Advocaat voor waarschuwingsbrieven in het merkenrecht

Advocatenkantoor voor merkenrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Intellectueel Eigendom | Sterke partner voor handelsmerkrecht, concurrentierecht en auteursrecht

Merkenrecht met een waarschuwing als gevolg

Advocatenkantoor voor merkenrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Intellectueel eigendom | Handelsmerkenrecht | Arbeidsrecht | Strafrecht | IT-recht | Gegevensbescherming

De bescherming van het eigen merk door registratie bij een merkenbureau is vooral belangrijk om zich te kunnen verdedigen tegen merkinbreuken. Merken zijn dus registreerbare rechten op het eigen merk met betrekking tot het exclusieve gebruik ervan. Dit kan zowel op nationaal als internationaal niveau gebeuren. Zo is het voor de merkhouder mogelijk om het gebruik van overeenstemmende of identieke tekens voor identieke of overeenstemmende producten door de rechter te laten verbieden. Voorwaarde hiervoor is dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de producten. Mogelijke voorbeelden van onrechtmatig gebruik worden in de wet als volgt opgesomd § 14 Handelsmerkenwet in paragraaf III en IV op. Vooral het op de markt brengen van dergelijke producten en het aanbieden ervan moeten hier worden vermeld.

Advocaat waarschuwing merkenrecht, advocaat waarschuwing merkenrecht Kerpen, advocaat waarschuwing merkenrecht Keulen, advocaat waarschuwing merkenrecht Keulen, advocaat waarschuwing, advocaat waarschuwing Kerpen, advocaat waarschuwing Witten, advocaat waarschuwing merkenrecht, waarschuwing advocaat, waarschuwing merkenrecht

De mogelijkheid van het toegestaan noemen van andermans handelsmerk / productbeschrijving / in reclame

Advocaat waarschuwt voor merkenrecht | mogelijkheid van toegestane naamgeving

In bepaalde gevallen is het toegestaan om het handelsmerk van een ander te vermelden. Dit is toegestaan als het nodig is om het eigen product te beschrijven. Hetzelfde geldt voor beschrijvende informatie of in toegestane maar vergelijkende reclame voor producten. Handelsmerken mogen ook worden vermeld in de beschrijving van reserveonderdelen. Als een dergelijk gebruik plaatsvindt, maakt het geen inbreuk op de handel. Te lezen onder Arrest: HvJ EG, arrest van 11.09.2007, C-17/06, punt 34.

Daartoe moet het merk zo worden genoemd dat het zonder enige twijfel herkenbaar blijft als het merk van een ander. Het product of de waar mag dus niet als eigen merk worden genoemd of de indruk wekken dat het dat is. Het merk van de derde moet ook specifiek worden vermeld. Een ander beginsel is dat het merk van de derde niet mag worden gebruikt voor reclamedoeleinden ten eigen voordele. Het merk van de derde moet met een zekere zorg worden gebruikt. Een reclame-effect moet dus noodzakelijk zijn en mag niet uit eigenbelang plaatsvinden. Uitspraak: BGH-arrest van 28.06.2018 I ZR 236/16.

Het is ook niet mogelijk om als merkhouder de verdere verkoop van de waren te verbieden en ook, in dit specifieke geval, de reclame voor de waren van het merk. Dit staat in het uitputtingsbeginsel van het merkenrecht. In dit opzicht maakt het gebruik van een merk van een ander als merk de toegestane mogelijkheden ook compleet.

Tot nu toe is er nog geen duidelijke beslissing genomen over het gebruik van modelnamen en afkortingen. Momenteel is het zo dat andere bedrijven modelnamen zoals "Fiesta" of "Mini" gebruiken om hun eigen producten of goederen te promoten. Dit wordt niet verwelkomd door de grotere bedrijven, zoals Ford en BMW in dit geval, omdat zij al uitgaan van een inbreuk op het handelsmerk en juridische gevolgen als gevolg zien. Of er echt sprake is van een dergelijke inbreuk hangt onder andere af van de vraag of de adverteerder deze aanduiding zelf als een bewijs van herkomst beschouwt als zijn eigen merk. Als u de voorkeur geeft aan en gebruik wilt maken van modelaanduidingen voor uw waren, is het raadzaam om vooraf een zinvol merkenonderzoek uit te voeren om mogelijke conflicten met andere merken te voorkomen.

Het gevaar van verwarring tussen merken

Advocaat waarschuwt voor merkenrecht | verwarringsgevaar

Voordat een juridisch geschil ontstaat in de context van de Handelsmerken Zoals bekend moet er inbreuk worden gemaakt op de rechten van de merkhouder, wil er sprake zijn van merkinbreuk. Het is irrelevant of het merk een woordmerk, een beeldmerk of een woord/beeldmerk is. De verwarring van merken ontstaat concreet uit een wisselwerking van het onderscheidend vermogen, een overeenstemming van de tekens en/of de soortgelijkheid van de producten. 

Als de merkhouder onderscheidend vermogen creëert voor zijn merk op al deze niveaus, dan is het waarschijnlijker dat conflicterende merken of producten niet overeenstemmen en kan er geen verwarringsgevaar ontstaan. Hoe hoger het onderscheidend vermogen van de merken of producten/diensten, hoe hoger de bescherming van het merk en hoe groter de onafhankelijkheid ervan.

Concreet bestaat er verwarringsgevaar wanneer visuele, begripsmatige of fonetische elementen van het andere merk tegenover elkaar staan en daardoor overeenstemmen. Het hangt hier niet af van een samenspel van alle factoren, maar één ervan is in geval van twijfel voldoende om verwarring aan te nemen. Veel geïmiteerd en meestal verwarrend overeenstemmend zijn kopieën van de merken "Nike", "Adidas" of ook "Puma". 

De visuele weergave van de merken lijkt niet te complex en wordt daardoor snel gekopieerd. Bovendien zijn de letters en het beeldmerk bij bijna iedereen bekend en creëren ze een beeld. Er moet ook worden opgemerkt dat als de merken fonetisch overeenkomen, de uitspraak geen verwarrende gelijkenis creëert. Bij afkortingen van het merk is er vaak sprake van fonetische overeenstemming.

Er kan ook sprake zijn van merkinbreuk als een beeldmerk in zijn voorstelling te veel overeenkomt met het woord-/beeldmerk van een ander merk. Een afbeelding van een sleutel op het merk "Brauerei Beck", dat bekende bieren produceert, dient hier als voorbeeld. Een ander merk, genaamd "Original Schlüssel Obergärige Handwerkliche Hausbrauerei" van de eigenaar "Schlüssel GmbH & Co. KG" werd geschonden door de afbeelding van de sleutel in haar woord-/beeldmerk "Brauerei Beck". 

In de tussentijd is het inbreukmakende merk herschreven vanwege een overdracht van rechten en is het merk in de tussentijd doorgehaald vanwege een aanvraag van de merkhouder. Dit maakt nog eens duidelijk hoe ingewikkeld de Merkenrecht kan gedeeltelijk zijn, want in geval van twijfel neemt een leek geen Inbreuk op handelsmerken an. Het Federale Hof van Justitie (BGH) heeft op 18 maart 1999 een specifieke beslissing genomen onder het sign: I ZB 24/96, waarin precies die Inbreuk op handelsmerken is vastgesteld.

Inbreuk op bekende handelsmerken

Advocaat waarschuwt voor merkenrecht | inbreuk op bekende merken

Inbreuk op gewone merken is al verboden. Paragraaf 14 II nr. 3 regelt echter ook de bescherming van bekende merken. Dit betreft onder andere de exploitatie of aantasting van deze bekende merken voor eigen doeleinden. Paragraaf 14 II nr. 3 luidt als volgt:

§ 14 - Uitsluitend recht van de merkhouder, verbodsactie, vordering tot schadevergoeding

[…]
(2. Het is derden verboden in het economisch verkeer voor waren of diensten [...] zonder toestemming van de merkhouder gebruik te maken van [...].
3. een aan het merk gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken voor waren of diensten wanneer het merk bekend is op het nationale grondgebied en door het gebruik van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. [...]

Voorheen werd altijd geschreven dat verwarringsgevaar vereist was om inbreuk te maken op een merk. Dit is niet langer het geval bij bekende merken. Het enige wat vereist is voor bekende merken is dat de tekens overeenstemmen. Dit betekent dat een bekend merk al inbreuk maakt als men een verband zou kunnen veronderstellen tussen het inbreukmakende en het inbreukmakende merk. Het gebruik van de tekens moet dus economisch gezien een verband genereren. De bescherming van het eigen merk ontstaat door onderscheidend vermogen ten opzichte van andere merken. Een inbreukmakend merk doet dit ook als het dit onderscheidend vermogen aantast en schaadt, maar alleen in de Nice Classes waar dat merk vervolgens wordt ingeschreven.

De betekenis achter zo'n Inbreuk op handelsmerken is natuurlijk de gelijkenis met het bekende merk en het genereren van klanten door het effect van het bekende merk. Het merk heeft een aantrekkingskracht die uitgebuit wil worden. De houder van het inbreukmakende merk wil zonder of met zo min mogelijk inspanning zijn verkoop bevorderen en het inbreukmakende merk uitbuiten. Een dergelijk risico bestaat alleen als het mogelijk is dat een consument zich alleen vanwege het bestaan van het andere merk anders gedraagt bij zijn of haar aankoopbeslissing. Bekende merken zijn bekende merken als een aanzienlijk deel van het publiek weet dat het gaat om de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft. Vgl. BGH, GRUR 2015, 1114/1115 - Springender Pudel. 

Als het niet mogelijk is om vaste percentages vast te stellen voor een vereiste mate van bekendheid, dan wordt of moet deze worden bepaald aan de hand van alle relevante omstandigheden, zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit ervan, de omvang en de duur van het gebruik of de omvang van de gedane investeringen - OLG Köln, Urt. In het concrete geval was er een geschil tussen fabrikanten van snoepgoed over de producten van "Goldbären" en "Lindt Teddys", aangezien deze teddy's in goudfolie waren verpakt. De verpakking en de specifieke vormgeving van de "Lindt Teddys" maakten inbreuk op de rechten van de merkhouder van de "Goldbären".

Tekens met enkele letters

Advocaat waarschuwing merkenrecht | Handelsmerken met enkele letters

In dit verband is het de vraag of merken met slechts één letter, bijvoorbeeld "T", inschrijfbare merken kunnen zijn. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven. Zoals met bijna alle juridische vragen, komt het neer op de zin: "Het hangt ervan af". Daarom hebben de rechtbanken in sommige gevallen ook anders beslist. Sectie 3 I van de MarkenG specificeert nauwkeuriger welke tekens als merk kunnen worden beschermd. Volgens de lijst vallen hier ook letters onder. Bovendien moet de klant echter een bepaald merk associëren met deze letter. 

Als de individuele letter onderscheidend vermogen mist, kan hij niet worden geregistreerd. Hetzelfde geldt als de letter een beschrijvende functie heeft voor het grote publiek en dus voor hen in het algemeen wordt gebruikt. Een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden, is in welke klasse de letter moet worden geregistreerd. Er moet dus rekening worden gehouden met een combinatie van letter en Nice-klasse. Het werd nog concreter in het BGH-besluit van 18.04.2002, I ZB 23/99 - nummer "1". Hier werd besloten dat zelfs het cijfer "1" vatbaar is voor inschrijving. Het cijfer was ingeschreven als merk voor sigaretten. Er was noch een gebrek aan onderscheidend vermogen noch een noodzaak om het merk vrij te houden.

De beslissing in de "T"-zaak was daarentegen anders. De Duitse Telekom wilde een "T" registreren in de Nice-klassen 38 en 42. Deze "T" staat over het algemeen voor "telecommunicatie". Deze "T" staat over het algemeen voor "telecommunicatie". Er is dus geen sprake van onderscheidend vermogen, aangezien aangenomen kan worden dat de letter beschrijvend is voor waren. De "T" was dus niet inschrijfbaar voor de sector. Het was daarom problematisch dat dit merk zou verwijzen naar de Nice-klassen die hierboven zijn genoemd. Als het om andere klassen zou gaan, zou registratie van de "T" mogelijk zijn geweest.

Advocaat waarschuwing merkenrecht, advocaat waarschuwing merkenrecht Kerpen, advocaat waarschuwing merkenrecht Keulen, advocaat waarschuwing merkenrecht Keulen, advocaat waarschuwing, advocaat waarschuwing Kerpen, advocaat waarschuwing Witten, advocaat waarschuwing merkenrecht, waarschuwing advocaat, waarschuwing merkenrecht

Het gevolg

Advocaat Waarschuwing Handelsmerkrecht | Gevolgen

In het algemeen kun je je nu afvragen in hoeverre je deze brief nog kunt gebruiken. Allereerst is het belangrijk om te weten dat de merk bescherming is alleen geldig in de Nice-klasse waarvoor hij is geregistreerd. Omgekeerd betekent dit dat de letter ook buiten de betreffende klasse mag worden gebruikt. Bovendien kan het privaatrechtelijk gebruik van het merk niet worden vervolgd of verboden. Een activiteit met het merk in het economisch verkeer kan dat echter wel.

Grenzen van merkbescherming

Advocaat waarschuwt voor handelsmerkrecht | Grenzen van handelsmerkbescherming

Merkbescherming kent ook enkele beperkingen. Deze worden geregeld door § 23 MarkenG. De eigenaar van een handelsmerk of bedrijfsaanduiding mag een derde niet verbieden bepaalde dingen te doen. Dit geldt ook voor zakelijke transacties. Dit omvat:

1. de naam of het adres van de derde indien de derde een natuurlijke persoon is,

2. een teken dat gelijk is aan het merk of de handelsnaam of een overeenstemmend teken zonder onderscheidend vermogen, of een identiek teken of een overeenstemmend teken als aanduiding van kenmerken of eigenschappen van waren of diensten, zoals met name soort, hoedanigheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging of verrichting; of

3. het merk of de handelsnaam om waren of diensten aan te duiden of ernaar te verwijzen als waren of diensten van de merkhouder, in het bijzonder wanneer het gebruik van het merk noodzakelijk is als aanduiding van de bestemming van een waar, in het bijzonder als accessoire of onderdeel, of van een dienst.

De bovengenoemde grenzen van merkbescherming voor de derde partij bestaan echter alleen als de aanvraag of het gebruik van het merk door de derde partij in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in industriële of commerciële aangelegenheden.

De mogelijkheden voor merkinbreuk

Advocaat waarschuwing merkenrecht | Varianten van merkinbreuk

Net zo uitgebreid als de Merkenrecht zelf lijkt en is, is er ook de mogelijkheid op verschillende manieren van de Inbreuk op handelsmerken. Het is dus al denkbaar dat het indienen van een merkaanvraag bij het merkenbureau een inbreukmakende handeling is met betrekking tot het gebruik van een reeds beschermd merk. Dit wordt ook wel een risico op eerste inbreuk genoemd. Om dit tegen te gaan, zal het nodig zijn om afstand te doen van de inschrijving van het merk. 

In geval van twijfel kan daarom al een gerechtelijke procedure worden gestart door de aanvraag. Een andere mogelijkheid van inbreuk op een merk bestaat zodra originele goederen van een ander merk worden gedistribueerd. Omdat de merkhouder het alleenrecht heeft op de distributie van zijn waren en diensten, mag niet iedereen de waren kopen en doorverkopen. Hiervoor is in principe toestemming van de merkhouder nodig. Zodra toestemming is gegeven, is het uitputtingsbeginsel niet langer van toepassing en is er geen sprake meer van inbreuk.

De merkhouder kan het recht om de verkoop te verbieden onder bepaalde omstandigheden verliezen. Voorwaarde is dat de merkhouder zijn goederen zelf of via een derde op de Europese markt heeft verkocht. Hierdoor is het "recht van bestemming" uitgeput. Derden mogen de merken dus naar believen verkopen. Waar wel rekening mee moet worden gehouden, is de wijze van verkoop. Als het product zelf zo wordt verkocht dat de verpakking deel uitmaakt van het merk, dan moet het product op deze manier verkocht blijven worden. Voorbeeld: Een product van een derde partij wordt doorverkocht via een verkoopplatform, maar zonder OVP van de fabrikant. 

Als deze buitenverpakking nu ontbreekt en het merk dus schade oploopt, is er ook een Inbreuk op handelsmerken. Er is ook sprake van een inbreuk als hierdoor verplichte informatie wordt verwijderd die normaal gesproken op de verpakking moet staan.

Nog steeds denkbaar, maar hier niet verder genoemd, blijven Inbreuken op handelsmerken via bijvoorbeeld Google Ads en advertenties, zoekmachineoptimalisatie, de Inbreuk op handelsmerken via internetdomeinen, of ook het exploiteren van namen die bij een merk horen, juist door naamsbekendheid.

Advocaat waarschuwing merkenrecht, advocaat waarschuwing merkenrecht Kerpen, advocaat waarschuwing merkenrecht Keulen, advocaat waarschuwing merkenrecht Keulen, advocaat waarschuwing, advocaat waarschuwing Kerpen, advocaat waarschuwing Witten, advocaat waarschuwing merkenrecht, waarschuwing advocaat, waarschuwing merkenrecht

Gevolgen van een merkinbreuk

Gevolgen van een inbreuk op een handelsmerk

Wat de Merkenrecht De vraag wat wel en niet is toegestaan, welke soorten bescherming er zijn en wat wel en niet is toegestaan, is nu hier en in andere teksten uitgelegd. Er moet altijd worden opgemerkt dat de Merkenrecht is een exclusief recht voor de exploitatie en het gebruik van een handelsmerk. Maar wat staat er eigenlijk op het spel als je inbreuk maakt op een bestaand merk?

Zodra er inbreuk wordt gemaakt op een handelsmerk, kunnen merkhouders gerechtelijke stappen ondernemen. Het doel is om een minnelijke schikking te bereiken met behulp van een waarschuwingsbrief, te beginnen met een inbreuk. Deze ingebrekestelling heeft als doel het gebruik van het merk door de inbreukmaker te stoppen en een schadevergoeding te eisen in geval van geleden schade. Het verbod op verder gebruik van het merk wordt bewerkstelligd door middel van een administratief verbod. 

Een ingebrekestelling hoeft niet per se door een advocaat te worden geschreven, maar het is raadzaam om vanaf het begin van de inbreuk een juridisch adviseur te raadplegen. In het geval van een merkgeschil dat uitmondt in een gerechtelijke procedure, kent de advocaat de inhoud van het geschil en kan hij snel en gericht handelen. Evenzo geniet de cliënt van de juridische expertise en het vermogen tot juridische beoordeling.

De waarschuwing vermeldt specifiek de inbreuk en wil dat de Inbreuk op handelsmerken voor de toekomst. Samen met de waarschuwing wordt een verklaring van staking van de inbreuk verstuurd. In deze verklaring verbindt de inbreukmaker zich ertoe geen inbreuk meer te maken op het merk. Bovendien ondertekent de inbreukmaker een contractuele boete waartoe hij zich verplicht als hij de inbreuk niet beëindigt. Deze verklaring van geen bezwaar wordt soms ook een gewijzigde verklaring van geen bezwaar genoemd. 

De inhoud hiervan is de omvang van de vordering, een bepaalde ernst, gekwantificeerde schadevergoeding als financiële compensatie en een contractuele boete als teken tegen het risico van herhaling. Deze contractuele boete kan ofwel direct worden genoemd, of ze wordt opengelaten en vervolgens gekwantificeerd of herzien door een rechtbank in het specifieke geval naar eigen goeddunken. Op deze manier heeft degene die de waarschuwing geeft speelruimte bij de beoordeling van de contractuele boete.

In de meeste gevallen is een verklaring van een staakt-het-vuren niet breder dan absoluut noodzakelijk. Toch moet het bepaalde punten bevatten om rechtszeker te zijn. Het is belangrijk dat de inbreukmaker ook instemt met deze verklaring. Daarom is een zekere deskundigheid vereist om te beoordelen hoe ver men kan gaan en hoe ver men niet kan gaan. Het is daarom raadzaam om een advocaat te raadplegen zodat hij of zij een rechtszekere en goed beoordeelde stakingsbrief kan opstellen. 

Alleen deze persoon kent de technische taal en de bijbehorende formuleringen. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van een eenvoudig voorbeeld van internet. In de meeste gevallen is de bron niet geloofwaardig en moet deze worden aangepast aan de feiten van het geval en de meest recente wettelijke vereisten.

Als een waarschuwing niet effectief is, kan er ook een klacht worden ingediend. Artikel 143 MarkenG maakt inbreuk op een handelsmerk strafbaar. De straf is een boete of een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Een voorwaarde voor de toepassing van § 143 MarkenG is dat de inbreukmaker de logo's of merknamen onrechtmatig gebruikt in het economisch verkeer. Als de inbreuk commercieel of zelfs door een bende wordt gepleegd, wordt de straf verhoogd tot minimaal drie maanden en maximaal vijf jaar.

Volgens het burgerlijk recht behoudt de eigenaar van het handelsmerk het recht om een voorlopige voorziening, verwijdering en schadevergoeding te eisen. Dit is mogelijk naast een strafrechtelijke procedure. Om mogelijke schade te kwantificeren, heeft de eigenaar van het recht recht op informatie. Dit omvat informatie over de omzet en welke winst werd gemaakt in verband met de inbreukmakende handeling. Schadevergoeding wordt berekend volgens § 249 BGB. Volgens deze norm is de inbreukmaker verplicht om de situatie te herstellen die zou hebben bestaan als de merkinbreuk niet zou hebben plaatsgevonden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de schade te kwantificeren. De houder van het recht kan de schadevergoeding naar eigen goeddunken berekenen in het kader van een licentieanalogie. Dit betekent dat de schade zo hoog is als de inbreukmaker zou hebben betaald voor een licentie om het merk te gebruiken. Verder is het mogelijk om de schade concreet te berekenen, indien bekend, of om deze te vorderen in de context van de winst die de inbreukmaker heeft gemaakt door informatie te verstrekken.

Bovenal is het belangrijk om de tijdspanne van de inbreuk of kennis en het instellen van vorderingen tijdig te initiëren en in acht te nemen. De vorderingen die voortvloeien uit de Inbreuk op handelsmerken verjaren meestal na drie jaar na kennisname. De verjaringstermijn begint aan het einde van het jaar waarin kennis wordt genomen van de inbreuk.

Meer informatie over waarschuwingsbrieven en merkinbreuk kunt u krijgen bij onze samenwerkingspartner Advocaat Robert Meyen.

Als u een handelsmerkgerelateerd probleem hebt, of het nu gaat om een handelsmerkonderzoek, een Inbreuk op handelsmerken of zelfs algemene vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn de juiste contactpersoon voor uw persoonlijke zorg en zullen uw zaak volledig in behandeling nemen.

Heb je hulp nodig op het gebied van intellectueel eigendomsrecht?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor industrieel eigendom in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Intellectueel eigendom | Arbeidsrecht | Strafrecht | IT-recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands