Beschuldiging van vertrouwensbreuk in het handelsstrafrecht

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Uw strafrechtadvocaat, betrouwbaar en gespecialiseerd

Beschuldiging van vertrouwensbreuk in het handelsstrafrecht

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Ontrouw volgens § 266 StGB is een overtredingsnorm van nauwelijks te overtreffen onduidelijkheid en vaagheid. Voor de vervolgende autoriteiten en rechtbanken is verduistering dan ook een veelzijdig wapen in de Commercieel strafrechtdie gemakkelijk kunnen worden gebruikt om ondernemershandelingen achteraf te criminaliseren. Beschuldigingen van verduistering zijn daarom gevaarlijk voor de verdachte: niet alleen zijn de individuele vereisten voor het delict zeer omstreden, maar de vage formulering van de norm leidt er vaak toe dat het openbaar ministerie en de rechtbanken de formulering van de strafnorm ruim interpreteren.

Een ander gevaar vloeit voort uit het feit dat beschuldigingen van verduistering op vele gebieden van het economische leven kunnen worden geuit: Het spectrum varieert bijvoorbeeld van beschuldigingen aan het adres van een raad van bestuur die een zakelijke transactie van zijn bedrijf initieerde die vervolgens op een mislukking uitliep, tot beschuldigingen aan het adres van een bankmedewerker die verantwoordelijk is voor een uit de hand gelopen kredietverplichting, tot een directeur die zijn raad van commissarissen uitnodigde voor weelderige evenementen. Een ander risico in het geval van verduistering is dat beschuldigingen van verduistering, zoals belastingontduiking, heel vaak ook gepaard gaan met beschuldigingen van corruptie en omkoping.

Algemene informatie over verduistering: strafmaat, voorwerp van bescherming, doel van de norm

Algemene informatie over de beschuldiging van vertrouwensbreuk in het handelsstrafrecht

Ontrouw, ontrouw zakelijk strafrecht, zakelijk strafrecht, ontrouw zakelijk strafrecht, § 266 StGB, advocaat zakelijk strafrecht, advocaat zakelijk strafrecht Kerpen, advocaat zakelijk strafrecht Keulen, advocaat zakelijk strafrecht Witten

De vertrouwensbreuk. § 266 StGB is strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een boete. 

Het doel van ontrouw volgens § 266 StGB is de bescherming van het individuele vermogen van de trustee. De specifieke fout van het delict ligt in het misbruik van een aan een ander toegekende functie, dus in de beschadiging van andermans eigendom van binnenuit. 

Bovendien wordt de strafmaat voor verduistering krachtens artikel 266, lid 2, van het Wetboek van Strafrecht drastisch verhoogd van zes maanden tot tien jaar indien verduistering in een bijzonder ernstig geval wordt vermoed. Dit moet onder meer worden aangenomen indien de dader commercieel zou hebben gehandeld of een groot vermogensverlies zou hebben veroorzaakt. Daarom worden beschuldigingen van verduistering in een bijzonder ernstig geval vaak geuit in zaken uit het bedrijfsleven of de banksector. In dergelijke gevallen worden regelmatig gevangenisstraffen van meer dan twee jaar opgelegd, die dus niet meer kunnen worden opgeschort. 

Bovendien kan een veroordeling wegens vertrouwensbreuk overeenkomstig artikel 266 van het strafwetboek ertoe leiden dat de activiteit van een bestuurder van een GmbH of een bestuurder van een AG niet langer kan worden uitgeoefend, artikelen 6 van de GmbHG, 76 van de AktG.

Centrale elementen van het delict van vertrouwensbreuk

Het delict van vertrouwensbreuk

Het delict van verduistering bestaat uit het delict van misbruik overeenkomstig artikel 266, lid 1, var. 1 StGB en het delict van vertrouwensbreuk overeenkomstig artikel 266, lid 1, var. 2 StGB.

Misbruik, artikel 266, lid 1, var. 1 StGB:

Bij deze door de norm gesanctioneerde vorm van opdracht schendt de dader zijn recht om over andermans eigendom te beschikken door met een derde een effectieve rechtshandeling aan te gaan waartoe hij in de zogenaamde interne verhouding niet bevoegd was. Het strafbare feit is dus het misbruik van een bij wet, rechtshandeling of officieel bevel verleende bevoegdheid om over andermans eigendom te beschikken. Daarmee overschrijdt de trustee het wettelijke recht in de interne relatie en handelt hij tegelijkertijd effectief in de externe relatie.

Vertrouwensbreuk, § 266 lid I Var. 2 StGB:

Als ondergeschikt delict is artikel 266, lid 1, var. 2 StGB relevant indien er sprake is van misbruik van vermogensbestanddelen, maar hieraan in de externe relatie niet kan worden voldaan wegens het gebrek aan effectiviteit van de rechtshandeling - bijvoorbeeld wegens schending van verbodswetten of de goede zeden, hetgeen tot nietigheid kan leiden.

De voogdijplicht van § 266 StGB:

De plicht tot vermogensbeheer is de plicht die bestaat in de interne verhouding tussen de oprichter als eigenaar van het vermogen en de oprichter. De inhoud van de plicht tot vermogensbeheer wordt gekenmerkt door het beheer van het vermogen van anderen.

Vermogensnadeel voor het beheerde vermogen:

Ontrouw is te kwalificeren als een delict van succes, en daarom moet er een geldelijk nadeel voor de settlor zijn opgetreden. Volgens arresten van de hoogste rechterlijke instanties vormt het in gevaar brengen van vermogen al een geldelijk nadeel. 

Bijzondere kenmerken van de verdediging in geval van beschuldiging van vertrouwensbreuk

Bijzondere kenmerken van de verdediging

Ontrouw, ontrouw zakelijk strafrecht, zakelijk strafrecht, ontrouw zakelijk strafrecht, § 266 StGB, advocaat zakelijk strafrecht, advocaat zakelijk strafrecht Kerpen, advocaat zakelijk strafrecht Keulen, advocaat zakelijk strafrecht Witten

Men mag niet vergeten dat de tegenpartij meestal niet bestaat uit gewone officieren van justitie, maar uit strafrechtelijk ondernemingsrecht De advocaten van de verdediging zijn zeer vertrouwd met de procedure. Daarom kan een effectieve strafrechtelijke verdediging alleen worden gewaarborgd door zo vroeg mogelijk een strafrechtadvocaat in de arm te nemen die ervaring heeft met dergelijke procedures. 

Bovendien is civielrechtelijke deskundigheid nodig om de beschuldiging te beoordelen. Bij de beoordeling of het delict van vertrouwensbreuk is gepleegd, is de mate van de contractuele plichtsverzuim altijd doorslaggevend. Voor deze beoordeling worden civielrechtelijke rechtsvragen binnen de crimineel beoordeling. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de keuze van een Advocaat in aanmerking worden genomen. Want alleen door inschakeling van een advocaat die ook thuis is in het burgerlijk recht kan de Advocaat alle mogelijkheden om de procedure te beëindigen of vrijspraak te verkrijgen kunnen worden vastgesteld en uitgeput.

Gedrag van de betrokkenen bij beschuldiging van ontrouw

Gedrag bij beschuldiging van verduistering

Beschuldigden krijgen meestal kennis van het onderzoek tegen hen als gevolg van een dagvaarding om voor de politie te verschijnen of een huiszoekingsbevel. In deze gevallen mag in geen geval een verklaring aan de politie worden afgelegd zonder een Advocaat vooraf ondervraagd te zijn. Het is raadzaam noch verplicht voor verdachten om gehoor te geven aan een oproep van de politie. Dit geldt vooral als de beschuldigde eigenlijk onschuldig is. Of het zinvol is een verklaring bij het openbaar ministerie of de politie af te leggen, kan pas worden beoordeeld nadat de dossiers zijn ingezien. Als verdachte moet u de advocaat van de verdediging daarom volledige toegang geven tot het onderzoeksdossier en samen een doeltreffende verdedigingsstrategie uitwerken.

Gelijktijdige verdediging van civiele vorderingen naast verdediging in strafzaken

Verdediging tegen civiele vorderingen

In de regel worden, naast de inleiding van een vooronderzoek door het openbaar ministerie, vorderingen tot schadevergoeding ingesteld door de beweerdelijk benadeelde personen of ondernemingen. Daarbij is het van belang dat de argumenten in de verschillende procedures steeds coherent zijn. Dit moet worden gewaarborgd in een efficiënte en alomvattende Defensiestrategie mag niet worden genegeerd.

Onze beoordeling van de beperking van de schade

Schadebeperking

In veel gevallen van beschuldigingen van vertrouwensbreuk is de kans groot dat een vervolging kan worden voorkomen door tijdig een advocaat in te schakelen die op dit gebied werkzaam is. Commercieel strafrecht ervaren Strafrechtadvocaat om te vermijden. Financiële veranderingen, onjuiste boekhouding en invloeden op activa zijn vaak complex en laten ruimte voor discretie. In veel gevallen is bewijs nauwelijks mogelijk of zijn er tegenstrijdige verklaringen. 

Juist daarom is de verifieerbaarheid van ontrouw moeilijk, wat weer benaderingen kan bieden voor een succesvolle verdediging. De subjectieve feitelijke kant van verduistering bevat ook aanknopingspunten die het moeilijker maken om verduistering te bewijzen, vooral als de verantwoordelijke persoon geloofde dat hij of zij handelde ten behoeve van de activa die hij of zij onder zijn of haar hoede had. Wij adviseren u graag over alle juridische kwesties met betrekking tot het onderwerp ontrouw. 

Wij zijn er voor u in strafrecht en witteboordencriminaliteit!

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands