De meest voorkomende bronnen van gevaar voor geleidende

Werknemers en managers

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

De meest voorkomende bronnen van gevaar voor leidinggevenden en managers in het arbeidsrecht

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Managers en leidinggevenden zijn werknemers met een breed scala aan verantwoordelijkheden in het kader van hun werk, hun arbeidsverhouding. Zij hebben veel verschillende taken, die meestal een zekere persoonlijke bekwaamheid vereisen. Door hun ruime en bijzondere bevoegdheden nemen zij dan ook een bijzondere positie in binnen de onderneming.

De wetgever heeft dit ook uitdrukkelijk erkend via speciale wettelijke regelingen, maar in wezen niet in het voordeel van de bestuurders, eerder in het tegendeel. Vaak wordt over het hoofd gezien dat de overgang van de functie binnen de onderneming naar een leidinggevende werknemer, executive, ook gepaard gaat met het verlies van arbeidsrechtelijke bescherming. Daarom is het van essentieel belang op de hoogte te zijn van deze specifieke regelingen, zodat men zich vooraf doeltreffend kan voorbereiden op de maatregelen van de werkgever, en zich vooral steeds bewust is van zijn rechten, aanspraken en verplichtingen in het kader van de arbeidsverhouding.

Managers, leidinggevenden, arbeidsrecht voor leidinggevenden, arbeidsrecht voor leidinggevenden, gevaren voor leidinggevenden in het arbeidsrecht, arbeidsrecht voor leidinggevenden Kerpen, arbeidsrecht voor leidinggevenden Keulen, arbeidsrecht voor leidinggevenden Witten

Het begrip manager, leidinggevende en het onderscheid daartussen

Leiders

Managers onderscheiden zich door het feit dat zij de directe interface vormen tussen de werkgever en de andere werknemers. Vanuit juridisch oogpunt staan zij aan de kant van de werknemers, maar in sommige gevallen nemen zij de functies van de werkgever over. Maar niet elke manager is hetzelfde als een leidinggevende.

Senior medewerkers

Leidinggevende werknemers worden eerder geclassificeerd als werknemers die binnen hun verantwoordelijkheidsgebied ondernemerstaken op zich nemen met een relatief grote beslissingsvrijheid. Hieronder vallen bijvoorbeeld hoofden van grotere personeelsafdelingen of bedrijfsleiders. Juridisch gezien zijn er soms geen algemeen geldende definities voor uitvoerende werknemers. Het zijn vooral verschillende wetten die verschillende eisen stellen. Bijgevolg kan een manager bijvoorbeeld ook een hogere werknemer zijn in de zin van ontslagbescherming krachtens artikel 14, lid 2, KSchG of ook in de zin van een leidinggevende. De zin van werken grondwet naar § 5 (3) BetrVG zijn.

Beperkte bescherming van beheerders

Beperking van de bescherming van managers

In principe heeft een oudere werknemer dezelfde rechten inzake bescherming tegen ontslag als elke andere werknemer. Het instellen van een vordering tot bescherming tegen ontslag is dus ook mogelijk voor de uitvoerende werknemer. In dat geval gelden echter enkele bijzonderheden. Ten eerste kan de werkgever vanwege de bijzondere positie van een oudere werknemer gemakkelijker een ontslag geven op grond van gedrag of zelfs op persoonlijke gronden. In dit geval wordt een uitzondering gemaakt op het beginsel dat ontslagen in het algemeen als laatste redmiddel worden gegeven.

Zelfs indien de onverbindendheid van een overeenkomst wordt vastgesteld in de Annulering is vastgesteld, kan de werkgever niettemin een verzoek tot ontbinding ten aanzien van hem indienen. Een dergelijk verzoek heeft tot gevolg dat de arbeidsverhouding rechtstreeks wordt beëindigd door een beslissing van de bevoegde arbeidsrechter tegen betaling van een ontslagvergoeding.

In principe kan de werkgever zich zo afkopen van de oudere werknemer zonder opgaaf van redenen, maar door slechts een ontslagvergoeding te betalen. Zij kunnen dus evenmin bij de ondernemingsraad in beroep gaan tegen het ontslag, aangezien zij niet door de ondernemingsraad worden vertegenwoordigd.

Bovendien zijn uitvoerende werknemers ook vrijgesteld van de beschermende regels van de Arbeidstijdenwet, aangezien zij ook verplicht zijn ondernemende, werkgeverstaken op zich te nemen. De Arbeidstijdenwet bepaalt dat werknemers om redenen van sociale en gezondheidsbescherming niet meer dan acht uur per werkdag mogen werken.

Managers, leidinggevenden, arbeidsrecht voor leidinggevenden, arbeidsrecht voor leidinggevenden, gevaren voor leidinggevenden in het arbeidsrecht, arbeidsrecht voor leidinggevenden Kerpen, arbeidsrecht voor leidinggevenden Keulen, arbeidsrecht voor leidinggevenden Witten

Juridische tips voor managers - vermijd deze fouten!

Juridische tips voor managers

In het beste geval kan een werknemer in een leidinggevende functie reeds bij de sluiting van de overeenkomst zijn volledige rechtsbescherming waarborgen door de door de wetgever doorgevoerde verzwakking van de werknemersbescherming voor leidinggevenden proactief tegen te gaan.

Om dit te bereiken is het verkrijgen van effectief juridisch advies in veel gevallen essentieel. Transparante bepalingen en vooral een eerlijk evenwicht tussen de wederzijdse belangen kunnen dure en tijdrovende juridische geschillen in geval van onenigheid voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld een contractueel overeengekomen aansprakelijkheidsbepaling het risico van zelfstandige aansprakelijkheid voor ontstane schade al minimaliseren door de aansprakelijkheid te beperken tot grove nalatigheid en opzet en daarnaast een eventuele korte vervaltermijn voor aansprakelijkheidsclaims overeen te komen.

Het is echter ook denkbaar dat het bedrag van een eventuele ontslagvergoeding bij vertrek uit de onderneming al in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.
Voorts is het belangrijk zich vertrouwd te maken met de richtsnoeren of gedragsregels inzake naleving. Daarin staat precies welke bijzondere regels binnen de onderneming gelden en moeten worden nageleefd. Managers die in hun dagelijkse bedrijfsvoering niet conform de regels handelen, schenden hun wettelijke zorgplicht. Onder bepaalde omstandigheden kan dit leiden tot aanzienlijke aansprakelijkheidsclaims en strafrechtelijke gevolgen.

Ook al draagt u als leidinggevende grote verantwoordelijkheid voor veel processen in het bedrijf, toch moet u aandringen op uw eigen rechten. Vooral dringende operationele behoeften kunnen ertoe leiden dat managers hun verlof niet kunnen opnemen. Betaling van verlof kan namelijk pas worden overwogen bij beëindiging van het dienstverband, voor zover het verlof niet meer kan worden verleend. Het is bijzonder belangrijk op te merken dat eventuele vakantierechten niet worden verrekend met eventuele schadevergoedingen.

Voorts is enorme voorzichtigheid geboden bij het overeenkomen van concurrentiebedingen. Met name leidinggevenden hebben door hun bijzondere nabijheid tot de werkgever uitgebreide kennis van bijzonder gevoelige bedrijfsinformatie zoals omzetcijfers en bedrijfsgeheimen. Om zich afdoende te beschermen wanneer de werknemer naar een concurrent vertrekt, worden concurrentiebedingen vaak overeengekomen met contractuele boetebepalingen, waarvan sommige in de orde van grootte van zes cijfers liggen.

Er moet echter dringend juridisch advies worden ingewonnen alvorens dergelijke clausules te ondertekenen. Deze clausules zijn onderworpen aan strikte vormvereisten en minimumvoorwaarden en kunnen slechts voor maximaal twee jaar worden overeengekomen. Bovendien kan een concurrentiebeding een verdere loopbaanontwikkeling in de weg staan.

Bovendien moet niet elke maatregel van de werkgever zonder meer worden aanvaard. Een bijzonder populaire aanpak onder werkgevers is om de oudere werknemer vrijwillig uit dienst te laten gaan door hem of haar over te plaatsen. In beginsel is een dergelijke overplaatsing naar een minder verantwoordelijke en lager betaalde baan echter niet toegestaan. De overplaatsing moet ook altijd redelijk zijn voor de werknemer. Daarom mag het in geen geval zomaar worden aanvaard, maar moet de wettigheid ervan voor de rechter worden getoetst.

In het geval van een Annulering In beginsel moet worden nagegaan of men terecht als leidinggevend werknemer is aangemerkt. Het feit dat werknemers als leidinggevenden worden aangemerkt is de absolute uitzondering en kan alleen onder zeer hoge eisen worden aangenomen. Deze verkeerde inschatting van de werkgever kan dan een zeer positief effect hebben op het ontslag dat heeft plaatsgevonden. Dan kan de werkgever niet meer gemakkelijk afscheid nemen van de werknemer door middel van een ontslagvergoeding.

In geval van een buitengewone Annulering men moet vooraf rustig blijven en geen overhaaste conclusies trekken. Discussies met de werkgever ter verduidelijking moeten worden vermeden. Anders loopt u in het ergste geval het risico dat u zelf een ongeldige reden voor ontslag opgeeft. In plaats daarvan is het raadzaam juridische stappen te ondernemen tegen het ontslag. Daarbij zou kunnen worden onderhandeld over een schikking in ruil voor een financiële vergoeding en een verwijzing.

Wij zijn verheugd u onze Juridisch advies voor u beschikbaar als u op het punt staat de beslissing te nemen om een functie als senior manager te aanvaarden of als u reeds een concreet contractaanbod hebt gekregen, dat u nu moet juridisch het willen laten beoordelen. Maar ook bij een dreigende of reeds uitgebrachte opzegging bieden wij uitgebreid overleg en informeren wij u over verdere procedures en mogelijkheden.

Heeft u juridische bijstand nodig van een advocaat op het gebied van arbeidsrecht?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands