Odprawa w prawie pracy

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawo pracy | Silny partner dla pracowników i pracodawców

Odprawa w przypadku wypowiedzenia i porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

Co do zasady, rozwiązanie stosunku pracy nie musi być powodem do rozpaczy pracownika. Zwłaszcza nie wtedy, gdy wysokość odprawy, jaką otrzymuje pracownik, jest odpowiednio wysoka. Ale co dokładnie oznacza pojęcie odprawy? A ile odprawy przysługuje pracownikowi w przypadku zwolnienia z pracy? Szczegółowo wyjaśniamy warunki i co pracownik musi zrobić w przypadku zwolnienia.

Czym dokładnie jest odprawa emerytalna?

Definicja według niemieckiego prawa pracy

Tak zwana odprawa jest, zgodnie z niem. Prawo pracy definiowane jako jednorazowe świadczenie pieniężne pracodawcy na rzecz pracownika i dokonywane jest najczęściej w związku z zakończeniem stosunku pracy poprzez wypowiedzenie ze strony pracodawcy lub zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. Odprawa ustawowa, do której jednak istnieje faktyczne roszczenie prawne tylko w niezwykle rzadkich przypadkach, to tzw. odprawa standardowa.

Jak uzyskać odprawę jako pracownik?

Warunki wstępne dotyczące odpraw

Odprawa, odprawa w prawie pracy, odprawa prawnik, odprawa wypowiedzenie, odprawa wypowiedzenie

Zasadniczo, zgodnie z niemieckim Prawo pracyNie ma prawnego uprawnienia do otrzymania odprawy. Chyba że są one odrębnie uregulowane i uzgodnione w formie umów, np. układów zbiorowych, planów socjalnych, indywidualnych umów o pracę lub kontraktów menedżerskich. Niektóre firmy / pracodawcy mogą jednak dokonywać także tzw. dobrowolnych wypłat odpraw w wyniku negocjacji związanych z ugodą lub porozumieniem o rozwiązaniu umowy.

Regulację ustawową na ten temat można znaleźć jedynie w § 1a KSchG (Ustawa o ochronie przed zwolnieniem z pracy). Zgodnie z brzmieniem prawa, pracownik ma prawo do wypłaty odprawy tylko wtedy, gdy pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie z przyczyn eksploatacyjnych, a odprawa przysługuje pracownikowi, gdy pracodawca nie dokona wypowiedzenia. Prekluzja -Sąd oferuje odszkodowanie w terminie wniesienia pozwu.

Wyjątkiem jest jednak. § 1a KSchG (Ustawa o ochronie przed zwolnieniem z pracy), ponieważ przedmiotem tego jest brak działań. Zasadniczo jednak należy zauważyć, że nawet jeśli specjalne Ochrona przed zwolnieniem dla pracownika, nie gasną szanse na to, że pracodawca będzie skłonny wypłacić odprawę. Zakłada to jednak, że pracownik ma doświadczone wsparcie prawne w negocjowaniu tego z pracodawcą. Jeden na Prawo pracy wyspecjalizowany prawnik.

Ponieważ każdy Postępowanie sądowe przeciwko zwolnieniu z pracy powoduje również koszty po stronie pracodawcy, które często są dla niego wyższe niż suma ugody żądana przez pracownika, a tym samym daje duże szanse pracownikowi, że ugoda zostanie mu mimo wszystko wypłacona. Dodatkowo dla każdego pracodawcy istnieje ryzyko niewykonania odbioru, co oznacza, że w przypadku przegrania sprawy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wszystkich zaległych wynagrodzeń.

Na jakich warunkach przysługuje mi odprawa?

2 przypadki uprawnień ustawowych

Sprawa 1:

Jeżeli pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie z przyczyn eksploatacyjnych i wskazał mu, że w razie bezskutecznego upływu okresu wypowiedzenia przysługuje mu wypłata odprawy (§ 1a KSchGUstawa o ochronie przed zwolnieniem z pracy).

2. sprawa:

Jeżeli na wniosek pracownika lub wniosek pracodawcy złożony przez sąd pracy stosunek pracy między stronami ulega rozwiązaniu po § 9 KSchG został rozwiązany. We wszystkich innych scenariuszach kwoty odpraw i roszczenia z tytułu odpraw będą negocjowane indywidualnie między stronami, pracownikiem i pracodawcą. Skutecznym i powszechnie stosowanym środkiem do osiągnięcia tego celu są umowy o rozwiązaniu i rozliczeniu umowy. W postępowaniu sądowym do porozumienia dochodzi się w drodze ugody. 

W tym miejscu należy również wspomnieć, że szansa pracownika na otrzymanie odprawy jest szczególnie duża, jeśli pracodawca nie może łatwo zwolnić pracownika.

Przypadki, w których pracownikowi nie przysługuje odprawa pieniężna

Poniższe scenariusze całkowicie wyłączają prawo do odprawy lub dochodzenie tego prawa albo znacznie utrudniają osiągnięcie porozumienia w tym zakresie:

 • Nadzwyczajne rozwiązanie umowy
 • Wypowiedzenie w okresie próbnym
 • Zwolnienie z pracy z powodu zachowania
 • Zwolnienie z pracy z przyczyn osobistych

Ile wynoszą co do zasady odprawy?

Obliczenie potencjalnej kwoty ugody

Odprawa, odprawa w prawie pracy, odprawa prawnik, odprawa wypowiedzenie, odprawa wypowiedzenie

Zasadniczo należy tu zauważyć, że według niem. Prawo pracy istnieje prawne prawo do odprawy dla pracownika w przypadku zwolnienia, ale kwestia, czy odprawa zostanie wypłacona pracownikowi i w jakiej wysokości, jest oczywiście kwestią negocjacji. W większości przypadków negocjujemy dla naszych klientów najwyższe możliwe odprawy. Dlatego również nieodzowne jest zaangażowanie do tej czynności specjalisty.

Tak zwane standardowe odszkodowanie jest ustalane lub obliczane za pomocą prostego wzoru. Która jest następująca:

Liczba lat zatrudnienia x 0,5 x miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika. Aby uzyskać wyższą odprawę, Twój prawnik musi mocno negocjować z pracodawcą.

Jeden z przykładów:
Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy od 20 lat. Pracodawca rozwiązuje to, pracownik składa Postępowanie sądowe przeciwko zwolnieniu z pracy przed sądem pracy za pośrednictwem swojego adwokata i żąda następującej odprawy z tytułu wynagrodzenia miesięcznego brutto w wysokości 3.000 euro:

30 000 euro (20 lat pracy x 0,5 x 3 000 euro miesięcznego wynagrodzenia brutto)

Jednak współczynnik 0,5 może być negocjowany w górę w zależności od wieku, treści pracy pracownika i wielu innych czynników. Wymaga to jednak solidnej znajomości niemieckiego rynku pracy. Prawo pracydlatego też zdecydowanie powinieneś oddać taki proces w ręce specjalisty.

Jak wysoka jest odprawa w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn operacyjnych?

Zwolnienie z przyczyn operacyjnych

W przypadku zwolnienia z przyczyn eksploatacyjnych pracodawca w ogóle nie jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odprawy. Według § 1a KSchG (ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem) prawo do wypłaty odprawy jest związane z bardzo konkretnymi warunkami, które muszą być spełnione, aby można było się o nią ubiegać. Tekst ustawy przewiduje, co następuje:

"Jeżeli pracodawca rozwiąże umowę o pracę z powodu pilnych potrzeb operacyjnych po § 1 ust. 2 zd. 1 a jeżeli pracownik zgłosi sprzeciw przed upływem terminu do § 4 Zdanie 1 brak powództwa o stwierdzenie, że stosunek pracy nie został rozwiązany za wypowiedzeniem, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna po upływie okresu wypowiedzenia."

Jeżeli zatem pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z przyczyn operacyjnych / biznesowych i w tym wypowiedzeniu wskazał wzmiankę o odprawie, to co do zasady możliwe jest otrzymanie przez pracownika odprawy. To uprawnienie do odprawy zakłada jednak, że pracownik nie zachował terminu do złożenia Postępowanie sądowe przeciwko zwolnieniu z pracy upłynął. W przypadku wypowiedzenia z przyczyn operacyjnych do wyliczenia wysokości odprawy stosuje się również formułę obliczeniową odprawy standardowej, tak jak w podanych już przykładach. Również w tym przypadku współczynnik obliczeniowy może być dodatkowo powiększony o różne szczegóły i treść stosunku pracy, jeśli jest to konieczne.

Dlaczego odprawy są ustalane, mimo że pracownik nie ma do nich prawa?

Dlaczego odprawa bez tytułu prawnego?

Pomimo tego, że poza bardzo wyjątkowymi przypadkami, nie ma prawnego prawa do otrzymania odprawy po zwolnieniu pracownika przez pracodawcę, wielu pracodawców jest jednak gotowych wypłacić ją pracownikowi. Dzieje się tak dlatego, że w zdecydowanej większości przypadków otrzymanie odprawy jest wynikiem wyszukanych i skomplikowanych negocjacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Istnieją jednak również szczególne przypadki, w których pracownikowi faktycznie przysługuje prawo do otrzymania odprawy. Są to np. "rekompensaty za niekorzystne położenie", "rekompensaty z tytułu planu socjalnego", rekompensaty z tytułu odpraw lub nawet odprawy na podstawie § 1a KSchG (ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem). Należy jednak wspomnieć, że umowne roszczenia o odprawy i odszkodowania występują głównie w kontraktach kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Po co jednak wypłacać pracodawcom odszkodowania, skoro nie mają oni obowiązku ich wypłacania? Wyjaśnienie jest dość proste.

W przypadku zwolnienia pracownika przez pracodawcę, ten ostatni ma zawsze możliwość Postępowanie sądowe przeciwko zwolnieniu z pracy Pracodawca musi złożyć skargę do właściwego sądu pracy, dopóki zachowany jest okres prekluzji. W ramach tego sporu prawnego pracodawca również ponosi koszty, gdyż zazwyczaj jest reprezentowany przez prawnika, a także koszty sądowe, a właściwy sąd bada i rozstrzyga, czy zwolnienie pracownika było zgodne z prawem, czy też nie. Pracodawca ponosi również ryzyko przegrania sprawy, ponieważ w przypadku przegrania sprawy stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem uważa się za nigdy nie zakończony, a zatem pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie/wynagrodzenie również za ten okres.

Ponieważ takie Postępowanie sądowe w sprawie ochrony przed wypowiedzeniem Jeśli rozliczenie może trwać miesiącami, a w niektórych przypadkach nawet latami, to jest to ryzyko ekonomiczne dla pracodawców/przedsiębiorców, którego nie należy lekceważyć. Dlatego obie strony, pracownik i pracodawca, najlepiej, jeśli to możliwe, zawrzeć ugodę poza sądem, ale najpóźniej w sądzie. To także oszczędność czasu dla sądów.

Zatem, jak już wspomniano, ryzyko ekonomiczne związane z. Postępowanie w sprawie zwolnienia Przewaga pracodawcy nad pracownikiem polega na tym, że pracodawca jak najszybciej wypłaca zwolnionemu pracownikowi odprawę lub dochodzi do porozumienia w sprawie odprawy.

Wyciąg z wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn operacyjnych w związku z odprawą pieniężną § 1a KSchG (ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem):

"(1) Jeżeli pracodawca rozwiąże stosunek pracy z powodu pilnych potrzeb operacyjnych zgodnie z § 1 ust. 2 zd. 1, a pracownik nie wniesie powództwa o stwierdzenie, że stosunek pracy nie został rozwiązany przez wypowiedzenie do upływu okresu wypowiedzenia zgodnie z § 4 zd. 1, pracownikowi przysługuje odprawa po upływie okresu wypowiedzenia. Roszczenie to wymaga wskazania przez pracodawcę w wypowiedzeniu, że wypowiedzenie wynika z pilnych potrzeb operacyjnych oraz że pracownik może żądać odprawy w razie upływu terminu do wniesienia powództwa.

(2) Wysokość odprawy wynosi 0,5 miesięcznego zarobku za każdy rok istnienia stosunku pracy. § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Przy ustalaniu czasu trwania stosunku pracy okres dłuższy niż sześć miesięcy zaokrągla się w górę do pełnego roku."

Odprawa w drodze porozumienia o rozwiązaniu umowy

W związku z zawarciem porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, pracownikowi zasadniczo nie przysługuje w ogóle roszczenie o wypłatę odprawy, chyba że taka odprawa została wynegocjowana pomiędzy pracownikiem, za pośrednictwem jego prawnika, a pracodawcą. W ujęciu granularnym oznacza to, że porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę jest umową między stronami, pracownikiem i pracodawcą, która oświadcza, że stosunek pracy uległ rozwiązaniu, ale w przeciwieństwie do wypowiedzenia z tą szczególną cechą, że obie negocjujące strony muszą wyrazić zgodę na to porozumienie. Ponieważ pracownik musi wyrazić zgodę na to porozumienie o rozwiązaniu umowy, w takim przypadku istnieje szczególnie duża szansa na wynegocjowanie przez pracownika z pracodawcą szczególnie wysokiej odprawy.

Zalety i wady umowy ugody

Plusy / minusy rozliczenia

Odprawa, odprawa w prawie pracy, odprawa prawnik, odprawa wypowiedzenie, odprawa wypowiedzenie

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy lub odprawa emerytalna to najczęściej spotykany rodzaj odprawy. W takim przypadku pracodawca zobowiązuje się do wypłaty odprawy pracownikowi odchodzącemu ze stosunku pracy za wypowiedzeniem lub zawierającemu porozumienie o rozwiązaniu umowy. Oczywiście tylko w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o wyrażeniu zgody w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

W jakim zakresie pracownik powinien faktycznie zgodzić się na ugodę?

Za rozliczenie:

 • Najbardziej opłacalny wariant rozliczenia dla pracownika w celu otrzymania odprawy. Nie ponosi się opłat za prawników ani kosztów sądowych. Zwłaszcza, że spór prawny może być również nerwowy i czasochłonny dla pracownika.
 • Możliwe są wysokie odprawy. Ryzyko ekonomiczne jest bardzo wysokie w przypadku przegrania sprawy o ochronę przed zwolnieniem z pracy z powodu ewentualnie nieważnego wypowiedzenia lub podobnego i przynosi korzyści zwolnionemu pracownikowi.
 • Z reguły elementem tych negocjacji jest również wystawienie korzystnej referencji.

Ugoda Contra:

 • Zawarcie ugody powinno być dobrze przemyślane i sprawdzone, najlepiej przez wyspecjalizowanego prawnika, gdyż po zawarciu tej umowy nie można korygować jej treści.
 • Istnieje ryzyko, że wypłata odprawy spowoduje 3-miesięczny okres blokady we właściwym urzędzie pracy, przez co pracownik traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych za ten okres. W niektórych przypadkach okres blokady może być jeszcze dłuższy.

Co to jest brak akceptacji i związane z nim wynagrodzenie za brak akceptacji?

Definicja Default of Acceptance / Default of Acceptance Wynagrodzenia

Definicja braku odbioru i związanego z nim wynagrodzenia za brak odbioru jest następująca. Domyślne przyjęcie zgodnie z § 615 BGB powstaje, gdy pracownik oferuje pracodawcy swoją pracę, ale pracodawca jej nie wzywa.

Przykład:
Pracownik po dokonaniu wypowiedzenia przestaje być zatrudniony w firmie przez pracodawcę. Pracownik wnosi powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem, a po zakończeniu postępowania o ochronę przed wypowiedzeniem sąd stwierdza, że wypowiedzenie pracodawcy jest bezskuteczne. W związku z tym stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą istniał nadal z mocą wsteczną, w tym również w okresie postępowania sądowego. Pracownikowi przysługuje więc roszczenie wobec pracodawcy z tytułu tzw. niewykonania zobowiązania do przyjęcia wynagrodzenia, czyli wynagrodzenia za cały okres między wypowiedzeniem a zakończeniem postępowania sądowego. Ponieważ w szczególnie poważnych przypadkach takie negocjacje lub postępowania sądowe mogą trwać latami, w przypadku roszczenia o niewypłacenie wynagrodzenia za przyjęcie do pracy pracownikowi przysługuje bardzo dużo pieniędzy.

Odprawa musi być również opodatkowana

Opodatkowanie odprawy emerytalnej

Pracownik, którego stosunek pracy kończy się w wyniku wypowiedzenia lub zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę i który w związku z tym otrzymuje odprawę, zawsze musi zapłacić od niej podatek w pełnej wysokości. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o obniżenie podatku poprzez tzw. regulację quintuple, pod warunkiem, że pełna odprawa została wypłacona w jednym roku kalendarzowym. Jednak odprawy zawsze są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Nadal jednak obowiązuje dopłata solidarnościowa i podatek kościelny.

Definicja zasady kwintylowej

Dzięki tzw. zasadzie jednej piątej, dochody nadzwyczajne, takie jak odprawy otrzymane w wyniku zwolnienia z pracy lub zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy, są w niemieckim prawie podatkowym uprzywilejowane (§ 34 EStG). Jednorazowy, wysoki dochód, np. odprawa, jest traktowany dla celów podatkowych tak, jakby odbiorca otrzymał go równomiernie w ciągu najbliższych pięciu lat. Pozwala to uniknąć jednorazowego, nadmiernego obciążenia podatkowego pracownika, ponieważ ze względu na progresję podatkową, stawka podatku byłaby znacznie wyższa niż w przypadku rozłożenia jej na pięć lat. W tym celu przy obliczaniu podatku do dochodu podlegającego opodatkowaniu dolicza się piątą część jednorazowego dochodu. Różnicę między tą kwotą a (normalną) kwotą podatku bez dochodu jednorazowego mnoży się przez pięć i otrzymuje się kwotę podatku dla całego dochodu jednorazowego.

W jakim przypadku odprawa nie jest zwolniona z ubezpieczeń społecznych?

Przede wszystkim wszystkie odprawy, które powstają w związku z ustaniem stosunku pracy, np. poprzez zwolnienie z pracy lub zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy, są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ nadrzędnym celem odprawy jest rekompensata pieniężna dla pracownika za utratę pracy, a tym samym związanego z nią dochodu. Istnieją jednak również szczególne przypadki, scenariusze, w których podlega to w całości składkom na ubezpieczenie społeczne. To samo dotyczy opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Są one następujące:

 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę
 • W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę na czas określony
 • W przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa
 • W przypadku przejścia na emeryturę
 • W przypadku wypłaty ekwiwalentu za urlop niewykorzystany, a przysługujący pracownikowi

Zostałeś zwolniony lub otrzymałeś od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę?

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik - prawo pracy | prawo karne | prawo IT | ochrona danych osobowych

pl_PLPolski