CORONA-SOFORTHILFE / CORONA-SOFORThilfe NRW

Kennisgeving van opzegging

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Uw strafrechtadvocaat, betrouwbaar en gespecialiseerd

Intrekking kennisgeving noodhulp NRW 2020 / Corona noodhulp NRW ontvangen van het districtsbestuur?

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Wij laten u zien waarvoor u de ontvangen subsidies mag gebruiken, onder welke omstandigheden de uitkeringen moeten worden terugbetaald en op welk moment u een strafbaar feit hebt gepleegd.

De termijn voor het aanvragen van de Corona-noodhulp NRW van de federale overheid eindigde op 31 mei 2020, die tot nu toe door de deelstaten is uitbetaald. De schriftelijke verzoeken van de federale regering, de districtsregeringen, per post of elektronisch, om bewijs van het juiste gebruik van de staatsmiddelen zijn reeds in groten getale verzonden en afgeleverd.

In principe, als gevolg van de verschillende landenspecifieke examendocumenten en het momenteel grote aantal Procedure inzake fraude met subsidiesHet feit dat het Openbaar Ministerie reeds procedures heeft ingeleid tegen niet-erkende ontvangers van de financieringsmaatregelen, heeft bij de ontvangers van de financiering voor veel onzekerheid gezorgd.

Geen paniek. Wij hebben reeds vele van deze procedures met succes verdedigd namens onze cliënten en geven u hieronder enkele antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Wie moet de Corona Noodhulp NRW / NRW Noodhulp 2020 terugbetalen?

Voorwaarden voor terugbetaling van de Corona-noodhulp NRW

In het algemeen moet eerst worden gezegd dat de Corona-subsidies (Corona-noodhulp, NRW-noodhulp 2020) niet hoeven te worden terugbetaald. Tenzij de ontvanger, de toenmalige aanvrager, niet aan de voorwaarden voor het aanvragen ervan voldeed, deze subsidies voor de verkeerde uitgaven gebruikte of zelfs valse verklaringen aflegde bij het aanvragen ervan.

Bovendien zij erop gewezen dat in beginsel geen enkele onderneming voor het gebruik van de Corona-noodhulp in aanmerking komt die reeds uitkeringen uit het economisch stabiliteitsfonds, overbruggingssteun, bijzondere KfW-programma's of snelle KfW-leningen ontvangt of ontving op het ogenblik van de aanvraag.

Als u wordt getroffen door een uitsluitend door Corona aangegeven liquiditeitsknelpunt dat het economisch voortbestaan van uw bedrijf bedreigt, hoeft u de ontvangen subsidies dus niet terug te betalen. In de meeste deelstaten mogen de ontvangen subsidies alleen worden gebruikt voor exploitatiekosten, maar er zijn uitzonderingen, zoals de deelstaten Badem-Würtemberg en NRW, waar een deel van de subsidies zelfs mag worden gebruikt voor levensonderhoud op basis van een maandelijks forfaitair bedrag.

In Badem-Würtemberg bijvoorbeeld is het goedgekeurde forfaitaire bedrag 1.180,00 euro en in NRW zelfs 2.000,00 euro per maand om de kosten van levensonderhoud te dekken.

Wat gebeurt er als ik het volledige bedrag van de subsidie niet nodig heb of niet heb gebruikt om mijn exploitatiekosten te dekken?

Overcompensatie van Corona Noodhulp NRW

Wie meer subsidies heeft ontvangen dan zijn schade, moet het verschil aan de bevoegde autoriteit terugbetalen. Hier geldt het begrip overcompensatie. Opgemerkt zij dat de overcompensatie het verschil is tussen de ontvangen Corona-noodhulp NRW / NRW-noodhulp 2020 en het werkelijke liquiditeitsknelpunt. Hier moet ook rekening worden gehouden met bespaarde kosten, zoals huurverlagingen of uitstel van lopende posten die aan de exploitatiekosten moeten worden toegerekend.

Wij zullen u hierna laten zien hoe u een liquiditeitstekort kunt berekenen.

Corona Noodhulp NRW, Noodhulp NRW 2020, Corona Noodhulp NRW, Corona Noodhulp Terugvordering, Advocaat Strafrecht Witten, Advocaat Strafrecht Keulen, Advocaat Strafrecht Kerpen.

Hoe moet het liquiditeitstekort worden berekend?

Berekening van het liquiditeitstekort

Een liquiditeitsknelpunt wordt berekend als het verschil tussen de lopende inkomsten uit de lopende activiteiten van uw bedrijf, zonder toevoeging van de goedgekeurde en ontvangen Corona Noodhulp NRW, minus de lopende bedrijfsgerelateerde materiële en financiële uitgaven. Er is sprake van een liquiditeitsknelpunt indien binnen de financieringsperiode (in het geval van Corona-noodhulp is dit 3 maanden) de som van de werkelijke lopende bedrijfsgerelateerde materiële en financiële uitgaven groter is dan de som van de lopende inkomsten uit de bedrijfsvoering.

Hoe moet het liquiditeitstekort worden berekend?

Berekening van het liquiditeitstekort

Een liquiditeitsknelpunt wordt berekend als het verschil tussen de lopende inkomsten uit de lopende activiteiten van uw bedrijf, zonder toevoeging van de goedgekeurde en ontvangen Corona Noodhulp NRW, minus de lopende bedrijfsgerelateerde materiële en financiële uitgaven. Er is sprake van een liquiditeitsknelpunt indien binnen de financieringsperiode (in het geval van Corona-noodhulp is dit 3 maanden) de som van de werkelijke lopende bedrijfsgerelateerde materiële en financiële uitgaven groter is dan de som van de lopende inkomsten uit de bedrijfsvoering.

Dit wordt dus als volgt berekend:

Voortgezette bedrijfsopbrengsten

Doorlopende professionele materiële en financiële uitgaven
=
Liquiditeitsknelpunt

Als het bedrag van het negatieve liquiditeitstekort groter is dan of gelijk is aan de door u ontvangen Corona Emergency Assistance NRW, bent u niet verplicht de ontvangen financiering terug te betalen.

Indien het negatieve bedrag van het liquiditeitstekort lager is dan het uitgekeerde NRW van de Corona-noodhulp, moet het verschil proportioneel worden terugbetaald aan de daarvoor verantwoordelijke autoriteit.

Als er helemaal geen liquiditeitstekort is, dat wil zeggen als uw lopende inkomsten hoger zijn dan uw lopende materiële en financiële beroepsuitgaven, moet de noodhulp uiteraard volledig aan de bevoegde instantie worden terugbetaald.
Hieronder vindt u ter illustratie een voorbeeldberekening van Wirtschaft.NRW.

Corona Noodhulp NRW, Noodhulp NRW 2020, Corona Noodhulp NRW, Corona Noodhulp Terugvordering, Advocaat Strafrecht Witten, Advocaat Strafrecht Keulen, Advocaat Strafrecht Kerpen.

Voor welke kosten kan ik de financiering van Corona-Soforthilfe NRW gebruiken?

Mogelijke toepassingen van Corona Noodhulp NRW

 • Kantoorkosten: bijvoorbeeld portokosten, telefoonkosten, printers (eventueel de bijbehorende leasetarieven), internet, kantoorbenodigdheden.
 • Reclamekosten / marketing.
 • Kosten voor onderhoud, reparatie en instandhouding.
 • Kosten voor fiscaal, zakelijk en juridisch advies.
 • Kamer kosten / huur.
 • Uitgaven voor materialen, voorraden en kosten van verkochte goederen.
 • Vervangingsinvesteringen, maar alleen met een respectieve aankoopprijs van maximaal 800,00 euro netto.
 • Voertuigkosten, incl. motorrijtuigenbelasting en verzekering, minus privégebruik.
 • Premies voor bedrijfsverzekeringen, honoraria van kamers, bijdragen aan beroeps- en bedrijfsverenigingen.
 • Kosten voor corona-gerelateerde investeringen en bedrijfsmateriaal: bijvoorbeeld plexiglasruiten, afdekmiddelen, ontsmettingsmiddelen.
 • Geplande aflossingen.
 • Leasetermijnen, annuleringskosten, terugbetaalde provisies en operationele vooruitbetalingen (maar exclusief fiscale vooruitbetalingen).
 • Exploitatierente op leningen, kredieten, lopende rekeningen en bankkosten. 
 • Fictief ondernemersloon, maar niet in alle federale staten en alleen op voorwaarde dat geen aanvullende basisinkomenssteun is aangevraagd.

Voor welke kosten mag ik de financiering uit Corona-Soforthilfe NRW niet gebruiken?

Uitgesloten gebruik van Corona Noodhulp NRW

 • Particuliere verzekeringsbijdragen en ouderdomsvoorzieningen
 • Afschrijving
 • Voordelen voor een pensioenfonds
 • Personeelskosten, aangezien de toelage voor werktijdverkorting voor dit gebruik is bestemd.
 • Kosten voor particuliere huur
 • Betalingen aan wettelijke pensioen-, ziekte- en langdurige-zorgverzekeringen.
 • Nieuwe operationele investeringen die niet hoefden te worden aangekocht vanwege Corona-gerelateerde vereisten.
 
Er zij evenwel op gewezen dat de subsidiabele kosten kunnen variëren naar gelang van de specifieke kenmerken van de deelstaten.

Volgens welke criteria moet de noodhulp van Corona NRW worden terugbetaald?

Terugbetalingscriteria van Corona Noodhulp NRW

Het eerste criterium dat onvermijdelijk leidt tot een verplichting tot terugbetaling van de Corona-noodhulp die NRW heeft ontvangen, is als deze meer dan eens is aangevraagd, goedgekeurd en dus verdeeld. Deze dubbele of zelfs meervoudige uitkeringen moeten uiteraard aan de bevoegde autoriteit worden terugbetaald.

Bovendien bestaat er een terugbetalingsverplichting indien niet aan de aanvraagvoorwaarden wordt voldaan. Een van de essentiële vereisten voor het aanvragen van Corona-noodhulp is immers dat de aanvragende onderneming op 31 december 2019 niet in moeilijkheden verkeerde overeenkomstig artikel 2, lid 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Veel aanvragers hebben dit criterium niet in acht genomen of over het hoofd gezien. De definitie van een onderneming in moeilijkheden is van toepassing zodra een van de volgende omstandigheden van toepassing is op de onderneming overeenkomstig artikel 2, lid 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening en luidt als volgt:

 • In het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid moet meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal verloren zijn gegaan als gevolg van gecumuleerde verliezen.
 • Ondernemingen die herstructureringssteun hebben ontvangen of die het voorwerp uitmaken van een herstructureringsplan.
 • Ondernemingen die aan de voorwaarden van een insolventieprocedure voldoen of reddingssteun hebben ontvangen en deze nog niet hebben terugbetaald.
 • Vennootschappen waarin een aandeelhouder onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap/onderneming en bovendien de helft van het gemelde eigen vermogen door verliezen verloren is gegaan. 

Welke juridische gevolgen kan ik verwachten als ik valse verklaringen heb afgelegd bij de aanvraag van Corona Noodhulp NRW / NRW Noodhulp 2020 of de financiering voor de verkeerde kosten heb gebruikt?

juridische gevolgen

In beginsel moet hier eerst een onderscheid worden gemaakt tussen de bestuursrechtelijke procedure, de terugbetaling overeenkomstig §48 en §49a van de wet op de administratieve procedure, en de strafrechtelijke procedure, de Subsidiefraude volgens §264 lid 5 StGB te onderscheiden.

De bestuursrechtelijke procedure

Terugvordering van goedgekeurde en ontvangen Corona-noodhulp NRW overeenkomstig §48 en §49a, VwVfG NRW:

Het terugvorderen van de toegekende Corona Noodhulp NRW gebeurt meestal omdat u ofwel, zoals wij reeds hebben beschreven, de financiering van de Corona Noodhulp NRW voor de verkeerde kosten hebt gebruikt, met terugwerkende kracht binnen de geldigheidsduur van 3 maanden van de noodhulp geen liquiditeitsknelpunt kunt aantonen of de financiering niet volledig hebt gebruikt om uw bedrijfskosten te dekken.

Toch is het sterk aan te raden dat u advies en vertegenwoordiging vraagt van een advocaat met expertise op dit gebied over uw volgende acties om bezwaar te maken tegen de terugvordering of om de terugbetaling goed te kunnen afhandelen zonder te hoeven vrezen voor juridische gevolgen van de administratieve procedure.

Maak niet de fout uzelf te vertegenwoordigen, loop niet het risico de zaak te verliezen door juridische valkuilen in het kader van deze procedure waarin het districtsbestuur, het openbaar ministerie, een onderzoek tegen u instelt.

Neem contact met ons op en laat u vertegenwoordigen door een advocatenkantoor dat ervaring heeft met deze procedures. Wij hebben dergelijke procedures al vaak in het voordeel van onze cliënten kunnen beslissen.

De gevolgen van het verliezen van zo'n zaak kunnen leiden tot zware boetes en het gevolg dat zij niet meer mogen werken volgens § 49a (3) VwVfG NRW een restitutiebedrag van 5% boven het basistarief per jaar moeten betalen overeenkomstig § 247 van het Duitse Burgerlijk Wetboek over het volledige bedrag van de ontvangen Corona-noodhulp.

De strafprocedure

Subsidiefraude met betrekking tot het onrechtmatig gebruik van de Corona-noodhulp NRW op grond van § 264, lid 5, StGB.

De beschuldiging van de Subsidiefraude wordt meestal afgegeven op basis van een beschuldiging van valse verklaring onder ede, wat betekent dat het Openbaar Ministerie u verwijt dat u bij het aanvragen van Corona noodhulp NRW opzettelijk, met criminele bedoelingen, onware verklaringen hebt afgelegd.

Indien u een bericht van het openbaar ministerie heeft ontvangen over deze beschuldigingen of een bericht over een dagvaarding om te verschijnen voor de politie of zelfs het openbaar ministerie dat voor u verantwoordelijk is, neem dan onmiddellijk contact op met een advocaat die deskundig is in deze vorm van strafvervolging om u te laten adviseren en vertegenwoordigen tegen de beschuldigingen en juridisch in de strafzaak die u bedreigt.

Leg geen verklaringen af aan de autoriteiten zonder het advies van de advocaat. Je zou waarschijnlijk alleen jezelf beschuldigen, in jouw nadeel. Zwijgen is goud in dit geval!

Bovendien moet u weten dat als het Openbaar Ministerie van de Subsidiefraude Als u van een overtreding wordt beschuldigd, moet u ook rekening houden met verdere administratieve procedures, namelijk de terugvordering van de noodhulp die u heeft ontvangen.

Neem contact met ons op en laat u vertegenwoordigen door een advocatenkantoor dat ervaring heeft met deze procedures. Wij hebben dergelijke procedures al vaak in het voordeel van onze cliënten kunnen beslissen.

De gevolgen van het verliezen van een dergelijke zaak kunnen resulteren in een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar, afhankelijk van de ernst, zoals u kunt zien in het vonnis van de rechtbank van Berlijn-Tiergarten.

Voorbeeld

Man veroordeeld voor noodhulpfraude in Corona

"17.07.20 | 18:59 uur

Het is de eerste veroordeling wegens fraude in de Corona-noodhulpregeling in Berlijn: een man inde meer dan 20.000 euro voor bedrijven die voor een deel niet eens bestonden. De 31-jarige had aan het begin van het proces al bekend. Nu is hij veroordeeld.

Voor bedrog bij Corona Instant Aid in Berlijn heeft de arrondissementsrechtbank Berlijn-Tiergarten een 31-jarige man veroordeeld.

Hij werd vrijdag schuldig bevonden aan het onterecht innen van 21.500 euro. De rechtbank heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en zeven maanden opgelegd. Hij moet ook een boete van 2.000 euro betalen.

Verweerder was op de hoogte van de Subsidiefraude schuldig aan zes aanklachten, oordeelde de rechtbank van Tiergarten vrijdag. Meermaals had hij met valse gegevens subsidies aangevraagd bij de Investitionsbank Berlin (IBB), verklaarde de rechter. De man had zich sociaal schadelijk gedragen. De overtredingen waren hem echter wel erg gemakkelijk gemaakt.

Het is de eerste veroordeling wegens fraude in de Corona-noodhulpzaak in Berlijn. Het vonnis is nog niet juridisch bindend; de partijen bij de procedure kunnen binnen een week tegen het vonnis in beroep gaan.

Bekentenis bij het begin van het proces
De verdachte had twee weken geleden aan het begin van het proces al toegegeven dat hij verschillende bedrijven had opgericht en subsidies had opgelicht. Hij had 77.500 euro aangevraagd. Zoals rechtbankwoordvoerder Raphael Neef na de veroordeling zei, bestonden in vijf gevallen de bedrijven waarvoor de verdachten subsidies hadden aangevraagd niet. In één geval was het aantal werknemers onjuist.

Na een melding van verdachte activiteiten door zijn bank stelde het openbaar ministerie een onderzoek in, waarna de verdachte eind april in voorlopige hechtenis werd genomen. De man betaalde het geld terug.

Aan het begin van het proces had de 31-jarige verklaard dat nadat verschillende van zijn kennissen plotseling "zakken vol geld" hadden, hij had besloten "mee te doen aan de rally". Zijn advocaat legde uit dat er bedragen waren uitbetaald zonder controle - "het was kinderspel en het woord was rondgegaan". In de digitaal ingediende aanvragen werden slechts enkele gegevens gevraagd.

De rechtbank heeft op verzoek van de openbare aanklager één van de zeven oorspronkelijke tenlasteleggingen voorlopig gesloten.

Bron: rbb24.de"

Welke kosten moet ik verwachten als ik mij laat vertegenwoordigen door een advocaat?

Kosten van verdediging door een advocaat voor strafrecht

Natuurlijk kost vertegenwoordiging door een advocaat u geld, dat is duidelijk, maar de kosten zullen veel hoger zijn als u niet wordt vertegenwoordigd. In het ergste geval kost het u niet alleen geld, maar ook uw vrijheid!

Een verweer in het vooronderzoek, dat eindigt met een schorsing van de procedure, kost de verdachte ongeveer 650,- euro. Indien het echter niet mogelijk is de vervolging te staken, maar het openbaar ministerie een aanklacht tegen u indient, moet de verdachte zich beroepen op
Stel ca. 1200,- EUR totale kosten.

Indien in een dergelijke zaak tot vrijspraak wordt overgegaan, komen de kosten daarvan zelfs ten laste van de staatskas. Echter, alleen in geval van vrijspraak!

Heeft u juridische bijstand nodig van een strafrechtadvocaat?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands