lening

KfW Snelle Lening

De KfW Snelle Lening ondersteunt elke ondernemersactiviteit, zowel overnames en investeringen als lopende kosten en werkkapitaal. Het maximumbedrag van de lening is 800.000 euro. Bovendien draagt de lening een debetrente van 3% per jaar voor een looptijd van 10 jaar, waarbij KfW 100% van het bankrisico op zich neemt.

De aanvraag wordt meestal ingediend via de huisbank of via een financieringspartner. Deze partner controleert de gegevens van de aanvrager, die relevant zijn voor de toekenning van de lening. Dit omvat informatie over het aantal werknemers, de jaarlijkse omzet en de gegenereerde winst. Iedereen die op dit punt reeds valse of onvolledige informatie verstrekt, wordt er in het algemeen van verdacht de Subsidiefraude volgens § 264 StGB en de daarmee gepaard gaande inleiding van de prejudiciële procedure.

KfW-ondernemerslening

De KfW Ondernemerslening bevordert bedrijven en freelancers die minstens vijf jaar actief zijn op de markt. Overigens komen de kadervoorwaarden van de KfW-ondernemerslening overeen met die van de KfW Quick Loan. Er is echter het niet zo onbelangrijke verschil dat de KfW Bank hier slechts maximaal 90% van het aansprakelijkheidsrisico op zich neemt. Wegens het resterende risico dat bij de financieringspartner blijft, vindt een uitgebreidere toetsing van de kredietwaardigheid en de documentatie plaats, wat in samenhang daarmee het risico van strafrechtelijke aansprakelijkheid verhoogt wegens Subsidiefraude aanzienlijk toegenomen.

Hoewel het bijzondere KfW-programma oorspronkelijk slechts tot 31 december 2020 zou lopen, is nu opdracht gegeven het te verlengen tot 30 juni 2021. Tot dusver is meer dan 5 miljard euro voor het programma uitgetrokken. Hieruit blijkt dat KfW-leningen hun waarde hebben bewezen, vooral tijdens de Corona-crisis. Bovendien wordt de KfW-quicklening uitgebreid, zodat deze ook in de toekomst beschikbaar zal zijn voor zelfstandige solisten en ondernemingen met ten hoogste tien werknemers.

Wat is precies het gedrag dat met straf wordt bedreigd bij subsidiefraude?

Strafbare feiten van subsidiefraude

Volgens § 264 StGB degene die onjuiste of onvolledige feiten met betrekking tot subsidierelevante feiten aanvoert, is strafbaar.

Dit omvat vooral valse informatie over de onderneming of de zelfstandige of freelance activiteit, het aantal werknemers en de lopende materiële bedrijfs- en financieringskosten - zoals commerciële huur, leasing, leasingkosten.

Onjuiste verklaringen over andere reeds aangevraagde kleine subsidies zijn eveneens onjuiste informatie. Het wordt ook problematisch met betrekking tot meldingen over de behoefte aan ondersteuning. In dit verband moet de aanvrager de redenen aangeven voor de economische situatie die het voortbestaan van de onderneming bedreigt als gevolg van de Corona-crisis. De aanvrager moet kunnen bevestigen dat hij door de pandemie van Corona economische moeilijkheden heeft ondervonden die hem in zijn bestaan bedreigen omdat de lopende inkomsten uit de bedrijfsvoering waarschijnlijk niet voldoende zullen zijn om zijn verplichtingen na te komen. Hoewel de verzoeker op dit punt een zekere beoordelingsmarge heeft, is dit natuurlijk ook volledig toetsbaar door het strafrechtstelsel.

Onvolledige informatie bestaat bijvoorbeeld in gevallen waarin wordt verzwegen dat de verliezen van de onderneming worden gecompenseerd door een andere divisie van de onderneming of waarin onjuiste informatie wordt verstrekt over verkoopdalingen die reeds vóór de Corona-crisis hebben plaatsgevonden.

De Subsidiefraude kan worden bestraft met een boete of een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Het feit dat zelfs grove nalatige valse verklaringen strafbaar zijn op grond van artikel 264 V van het wetboek van strafrecht, wijst erop dat de aanvrager een reëel en aanzienlijk risico loopt strafrechtelijk aansprakelijk te worden gesteld.

Of een feit onjuist of onvolledig zou zijn, hangt af van de specifieke informatie die in de aanvraagformulieren en de bijgevoegde folders is verstrekt. Daarom moet hier een volledig onderzoek per geval worden verricht en is geen algemeen antwoord mogelijk.

Subsidiefraude, KfW-lening, subsidiefraude KfW-lening, KfW-lening, advocaat strafrecht Keulen, advocaat strafrecht Kerpen, advocaat strafrecht Witten

Combinatie van KfW-leningen en Corona-steun tegelijkertijd

Corona-steun gecombineerd met KfW-leningen

Bovendien hebben veel bedrijven onlangs de geldende steunplafonds buiten beschouwing gelaten toen zij gebruik maakten van deze KfW-leningen. Volgens de De-minimisverordening (nr. 1407/2013) van de Europese Commissie mag in beginsel steun worden verleend aan een onderneming tot een bedrag van 200.000 euro binnen een periode van drie belastingjaren. Bovendien heeft de federale regering naar aanleiding van de Coronapandemie besloten nog eens 800.000 euro per bedrijf als steun toe te kennen. Dit betekent dat een totaalbedrag van 1 miljoen euro beschikbaar is voor ondernemingen voor subsidies op grond van deze beginselen. Dit bedrag mag niet worden overschreden. Dus als de aanvrager nu een bedrag krijgt zonder rechtvaardiging, is de subsidie onrechtmatig en moet deze worden terugbetaald. Ook hier stelt de verzoeker zich bloot aan het risico dat hij de Subsidiefraude uit.

Bijzonder problematisch is ook dat dit maximum regelmatig snel wordt overschreden. Terwijl bij KfW-leningen met een looptijd tot zes jaar tot nu toe alleen de bespaarde rente als steun werd beschouwd, geldt bij KfW-ondernemersleningen nu verrassend genoeg de gehele nominale waarde als subsidie. Dit is een belangrijke factor om het steunplafond in acht te nemen, want samen met andere steun, zoals de Corona-overbruggingssteun, kan het plafond snel worden overschreden. Bijzondere voorzichtigheid is dus geboden bij bijzonder hoge leningen, zoals bij KfW-leningen. Ook in het geval van de snelle lening van KfW geldt de lening, ook al is de looptijd korter, als subsidie voor het volledige bedrag.

Recente verhoging van het steunplafond tot 4 miljoen euro via steun voor vaste kosten

Het steunplafond

De Europese Commissie heeft echter dienovereenkomstig gereageerd en op 20.11.2020 een Duitse kaderregeling goedgekeurd waarbij een deel van de ongedekte vaste kosten van de door de Coronapandemie getroffen bedrijven wordt overgenomen. Hierdoor wordt het steunplafond verhoogd tot 4 miljoen euro per onderneming, mits de desbetreffende aanvraag wordt ingediend en aan de voorwaarden wordt voldaan. Zelfs indien deze kaderverordening de toekenning van aanvullende subsidies mogelijk maakt, blijft er een verhoogd risico op aansprakelijkheid wegens onjuiste voorstelling van zaken in geval van een aanvraag als gevolg van Subsidiefraude volgens § 264 StGB strafbaar zijn. Voorts verandert de verruimde maximumgrens niets aan het bestaande aanvankelijke vermoeden in het geval van reeds aanhangige prejudiciële procedures, aangezien de rechtsgrond voor de eerder ontvangen steun niet kan liggen in de steun voor vaste kosten die pas onlangs in werking is getreden.

De Duitse regering onderhandelt momenteel echter met de Europese Commissie over de goedkeuring op grond van de wetgeving inzake staatssteun van verdere steun van meer dan 4 miljoen euro per ondernemer.

Onze aanbeveling

Het grote aantal ingediende verzoeken doet vrezen dat de vervolgingsinstanties met veel extra werk zullen worden geconfronteerd. Het is daarom raadzaam nauwkeurige en gedetailleerde informatie te verstrekken, zelfs in tijden van crisis. Indien achteraf twijfel bestaat over de ontvankelijkheid voor het indienen van een verzoekschrift of indien er reeds een strafrechtelijke procedure is ingeleid, is het dringend raadzaam onmiddellijk een advocaat te raadplegen om de dreiging van strafrechtelijke gevolgen af te wenden.

Welke kosten moet ik verwachten als ik mij laat vertegenwoordigen door een advocaat?

Kosten van vertegenwoordiging door een advocaat in het strafrecht

Natuurlijk, juridische vertegenwoordiging door een Advocaat geldDit is duidelijk, maar u zult veel hogere kosten moeten maken als u niet wordt vertegenwoordigd. In het ergste geval kosten Niet alleen dat Geldmaar ook uw Vrijheid!

Een verdediging in een gerechtelijk vooronderzoek, die eindigt met een stopzetting van de procedure, kost de beschuldigde ca. 650,- EUR. Indien het echter niet mogelijk is om in het kader van de procedure tot een schorsing te komen, maar het openbaar ministerie u toch in staat van beschuldiging stelt, moet de beschuldigde zich wenden tot
ongeveer. 1200,- EUR Stel de totale kosten vast.

Als een Vrijspraak effecten in zo'n geval, de Kosten voor dit zelfs van de Schatkist gedragen. Echter, alleen in het geval van een Vrijspraak!

Wij staan landelijk voor u klaar bij een verhoor door de politie!

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands