Prawnik od listów ostrzegawczych w prawie znaków towarowych

Kancelaria prawna zajmująca się prawem znaków towarowych w Kerpen, Kolonii i Witten

Własność intelektualna | Silny partner w zakresie prawa znaków towarowych, prawa konkurencji i prawa autorskiego

Prawo znaków towarowych z ostrzeżeniem jako konsekwencją

Kancelaria prawna zajmująca się prawem znaków towarowych w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik ds. - Własności intelektualnej | Prawa znaków towarowych | Prawa pracy | Prawa karnego | Prawa IT | Ochrony danych

Ochrona własnego znaku towarowego poprzez rejestrację w urzędzie ds. znaków towarowych jest szczególnie ważna, aby móc bronić się przed naruszeniami znaku towarowego. Znaki towarowe są zatem zarejestrowanymi prawami do własnego znaku towarowego w odniesieniu do wyłącznego korzystania z niego. Może to mieć miejsce zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W związku z tym właściciel znaku towarowego może uzyskać sądowy zakaz używania podobnych lub identycznych oznaczeń dla identycznych lub podobnych produktów. Warunkiem wstępnym jest istnienie prawdopodobieństwa pomylenia produktów. Możliwe przykłady bezprawnego używania są wymienione w ustawie w następujący sposób § 14 Prawo znaków towarowych w ust. III i IV na. W szczególności należy tu wspomnieć o wprowadzaniu takich produktów na rynek i ich oferowaniu.

Prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kerpen, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kolonia, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kolonia, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kerpen, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Witten, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Witten, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych, ostrzeżenie prawnika, ostrzeżenie o prawie znaków towarowych

Możliwość dozwolonego nazywania cudzego znaku towarowego / opisu produktu / w reklamie

Prawnik ostrzegający przed prawem znaków towarowych | możliwość dozwolonego nazewnictwa

W niektórych przypadkach dopuszczalne jest wymienienie znaku towarowego innej osoby. Jest to dozwolone, jeśli jest to konieczne do opisania własnego produktu. To samo dotyczy informacji opisowych lub dozwolonej, ale porównawczej reklamy produktów. Znaki towarowe mogą być również wymieniane w opisie części zamiennych. Jeśli takie użycie ma miejsce, nie narusza to handlu. Do przeczytania pod Wyrokiem: ETS, wyrok z dnia 11 września 2007 r., C-17/06, pkt 34.

W tym celu znak towarowy musi być wymieniony w taki sposób, aby był rozpoznawalny bez żadnych wątpliwości jako znak towarowy innej osoby. W związku z tym produkt lub towary nie mogą być nazywane własnym znakiem towarowym lub stwarzać takiego wrażenia. Należy również wyraźnie wskazać znak towarowy osoby trzeciej. Kolejną zasadą jest to, że znak towarowy osoby trzeciej nie może być wykorzystywany do celów reklamowych dla własnej korzyści. Znak towarowy osoby trzeciej musi być używany z pewnym stopniem staranności. Efekt reklamowy musi być zatem konieczny i nie może być realizowany w interesie własnym. Wyrok: Wyrok BGH z dnia 28.06.2018 r. I ZR 236/16.

Właściciel znaku towarowego nie może również zakazać dalszej sprzedaży towarów, a także, w tym konkretnym przypadku, reklamy towarów objętych znakiem towarowym. Wynika to z zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego. W tym względzie używanie cudzego znaku towarowego jako znaku towarowego również uzupełnia dozwolone możliwości.

Do tej pory stosowanie nazw modeli i skrótów nie zostało jasno określone. Obecnie inne firmy używają nazw modeli, takich jak "Fiesta" lub "Mini", aby promować własne produkty lub towary. Nie jest to mile widziane przez większe firmy, takie jak Ford i BMW w tym przypadku, ponieważ już zakładają naruszenie znaku towarowego i widzą konsekwencje prawne. To, czy takie naruszenie rzeczywiście miało miejsce, zależy między innymi od tego, czy reklamodawca sam uważa to oznaczenie za dowód pochodzenia jako własnego znaku towarowego. Jeśli preferujesz i chcesz używać oznaczeń modeli dla swoich towarów, zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie sensownego wyszukiwania znaków towarowych, aby zapobiec możliwym konfliktom z innymi znakami towarowymi.

Prawdopodobieństwo pomylenia znaków towarowych

Ostrzeżenie prawnika dotyczące prawa znaków towarowych | prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Przed powstaniem sporu prawnego w kontekście Prawo znaków towarowych Aby doszło do naruszenia praw do znaku towarowego, prawa właściciela znaku towarowego muszą zostać naruszone, co jest powszechnie wiadome. Nie ma znaczenia, czy znak jest znakiem słownym, graficznym czy słowno-graficznym. Konfuzja znaków towarowych wynika konkretnie z interakcji charakteru odróżniającego, podobieństwa oznaczeń i/lub podobieństwa produktów. 

Jeśli właściciel znaku towarowego stworzy odróżniający charakter swojego znaku towarowego na wszystkich tych poziomach, wówczas jest bardziej prawdopodobne, że przeciwstawiane znaki towarowe lub produkty są niepodobne i nie może powstać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Im wyższy charakter odróżniający znaków towarowych lub produktów/usług, tym wyższa ochrona znaku towarowego i zapewnienie jego niezależności.

Konkretnie rzecz ujmując, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy wizualne, koncepcyjne lub fonetyczne elementy drugiego znaku towarowego są sobie przeciwstawne i w rezultacie podobne. Nie zależy to tutaj od współgrania wszystkich czynników, ale jeden z nich jest wystarczający w razie wątpliwości, aby założyć pomyłkę. Często naśladowane i zazwyczaj łudząco podobne są kopie znaków towarowych "Nike", "Adidas" czy również "Puma". 

Wizualna reprezentacja marek nie wydaje się zbyt skomplikowana i dlatego jest szybko kopiowana. Przede wszystkim napis i znak graficzny są znane prawie każdemu i tworzą obraz. Należy również zauważyć, że jeśli znaki są podobne fonetycznie, wymowa nie tworzy mylącego podobieństwa. Podobieństwo fonetyczne często występuje w przypadku skrótów znaku towarowego.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy można również założyć, jeśli graficzny znak towarowy jest zbyt podobny w swoim przedstawieniu do znaku słowno-graficznego innego znaku towarowego. Przykładem może być graficzne przedstawienie klucza na znaku towarowym "Brauerei Beck", który produkuje dobrze znane piwa. Inny znak towarowy, który został nazwany "Original Schlüssel Obergärige Handwerkliche Hausbrauerei" przez właściciela "Schlüssel GmbH & Co. KG" został naruszony poprzez przedstawienie klucza w słowno-graficznym znaku towarowym "Brauerei Beck". 

W międzyczasie naruszony znak towarowy został przepisany z powodu przeniesienia praw, a znak towarowy został w międzyczasie unieważniony z powodu wniosku właściciela. To po raz kolejny pokazuje, jak skomplikowana jest Prawo o znakach towarowych może być częściowy, ponieważ w przypadku wątpliwości laik nie bierze pod uwagę Naruszenie znaku towarowego an. Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) wydał w dniu 18 marca 1999 r. konkretne orzeczenie o sygn: I ZB 24/96, w którym dokładnie te Naruszenie znaku towarowego zostało ustalone.

Naruszenie powszechnie znanych znaków towarowych

Prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych | naruszenie znanych znaków towarowych

Naruszenie zwykłych znaków towarowych jest już zabronione. Jednakże sekcja 14 II nr 3 reguluje również ochronę znanych znaków towarowych. Dotyczy to, między innymi, wykorzystywania lub osłabiania tych znanych znaków towarowych do własnych celów. Sekcja 14 II nr 3 stanowi:

§ Sec. 14 - Wyłączne prawo właściciela znaku towarowego, zabezpieczenie roszczeń, roszczenie o odszkodowanie

[…]
(2) Osobom trzecim zabrania się używania w obrocie handlowym w odniesieniu do towarów lub usług [...] bez zgody właściciela znaku towarowego].
3) używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub oznaczenia podobnego dla towarów lub usług, jeżeli znak towarowy cieszy się renomą na terytorium krajowym, a używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego cieszącego się renomą albo działa na ich szkodę. [...]

Wcześniej zawsze pisano, że do naruszenia znaku towarowego wymagane jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Nie dotyczy to już znaków powszechnie znanych. W przypadku znaków powszechnie znanych wymagane jest jedynie podobieństwo oznaczeń. Oznacza to, że dobrze znany znak towarowy jest już naruszony, jeśli można założyć związek między naruszonym i naruszającym znakiem towarowym. Używanie oznaczeń musi zatem generować powiązanie gospodarcze. Ochrona własnego znaku towarowego jest tworzona przez charakter odróżniający w stosunku do innych znaków towarowych. Naruszający znak towarowy czyni to, nawet jeśli atakuje i osłabia ten charakter odróżniający, ale tylko w klasach nicejskich, w których ten znak towarowy jest następnie zarejestrowany.

Znaczenie kryjące się za takim Naruszenie znaku towarowego jest oczywiście podobieństwo do znanej marki i generowanie klientów poprzez efekt znanej marki. Znak towarowy ma atrakcyjność, którą chce się wykorzystać. Właściciel naruszającego znaku towarowego chce promować swoją sprzedaż bez lub przy jak najmniejszym wysiłku i wykorzystywać naruszony znak towarowy. Aby takie ryzyko istniało, musi istnieć możliwość, że konsument mógłby zachować się inaczej przy podejmowaniu decyzji o zakupie tylko ze względu na istnienie innego znaku towarowego. Dobrze znane znaki towarowe to znaki towarowe cieszące się renomą, jeżeli znaczna część odbiorców jest świadoma, że chodzi o towary lub usługi objęte danym znakiem towarowym. Por. BGH, GRUR 2015, 1114/1115 - Springender Pudel. 

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stałych wartości procentowych dla wymaganego stopnia rozpoznawalności, wówczas jest on lub musi być ustalany na podstawie wszystkich istotnych okoliczności, takich jak udział znaku towarowego w rynku, jego intensywność, zakres i czas używania lub zakres dokonanych inwestycji - OLG Köln, Urt. W konkretnym przypadku producenci wyrobów cukierniczych spierali się o produkty "Goldbären" i "Lindt Teddys", ponieważ misie te były pakowane w złotą folię. Opakowanie i specyficzny design "Lindt Teddys" naruszały prawa właściciela znaku towarowego "Goldbären".

Znaki z pojedynczymi literami

Prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych | Znaki towarowe z pojedynczymi literami

W tym względzie wątpliwe jest, czy znaki towarowe zawierające tylko jedną literę, np. "T", mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa do wyjaśnienia. Podobnie jak w przypadku niemal wszystkich kwestii prawnych, sprowadza się ona do stwierdzenia: "To zależy". Z tego powodu również sądy w niektórych przypadkach podejmowały odmienne decyzje. Sekcja 3 I MarkenG określa bardziej precyzyjnie, które oznaczenia mogą być chronione jako znaki towarowe. Zgodnie z listą, obejmuje to również litery. Dodatkowo jednak klient musi skojarzyć określony znak towarowy z tą literą. 

Jeśli pojedyncza litera nie ma charakteru odróżniającego, nie może zostać zarejestrowana. To samo dotyczy sytuacji, w której litera pełni funkcję opisową dla ogółu społeczeństwa i w związku z tym jest dla niego powszechnie używana. Innym aspektem, który należy rozważyć, jest to, w której klasie należy zarejestrować literę. Należy zatem wziąć pod uwagę kombinację litery i klasy Nice. Stało się to jeszcze bardziej konkretne w decyzji BGH z 18.04.2002, I ZB 23/99 - numer "1". Tutaj zdecydowano, że nawet cyfra "1" podlega rejestracji. Liczba ta została zarejestrowana jako znak towarowy dla papierosów. Nie było ani braku charakteru odróżniającego, ani potrzeby utrzymania znaku w stanie wolnym.

W przeciwieństwie do tego, decyzja w sprawie "T" była inna. Niemiecki Telekom chciał zarejestrować "T" w nicejskich klasach 38 i 42. To "T" ogólnie oznacza "telekomunikację". W związku z tym nie ma charakteru odróżniającego, ponieważ można założyć, że litera ma charakter opisowy dla towarów. Litera "T" nie mogła zatem zostać zarejestrowana w tym sektorze. Problematyczne było zatem, aby ten znak towarowy odnosił się do wyżej wymienionych klas Nice. Gdyby chodziło o inne klasy, rejestracja "T" mogłaby być możliwa.

Prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kerpen, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kolonia, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kolonia, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kerpen, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Witten, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Witten, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych, ostrzeżenie prawnika, ostrzeżenie o prawie znaków towarowych

Konsekwencje

Ostrzeżenie prawnika Prawo znaków towarowych | Konsekwencje

Ogólnie rzecz biorąc, można teraz zadać sobie pytanie, w jakim stopniu można nadal korzystać z tego listu. Po pierwsze, ważne jest, aby wiedzieć, że znak towarowy Ochrona jest ważna tylko w klasie Nice, dla której została zarejestrowana. Oznacza to, że znak może być używany poza daną klasą. Ponadto używanie znaku towarowego na mocy prawa prywatnego nie może być ścigane ani zabronione. Jednakże działalność ze znakiem towarowym w obrocie handlowym może.

Granice ochrony znaku towarowego

Prawnik ostrzega przed prawem znaków towarowych | Granice ochrony znaków towarowych

Ochrona znaku towarowego obejmuje również pewne ograniczenia. Są one uregulowane w § 23 MarkenG. Właściciel znaku towarowego lub oznaczenia przedsiębiorstwa nie może zabronić osobie trzeciej wykonywania określonych czynności. Dotyczy to również transakcji biznesowych. Obejmuje to:

1. imię i nazwisko lub adres osoby trzeciej, jeżeli osoba trzecia jest osobą fizyczną,

2. oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub nazwą przedsiębiorstwa lub oznaczenia podobnego, które jest pozbawione charakteru odróżniającego, lub oznaczenia identycznego lub oznaczenia podobnego jako oznaczenia cech lub właściwości towarów lub usług, takich jak w szczególności ich rodzaj, jakość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne lub czas ich wytworzenia lub świadczenia; lub

3. znaku towarowego lub nazwy przedsiębiorstwa w celu identyfikacji lub odniesienia do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela znaku towarowego, w szczególności gdy używanie znaku towarowego jest niezbędne jako wskazanie zamierzonego przeznaczenia produktu, w szczególności jako akcesorium lub części zamiennej, lub usługi.

Powyższe ograniczenia ochrony znaku towarowego dla osoby trzeciej istnieją jednak tylko wtedy, gdy zgłoszenie lub używanie znaku towarowego przez osobę trzecią jest zgodne z uczciwymi praktykami w sprawach przemysłowych lub handlowych.

Możliwości naruszenia znaku towarowego

Prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych | Odmiany naruszenia znaku towarowego

Równie obszerny jak Prawo o znakach towarowych sama wydaje się i jest, istnieje również możliwość na różne sposoby Naruszenie znaku towarowego. W związku z tym można już sobie wyobrazić, że dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w urzędzie ds. znaków towarowych stanowi naruszenie w odniesieniu do używania już chronionego znaku towarowego. Nazywa się to również ryzykiem pierwszego naruszenia. Aby temu przeciwdziałać, konieczne będzie zrzeczenie się rejestracji znaku towarowego. 

W razie wątpliwości postępowanie sądowe może zatem zostać wszczęte już na podstawie zgłoszenia. Inna możliwość naruszenia znaku towarowego istnieje w momencie, gdy oryginalne towary innego znaku towarowego są dystrybuowane. Ponieważ właściciel znaku towarowego ma wyłączne prawo do dystrybucji swoich towarów i usług, nie każdy może kupować i odsprzedawać towary. Zasadniczo wymagana jest do tego zgoda właściciela znaku towarowego. Gdy tylko zgoda zostanie udzielona, zasada wyczerpania przestaje obowiązywać i nie dochodzi do dalszego naruszenia.

Właściciel znaku towarowego może utracić prawo do zakazu sprzedaży w pewnych okolicznościach. Warunkiem wstępnym jest to, że właściciel znaku towarowego sprzedał swoje towary na rynku europejskim samodzielnie lub za pośrednictwem strony trzeciej. Wyczerpuje to "prawo do miejsca przeznaczenia". W związku z tym osoby trzecie mogą sprzedawać znaki towarowe w dowolny sposób. Należy jednak wziąć pod uwagę sposób sprzedaży. Jeśli sam produkt jest sprzedawany w taki sposób, że opakowanie jest częścią znaku towarowego, wówczas produkt musi być nadal sprzedawany w ten sposób. Przykład: Produkt strony trzeciej jest odsprzedawany za pośrednictwem platformy sprzedażowej, ale bez OVP producenta. 

Jeśli brakuje tego zewnętrznego opakowania, a marka doznała w ten sposób szkody, istnieje również Naruszenie znaku towarowego. Naruszeniem jest również usunięcie obowiązkowych informacji, które normalnie muszą znajdować się na opakowaniu.

Wciąż możliwe, ale nie wymienione tutaj, pozostają Naruszenia znaków towarowych poprzez, na przykład, Google Ads i reklamy, optymalizację pod kątem wyszukiwarek Naruszenie znaku towarowego poprzez domeny internetowe, a także wykorzystywanie nazw należących do marki, właśnie poprzez rozpoznawalność nazwy.

Prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kerpen, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kolonia, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kolonia, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Kerpen, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Witten, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych Witten, prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych, ostrzeżenie prawnika, ostrzeżenie o prawie znaków towarowych

Konsekwencje naruszenia praw do znaku towarowego

Prawnik ostrzegający o prawie znaków towarowych | Konsekwencje naruszenia znaku towarowego

Co to jest Prawo o znakach towarowych Kwestia tego, co jest, a co nie jest dozwolone, jakie są rodzaje ochrony oraz co jest, a co nie jest dozwolone, została już wyjaśniona tutaj i w innych tekstach. Należy zawsze pamiętać, że Prawo o znakach towarowych to wyłączne prawo do wykorzystywania i używania znaku towarowego. Ale co tak naprawdę grozi za naruszenie istniejącego znaku towarowego?

Gdy tylko znak towarowy zostanie naruszony, właściciele znaków towarowych mogą podjąć działania prawne. Celem jest osiągnięcie ugody pozasądowej za pomocą ostrzeżenia, począwszy od naruszenia. Pismo o zaprzestaniu naruszeń ma na celu zaprzestanie używania znaku towarowego przez naruszyciela i dochodzenie odszkodowania w przypadku poniesionych szkód. Zakaz dalszego używania znaku towarowego odbywa się za pomocą oświadczenia o zaprzestaniu i zaniechaniu. 

Pismo o zaprzestaniu naruszeń niekoniecznie musi być sporządzone przez prawnika, ale wskazane jest skonsultowanie się z radcą prawnym od samego początku naruszenia. W przypadku sporu dotyczącego znaku towarowego, który skutkuje postępowaniem sądowym, prawnik zna treść sporu i może działać szybko i w sposób ukierunkowany. Podobnie klient korzysta z wiedzy prawniczej i możliwości oceny prawnej.

Ostrzeżenie wyraźnie określa naruszenie i żąda Naruszenie znaku towarowego na przyszłość. Wraz z ostrzeżeniem wysyłane jest oświadczenie o zaprzestaniu naruszeń. W oświadczeniu o zaprzestaniu naruszeń sprawca naruszenia zobowiązuje się nie naruszać znaku towarowego w przyszłości. Ponadto sprawca naruszenia podpisuje karę umowną, do której zapłaty zobowiązuje się, jeśli nie zaprzestanie naruszenia. Takie oświadczenie o zaprzestaniu naruszeń jest czasami nazywane również zmodyfikowanym oświadczeniem o zaprzestaniu naruszeń. 

Treścią tego jest zakres roszczenia, pewna waga, określone ilościowo odszkodowanie jako rekompensata finansowa oraz kara umowna jako znak przeciwko ryzyku powtórzenia. Kara umowna może być albo określona bezpośrednio, albo pozostawiona otwarta, a następnie określona ilościowo lub zweryfikowana przez sąd w konkretnej sprawie według jego rozsądnego uznania. W ten sposób osoba udzielająca ostrzeżenia ma swobodę w ocenie kary umownej.

W większości przypadków oświadczenie o zaprzestaniu działalności nie jest szersze niż jest to absolutnie konieczne. Niemniej jednak musi ono zawierać pewne punkty, aby było prawnie bezpieczne. Ważne jest, aby sprawca naruszenia również zgodził się na takie oświadczenie o zaprzestaniu naruszeń. W związku z tym wymagana jest pewna wiedza specjalistyczna w zakresie oceny, jak daleko można się posunąć i jak daleko nie można się posunąć. Zaleca się zatem skonsultowanie się z prawnikiem, aby mógł on sporządzić bezpieczne pod względem prawnym i ocenione pismo o zaprzestaniu naruszeń. 

Tylko ta osoba zna język techniczny i odpowiednie sformułowania. W związku z tym zaleca się również ostrożność przy korzystaniu z prostego wzoru z Internetu. W większości przypadków źródło nie jest wiarygodne i musi być dostosowane do faktów sprawy i najnowszych wymogów prawnych.

Jeśli ostrzeżenie nie jest skuteczne, można również złożyć skargę. Sekcja 143 MarkenG czyni naruszenie znaku towarowego przestępstwem podlegającym karze. Karą jest grzywna lub pozbawienie wolności do lat trzech. Warunkiem wstępnym zastosowania sekcji 143 MarkenG jest to, że sprawca naruszenia używa logo lub nazwy marki niezgodnie z prawem w obrocie handlowym. Jeśli naruszenie jest popełnione w celach komercyjnych lub nawet przez gang, kara wzrasta do minimum trzech miesięcy, ale maksymalnie do pięciu lat.

Zgodnie z prawem cywilnym właściciel znaku towarowego zachowuje prawo do wniesienia pozwu o wydanie nakazu sądowego, usunięcie znaku towarowego i odszkodowanie. Jest to możliwe oprócz postępowania karnego. Aby oszacować ewentualne szkody, właściciel prawa ma prawo do informacji. Obejmuje to informacje o obrotach i zyskach osiągniętych w związku z naruszeniem. Odszkodowanie obliczane jest zgodnie z § 249 BGB. Zgodnie z tym standardem sprawca naruszenia jest zobowiązany do przywrócenia sytuacji, która istniałaby, gdyby naruszenie znaku towarowego nie miało miejsca. 

Istnieją różne opcje kwantyfikacji szkód. Uprawniony może obliczyć odszkodowanie według własnego uznania w ramach analogii licencyjnej. Oznacza to, że odszkodowanie wynosi tyle, ile naruszający zapłaciłby za licencję na używanie znaku towarowego. Ponadto możliwe jest obliczenie odszkodowania w konkretnych warunkach, jeśli są one znane, lub dochodzenie go w kontekście zysku osiągniętego przez sprawcę naruszenia poprzez dostarczenie informacji.

Przede wszystkim ważne jest, aby zainicjować i przestrzegać okresu naruszenia lub wiedzy i dochodzenia roszczeń w odpowiednim czasie. Roszczenia wynikające z Naruszenie znaku towarowego zwykle przedawniają się po upływie trzech lat od powzięcia wiadomości o naruszeniu. Okres przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym dowiedziano się o naruszeniu.

Więcej informacji na temat listów ostrzegawczych i naruszeń znaków towarowych można uzyskać od naszego partnera współpracującego z nami Prawnik Robert Meyen.

Jeśli masz wątpliwości związane ze znakiem towarowym, niezależnie od tego, czy jest to wyszukiwanie znaku towarowego, czy Naruszenie znaku towarowego lub nawet ogólne pytania, prosimy o kontakt. Jesteśmy właściwą osobą do kontaktu i w pełni zajmiemy się Twoją sprawą.

Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa własności intelektualnej?

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawa własności przemysłowej w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik ds. - Własności intelektualnej | Prawa pracy | Prawa karnego | Prawa IT | Ochrony danych osobowych

pl_PLPolski