Advocaat mededingingsrecht - UWG

Advocatenkantoor voor industrieel eigendom in Kerpen, Keulen en Witten

Intellectueel Eigendom | Sterke partner voor handelsmerkrecht, concurrentierecht en auteursrecht

Mededingingsrecht - oneerlijke concurrentie | UWG

Advocatenkantoor voor industrieel eigendom in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Intellectueel eigendom | Arbeidsrecht | Strafrecht | IT-recht | Gegevensbescherming

Concurrentie tussen bedrijven is algemeen bekend. Elk productie- en dienstverlenend bedrijf wedijvert om potentiële klanten. Dit wordt ook wel concurrentie genoemd. Vandaag de dag zijn er veel producten en binnen dezelfde productcategorieën zijn er veel verschillende verkopers. Deze concurrentie tussen verkopers is een van de belangrijkste elementen van de markteconomie. Deze concurrentie heeft soms zeer positieve kenmerken. Deze omvatten vooral de technische vooruitgang voor nieuwe producten van hoge kwaliteit en het streven van de productie om steeds efficiënter te worden. Het resultaat van deze concurrentie is dat alleen die bedrijven of ondernemingen op de markt overblijven die op lange termijn concurrerend produceren.

Concurrentie zelf wordt hier gedefinieerd als een gebeurtenis tussen bedrijven om de beste prestaties of het grootst mogelijke succes te behalen binnen het kader van een vrije markteconomie. Deze (vreedzame) concurrentie wordt uitgevochten door middel van reclame, prijzen, voorwaarden en service. De feitelijke winnaar van de concurrentie is dus de eindconsument, omdat hij op basis van al deze aspecten het beste bedrijf voor zichzelf kan kiezen. Concreet heeft concurrentie drie belangrijke functies. De eerste is de allocatiefunctie. Dit wordt opgevat als het sturende effect van concurrentie. Het doel is een middelenbesparende verschuiving naar groeimarkten. 

Eén taak van marketing is dus om snel te herkennen wanneer en waar zo'n groeimarkt zich zal vestigen. De tweede taak is de reeds kort genoemde innovatiefunctie. Concurrentie is dus de motor van technische vooruitgang. Om klanten te winnen en te behouden is een toekomstgericht product dus noodzakelijk. Als gevolg hiervan neemt de druk onder concurrerende bedrijven toe en wil iedereen de eerste zijn. Als je deze stap mist, kun je snel je positie op de markt verliezen. 

De derde functie van concurrentie is de distributiefunctie. Men spreekt van deze functie als men het monopolie van één bedrijf wil voorkomen. Het grootste nadeel van een monopolie is de afhankelijkheid van klanten van één leverancier. Door de monopoliestructuur kan deze leverancier zijn prijzen bepalen en is de klant toch verplicht om te kopen, simpelweg omdat er geen andere leverancier is.

Tenuitvoerlegging van Amerikaanse vonnissen in Duitsland

Oneerlijke concurrentie

Advocaat voor mededingingsrecht | Definitie van oneerlijke concurrentie

Oneerlijke concurrentie is een speciaal kenmerk van het mededingingsrecht. Het is specifiek een vorm van wetsovertreding. Er is bijvoorbeeld sprake van oneerlijke concurrentie wanneer de handelingen van bedrijven in strijd zijn met de goede zeden. Door onwettige middelen te gebruiken, hoopt de overtreder een voordeel te behalen ten opzichte van zijn concurrenten. De Wet Oneerlijke Concurrentie (UWG) is opgesteld om deze wetsovertreding aan te pakken. Het doel van deze wet is om gereguleerd gedrag van bedrijven bij zakelijke transacties te bewerkstelligen. Het is ook bedoeld om de eindconsument te beschermen tegen mogelijke misleiding. Iedereen die de mededingingsmoraal schendt, kan worden aangeklaagd voor een voorlopige voorziening en schadevergoeding.

Er is geen algemene definitie van oneerlijke concurrentie. Er zijn wel synoniemen die het geheel wat kunnen verduidelijken. Oneerlijke concurrentie kan dus worden opgevat als iets dat indruist tegen de "goede zeden". De handeling moet dus in strijd zijn met iemands fatsoensgevoel. Een andere manier om oneerlijke concurrentie te definiëren is een schending van "eerlijke marktpraktijken".

De meest uiteenlopende principes van de UWG

Advocaat voor mededingingsrecht | Beginselen van de UWG

Waarschijnlijk het belangrijkste principe van de UWG is het verbod op oneerlijke commerciële handelingen. Dit principe wordt uiteengezet in Sectie 3 UWG. Het stelt:

§3 - Verbod op oneerlijke handelspraktijken

(1) Oneerlijke zakelijke handelingen zijn ontoelaatbaar.
(2) Zakelijke handelingen die gericht zijn tot of gericht zijn op consumenten zijn oneerlijk als ze niet voldoen aan de zorgvuldigheidseisen van een onderneming en het economische gedrag van de consument aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
(3) [...] → Zie onderstaande tabel.
(4) Bij de beoordeling van commerciële handelingen jegens consumenten wordt rekening gehouden met de gemiddelde consument of, indien de commerciële handeling gericht is tot een specifieke groep consumenten, met een gemiddeld lid van die groep. [...]

Er is een bijlage bij deze §3 UWG in de wet, waarin de altijd ontoelaatbare zakelijke handelingen jegens consumenten nader worden toegelicht en uitgewerkt. Dit zijn onder andere de volgende:

Onware verklaringen over het ondertekenen van een gedragscode

Ongeoorloofd gebruik van keurmerken en dergelijke

Onware verklaringen over de goedkeuring van een gedragscode

Onware informatie over erkenning door derden

Decoy-aanbiedingen zonder verwijzing naar het daadwerkelijke aanbod

Decoy-aanbiedingen om andere goederen of diensten te verkopen

Onjuiste informatie over de tijdslimiet van de aanbieding

Verandering van taal in een contractonderhandeling in een vreemde taal

Onware verklaringen over verhandelbaarheid

Presentatie van wettelijke verplichtingen als speciaal kenmerk

Reclame vermomd als informatie

Heimelijk adverteren in zoekresultaten

Onware informatie over de risico's voor de persoonlijke veiligheid

Misleiding over operationele oorsprong

Sneeuwbal- of piramidesysteem

Onware verklaringen over een bedrijfssluiting

Informatie over het vergroten van de winkansen bij kansspelen

Onware beweringen over de genezing van ziekten

Onware verklaring over marktomstandigheden of leveringsbronnen

Niet-toekennen van prijzen

Onjuiste toepassing als gratis

Misleiding over het bestaan van een bestelling

Misleidend over ondernemerskenmerken

Misleiding over klantenservice in andere lidstaten van de Europese Unie

Doorverkoop van tickets voor evenementen

Misleidend over de authenticiteit van consumentenbeoordelingen

Valse consumentenbeoordelingen

Ruimtelijke detentie van de consument

De woning van de consument niet verlaten ondanks een verzoek daartoe

Ontoelaatbare aanhoudende adressering via verkoop op afstand

Aankoopvraag naar kinderen

Verzoek om betaling voor niet bestelde goederen of diensten

Informatie over de bedreiging van de baan of het levensonderhoud

Misleidend over prijs en winst

Betalingsverzoek voor ongevraagde bezoeken aan huis van een consument op de dag van het sluiten van de overeenkomst.

 

Opgemerkt moet worden dat dit uittreksel niet de volledige bijlage weergeeft, maar alleen de titels van de afzonderlijke nummers.

De relatie tussen § 3 II en § 5 of § 5a UWG moet nader worden onderzocht. §§ 5 en 5a hebben voorrang op § 3 II UWG in de context van consumentenbescherming. Een beroep op § 3 II UWG is dus alleen mogelijk als de commerciële handeling niet kan worden beoordeeld op grond van §§ 4, 5 en 5a UWG. Sectie 3 II UWG is dan een vangnetbepaling ten opzichte van de andere normen.

Zakelijke handelingen tegenover consumenten

Advocaat voor mededingingsrecht | Zakelijke handelingen tegenover consumenten

De zakelijke handelingen die moeten worden uitgevoerd, moeten worden getoetst aan de regels en voorschriften van de Wet oneerlijke concurrentie. Zakelijke handelingen kunnen zijn: het gedrag van het bedrijf, reclame en marketing of algemeen handelen of nalaten. Het doel van deze handelingen is altijd om het gedrag van de potentiële klant te beïnvloeden en hem te motiveren om een aankoop te doen. De doelgroep van deze zakelijke handelingen zijn dus niet alleen marktdeelnemers en concurrenten, maar ook consumenten.
Advocaat Mededingingsrecht, Advocaat UWG, Advocaat UWG, Advocaat Mededingingsrecht in Kerpen, Advocaat Mededingingsrecht in Witten, Advocaat Mededingingsrecht in Keulen, Advocaat Mededingingsrecht Kerpen, Advocaat Mededingingsrecht Witten, Advocaat Mededingingsrecht Keulen, Advocaat UWG Kerpen, Advocaat UWG Witten, Advocaat UWG Keulen

De altijd onrechtmatige zakelijke handelingen, § 3 III UWG

Advocaat voor mededingingsrecht | onrechtmatige zakelijke handelingen volgens § 3 III UWG

Het doel van de standaard is om een nog groter Rechtszekerheid te waarborgen. Daarom is er ook een groot aantal mogelijke voorbeelden opgenomen in de bijlage bij de UCA (zie hierboven). Deze voorbeelden in de vorm van een opsomming kunnen worden gezien als een "zwarte lijst". Elk van deze zakelijke handelingen moet dus onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd en is dus verboden.

Bij de beoordeling of een handelshandeling een oneerlijke handelshandeling is, moet de bijlage onder § 3 III UWG worden beoordeeld. Dit betekent op zijn beurt dat de respectieve feiten ook zeer dicht bij de voorbeelden in de bijlage moeten worden beoordeeld. Er is dus geen sprake van een analoge toepassing. Als de feiten of omstandigheden slechts zeer vergelijkbaar of zelfs vergelijkbaar zijn met die in de bijlage, kan er al dan niet noodzakelijkerwijs sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk.

Bijgevolg heeft de wetgever een zeer gedetailleerde lijst opgesteld. Ook een analoge toepassing van de norm op andere vergelijkbare situaties is uitgesloten, omdat de norm in de lidstaten op dezelfde manier kan en moet worden toegepast. Bij een verschillende toepassing zouden omstandigheden in de ene lidstaat anders kunnen worden behandeld dan in de andere. Dit moet dus worden voorkomen.

Het onderscheid tussen een gemiddelde consument en een daadwerkelijke consument bij handelstransacties

Advocaat voor mededingingsrecht | Onderscheid tussen gemiddelde consument en daadwerkelijke consument

Het is niet altijd meteen duidelijk of het handelen van een bedrijf echt oneerlijk is of niet. Deze zakelijke handelingen tegenover consumenten en niet tegenover ondernemers of dienstverleners moeten daarom ook apart worden beoordeeld. De zogenaamde gemiddelde consument dient als verder inzicht. Bij zo'n consument wordt gekeken welk economisch gedrag te verwachten is van de groep van alle consumenten. Nadat is vastgesteld hoe deze gemiddelde consument zich wel of niet zal gedragen, ontstaat het resultaat van oneerlijke concurrentie of gewoon het toegestane handelen van het bedrijf. 

Er is echter één uitzondering. Als een commerciële handeling gericht is op een bijzonder identificeerbare en kwetsbare groep mensen, dan wordt deze ook vanuit dit perspectief bekeken. Een gemiddelde consument wordt dan gevormd als lid van deze groep en is vanaf dat moment gezaghebbend. Deze bijzonder kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld kinderen of ouderen. Andere groepen zijn natuurlijk denkbaar.

Misleidende, lokkertjesachtige aanbiedingen en niet-naleving van de informatieplicht

Advocaat voor Mededingingsrecht | Misleiding - Aas en wissel aanbiedingen - De informatieplicht

Een ander beginsel in de context van oneerlijke concurrentie is het verbod op misleidende en lokkertjesaanbiedingen op grond van artikel 5 UWG en het achterwege laten van informatieverplichtingen op grond van artikel 5a UWG. Artikel 5 UWG stelt:

§ 5 - Misleidende commerciële handelingen

(1) Een persoon die zich schuldig maakt aan misleidend commercieel gedrag dat de consument of andere marktdeelnemer er waarschijnlijk toe brengt een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, wordt geacht oneerlijk te hebben gehandeld.
(2) Een commerciële handeling is misleidend als deze onware beweringen bevat of andere beweringen die misleidend kunnen zijn met betrekking tot:[...}

De volgende punten onder paragraaf 2 omvatten commerciële handelingen die misleidend zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld misleidende of onware verklaringen over: onmisbaar Kenmerken van de goederen of dienst met betrekking tot de beschikbaarheid, aard, ontwerp, voordelen en risico's, samenstelling, accessoires, productieproces of -tijdstip, hoeveelheid of staat, bron of verwachte resultaten van het product of de dienst.

Evenmin mag een misleidende commerciële handeling gericht zijn op het niet-bestaan van een bepaald prijsvoordeel, de prijs of de wijze waarop. Een commerciële handeling is ook misleidend als deze in het kader van de marketing van goederen of diensten, met inbegrip van vergelijkende reclame Risico op verwarring met een ander goed of een andere dienst of met een Merk van een ander Concurrent oproept. Een prijs verlagen en daarmee adverteren, mits de prijs slechts voor een onredelijk korte periode geldt, wordt als misleidend beschouwd.

Deze regels verwijzen naar actieve zakelijke handelingen. Misleiding door nalaten is echter ook denkbaar. Dit is geregeld in § 5a UWG. Daarin staat:

§ 5a - Misleiding door weglating
(1) Een persoon die een consument of andere marktdeelnemer misleidt door wezenlijke informatie achter te houden, wordt ook geacht oneerlijk te hebben gehandeld,

1. die de consument of andere marktdeelnemer in de gegeven omstandigheden nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, en
2. waarvan het achterhouden de consument of andere handelaar er waarschijnlijk toe zal brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. [...]

Een logische voorwaarde is dat de handelaar ook een informatieplicht heeft. Hiervan is altijd sprake als dit wordt bevolen door een speciale rechtbank of als de marktdeelnemer dit te goeder trouw of volgens eerlijke marktpraktijken mag verwachten. In dit geval moet de ondernemer of dienstverlener een grondige afweging maken van het belang van de informatie voor de marktdeelnemer. Hoe groter het belang van de informatie voor de zakelijke beslissing, hoe meer het redelijk is dat de ondernemer of dienstverlener deze informatie doorgeeft. 

De vraag die moet worden gesteld is dus altijd, is het achterhouden van de informatie de reden voor de ondernemer of dienstverlener om een zakelijke beslissing te hebben genomen of niet? Als dit het geval is, dan is er mogelijk sprake van een oneerlijke handeling volgens § 5a UWG. Het blijft echter altijd een beslissing van geval tot geval.

Advocaat Mededingingsrecht, Advocaat UWG, Advocaat UWG, Advocaat Mededingingsrecht in Kerpen, Advocaat Mededingingsrecht in Witten, Advocaat Mededingingsrecht in Keulen, Advocaat Mededingingsrecht Kerpen, Advocaat Mededingingsrecht Witten, Advocaat Mededingingsrecht Keulen, Advocaat UWG Kerpen, Advocaat UWG Witten, Advocaat UWG Keulen

Straf- en boetebepalingen in de UWG

Advocaat Mededingingsrecht | Boete- en boetebepalingen in de UWG

Maar wat gebeurt er eigenlijk met bedrijven of dienstverleners als ze de UWG overtreden? In eerste instantie zijn de bepalingen over straffen en boetes ook te vinden in het UWG. Ze zijn te vinden in artikel 16, 19 en 20 van de UWG. In geval van twijfel kan wangedrag onder de UWG resulteren in een boete of zelfs gevangenisstraf. Strafbaar is onder andere:

  • Aanmoedigen en aanbieden om bedrijfs- en handelsgeheimen te verraden of om ongeoorloofd gebruik te maken van sjablonen.
  • Verraad van bedrijfs- en handelsgeheimen
  • Ongeoorloofd gebruik van sjablonen of voorschriften die tijdens het zakendoen zijn toevertrouwd, in het bijzonder tekeningen van modellen enz.
  • Concurrentieverstorende piramidesystemen
  • Speciale gevallen van misleiding door onware verklaringen in openbare aankondigingen of aankondigingen met een grotere groep geadresseerden.

Iedereen die handelt in strijd met de voorschriften volgens § 7 UWG wordt ook gestraft. Dit geldt zowel voor opzettelijk als onachtzaam handelen. § 7 UWG gaat onder andere over telefoongesprekken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de opgeroepene. Hierin staat het volgende:

§7 - Onaanvaardbare intimidatie
(1) Een commerciële handeling die een marktdeelnemer op onredelijke wijze lastigvalt, is ontoelaatbaar. Dit geldt in het bijzonder voor reclame, hoewel het herkenbaar is dat de aangesproken marktdeelnemer deze reclame niet wil.
(2) Er wordt altijd aangenomen dat er sprake is van ongewenste intimiteiten

1. in geval van reclame door middel van een telefoongesprek met een consument zonder diens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of met een andere marktdeelnemer zonder de ten minste veronderstelde toestemming van de consument,
2. in geval van reclame waarbij gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat, fax of e-mail zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de geadresseerde, of [...].

Als er sprake is van een geval onder sectie 7(1) zin 1 in combinatie met subsectie (2) nummer 1 of 2, dan kan de persoon die handelt een boete krijgen van maximaal €300.000.

Het doel van deze norm is onder andere om de privé- en zakelijke sfeer van marktdeelnemers ten opzichte van bedrijven en dienstverleners te beschermen. Bescherming is niet langer gegarandeerd als men te maken krijgt met iemand die zakelijk handelt zonder of zelfs tegen zijn zin. Men wordt dan gestoord in zijn rust of andere bezigheden. De bescherming van de privé- en zakelijke sfeer heeft daarom een hogere prioriteit dan het economische winstoogmerk van de ondernemer of dienstverlener.

Er is met name sprake van intimidatie als een zakelijke handeling, in het bijzonder een reclamemaatregel, tegen de kennelijke of veronderstelde wil van de ontvanger wordt opgelegd en als hinderlijk kan worden ervaren, ongeacht de inhoud. Dit is het geval als de marktdeelnemer de aandacht voor andere zaken wordt ontnomen of als zijn faciliteiten of middelen in beslag worden genomen. Er is geen sprake van intimidatie alleen omdat de ontvanger geen verband kan leggen met de reclame. Als de reclame indruist tegen morele, religieuze, ideologische of politieke opvattingen, is er dus niet altijd noodzakelijk sprake van § 7 UWG. § 7 I UWG is daarom geen instrument om de inhoud van een advertentie te controleren.

Of er sprake is van een overtreding van artikel 7 UWG wordt ook hier beoordeeld aan de hand van een gemiddelde marktdeelnemer. In het specifieke geval gaat het dus niet om de subjectieve perceptie van de mogelijk gestoorde persoon, maar van de normaal geïnformeerde, oplettende maar kritische gemiddelde consument (vergelijkbaar met misleidende of agressieve commerciële handelingen). Een andere overeenkomst is dat als de maatregel van de ondernemer of dienstverlener gericht is op een bepaalde groep, zoals kinderen, ouderen of buitenlanders, de gemiddelde consument of gemiddelde marktdeelnemer ook uit deze groep moet worden gevormd.

Advocaat Mededingingsrecht, Advocaat UWG, Advocaat UWG, Advocaat Mededingingsrecht in Kerpen, Advocaat Mededingingsrecht in Witten, Advocaat Mededingingsrecht in Keulen, Advocaat Mededingingsrecht Kerpen, Advocaat Mededingingsrecht Witten, Advocaat Mededingingsrecht Keulen, Advocaat UWG Kerpen, Advocaat UWG Witten, Advocaat UWG Keulen

Waarschuwingsbrieven in de UWG

Advocaat voor Mededingingsrecht | Waarschuwingsberichten in de UWG

Het is ook mogelijk om een ondernemer of dienstverlener een waarschuwing te geven. Een waarschuwing is mogelijk als de persoon die wordt gewaarschuwd zich verkeerd gedraagt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als hij of zij misleidende reclame heeft geplaatst. Deze waarschuwing is echter gebonden aan ondernemers. Dit betekent dat alleen ondernemers of dienstverleners elkaar waarschuwingen mogen geven. Dit wordt actieve legitimiteit genoemd. Bij een particulier ontbreekt dit. Degene die waarschuwt en degene die gewaarschuwd wordt moeten dus concurrenten zijn, wat het geval is als ze een concrete concurrentierelatie hebben. Dit kan worden bevestigd als beide bedrijven identieke goederen of diensten aanbieden. Naast bedrijven hebben ook bepaalde verenigingen de mogelijkheid om een waarschuwing te geven. Dit zijn bijvoorbeeld het Consumenten Advies Centrum of het Mededingingscentrum.

Een dergelijke waarschuwing moet bepaalde punten behandelen om rechtszeker te zijn. Deze omvatten de feiten van de zaak, een met redenen omklede aanspraak, de stakingsbrief met een dreiging met gerechtelijke stappen, de eis tot terugbetaling van de kosten van het Juridische kosten en een volmacht. Het doel van deze waarschuwing is in de eerste plaats om de actie van de ondernemer of dienstverlener te stoppen. Mocht de tegenstander van de waarschuwing de stakingsverklaring met boeteclausule niet ondertekenen, dan is er nog altijd de Juridische stappen open.

Als je een ervaren Advocaat Als je juridisch advies nodig hebt in het kader van de Wet oneerlijke concurrentie of als je een probleem hebt met een waarschuwingsbericht of een concurrent, zijn wij graag je geschikte en deskundige contactpersoon voor je respectieve zorgen op het gebied van reclamerecht.

Heb je hulp nodig op het gebied van intellectueel eigendomsrecht?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor industrieel eigendom in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Intellectueel eigendom | Arbeidsrecht | Strafrecht | IT-recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands