Achterstallige belasting voor werktijdverkorting

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

Is er een dreiging van achterstallige belastingen voor werknemers met werktijdverkorting?

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Veel werknemers hebben momenteel werktijdverkorting als gevolg van de Covid 19 pandemie. Alsof dit en het daarmee gepaard gaande inkomensverlies nog niet erg genoeg waren voor veel van de getroffenen, doemen er in 2021 nog meer problemen op.

In het kader van de belastingaangifte die dit jaar verplicht is wegens het ontvangen van de werktijdverkorting, kunnen werknemers met werktijdverkorting worden bedreigd met een extra belastingbetaling. De reden hiervoor is de manier waarop de kortetermijnuitkering en het Duitse belastingstelsel werken.

Extra belastingbetaling voor werktijdverkorting, extra belastingbetaling voor werktijdverkorting, arbeidsrecht werktijdverkorting, extra belastingbetaling voor werktijdverkorting, arbeidsrecht werktijdverkorting, extra belastingbetaling voor werktijdverkorting arbeidsrecht

Wat is kortetermijnuitkering?

Definitie van arbeidstijdverkorting

Om te begrijpen waarom werknemers met werktijdverkorting bedreigd kunnen worden met een extra belastingbetaling, is het van belang de betekenis en de werking van de werktijdverkorting te begrijpen. De werktijdverkorting is een uitkering van de werkloosheidsverzekering die dient om het loonverlies van de werknemer althans gedeeltelijk te compenseren en ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Onder bepaalde voorwaarden - namelijk die van de §§ 95 e.v. SGB III - de mogelijkheid om met de werknemers afspraken te maken over arbeidstijdverkorting en een aanvraag voor een werktijdverkorting in te dienen.

Daarbij, volgens § 95 SGB III een recht van de werknemer op arbeidstijdverkorting indien

  1. er is een aanzienlijk verlies van werk met loonverlies (§ 96 SGB III),
  2. aan de operationele eisen is voldaan (§ 97 SGB III),
  3. aan de persoonlijke eisen is voldaan en (§ 98 SGB III)
  4. het verlies van werk is gemeld aan het arbeidsbureau (§ 99 SGB III).

In het kader van arbeidstijdverkorting ontvangen werknemers regelmatig 60% van het nettoloonverschil in de aanspraakperiode als zogeheten arbeidstijdverkorting (§ 105 SGB III). Werknemers die voldoen aan de voorwaarden voor het verhoogde uitkeringspercentage ontvangen daarentegen 67% van het nettoloonverschil in de periode waarin zij recht hebben op een uitkering wegens werktijdverkorting.

In het kader van de COVID 19-pandemie doen zich daarentegen bijzondere kenmerken voor volgens § 421c SGB III, dat tijdelijke bijzondere bepalingen bevat in verband met arbeidstijdverkorting en het ontvangen van een arbeidstijdverkorting door werknemers. Artikel 421c, lid 1, SGB III voorziet allereerst in een bijzondere regeling met betrekking tot de creditering van marginale arbeid voor de duur van de ontvangst van de arbeidstijdverkorting, terwijl artikel 421c, lid 2, SGB III voorziet in een spreiding van de arbeidstijdverkorting voor werknemers vanaf een bepaalde ontvangstperiode.

Wat voor u als werknemer in het komende jaar van belang is, is dat voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 de beloning uit marginale arbeid overeenkomstig § 8 lid 1 nr. 1 SGB IV, die is opgenomen tijdens het ontvangen van een korte-uitkering, in afwijking van § 106 lid 3 SGB III niet bij de feitelijke beloning wordt opgeteld.

Een andere bijzonderheid doet zich voor met betrekking tot de hoogte van het recht op deeltijduitkering op grond van artikel 105 SGB III.2021 bedraagt de werktijdverkorting voor werknemers die zouden voldoen aan de voorwaarden voor het verhoogde uitkeringspercentage in het geval van een werkloosheidsuitkering 77 procent vanaf de vierde maand van ontvangst en 87 procent vanaf de zevende maand van ontvangst, terwijl deze voor andere werknemers 70 procent vanaf de vierde maand van ontvangst en 80 procent vanaf de zevende maand van ontvangst bedraagt van het nettoloonverschil in de gerechtigde periode, mits het recht op werktijdverkorting uiterlijk op 31 december 2021 is ontstaan en het verschil tussen het beoogde en het werkelijke loon in de desbetreffende maand ten minste 50 procent bedraagt.

Wat is progressieve belasting of progressie?

Definitie van fiscale progressie en progressie-inhouding / nabetaling in geval van werktijdverkorting

Maar hoe ontstaat het gevaar van achterstallige belasting voor werknemers met werktijdverkorting? Dit komt door de zogenaamde fiscale progressie en het zogenaamde progressievoorbehoud.

Het concept van progressieve belasting betekent gewoon dat naarmate het inkomen of de rijkdom toeneemt, het belastingtarief ook evenredig toeneemt. De gedachte achter belastingprogressie is dat rechtvaardigheid voorschrijft dat degene die financieel meer draagkracht heeft, een hoger percentage van zijn inkomen kan en moet betalen dan de economisch zwakkere (BVerfGE 8, 51 - arrest van 24 juni 1958).

Het zogenaamde progressievoorbehoud is een verschijnsel van het Duitse belastingrecht. Het progressievoorbehoud betekent niets anders dan dat inkomsten die op zich belastingvrij zijn, toch het relevante belastingtarief kunnen verhogen. Het progressiebeding vloeit ook voort uit overwegingen van billijkheid: Ook al is en blijft het inkomen in kwestie op zich belastingvrij, het verhoogt toch de financiële draagkracht.

Dit is ook het geval met de kortetermijnuitkering. Als u als werknemer een werktijdverkorting hebt ontvangen, moet volgens § 32a (1) EStG een speciaal belastingtarief op het belastbaar inkomen worden toegepast. Dit vloeit voort uit § 32b, lid 1, nr. 1, onder a), EStG. Dit betekent dat de arbeidstijdverkorting die werknemers ontvangen belastingvrij is en blijft. Het belastingtarief voor het resterende inkomen kan echter stijgen. Hieruit volgt dat een extra belastingbetaling mogelijk is voor werknemers met werktijdverkorting.

Het is echter niet mogelijk om een algemeen bindende uitspraak te doen over de vraag of werknemers met werktijdverkorting kunnen verwachten dat zij achterstallige belasting betalen, aangezien dit van het individuele geval afhangt. Met andere woorden, afhankelijk van hoeveel inkomstenbelasting vorig jaar is betaald, zijn de volgende scenario's mogelijk voor werknemers:

Als u als werknemer het afgelopen jaar te veel of te weinig inkomstenbelasting hebt betaald, kunt u misschien zelfs een belastingteruggave tegemoet zien. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in het geval van de zogenaamde "arbeidstijdverkorting nul": In het geval van de zogenaamde "arbeidstijdverkorting nul" werkt de werknemer niet meer. In dit geval is er ook geen sprake van een loonbetaling, maar alleen van een korte-uitkering. Indien in het afgelopen jaar reguliere arbeid is verricht en de arbeidstijdverkorting slechts gedeeltelijk en naast het reguliere loon is ontvangen, dreigt voor werknemers met arbeidstijdverkorting echter een eventuele naheffing.

Extra belastingbetaling voor werktijdverkorting, extra belastingbetaling voor werktijdverkorting, arbeidsrecht werktijdverkorting, extra belastingbetaling voor werktijdverkorting, arbeidsrecht werktijdverkorting, extra belastingbetaling voor werktijdverkorting arbeidsrecht

Wat gebeurt er met de sociale bijdragen?

Socialezekerheidsbijdragen

In tegenstelling tot de dreiging van extra belasting voor werknemers met werktijdverkorting, wordt u als werknemer niet bedreigd met nadelen op het gebied van socialezekerheidsbijdragen. Voor zover u een vergoeding blijft ontvangen (de zogenaamde "reële vergoeding"), blijft alles voor u hetzelfde. De desbetreffende socialezekerheidsbijdragen worden slechts aangepast aan het werkelijk betaalde loon en worden zoals gebruikelijk tussen werkgever en werknemer verdeeld. Voor de zogenaamde "fictieve beloning", d.w.z. 80% van de beloning berekend op basis van het verschil tussen de zogenaamde "doelbezoldiging" (d.w.z. de bezoldiging die normaal verschuldigd is zonder arbeidstijdverkorting) en de "werkelijke bezoldiging", betaalt alleen de werknemer de sociale bijdragen.

Met andere woorden: als werknemer betaalt u geen sociale bijdragen voor uw verlies van werk en inkomsten, zelfs niet als u op "nul" zit.

Wat kun je doen?

Maatregelen ten behoeve van de werknemers

Het valt nog te bezien of de wetgever tijdig zal optreden om de fiscale gevolgen te verzachten voor werknemers die vorig jaar een werktijdverkorting hebben ontvangen en om te voorkomen dat werknemers met werktijdverkorting extra belasting moeten betalen. Gezien de krappe financiële situatie als gevolg van de COVID-19-pandemie is het echter de vraag of in de nabije toekomst van overeenkomstige belastinginkomsten kan worden afgezien.

Maar blijf kalm. Of werknemers met werktijdverkorting bedreigd worden met een achterstallige belasting hangt - zoals gezegd - af van verschillende factoren, die alle moeten worden onderworpen aan een feitelijk en juridisch onderzoek - idealiter door een fiscaal en juridisch adviseur. arbeidsrecht ervaren advocaat of belastingadviseur - zijn vereist. Als arbeidsrecht volle advocaat, bied ik uitgebreid advies met betrekking tot de Covid 19 pandemie en help ik u graag door moeilijke tijden als deze heen.

Heeft u juridische bijstand nodig van een advocaat arbeidsrecht?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands