Corona noodhulp

Heeft u van de districtsregering een kennisgeving van intrekking van de noodhulp van Corona NRW ontvangen?

Wanhoop niet. Wij zullen u snel en betrouwbaar in uw verdediging bijstaan!

Schrijf ons of neem telefonisch contact met ons op +49 (0) 2273 - 40 68 504

Intrekking kennisgeving noodhulp NRW 2020 / Corona noodhulp NRW ontvangen van het districtsbestuur?

Wij laten u zien waarvoor u de ontvangen subsidies mag gebruiken, onder welke omstandigheden de uitkeringen moeten worden terugbetaald en op welk moment u een strafbaar feit hebt gepleegd.

Voor zelfstandige solisten en micro-ondernemingen

De uiterste datum voor het aanvragen van de Corona Noodhulp NRW van de Confederatie eindigde op 31 mei 2020, die tot dusver door de deelstaat is uitbetaald. De schriftelijke verzoeken van de Federatie, van de districtsregeringenOf het nu per post is of elektronisch, de bewijzen van de juiste besteding van de overheidsmiddelen zijn al in grote getale verstuurd en afgeleverd.

In principe, als gevolg van de verschillende landenspecifieke examendocumenten en het momenteel grote aantal 
Procedure inzake fraude met subsidiesdie de Openbaar Ministerie reeds procedures heeft ingeleid tegen niet-geautoriseerde ontvangers van de financieringsmaatregelen, is er zeer veel onzekerheid ontstaan bij de ontvangers van de financiering.

Geen paniek. Wij hebben reeds vele van deze procedures met succes verdedigd namens onze cliënten en geven u hieronder enkele antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Wie moet de Corona Noodhulp NRW / NRW Noodhulp 2020 terugbetalen?

In het algemeen moet eerst worden gezegd dat de Corona subsidies (Noodhulp Corona, Noodhulp NRW 2020)hoeven niet te worden terugbetaald. Tenzij de ontvanger, de aanvrager indertijd, niet voldeed aan de voorwaarden voor het aanvragen van deze middelen, deze middelen voor de verkeerde uitgaven gebruikte of zelfs valse verklaringen aflegde bij het aanvragen ervan.

Bovendien zij erop gewezen dat in beginsel geen enkele onderneming voor het gebruik van de Corona-noodhulp in aanmerking komt die reeds uitkeringen uit het economisch stabiliteitsfonds, overbruggingssteun, bijzondere KfW-programma's of snelle KfW-leningen ontvangt of ontving op het ogenblik van de aanvraag.

Dus als je het hebt over een exclusief Corona voorwaardelijk, geïndexeerd, Liquiditeitsknelpunt worden beïnvloed, die economisch bestaan van uw bedrijf wordt bedreigd, moet u de ontvangen subsidies terugbetalen. niet terugbetalen. In de meeste deelstaten mogen de ontvangen subsidies alleen worden gebruikt voor de bedrijfskosten, maar er zijn uitzonderingen, zoals in de deelstaten Badem-Würtemberg en NRW, waar een deel van de subsidies zelfs mag worden gebruikt voor de kosten van levensonderhoud op basis van een maandelijks forfaitair bedrag.

In Badem-Würtemberg het goedgekeurde forfaitaire bedrag is, bijvoorbeeld, op 1.180,00 Euro en in NRW zelfs met 2.000,00 Euro per maand om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. 

Corona Noodhulp NRW / NRW Noodhulp 2020

Wat gebeurt er als ik het volledige bedrag van de subsidie niet nodig heb of niet heb gebruikt om mijn exploitatiekosten te dekken?

Wie meer subsidies heeft ontvangen dan schade heeft geleden, moet het verschil terugbetalen aan de bevoegde instantie. Dit is waar het concept van Overcompensatie. Er zij op gewezen dat overcompensatie het verschil is tussen de ontvangen Corona Noodhulp NRW / NRW Noodhulp 2020 en de werkelijke Liquiditeitsknelpunt bedragen aan. Ook hier moet rekening worden gehouden met bespaarde kosten, b.v. Huurverlagingen of Uitstellen van lopende zaken die niet voldoen aan de Exploitatiekosten moeten worden toegewezen.

Hoe maak je een Liquiditeitsknelpunt berekend, zullen wij u in het volgende laten zien.

Hoe moet het liquiditeitstekort worden berekend?

A Liquiditeitsknelpunt wordt berekend uit de Verschil de voortgezette inkomsten van de lopende zaken van uw bedrijf, zonder de goedgekeurde en ontvangen Corona Noodhulp NRWminus de lopende professionele materiële en financiële uitgaven. Het bewijs voor een Liquiditeitsknelpunt er is sprake van noodhulp indien, binnen de financieringsperiode (in het geval van noodhulp van Corona is dit 3 maanden), de som van de werkelijke lopende commerciële materiële en financiële uitgaven groter is dan de som van de lopende inkomsten uit de bedrijfsvoering. 

Dit wordt dus als volgt berekend:

Voortgezette bedrijfsopbrengsten

Doorlopende professionele materiële en financiële uitgaven
=
Liquiditeitsknelpunt

Indien het bedrag van de negatieve Liquiditeitsknelpunt groter dan of gelijk aan het van u ontvangen bedrag. Corona Noodhulp NRWu bent niet verplicht de ontvangen subsidies terug te betalen. 

Indien het negatieve bedrag van het liquiditeitstekort lager is dan de uitbetaalde Corona Noodhulp NRW, de Verschil pro rata worden terugbetaald aan de autoriteit die er verantwoordelijk voor is.

Is er geen Liquiditeitsknelpunt D.w.z. als uw lopende inkomsten hoger zijn dan uw lopende materiële en financiële beroepskosten, moet de noodhulp uiteraard volledig aan de bevoegde instantie worden terugbetaald.
Hieronder vindt u een voorbeeldberekening van de Economie.NRW ter illustratie.

Corona Noodhulp NRW / NRW Noodhulp 2020

Voor welke kosten kan ik de financiering van Corona-Soforthilfe NRW gebruiken?

 • Kantoorkosten: bijvoorbeeld portokosten, telefoonkosten, printers (eventueel de bijbehorende leasetarieven), internet, kantoorbenodigdheden.
 • Reclamekosten / marketing.
 • Kosten voor onderhoud, reparatie en instandhouding.
 • Kosten voor fiscaal, zakelijk en juridisch advies.
 • Kamer kosten / huur.
 • Uitgaven voor materialen, voorraden en kosten van verkochte goederen.
 • Vervangingsinvesteringen, maar alleen met een respectieve aankoopprijs van maximaal 800,00 euro netto.
 • Voertuigkosten, incl. motorrijtuigenbelasting en verzekering, minus privégebruik.
 • Premies voor bedrijfsverzekeringen, honoraria van kamers, bijdragen aan beroeps- en bedrijfsverenigingen.
 • Kosten voor corona-gerelateerde investeringen en bedrijfsmateriaal: bijvoorbeeld plexiglasruiten, afdekmiddelen, ontsmettingsmiddelen.
 • Geplande aflossingen.
 • Leasetermijnen, annuleringskosten, terugbetaalde provisies en operationele vooruitbetalingen (maar exclusief fiscale vooruitbetalingen).
 • Exploitatierente op leningen, kredieten, lopende rekeningen en bankkosten. 
 • Fictief ondernemersloon, maar niet in alle federale staten en alleen op voorwaarde dat geen aanvullende basisinkomenssteun is aangevraagd.

Voor welke kosten mag ik de financiering uit Corona-Soforthilfe NRW niet gebruiken?

 • Particuliere verzekeringsbijdragen en ouderdomsvoorzieningen
 • Afschrijving
 • Voordelen voor een pensioenfonds
 • Personeelskosten, aangezien de toelage voor werktijdverkorting voor dit gebruik is bestemd.
 • Kosten voor particuliere huur
 • Betalingen aan wettelijke pensioen-, ziekte- en langdurige-zorgverzekeringen.
 • Nieuwe operationele investeringen die niet hoefden te worden aangekocht vanwege Corona-gerelateerde vereisten.
 
Er zij evenwel op gewezen dat de subsidiabele kosten kunnen variëren naar gelang van de specifieke kenmerken van de deelstaten.

Volgens welke criteria moet de noodhulp van Corona NRW worden terugbetaald?

De eerste Criteriumwat onvermijdelijk leidt tot een Aflossingsverplichting van de ontvangen Corona Noodhulp NRW is als het meerdere malen is aangevraagd, goedgekeurd en vervolgens verdeeld. Deze Dubbel- of zelfs Meervoudige verdelingen moet uiteraard aan de bevoegde autoriteit worden terugbetaald.

Bovendien is er een Aflossingsverplichting in het geval van de Negeer de Toepassingsvereisten. Een van de belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van noodhulp van Corona is dat de aanvragende onderneming op 31.12.2019 geregistreerd moet zijn in overeenstemming met Artikel 2, lid 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening was niet in moeilijkheden. Veel van de aanvragers hebben geen rekening gehouden met dit criterium of het over het hoofd gezien. De definitie van een vennootschap in moeilijkheden is van toepassing zodra een van de volgende omstandigheden van toepassing is op de vennootschap volgens Artikel 2, lid 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening en luidt als volgt:

 • In het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid moet meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal verloren zijn gegaan als gevolg van gecumuleerde verliezen.
 • Ondernemingen die herstructureringssteun hebben ontvangen of die het voorwerp uitmaken van een herstructureringsplan.
 • Ondernemingen die aan de voorwaarden van een insolventieprocedure voldoen of reddingssteun hebben ontvangen en deze nog niet hebben terugbetaald.
 • Vennootschappen waarin een aandeelhouder onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap/onderneming en bovendien de helft van het gemelde eigen vermogen door verliezen verloren is gegaan. 

Welke juridische gevolgen kan ik verwachten als ik valse verklaringen heb afgelegd bij de aanvraag van Corona Noodhulp NRW / NRW Noodhulp 2020 of de financiering voor de verkeerde kosten heb gebruikt?

In principe moet hier eerst een onderscheid worden gemaakt tussen de administratief procedure, de terugbetaling volgens §48 en §49a van de Wet administratieve procedureen de crimineel Procedure, de Subsidiefraude volgens §264 lid 5 StGB te onderscheiden.

Terugvordering van goedgekeurde en ontvangen Corona-noodhulp NRW overeenkomstig §48 en §49a, VwVfG NRW:

De Reclaim van de goedgekeurde van de Corona Noodhulp NRW gebeurt meestal omdat u ofwel, zoals we al hebben beschreven, de financiering van de Corona Noodhulp NRW gebruikt voor de verkeerde kosten, met terugwerkende kracht beschouwd binnen de periode van 3 maanden van noodhulp geen Liquiditeitsknelpunt of de financiering niet volledig hebben gebruikt om uw exploitatiekosten te dekken.

Hier wordt echter sterk aangeraden dat u advies inwint van een Advocaat met Expertise op dit gebied met betrekking tot uw volgende acties, om in overeenstemming te zijn met de Reclaim naar tegenspreken of de Terugbetaling om de zaak naar behoren te kunnen regelen zonder te hoeven vrezen voor juridische gevolgen van de bestuursrechtelijke procedure.

Maak niet de Fout en jezelf vertegenwoordigt, loop dan niet het risico dat je midden in deze procedure komt te zitten waarin de Districtsregering, Openbaar MinisterieDe rechtbank heeft de macht om een onderzoek tegen u in te stellen en de zaak door juridische valkuilen te verliezen. 

Neem contact op met en laat je leiden door een Advocatenkantoor die ervaring heeft met deze procedures. Wij hebben reeds vele malen dergelijke procedures in het voordeel van onze cliënten kunnen beslechten.

De gevolgen van het verliezen van zo'n zaak kunnen leiden tot zware boetes en het gevolg dat zij niet meer mogen werken volgens § 49a para.. 3 VwVfG NRW a Restitutiebedrag ten belope van 5% boven basistarief p.a. uit hoofde van § 247 van het Burgerlijk Wetboek achterstallige bedragen moeten betalen voor het volledige bedrag van de ontvangen noodhulp van Corona.

Subsidiefraude met betrekking tot het onrechtmatige gebruik van de Corona-noodhulp NRW op grond van §264 lid 5 StGB:

De beschuldiging van de Subsidiefraude wordt gewoonlijk uitgevaardigd op basis van de beschuldiging van valse bevestiging in plaats van een eed, wat betekent dat u wordt vervolgd van de kant van de Openbaar Ministerie beschuldigd van het afleggen van onware verklaringen bij het aanvragen van de Corona Noodhulp NRW dat hij dat bewust en met criminele bedoelingen heeft gedaan. 

Mocht u daarom een besluit ontvangen van de Openbaar Ministerie over deze aanklacht of een dagvaarding om te verschijnen voor de rechtbank die rechtsmacht over u heeft. Politie Departement of zelfs Openbaar Ministerie die u hebt ontvangen, neem dan contact op met een Advocaat de Expertise in deze vorm van Strafrechtelijke procedures juridisch advies en vertegenwoordiging moet inwinnen tegen de beschuldigingen en in de strafprocedure die u bedreigen.

Onderneem actie zonder de Advies van de advocaat Geen verklaring aan de autoriteiten. Ze zouden waarschijnlijk alleen zichzelf beschuldigen, in hun nadeel. Zwijgen is goud waard in dit geval!

Verder moet u weten dat als u niet wordt toegelaten op het deel van de Openbaar Ministerie van de Subsidiefraude beschuldigden worden bovendien belast met een andere bestuursrechtelijke procedure, namelijk die van de Reclaim van de Noodhulp zal rekening mee moeten houden.

Neem contact op met en laat je leiden door een Advocatenkantoor die ervaring heeft met deze procedures. Wij hebben reeds vele malen dergelijke procedures in het voordeel van onze cliënten kunnen beslechten.

De gevolgen van het verliezen van een dergelijke zaak kunnen resulteren in een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar, afhankelijk van de ernst, zoals u kunt zien in het vonnis van de rechtbank van Berlijn-Tiergarten. 

Man veroordeeld voor noodhulpfraude in Corona

Het is de eerste veroordeling wegens fraude in de Corona-noodhulpregeling in Berlijn: een man inde meer dan 20.000 euro voor bedrijven die voor een deel niet eens bestonden. De 31-jarige had aan het begin van het proces al bekend. Nu is hij veroordeeld.

Voor bedrog bij Corona Instant Aid in Berlijn heeft de arrondissementsrechtbank Berlijn-Tiergarten een 31-jarige man veroordeeld.

Hij werd vrijdag schuldig bevonden aan het onterecht innen van 21.500 euro. De rechtbank heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en zeven maanden opgelegd. Hij moet ook een boete van 2.000 euro betalen.

De verdachte is schuldig aan zes gevallen van subsidiefraude, zo heeft de rechtbank van Tiergarten vrijdag geoordeeld. Bij verschillende gelegenheden had hij subsidies aangevraagd bij de Investitionsbank Berlin (IBB) met gebruikmaking van valse gegevens, verklaarde de rechter. De man had zich op een sociaal schadelijke manier gedragen. De overtredingen werden hem echter wel erg gemakkelijk gemaakt.

Het is de eerste veroordeling wegens fraude in de Corona-noodhulpzaak in Berlijn. Het vonnis is nog niet juridisch bindend; de partijen bij de procedure kunnen binnen een week tegen het vonnis in beroep gaan.

Bekentenis bij het begin van het proces

De verdachte had reeds aan het begin van het proces, veertien dagen geleden, toegegeven dat hij verschillende vennootschappen had opgericht en subsidies had ontdoken. Hij had 77.500 euro aangevraagd. Zoals rechtbankwoordvoerder Raphael Neef na de veroordeling verklaarde, bestonden in vijf gevallen de ondernemingen waarvoor de beklaagde steun had aangevraagd, niet. In één geval was het aantal werknemers verkeerd vermeld.

Na een melding van verdachte activiteiten door zijn bank stelde het openbaar ministerie een onderzoek in, waarna de verdachte eind april in voorlopige hechtenis werd genomen. De man betaalde het geld terug.

Aan het begin van het proces had de 31-jarige verklaard dat nadat verschillende van zijn kennissen plotseling "zakken vol geld" hadden, hij had besloten "mee te doen aan de rally". Zijn advocaat legde uit dat er bedragen waren uitbetaald zonder controle - "het was kinderspel en het woord was rondgegaan". In de digitaal ingediende aanvragen werden slechts enkele gegevens gevraagd.

De rechtbank heeft op verzoek van de openbare aanklager één van de zeven oorspronkelijke tenlasteleggingen voorlopig gesloten.

Bron: rbb24.de

Welke kosten moet ik verwachten als ik mij laat vertegenwoordigen door een advocaat?

Natuurlijk, juridische vertegenwoordiging door een Advocaat geldDit is duidelijk, maar u zult veel hogere kosten moeten maken als u niet wordt vertegenwoordigd. In het ergste geval kosten Niet alleen dat Geldmaar ook uw Vrijheid!

Een verdediging in een gerechtelijk vooronderzoek, die eindigt met een stopzetting van de procedure, kost de beschuldigde ca. 650,- EUR. Indien het echter niet mogelijk is om in het kader van de procedure tot een schorsing te komen, maar het openbaar ministerie u toch in staat van beschuldiging stelt, moet de beschuldigde zich wenden tot
ongeveer. 1200,- EUR Stel de totale kosten vast.

Als een Vrijspraak effecten in zo'n geval, de Kosten voor dit zelfs van de Schatkist gedragen. Echter, alleen in het geval van een Vrijspraak!

Uiteraard staan wij de gedupeerden in het hele land graag bij met een verdediging. Neem gewoon contact met ons op 
info@kanzlei-baumfalk.de of per telefoon
op +49 (0)2273 - 40 68 504.

Uw advocatenkantoor BAUMFALK

Advocaat Baumfalk

Onze lidmaatschappen