Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych

Kancelaria prawna zajmująca się prawem znaków towarowych w Kerpen, Kolonii i Witten

Własność intelektualna | Silny partner w zakresie prawa znaków towarowych, prawa konkurencji i prawa autorskiego

Ogólny przegląd tematu prawa znaków towarowych

Kancelaria prawna zajmująca się prawem znaków towarowych w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik ds. - Własności intelektualnej | Prawa pracy | Prawa karnego | Prawa IT | Ochrony danych osobowych

Niemieckie prawo znaków towarowych jest bardzo zróżnicowane. Szczegółowo reguluje ono cały proces dokonywania zgłoszenia znaku towarowego, rejestracji znaku towarowego, egzekwowania prawa, a nawet unieważnienia znaku towarowego. Niemieckie prawo znaków towarowych reguluje między innymi podejście do rozwiązywania problemów prawnych w sądzie i poza nim. Ogólnie rzecz biorąc, znaki towarowe są obecnie ważną częścią działalności gospodarczej i oferują niezwykle wysoką wartość marketingową. Sam znak towarowy jest zatem ważnym elementem zewnętrznej komunikacji z klientem i służy jako instrument marketingowy.

Z tego powodu równie ważna jest ochrona własnej marki. Odzwierciedla ona wizerunek produktu i jego jakość lub pomaga klientowi w uzyskaniu pewnej wartości rozpoznawczej. Ochrona marki jest zatem ważna dla ochrony przed możliwym niewłaściwym użyciem. Sam znak towarowy kwalifikuje się do ochrony. Obejmuje to nazwę i/lub logo; pojedynczo lub razem.

Prawo znaków towarowych jest bardzo obszerne i w ogólnym rozrachunku korzystne może być jedynie skonsultowanie się z radcą prawnym w celu wyeliminowania ewentualnych konfliktów wokół ochrony znaków towarowych i niepodejmowania żadnych niewłaściwych kroków.

Sens i cel ochrony znaków towarowych

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych | Sens i cel ochrony znaków towarowych

Celem ochrony znaku towarowego są prawa, które przysługują właścicielowi znaku towarowego od daty jego zgłoszenia. Najważniejszym prawem do znaku towarowego jest jedyne i wyłączne prawo do oznaczania towarów i/lub usług swoim znakiem towarowym. W związku z tym, jest rzeczą oczywistą, że nikt inny nie oferuje identycznego produktu lub usługi lub takiej, która może być myląca, § 14 MarkenG. Jeśli prawo to zostanie naruszone przez osobę trzecią, właścicielowi znaku towarowego przysługuje roszczenie przeciwko sprawcy naruszenia.

Obejmują one między innymi zaprzestanie używania znaku towarowego i ewentualnie uzasadnione odszkodowanie. Ponadto właściciel znaku towarowego może udzielać licencji na swój znak towarowy. Może to wygenerować pewną kwotę przychodów, jeśli innej firmie zostaną sprzedane prawa do korzystania z towarów lub usług w zakresie znaku towarowego. Właściciel znaku towarowego jest również uprawniony do jego sprzedaży.

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kerpen, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Witten, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kolonia, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kerpen, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Witten, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kolonia

Warunek wstępny ochrony znaku towarowego

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych | Warunek wstępny ochrony znaku towarowego

Najczęstszym rodzajem ochrony przed nadużyciem lub kradzieżą jest rejestracja znaku towarowego jako znaku słownego lub graficznego. W dziedzinie znaków słownych, terminy, litery, a nawet cyfry w kombinacji podlegają zatem rejestracji. Znane znaki towarowe to na przykład: Mercedes-Benz, Adidas czy Samsung. Chroniony może być nie tylko sam znak towarowy, ale także związane z nim slogany, o ile mają one własny charakter odróżniający i stanowią część znaku towarowego.

W dziedzinie znaków graficznych chronione są znaki lub logo. Jeśli jest to tylko czyste logo bez napisu, pozostaje znakiem graficznym. Jeśli jednak logo zawiera również literę lub inne oznaczenie, zaleca się rejestrację jako znaku słowno-graficznego. Przykładem słowno-graficznego znaku towarowego jest Coca-Cola. Napis Coca-Cola z zakrzywioną linią powyżej i poniżej napisu jest znany każdemu i tworzy ogromną wartość rozpoznawczą dla klientów.

Warunkiem wstępnym ochrony wszystkich oznaczeń jest to, aby nadawały się one do odróżniania towarów lub usług przedsiębiorstwa od innych przedsiębiorstw. Musi również istnieć możliwość graficznego przedstawienia tych oznaczeń. Przed zgłoszeniem znaku towarowego, niezależnie od tego, czy jest to znak słowny czy graficzny, zawsze należy jednak upewnić się, że nie narusza on żadnych istniejących praw. W związku z tym zawsze zaleca się przeprowadzenie wyszukiwania znaków towarowych lub skorzystanie z pomocy rzecznika patentowego. Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych zlecić znaczące wyszukiwanie znaków towarowych. W ten sposób można znacznie uniknąć ryzyka naruszenia, jeśli istniejący znak towarowy okaże się podobny lub nawet identyczny. Cieszymy się, że możemy być odpowiednim partnerem kontaktowym w zakresie wyszukiwania znaków towarowych, nawet przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego.

Sekcja 8 ustawy o znakach towarowych reguluje, co nie podlega ochronie w żadnych okolicznościach. Są one również określane jako bezwzględne podstawy odmowy.

§ Sec. 8 - Bezwzględne podstawy odmowy

Prawnik specjalizujący się w prawie znaków towarowych | § 8 - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji

(1) Oznaczenia kwalifikujące się do ochrony jako znaki towarowe w rozumieniu sekcji 3, które nie nadają się do przedstawienia w rejestrze w taki sposób, aby właściwe organy i opinia publiczna mogły jasno i jednoznacznie określić przedmiot ochrony, są wyłączone z rejestracji.

(2) Znaki towarowe są wyłączone z rejestracji,

1. które są pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego dla towarów lub usług.

2) które składają się wyłącznie z oznaczeń lub określeń, które mogą służyć w obrocie handlowym do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, zamierzonej wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech towarów lub usług,

3. […]

Sekcja 8 nie została tutaj przedstawiona w całości. Pierwszym wspomnianym przykładem jest jednak brak charakteru odróżniającego. Są to oznaczenia pozbawione charakteru odróżniającego. W związku z tym są one jedynie czysto opisowe. Dzieje się tak, gdy produkt nie ma charakteru odróżniającego, na przykład w odniesieniu do jego pochodzenia handlowego. Tak więc słowa opisowe, takie jak "świeże szparagi", nie podlegają ochronie w tym sensie, ponieważ jest to tylko opis szparagów. Inaczej jest w przypadku, gdy opis może również stanowić podstawę odrębnego znaku towarowego. Na przykład skrót lub opis "Diesel" może być używany jako nazwa paliwa, która nie podlega rejestracji, ale może być używany jako znak towarowy dla odzieży.

Sekcja 8 MarkenG reguluje również potrzebę utrzymania znaku w stanie wolnym. Używanie oznaczenia musi zatem pozostać możliwe dla ogółu społeczeństwa w celu opisu. Musi to być zatem oznaczenie czysto opisowe. Skróty niektórych produktów lub pseudonimów mogą jednak zasługiwać na ochronę. Na przykład skrót lub nazwa "Silberpfeil" (Srebrna Strzała) dla Mercedes-Benz W 125. Nie podlegają rejestracji, a zatem całkowicie wykluczone są oznaczenia organizacji międzynarodowych, oficjalne znaki testowe, wszystkie znaki suwerenne, oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami i/lub oznaczenia wprowadzające w błąd.

Ponieważ jest to tylko niewielka próbka tego, co i który znak towarowy lub oznaczenie można zarejestrować, pomoc doświadczonego rzecznika patentowego jest niezbędna. Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych dla ochrony własności przemysłowej jest niezbędna. Rejestracja znaku towarowego jest zawsze sprawą indywidualną i nie może być uogólniana.

Oznaczenia biznesowe

Prawnik specjalizujący się w prawie znaków towarowych | Nazwy firm

Oznaczenia przedsiębiorstwa należy odróżniać od znaku towarowego. Innymi słowy, oznaczenia przedsiębiorstwa są identyfikatorami przedsiębiorstwa. Bardziej szczegółowo, § 5 MarkenG reguluje, które oznaczenia przedsiębiorstw zasługują na ochronę, a które nie.
Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kerpen, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Witten, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kolonia, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kerpen, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Witten, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kolonia

§ 5 - Oznaczenia biznesowe

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych | § 5 - Nazwy handlowe

(1) Identyfikatory biznesowe i tytuły zawodowe są chronione jako oznaczenia biznesowe.

(2) Oznaczenia identyfikujące firmę to oznaczenia używane w obrocie handlowym jako nazwa, nazwa firmy lub specjalne oznaczenie firmy lub przedsiębiorstwa. Emblematy firmowe i inne znaki mające na celu odróżnienie firmy od innych firm i które są uważane za znaki firmy przez właściwy krąg odbiorców, są uważane za równoważne ze specjalnym oznaczeniem firmy.

(3) Tytuły utworów to nazwy lub specjalne oznaczenia druków, utworów filmowych, utworów dźwiękowych, utworów scenicznych lub innych porównywalnych utworów.

Pozostaje powiedzieć, że w zakresie oznaczeń przedsiębiorstw, nazwy osób fizycznych i prawnych, takich jak spółki, firmy wpisane do rejestru handlowego, fantazyjne oznaczenia lub skróty firmy jako nazwa, adres internetowy lub zwany również domeną, tytuł utworu lub logo i znaki firmowe kwalifikują się do ochrony, o ile mają reputację (świadomość na rynku). Jeśli jednak są to określenia opisowe, ochrona nie ma zastosowania.

Oznaczenia biznesowe różnią się jednak od znaków towarowych i ochrony poprzez rejestrację jako znak towarowy. Gdy tylko oznaczenie przedsiębiorstwa istnieje, korzysta już z ochrony bez rejestracji w rejestrze znaków towarowych. Ochrona jest przyznawana już w momencie pierwszego użycia. Użycie to musi jednak nastąpić w obrocie handlowym. W większości przypadków to pierwsze użycie ma miejsce, gdy nazwa zostaje wpisana do rejestru handlowego.

Kolejną różnicą między nazwami handlowymi a znakami towarowymi jest zakres ich ważności terytorialnej. Gdy znak towarowy jest zarejestrowany w kraju lub za granicą, ochrona na mocy prawa znaków towarowych dotyczy tego samego terytorium. Zakres oznaczeń przedsiębiorstw jest ograniczony geograficznie.

Zazwyczaj ochrona nazw firm rozciąga się na całe terytorium federalne. Jeśli jednak działalność firmy jest ograniczona tylko do określonego obszaru lub regionu, wówczas ochrona dotyczy również tylko tego. Niektóre czynniki, które odgrywają tutaj rolę, to zarejestrowana siedziba firmy, zarejestrowane siedziby klientów i partnerów biznesowych i/lub obszar dystrybucji aktywnie istniejących środków reklamowych.

Jako przykład można tu wymienić małego lokalnego sprzedawcę detalicznego lub regionalnego usługodawcę. Jeśli sprzedawca detaliczny ma kilka lokalizacji, zakres ochrony nazwy firmy jest logicznie rozszerzony. Rozszerzenie zakresu ochrony następuje również w przypadku, gdy dostawca oferuje swoje towary lub usługi za pośrednictwem Internetu. Wtedy, w razie wątpliwości, jest to ponownie chronione oznaczenie przedsiębiorstwa w całych Niemczech.

Zgłoszenie znaku towarowego

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych | Zgłoszenie znaku towarowego

Właścicielem znaku towarowego może być każda osoba fizyczna lub prawna. Ponadto istnieją spółki osobowe posiadające zdolność prawną i spółki cywilne, o ile mają co najmniej jednego wspólnika upoważnionego do ich reprezentowania lub zarejestrowania. Bezpośrednie zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest obowiązkowe. Teoretycznie każdy może samodzielnie zarejestrować znak towarowy. Nie wymaga to koniecznie Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowychkto jest odpowiedzialny za procedurę składania wniosków. Jest to jednak zawsze wskazane.

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych ze specjalizacją w prawie znaków towarowych jest idealnym towarzyszem, jeśli właściciel znaku towarowego nie jest pewien, czy jego znak towarowy narusza wcześniejsze lub nadal istniejące prawo. Możliwe jest również, że sam urząd ds. znaków towarowych zgłosi zastrzeżenia do rejestracji lub zgłoszenia. Jest możliwe i całkiem wyobrażalne, że właściciel wcześniejszego prawa wniesie sprzeciw do urzędu ds. znaków towarowych i w ten sposób uniemożliwi wpis do rejestru znaków towarowych. Zlecający Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych może zminimalizować to ryzyko jeszcze przed złożeniem wniosku, przeprowadzając znaczące wyszukiwanie znaków towarowych.

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kerpen, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Witten, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kolonia, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kerpen, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Witten, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kolonia

Warunki dokonania zgłoszenia znaku towarowego

Prawnik specjalizujący się w prawie znaków towarowych | Warunki dokonania zgłoszenia znaku towarowego

Organem właściwym do rejestracji w niemieckim obszarze ważności jest DPMA; the Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowychz siedzibą w Monachium. Wpis znaku towarowego do rejestru wymaga złożenia wniosku. Możliwe jest również złożenie wniosku online. Wniosek musi zawierać obowiązkowe informacje. Zgłaszający musi między innymi podać swoje dane oraz dane znaku towarowego, który chce zarejestrować. Obejmuje to nazwę, brzmienie znaków graficznych i przedstawienia graficzne.

Ponadto istnieje wykaz towarów i usług. Zapewnia to, których towarów lub usług używa znak towarowy i które mają być przez niego chronione. Lista ta jest sporządzana za pomocą ustalonego systemu lub klas. The Niezły system klas obejmuje wszystkie towary i usługi w 45 różnych kategoriach.

Definicja klas Nice

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych | Fajne zajęcia

Strona Niezła klasyfikacja obejmuje 34 klasy dla towarów i 11 dla usług. Klasy te odnoszą się nie tylko do Niemiec, ale są stosowane na arenie międzynarodowej i zawierają stałe listy towarów i usług. Mimo że istnieje tylko 45 klas, lista ta zawiera około 10 000 różnych terminów, które następnie opisują i klasyfikują znak towarowy bardziej szczegółowo. Klasy od 1 do 34 regulują towary, a klasy od 35 do 45 - usługi. Lista dotycząca możliwej samooceny w celu grupowania znaku towarowego jest dostarczana przez DPMA na zewnątrz.

Jako przykład towarów, są zawarte w Niezła klasa 2 czasami obejmuje farby, lakiery, lakiery, środki barwiące, barwniki, farby drukarskie itp. Jednakże prace artystyczne są również uwzględnione. Przykładowe usługi są wymienione w Niezła klasa 35 Reklama, zarządzanie biznesem, organizacja biznesu, administracja biznesu i prace biurowe. W związku z tym inne towary lub usługi są rejestrowane w pozostałych klasach.

Zgodnie z tym systemem znak towarowy jest następnie rejestrowany w odpowiednim Fajne zajęciaw celu przedstawienia bardziej precyzyjnego opisu znaku towarowego i jego portfolio produktów. Aby podczas rejestracji znaku towarowego nie było Niezła klasa jest przeoczony, zaleca się zapoznanie się z indywidualnymi opisami każdej klasy. The DPMA odpowiednią listę z tytułami poszczególnych grup.

Jeśli zgłoszenie znaku towarowego jest dokonywane online, zazwyczaj łatwiej jest sklasyfikować znak towarowy, ponieważ można to zrobić bezpośrednio w różnych maskach. W przypadku zgłoszenia w formie papierowej należy samodzielnie wskazać poszczególne klasy. Również w tym przypadku dobrze jest mieć Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowychaby mogli oni pomóc w prawidłowym zgłoszeniu znaku towarowego.

Procedura zgłoszenia znaku towarowego

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych | Procedura zgłoszenia znaku towarowego

Po złożeniu wniosku do Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych Pierwszym krokiem jest zawsze sprawdzenie kompletności dokumentów wnioskodawcy. Data zgłoszenia jest zarejestrowaną datą zgłoszenia. W tym dniu ochrona znaku towarowego już istnieje i generowany jest numer zgłoszenia. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy istnieją formalne przeszkody do rejestracji lub nawet bezwzględne podstawy do odmowy. Dlaczego wyszukiwanie znaków towarowych jest tak ważne, staje się oczywiste, gdy weźmie się pod uwagę, że niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych nie sprawdza, czy stare prawa do znaków towarowych lub nazwy firm są naruszane. Jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń, znak towarowy jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Niemieckiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych. DPMA opublikowane.

Tak zwany okres sprzeciwu zaczyna biec od daty rejestracji. W tym okresie właściciele wcześniejszych praw mają trzy miesiące na wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji. Jeśli sprzeciw jest uzasadniony, zarejestrowany znak towarowy zostanie unieważniony. Jednak po upływie trzech miesięcy prawa wcześniejszych właścicieli praw nie wygasają. Jedynie sprzeciw wobec DPMA nie będzie już możliwe.

Następnie nadal istnieje możliwość wniesienia pozwu do sądu. Pozew ten ma na celu uzyskanie nakazu sądowego i odszkodowania przeciwko sprawcy naruszenia. Powództwo ma również na celu unieważnienie znaku towarowego. Jednak również w tym przypadku należy przestrzegać przepisów o przedawnieniu. Okres przedawnienia dla takiego roszczenia wynosi 10 lat i trzy lata od daty dowiedzenia się o naruszeniu znaku towarowego.

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kerpen, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Witten, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kolonia, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kerpen, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Witten, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kolonia

Koszty zgłoszenia znaku towarowego

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych | Koszty zgłoszenia znaku towarowego

Koszty samego zgłoszenia znaku towarowego są dość przystępne, ale różnią się w zależności od rodzaju zgłoszenia, elektronicznego lub papierowego. Zgłoszenie papierowe kosztuje 300,00 euro, a zgłoszenie elektroniczne 290,00 euro. Cena ta odnosi się jednak do maksymalnie trzech Fajne zajęcia. Za każdy dodatkowy Niezła klasa 100,00 będzie ponownie należne, niezależnie od sposobu, w jaki znak towarowy został zgłoszony.

Termin płatności wynosi trzy miesiące od dokonania zgłoszenia w Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych. W przypadku niedotrzymania terminu płatności zgłoszenie znaku towarowego uznaje się za wycofane. Dalsze koszty są również ponoszone w przypadku złożenia Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych w celu dokonania zgłoszenia znaku towarowego. Koszty związane z dokonaniem zgłoszenia pozostają takie same, ale koszty za Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych na.

Dalsze opłaty nie są przewidziane jako ryczałt. Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych zawsze publikuje aktualną tabelę opłat. Przykładowo, zgłoszenie znaku wspólnego lub certyfikującego kosztuje 900,00 euro. Znak wspólny lub certyfikujący jest stowarzyszeniem przedsiębiorstw w formie federacji. W ten sposób towary lub usługi są identyfikowane i odróżniane od niezrzeszonych znaków wspólnych.

Zadaniem znaku wspólnego jest wówczas odróżnienie i przypisanie znaku do stowarzyszenia w porównaniu ze znakiem indywidualnym. Ponieważ ochrona znaku towarowego nie jest ważna na zawsze, ale jest ograniczona w czasie, koszty pojawiają się ponownie, jeśli chcesz przedłużyć ochronę znaku towarowego. Opłata za przedłużenie do trzech Fajne zajęcia wynosi 750,00 EUR. Opłata za sprzeciw w okresie sprzeciwu wynosi obecnie 120,00 euro.

Europejska i międzynarodowa ochrona znaków towarowych

Prawnik ds. prawa znaków towarowych | Europejska i międzynarodowa ochrona znaków towarowych

Zgłoszenie znaku towarowego do Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych odnosi się wyłącznie do terytorium Niemiec. W kontekście globalizacji nie jest już rzadkością, że firmy chcą objąć swoimi znakami towarowymi terytorium międzynarodowe lub europejskie. W takim przypadku ochrona na DPMA nie jest już wystarczające. W UE zaleca się zatem zarejestrowanie znaku towarowego jako unijnego znaku towarowego. Dokonuje się tego w Europejskim Urzędzie Własności Intelektualnej, w skrócie EUIPO. Ochrona ta ma następnie zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. Jednak koszty takiej rejestracji rosną również w tym przypadku. Dla maksymalnie trzech wybranych Fajne zajęcia ok. 1000,00 €.

Procedura jest stosunkowo podobna do tej w Niemczech. W związku z tym należy również wziąć pod uwagę możliwe naruszenie już istniejącego prawa, a poszukiwanie znaku towarowego jest niezbędne. Takie wyszukiwanie znaków towarowych jest możliwe dzięki istniejącej bazie danych EUIPO możliwe. Jednak wszelkie naruszenia praw muszą być następnie oceniane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi znaków towarowych. Z tego powodu zaleca się również Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych któremu zostanie powierzona aplikacja i wyszukiwanie.

Istnieje również możliwość ochrony własnego znaku towarowego na poziomie międzynarodowym. Jest to logicznie wskazane, jeśli firma zamierza obsługiwać terytorium międzynarodowe poza UE swoimi towarami i/lub usługami. Nawet jeśli ktoś nie chce tego robić, przynajmniej myśl o międzynarodowej ochronie jest wskazana. Sama procedura jest ujednolicona zgodnie z "systemem madryckim". Procedura przebiega następnie przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, w skrócie WIPOz siedzibą w Genewie.

Opłaty są uiszczane we frankach szwajcarskich. Rejestracja znaku towarowego jest następnie przeprowadzana za pośrednictwem poszczególnych urzędów krajowych zgodnie z obowiązującym tam prawem, a opłaty są następnie obliczane zgodnie z liczbą krajów, w których ma istnieć ochrona i zgodnie z ustalonymi tam opłatami.

Czas trwania i zakończenie ochrony znaku towarowego

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych | Czas trwania i koniec ochrony

Okres ochrony wynosi zazwyczaj 10 lat. Okres ten liczy się od dnia dokonania zgłoszenia. Ochrona wygasa z końcem miesiąca, w którym dokonano zgłoszenia. Jak już wspomniano, zryczałtowana opłata za przedłużenie ochrony znaku towarowego wynosi 750,00 €. Po uiszczeniu tej opłaty znak towarowy będzie ponownie chroniony przez kolejne 10 lat. Jest to możliwe nieprzerwanie tak długo, jak długo znak towarowy ma być chroniony, a opłata jest uiszczana. Jednakże, gdy tylko wniosek o unieważnienie zostanie otrzymany i uzasadniony, ochrona znaku towarowego ustaje.

Wniosek może zostać złożony przez osoby trzecie w przypadku naruszenia ich własnych praw. Ponadto, nieważność lub brak zdolności ochronnej znaku towarowego może zostać stwierdzony później. Unieważnienie przez sam Urząd lub właściciela znaku towarowego jest również możliwe, jeśli ochrona nie jest już pożądana.

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kerpen, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Witten, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kolonia, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kerpen, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Witten, prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych Kolonia

Uwagi końcowe dotyczące prawa znaków towarowych

Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych | Wnioski dotyczące prawa znaków towarowych

Prawo znaków towarowych jest bardzo złożone i może mieć bardzo daleko idące konsekwencje w konkretnych przypadkach. Jeśli posiadasz lub chcesz stworzyć znak towarowy, który warto chronić, zaleca się złożenie wniosku o znak towarowy bez dalszego zastanawiania się. Rejestracja nie jest złożonym kluczowym punktem, ale okoliczności jej towarzyszące. Począwszy od możliwych naruszeń znaków towarowych i znaków handlowych, a skończywszy na obowiązku zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia nakazowi sądowemu. Z powyższych powodów Prawnik zajmujący się prawem znaków towarowych jest zawsze idealnym towarzyszem w kwestiach związanych ze znakami towarowymi. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu z przyjemnością staniemy się dla Ciebie odpowiednim partnerem kontaktowym i pomożemy Ci słowem i czynem.

Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa własności intelektualnej od prawnika zajmującego się znakami towarowymi?

To skontaktuj się z nami

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Kancelaria prawna zajmująca się prawem znaków towarowych w Kerpen, Kolonii i Witten

Prawnik ds. - Własności intelektualnej | Prawa pracy | Prawa karnego | Prawa IT | Ochrony danych osobowych

pl_PLPolski