Subsidiefraude KfW-lening: voorzichtigheid geboden! - Gevaar van subsidiefraude bij gebruik van KfW-leningen

Wanhoop niet. Wij zullen u snel en betrouwbaar in uw verdediging bijstaan!

Schrijf ons of neem telefonisch contact met ons op +49 (0) 2273 - 40 68 504

Subsidiefraude KfW-lening Voorzichtig! - Gevaar van subsidiefraude bij gebruik van KfW-leningen

Op het eerste gezicht lijkt het gebruik van KfW-leningen voor veel ondernemingen een tijdelijke economische steun te zijn om - al was het maar gedeeltelijk - te herstellen van de fatale omzetverliezen als gevolg van de Coronacrisis. Verrassend genoeg kan er tijdens de aanvraagprocedure echter al het een en ander misgaan, wat strafrechtelijke gevolgen kan hebben, zoals het risico om subsidiefraude te plegen op grond van artikel 264 van het Duitse wetboek van strafrecht (StGB) en dientengevolge een boete of gevangenisstraf te betalen - in het ergste geval bestaat zelfs de mogelijkheid van een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar!

Daarom is bijzondere voorzichtigheid geboden bij het sluiten van dergelijke leningsovereenkomsten. Ronduit getroffen zijn vele freelancers, solo zelfstandigen en kleine ondernemers die zich door de economische bedreiging van hun bestaan gedwongen zien een beroep te doen op steunprogramma's van de overheid, die hen echter uiteindelijk in een nog precairder positie brengen dan voorheen.

Wat zijn de voorwaarden van de KfW-lening en wat is het risico van subsidiefraude?

Subsidiefraude KfW-lening

KfW Snelle Lening

De KfW Snelle Lening ondersteunt elke ondernemersactiviteit, zowel overnames en investeringen als lopende kosten en werkkapitaal. Het maximumbedrag van de lening is 800.000 euro. Bovendien draagt de lening een debetrente van 3% per jaar voor een looptijd van 10 jaar, waarbij KfW 100% van het bankrisico op zich neemt.

De aanvraag wordt meestal ingediend via de huisbank of via een financieringspartner. Deze partner controleert de gegevens van de aanvrager, die van belang zijn voor de toekenning van de lening. Dit omvat informatie over het aantal werknemers, de jaaromzet en de winstgeneratie. Wie op dit punt onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, wordt in de regel verdacht van subsidiefraude overeenkomstig artikel 264 van het Duitse wetboek van strafrecht (StGB) en de daarmee gepaard gaande inleiding van een gerechtelijke procedure.

KfW-ondernemerslening

De KfW-ondernemerslening is bedoeld voor ondernemingen en freelancers die ten minste vijf jaar op de markt actief zijn. Overigens komen de kadervoorwaarden van het KfW-ondernemerskrediet overeen met die van het KfW-snellkrediet. Er is echter het niet zo onbelangrijke verschil dat KfW Bank hier slechts maximaal 90% van het aansprakelijkheidsrisico op zich neemt. Als gevolg van het restrisico dat bij de financieringspartner blijft, is er een er vindt een uitgebreider onderzoek naar kredietwaardigheid en documentatie plaats, waardoor het risico van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor subsidiefraude aanzienlijk toeneemt.

Hoewel het bijzondere KfW-programma oorspronkelijk slechts tot 31 december 2020 zou lopen, is nu opdracht gegeven het te verlengen tot 30 juni 2021. Tot dusver is meer dan 5 miljard euro voor het programma uitgetrokken. Hieruit blijkt dat KfW-leningen hun waarde hebben bewezen, vooral tijdens de Corona-crisis. Bovendien wordt de KfW-quicklening uitgebreid, zodat deze ook in de toekomst beschikbaar zal zijn voor zelfstandige solisten en ondernemingen met ten hoogste tien werknemers.

Wat is precies het gedrag dat met straf wordt bedreigd bij subsidiefraude?

Overeenkomstig artikel 264 van het strafwetboek is een persoon strafbaar die, met betrekking tot Feiten die relevant zijn voor de subsidie onjuiste of onvolledige feiten uitvoert.

Dit omvat vooral valse informatie over de onderneming of de zelfstandige of freelance activiteit, het aantal werknemers en de lopende materiële bedrijfs- en financieringskosten - zoals commerciële huur, leasing, leasingkosten.

Onjuiste verklaringen over andere reeds aangevraagde kleine subsidies zijn ook onjuiste informatie. Het wordt ook problematisch met betrekking tot kennisgevingen van behoefte aan steun. In dit verband moet de verzoeker de redenen aangeven voor de economische situatie die zijn bestaan bedreigt als gevolg van de Corona-crisis. De aanvrager moet kunnen aantonen dat de pandemie van Corona hem in economische moeilijkheden heeft gebracht die zijn bestaan bedreigen omdat de lopende inkomsten uit de bedrijfsuitoefening waarschijnlijk niet zullen volstaan om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hoewel de verzoeker op dit punt over een zekere beoordelingsmarge beschikt, is deze uiteraard ook volledig vatbaar voor toetsing door het strafrechtstelsel.

Onvolledige informatie is bijvoorbeeld in gevallen waarin wordt verzwegen dat bedrijfsverliezen door een andere bedrijfsafdeling worden gecompenseerd of valse verklaringen worden afgelegd over verkoopdalingen die reeds vóór de Corona-crisis plaatsvonden.

Subsidiefraude kan worden bestraft met een boete of een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Het feit dat zelfs een grovelijk nalatige onjuiste voorstelling van zaken strafrechtelijk kan worden bestraft op grond van artikel 264 V van het Wetboek van Strafrecht, wijst op een reëel en aanzienlijk risico van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de verzoeker.

Of een feit onjuist of onvolledig zou zijn, hangt af van de specifieke informatie die in de aanvraagformulieren en de bijgevoegde folders is verstrekt. Daarom moet hier een volledig onderzoek per geval worden verricht en is geen algemeen antwoord mogelijk.

Combinatie van KfW-leningen en Corona-steun tegelijkertijd

Bovendien hebben vele ondernemingen de laatste tijd bij het gebruik van deze KfW-leningen de toepasselijke steunplafonds niet in acht genomen. Volgens de De Minimis-verordening (nr. 1407/2013) van de Europese Commissie mag in beginsel steun worden verleend aan een onderneming tot een bedrag van 200.000 euro binnen een periode van drie belastingjaren. Bovendien heeft de federale regering naar aanleiding van de pandemie van Corona besloten om nog eens 800.000 euro per onderneming als steun toe te kennen. Dit betekent dat een totaal bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar is voor ondernemingen voor subsidies op grond van deze beginselen. Dit bedrag mag niet worden overschreden. Dus als de aanvrager nu een bedrag krijgt zonder dat dit gerechtvaardigd is, is de subsidie onwettig en moet deze worden terugbetaald. Ook hier stelt de aanvrager zich bloot aan het risico van subsidiefraude.

Het is ook bijzonder problematisch dat deze maximumgrens regelmatig snel wordt overschreden. Terwijl tot nu toe bij KfW-leningen met een looptijd van maximaal zes jaar alleen de bespaarde rente als steun werd beschouwd, geldt bij KfW-ondernemersleningen nu verrassend genoeg de gehele nominale waarde als subsidie. Dit is een belangrijke factor voor de naleving van het steunplafond, omdat samen met andere steun, zoals de Corona-bruggensteun, het plafond gemakkelijk kan worden overschreden. Bijzondere voorzichtigheid is dus geboden bij bijzonder hoge leningsbedragen, zoals het geval is bij KfW-leningen. Ook in het geval van de KfW-lening geldt, ook al is de looptijd korter, de lening als een subsidie met haar volledige bedrag.

Recente verhoging van het steunplafond tot 4 miljoen euro via steun voor vaste kosten

De Europese Commissie heeft echter dienovereenkomstig gereageerd en op 20.11.2020 een Duitse kaderregeling goedgekeurd op grond waarvan een deel van de ongedekte vaste kosten van de door de Coronapandemie getroffen bedrijven wordt overgenomen. Hierdoor wordt het steunplafond verhoogd tot 4 miljoen euro per onderneming, mits de desbetreffende aanvraag wordt ingediend en aan de voorwaarden wordt voldaan. Ook al maakt deze kaderregeling de toekenning van extra subsidies mogelijk, toch blijft het risico bestaan dat men zich bij valse verklaringen in de aanvraag blootstelt aan vervolging wegens subsidiefraude overeenkomstig § 264 StGB (Duits wetboek van strafrecht). Bovendien verandert het verruimde maximum niets aan de bestaande aanvankelijke verdenking in het geval van reeds lopende onderzoeken, aangezien de juridische reden voor de eerder ontvangen subsidies niet kan liggen in de subsidie voor vaste kosten die pas onlangs in werking is getreden.

De Duitse regering onderhandelt momenteel echter met de Europese Commissie over de goedkeuring op grond van de wetgeving inzake staatssteun van verdere steun van meer dan 4 miljoen euro per ondernemer.

Onze aanbeveling

Het grote aantal ingediende verzoeken doet vrezen dat de vervolgingsinstanties met veel extra werk zullen worden geconfronteerd. Het is daarom raadzaam nauwkeurige en gedetailleerde informatie te verstrekken, zelfs in tijden van crisis. Indien achteraf twijfel bestaat over de ontvankelijkheid voor het indienen van een verzoekschrift of indien er reeds een strafrechtelijke procedure is ingeleid, is het dringend raadzaam onmiddellijk een advocaat te raadplegen om de dreiging van strafrechtelijke gevolgen af te wenden.

Welke kosten moet ik verwachten als ik mij laat vertegenwoordigen door een advocaat?

Natuurlijk, juridische vertegenwoordiging door een Advocaat geldDit is duidelijk, maar u zult veel hogere kosten moeten maken als u niet wordt vertegenwoordigd. In het ergste geval kosten Niet alleen dat Geldmaar ook uw Vrijheid!

Een verdediging in een gerechtelijk vooronderzoek, die eindigt met een stopzetting van de procedure, kost de beschuldigde ca. 650,- EUR. Indien het echter niet mogelijk is om in het kader van de procedure tot een schorsing te komen, maar het openbaar ministerie u toch in staat van beschuldiging stelt, moet de beschuldigde zich wenden tot
ongeveer. 1200,- EUR Stel de totale kosten vast.

Als een Vrijspraak effecten in zo'n geval, de Kosten voor dit zelfs van de Schatkist gedragen. Echter, alleen in het geval van een Vrijspraak!

Uiteraard staan wij de gedupeerden in het hele land graag bij met een verdediging. Neem gewoon contact met ons op 
info@kanzlei-baumfalk.de of per telefoon
op +49 (0)2273 - 40 68 504.

Uw advocatenkantoor BAUMFALK

Advocaat Baumfalk

Onze lidmaatschappen