Advocaat voor merkenrecht

Advocatenkantoor voor merkenrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Intellectueel Eigendom | Sterke partner voor handelsmerkrecht, concurrentierecht en auteursrecht

Algemeen overzicht van het onderwerp merkenrecht

Advocatenkantoor voor merkenrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Intellectueel eigendom | Arbeidsrecht | Strafrecht | IT-recht | Gegevensbescherming

De Duitse merkenwet is zeer divers. Het regelt in meer detail het hele proces van het indienen van een merkaanvraag, merkregistratie, handhaving en zelfs de annulering van een merk. Het Duitse merkenrecht regelt onder andere manieren om juridische problemen in en buiten de rechtbank op te lossen. Handelsmerken in het algemeen zijn tegenwoordig een belangrijk onderdeel van ondernemersactiviteiten en bieden een ongelooflijk hoge marketingwaarde. Het handelsmerk zelf is daarom een belangrijk onderdeel van de externe communicatie met de klant en dient als marketinginstrument.

Daarom is het even belangrijk om het eigen merk te beschermen. Het weerspiegelt het imago van een product en de kwaliteit ervan of helpt de klant met een bepaalde herkenningswaarde. Het beschermen van het merk is daarom belangrijk om je te beschermen tegen mogelijk misbruik. Het merk zelf komt in aanmerking voor bescherming. Dit omvat de naam en/of het logo; afzonderlijk of samen.

Het merkenrecht is zeer uitgebreid en over het algemeen kan het alleen maar voordelig zijn om juridisch advies in te winnen om mogelijke conflicten rond merkbescherming uit te sluiten en geen verkeerde stappen te nemen.

Zin en doel van merkbescherming

Advocaat voor merkenrecht | Zin en doel van merkenbescherming

Het doel achter de bescherming van een handelsmerk zijn de rechten die jij, als eigenaar, hebt op je handelsmerk vanaf de datum van aanvraag. Het belangrijkste recht op het merk is het enige en exclusieve recht om de waren en/of diensten te merken met je merk. Het is dus een gegeven dat niemand anders een identieke of verwarringwekkende waar of dienst aanbiedt, § 14 MarkenG. Als dit recht door een derde wordt geschonden, heeft de merkhouder een vordering tegen de inbreukmaker.

Deze omvatten onder andere het staken en gestaakt houden van het gebruik van het handelsmerk en mogelijk een gerechtvaardigde schadevergoeding. Verder kan de merkhouder licenties verlenen op zijn merk. Dit kan een bepaalde hoeveelheid inkomsten opleveren als een ander bedrijf rechten verkoopt om de waren of diensten te gebruiken binnen de reikwijdte van het merk. De merkhouder heeft ook het recht om het merk te verkopen.

Advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenaanvraag, advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenaanvraag, advocaat voor merkenrecht Kerpen, advocaat voor merkenrecht Witten, advocaat voor merkenrecht Keulen, advocaat voor merkenaanvraag Kerpen, advocaat voor merkenaanvraag Witten, advocaat voor merkenaanvraag Keulen

Voorwaarde voor merkbescherming

Advocaat voor merkenrecht | Voorwaarde voor merkbescherming

De meest gebruikelijke vorm van bescherming om misbruik of diefstal te voorkomen is de registratie van het merk als woord- en beeldmerk. Op het gebied van woordmerken zijn termen, letters of zelfs cijfers in combinatie dus registreerbaar. Bekende merken zijn bijvoorbeeld: Mercedes-Benz, Adidas of Samsung. Niet alleen het merk zelf, maar ook bijbehorende slogans kunnen beschermd worden, zolang ze een eigen onderscheidend vermogen hebben en deel uitmaken van het merk.

Op het gebied van beeldmerken zijn tekens of logo's beschermd. Als het alleen een zuiver logo zonder opschrift is, blijft het een beeldmerk. Zodra het logo echter ook een letter of ander teken bevat, is registratie als woord-/beeldmerk aan te raden. Een voorbeeld van een woord-/beeldmerk is Coca-Cola. De Coca-Cola belettering met de gebogen lijn boven en onder de belettering is bij iedereen bekend en creëert een enorme herkenningswaarde bij klanten.

Een voorwaarde voor de bescherming van alle tekens is dat ze geschikt zijn om de waren of diensten van de onderneming te onderscheiden van andere ondernemingen. Het moet ook mogelijk zijn om deze tekens grafisch weer te geven. Het is echter altijd belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen bestaande rechten worden geschonden voordat een merk wordt aangevraagd, ongeacht of het om een woord- of beeldmerk gaat. Het is daarom altijd raadzaam om een merkenonderzoek uit te voeren of een Advocaat voor handelsmerkenrecht een zinvol merkenonderzoek te laten uitvoeren. Op deze manier kunt u het risico van inbreuk aanzienlijk vermijden als een bestaand merk overeenstemmend of zelfs identiek blijkt te zijn. Wij zijn graag uw geschikte contactpersoon voor merkonderzoeken, zelfs voordat een merkaanvraag is ingediend.

Artikel 8 van de Trademark Act regelt wat onder geen enkele omstandigheid beschermbaar is. Dit worden ook wel absolute weigeringsgronden genoemd.

§ 8 - Absolute weigeringsgronden

Advocaat voor merkenrecht | § 8 - Absolute weigeringsgronden

(1) Tekens die in aanmerking komen voor bescherming als merk in de zin van afdeling 3 en die niet geschikt zijn om zodanig in het register te worden vermeld dat de bevoegde autoriteiten en het publiek het voorwerp van de bescherming duidelijk en ondubbelzinnig kunnen bepalen, worden van inschrijving uitgesloten.

(2) Handelsmerken worden van inschrijving uitgesloten,

1. die geen onderscheidend vermogen hebben voor de goederen of diensten.

2. die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de diensten of andere kenmerken van de waren of diensten,

3. […]

Paragraaf 8 wordt hier niet in zijn geheel gepresenteerd. Het eerste voorbeeld dat wordt genoemd is echter gebrek aan onderscheidend vermogen. Dit zijn tekens zonder onderscheidend vermogen. Ze zijn dus alleen zuiver beschrijvend. Dit is het geval wanneer het een waar geen onderscheidend vermogen verleent, bijvoorbeeld met betrekking tot de commerciële herkomst. Zo zijn beschrijvende woorden zoals "verse asperges" niet beschermbaar in die zin, aangezien het slechts een beschrijving van asperges is. Het is anders als de beschrijving ook aanleiding kan geven tot een afzonderlijk merk. De afkorting of omschrijving "Diesel" kan bijvoorbeeld worden gebruikt als naam voor een brandstof, die niet kan worden ingeschreven, maar wel als merk voor kleding.

Artikel 8 MarkenG regelt ook een noodzaak om een bord vrij te houden. Het gebruik van een teken moet daarom mogelijk blijven voor het algemene publiek voor het doel van beschrijving. Het moet dus een zuiver beschrijvende aanduiding zijn. Afkortingen voor bepaalde producten of bijnamen kunnen echter wel beschermenswaardig zijn. Bijvoorbeeld de afkorting of naam "Silberpfeil" (Zilveren Pijl) voor een Mercedes-Benz W 125. Niet inschrijfbaar en dus volledig uitgesloten zijn tekens van internationale organisaties, officiële keurmerken, alle soevereine tekens, tekens die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden en/of misleidende tekens.

Aangezien dit slechts een klein voorbeeld is van wat en welk merk of welke aanduiding registreerbaar is, is de hulp van een ervaren Advocaat voor merkenrecht voor bescherming van industriële eigendom is onmisbaar. De registratie van een handelsmerk is altijd een individueel geval en kan niet worden veralgemeend.

Zakelijke benamingen

Advocaat voor merkenrecht | handelsnamen

Bedrijfsaanduidingen zijn te onderscheiden van handelsmerken. Met andere woorden, bedrijfsaanduidingen zijn bedrijfsidentificatiemiddelen. Meer in detail regelt § 5 MarkenG welke bedrijfsaanduidingen beschermenswaardig zijn en welke niet.
Advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenaanvraag, advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenaanvraag, advocaat voor merkenrecht Kerpen, advocaat voor merkenrecht Witten, advocaat voor merkenrecht Keulen, advocaat voor merkenaanvraag Kerpen, advocaat voor merkenaanvraag Witten, advocaat voor merkenaanvraag Keulen

§ 5 - Bedrijfsaanduidingen

Advocaat voor Merkenrecht | § 5 - Handelsnamen

(1) Bedrijfsaanduidingen en werktitels worden beschermd als bedrijfsaanduidingen.

(2) Zakelijke herkenningstekens zijn tekens die in het handelsverkeer worden gebruikt als naam, bedrijfsnaam of bijzondere aanduiding van een bedrijf of een onderneming. Bedrijfsemblemen en andere tekens die bedoeld zijn om de onderneming te onderscheiden van andere ondernemingen en die door het relevante publiek als tekens van de onderneming worden beschouwd, worden gelijkgesteld met de speciale aanduiding van een onderneming.

(3) Titels van werken zijn de namen of speciale aanduidingen van drukwerken, cinematografische werken, geluidswerken, toneelwerken of andere vergelijkbare werken.

Binnen de reikwijdte van bedrijfsaanduidingen komen namen van personen en rechtspersonen zoals vennootschappen, bedrijven zoals ingeschreven in het handelsregister, fantasienamen of afkortingen van het bedrijf als naam, het internetadres of ook wel domein genoemd, een werktitel of logo's en bedrijfstekens in aanmerking voor bescherming zolang ze een reputatie (bekendheid op de markt) hebben. Als het echter om beschrijvende termen gaat, is bescherming niet van toepassing.

Bedrijfsaanduidingen verschillen echter van handelsmerken en de bescherming door registratie als handelsmerk. Zodra een bedrijfsaanduiding bestaat, geniet deze al bescherming zonder registratie in het merkenregister. Er is al sprake van bescherming wanneer de benaming voor het eerst wordt gebruikt. Dit gebruik moet echter plaatsvinden in het economisch verkeer. In de meeste gevallen vindt dit eerste gebruik plaats op het moment dat de naam wordt ingeschreven in het handelsregister.

Een ander verschil tussen bedrijfsaanduidingen en handelsmerken is de reikwijdte van hun territoriale geldigheid. Wanneer een handelsmerk nationaal of internationaal geregistreerd is, heeft de bescherming onder het merkenrecht betrekking op hetzelfde territorium. De reikwijdte van bedrijfsaanduidingen is geografisch beperkt.

Normaal gesproken geldt de bescherming van bedrijfsnamen voor het hele federale grondgebied. Mocht het echter zo zijn dat de activiteit van het bedrijf beperkt is tot slechts een bepaald gebied of regio, dan geldt de bescherming ook alleen daarvoor. Bepaalde factoren die hierbij een rol spelen zijn de maatschappelijke zetel van het bedrijf, de maatschappelijke zetels van de klanten en zakenpartners en/of het verspreidingsgebied van actief bestaande reclamemaatregelen.

Als voorbeeld kan hier de plaatselijk kleine detailhandelaar of regionale dienstverlener worden genoemd. Als de detailhandelaar meerdere vestigingen heeft, wordt de beschermingsomvang van de bedrijfsnaam logischerwijs uitgebreid. Een uitbreiding van de beschermingsomvang wordt ook gegeven als de aanbieder zijn goederen of diensten via het internet aanbiedt. In geval van twijfel is het dan weer een beschermde bedrijfsnaam in heel Duitsland.

De merkaanvraag

Advocaat voor merkenrecht | De merkaanvraag

De eigenaar van een handelsmerk kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Daarnaast zijn er personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid en vennootschappen naar burgerlijk recht, zolang ze ten minste één partner hebben die bevoegd is hen te vertegenwoordigen of te laten registreren. Het directe beheer van een bedrijf is niet verplicht. Theoretisch kan iedereen zelf het handelsmerk registreren. Hiervoor is niet noodzakelijkerwijs een Advocaat voor merkenrechtdie verantwoordelijk is voor de aanvraagprocedure. Dit is echter altijd aan te raden.

Advocaat voor merkenrecht met een specialisatie in merkenrecht is de perfecte metgezel als de merkhouder niet zeker weet of zijn merk inbreuk maakt op een ouder of nog bestaand recht. Het is ook mogelijk dat het merkenbureau zelf bezwaar maakt tegen een registratie of aanvraag. Het is mogelijk en goed denkbaar dat een eigenaar van een ouder recht oppositie instelt bij het merkenbureau en zo de inschrijving in het merkenregister voorkomt. De in opdracht gegeven Advocaat voor merkenrecht kunnen dit risico minimaliseren, zelfs voordat ze een aanvraag indienen, door een zinvol merkenonderzoek uit te voeren.

Advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenaanvraag, advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenaanvraag, advocaat voor merkenrecht Kerpen, advocaat voor merkenrecht Witten, advocaat voor merkenrecht Keulen, advocaat voor merkenaanvraag Kerpen, advocaat voor merkenaanvraag Witten, advocaat voor merkenaanvraag Keulen

Voorwaarden voor het indienen van een merkaanvraag

Advocaat voor merkenrecht | Voorwaarden voor het indienen van een merkaanvraag

De bevoegde autoriteit voor registratie in het Duitse geldigheidsgebied is de DPMAde Duits octrooi- en merkenbureaumet zetel in München. Er is een aanvraag nodig om een handelsmerk in het register op te nemen. Het is ook mogelijk om online een aanvraag in te dienen. Voor de aanvraag is verplichte informatie vereist. De aanvrager moet onder andere zijn eigen gegevens en die van het merk dat hij geregistreerd wil hebben, verstrekken. Dit omvat de naam, de bewoordingen voor beeldmerken en grafische voorstellingen.

Daarnaast is er een lijst van waren en diensten. Deze zorgt ervoor welke waren of diensten het merk gebruikt en welke erdoor beschermd moeten worden. Deze lijst wordt gemaakt door middel van een vastgesteld systeem of klassen. De Mooi klassensysteem omvat alle goederen en diensten in 45 verschillende categorieën.

De definitie van de Nice-klassen

Advocaat voor merkenrecht | Leuke klassen

De Mooie classificatie omvat 34 klassen voor goederen en 11 voor diensten. Deze klassen hebben niet alleen betrekking op Duitsland, maar worden internationaal toegepast en bevatten vaste lijsten van goederen en diensten. Ook al zijn er maar 45 klassen, toch bevat deze lijst ongeveer 10.000 verschillende termen die het merk in meer detail beschrijven en classificeren. De klassen 1 tot en met 34 regelen de waren en de klassen 35 tot en met 45 de diensten. Een lijst met betrekking tot een mogelijke zelfbeoordeling voor het groeperen van het merk wordt gegeven door de DPMA uit.

Als voorbeeld van goederen, zijn opgenomen in de Klasse 2 omvat soms ook verven, vernissen, lakken, kleurstoffen, verfstoffen, drukinkt enz. Kunstwerken zijn echter ook inbegrepen. Voorbeelddiensten worden opgesomd in de Klasse 35 Reclamewezen, bedrijfsbeheer, bedrijfsorganisatie, bedrijfsadministratie en kantoorwerk. Overige goederen en diensten worden daarom opgenomen in de overige klassen.

Volgens dit systeem wordt het handelsmerk vervolgens geregistreerd bij de juiste Leuke lessenom een preciezere beschrijving van het merk en zijn productenportefeuille weer te geven. Zodat tijdens de registratie van het merk geen Klasse over het hoofd wordt gezien, is het raadzaam om de individuele beschrijvingen van elke klasse te raadplegen. De DPMA een geschikte lijst met de individuele groepstitels.

Als de merkaanvraag online wordt ingediend, is het meestal eenvoudiger om het merk te classificeren, omdat dit direct in verschillende maskers kan worden gedaan. Bij een papieren aanvraag moet je elke afzonderlijke klasse zelf aangeven. Ook hier is het slim om een Advocaat voor handelsmerkenrechtt zodat ze je kunnen helpen met de juiste merkaanvraag.

De aanvraagprocedure voor een handelsmerk

Advocaat voor merkenrecht | De aanvraagprocedure voor een handelsmerk

Na het indienen van de aanvraag bij de Duits octrooi- en merkenbureau de eerste stap is altijd het controleren van de volledigheid van de documenten van de aanvrager. De datum van indiening is de geregistreerde indieningsdatum. Op deze datum bestaat er al merkbescherming en wordt er een dossiernummer aangemaakt. De volgende stap is om te controleren of er formele obstakels zijn voor registratie of zelfs absolute weigeringsgronden. Waarom een merkenonderzoek zo belangrijk is, wordt op het laatst duidelijk als je bedenkt dat het Duitse Octrooi- en Merkenbureau niet controleert of oude merkrechten of handelsnamen zijn aangetast en geschonden. Als er geen bezwaren zijn, wordt het merk gepubliceerd in het officiële publicatieblad van het Duitse octrooi- en merkenbureau. DPMA gepubliceerd.

De zogenaamde oppositietermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie. Binnen deze periode hebben houders van oudere rechten drie maanden de tijd om oppositie in te stellen tegen de registratie. Als de oppositie gerechtvaardigd is, wordt het geregistreerde merk doorgehaald. Als de drie maanden zijn verstreken, vervallen de rechten van de houders van oudere rechten echter niet. Alleen de oppositie tegen het DPMA zal niet langer mogelijk zijn.

Daarna is er nog de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen. Deze actie is dan gericht op een voorlopige voorziening en schadevergoeding tegen de inbreukmaker. De actie is ook gericht op het ongeldig verklaren van het merk. Maar ook hier moet de verjaringstermijn in acht worden genomen. De verjaringstermijn voor een dergelijke vordering is 10 jaar en drie jaar vanaf de datum van kennis van de merkinbreuk.

Advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenaanvraag, advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenaanvraag, advocaat voor merkenrecht Kerpen, advocaat voor merkenrecht Witten, advocaat voor merkenrecht Keulen, advocaat voor merkenaanvraag Kerpen, advocaat voor merkenaanvraag Witten, advocaat voor merkenaanvraag Keulen

Kosten van de merkaanvraag

Advocaat voor merkenrecht | Kosten voor het indienen van een merkaanvraag

De kosten voor een merkaanvraag zelf zijn redelijk beheersbaar, maar verschillen per type aanvraag, elektronisch of op papier. Een papieren aanvraag kost € 300,00 en een elektronische aanvraag kost € 290,00. Deze prijs heeft echter betrekking op maximaal drie Leuke lessen. Voor elke extra Klasse 100,00 opnieuw verschuldigd, ongeacht de manier waarop het handelsmerk is aangevraagd.

De betalingstermijn is drie maanden vanaf het indienen van de aanvraag bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau. Als de betalingstermijn wordt overschreden, wordt de merkaanvraag geacht te zijn ingetrokken. Verdere kosten ontstaan ook als u een Advocaat voor merkenrecht om de merkaanvraag in te dienen. De kosten voor het indienen van de aanvraag blijven hetzelfde, maar de kosten voor de Advocaat voor handelsmerkenrecht op.

Verdere taksen zijn niet voorzien in de vorm van een forfaitair bedrag. Het Duitse octrooi- en merkenbureau publiceert altijd een actueel overzicht van de taksen. De aanvraag voor een collectief of certificeringsmerk kost bijvoorbeeld 900,00 euro. Een collectief merk of certificeringsmerk is een vereniging van bedrijven in de vorm van een federatie. Op deze manier worden de waren of diensten geïdentificeerd en onderscheiden van niet-geassocieerde collectieve merken.

Het collectieve merk heeft dan de taak om het merk te onderscheiden en toe te kennen aan een vereniging in vergelijking met het individuele merk. Aangezien de merkbescherming niet eeuwig geldig is, maar beperkt is in de tijd, ontstaan er weer kosten als je de bescherming van het merk wilt verlengen. De vernieuwingstaks tot drie Leuke lessen is € 750,00. De kosten voor een bezwaar tijdens de bezwaarperiode bedragen momenteel € 120,00.

Europese en internationale merkbescherming

Advocaat voor handelsmerkrecht | Europese en internationale handelsmerkbescherming

Een merkaanvraag bij de Duits octrooi- en merkenbureau verwijst alleen naar het Duitse grondgebied. In het kader van de globalisering is het niet langer ongebruikelijk dat bedrijven een internationaal of Europees grondgebied willen bestrijken met hun merken. In dit geval is de bescherming op het DPMA is niet langer voldoende. In de EU is het daarom raadzaam om je merk als EU-merk te registreren. Dit gebeurt bij het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom, kortweg EUIPO. Deze bescherming geldt dan voor alle EU-lidstaten. De kosten van een dergelijke registratie nemen hier echter ook toe. Voor maximaal drie geselecteerde Leuke lessen ongeveer 1000,00 €.

De procedure is relatief vergelijkbaar met die in Duitsland. Er moet dus ook rekening worden gehouden met een mogelijke inbreuk op reeds bestaand recht en een merkonderzoek is onontbeerlijk. Zo'n merkonderzoek is mogelijk met de bestaande databank van de EUIPO mogelijk. Eventuele inbreuken op rechten moeten dan echter worden beoordeeld volgens het respectieve bestaande merkenrecht. Daarom is het ook raadzaam om Advocaat voor merkenrecht om de aanvraag en het zoeken toe te vertrouwen.

Het is ook mogelijk om het eigen merk op internationaal niveau te beschermen. Dit is logischerwijs aan te raden als een bedrijf van plan is om het internationale gebied buiten de EU te bedienen met zijn waren en/of diensten. Zelfs als men dit niet wil, is de gedachte aan internationale bescherming op zijn minst aan te raden. De procedure zelf is geüniformeerd volgens het "Madrid-systeem". De procedure loopt dan via de Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom, in het kort WIPOmet het hoofdkantoor in Genève.

De taksen hiervoor worden betaald in Zwitserse frank. De registratie van het merk wordt vervolgens uitgevoerd via de afzonderlijke nationale bureaus volgens de daar geldende wetgeving en de taksen worden dan berekend op basis van het aantal landen waar bescherming moet bestaan en volgens de daar vastgestelde taksen.

Duur en einde van merkbescherming

Advocaat voor merkenrecht | Duur en einde van bescherming

De beschermingsduur is normaal gesproken 10 jaar. Deze jaren beginnen te lopen vanaf de dag van de aanvraag. De bescherming verloopt aan het einde van de maand waarin de aanvraag werd ingediend. Zoals reeds vermeld, bedraagt de vaste taks voor de vernieuwing van het merk 750,00 €. Door deze taks te betalen, wordt het merk opnieuw voor 10 jaar beschermd. Dit is continu mogelijk zolang het merk beschermd moet worden en de taks betaald is. Zodra echter een verzoek tot doorhaling wordt ontvangen en gerechtvaardigd, eindigt de bescherming van het merk.

De aanvraag kan door derden worden ingediend als er inbreuk wordt gemaakt op hun eigen rechten. De nietigheid of onbeschermbaarheid van het merk kan ook achteraf worden vastgesteld. Doorhaling door het Bureau zelf of door de merkhouder is ook denkbaar als bescherming niet langer gewenst is.

Advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenaanvraag, advocaat voor merkenrecht, advocaat voor merkenaanvraag, advocaat voor merkenrecht Kerpen, advocaat voor merkenrecht Witten, advocaat voor merkenrecht Keulen, advocaat voor merkenaanvraag Kerpen, advocaat voor merkenaanvraag Witten, advocaat voor merkenaanvraag Keulen

Slotopmerkingen over het merkenrecht

Advocaat voor handelsmerkenrecht | Conclusie over handelsmerkenrecht

Het merkenrecht is zeer complex en kan in specifieke gevallen zeer verstrekkende gevolgen hebben. Als je een merk bezit of wilt creëren dat het beschermen waard is, is het raadzaam om zonder verder nadenken een merkaanvraag in te dienen. Registratie is niet het complexe kernpunt, maar de omstandigheden eromheen. Van denkbare merkinbreuken en handelsmerken tot de verplichting tot het betalen van schadevergoedingen en voorlopige voorzieningen. Om bovenstaande redenen is een Advocaat voor handelsmerkenrecht altijd de perfecte partner voor uw merkproblemen. Met onze uitgebreide ervaring zijn wij graag de juiste aanspreekpartner voor u en staan wij u met raad en daad bij.

Heb je hulp nodig op het gebied van intellectueel eigendomsrecht van een merkenrecht advocaat?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor merkenrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Intellectueel eigendom | Arbeidsrecht | Strafrecht | IT-recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands