Herziening en hoger beroep in het strafrecht

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Uw strafrechtadvocaat, betrouwbaar en gespecialiseerd

Herziening en hoger beroep in het strafrecht

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Wij als Advocatenkantoor voor strafrecht zijn ervaren in beroepsprocedures en vertegenwoordigen u graag met onze expertise in strafrecht, zelfs landelijk. Tegen beslissingen of vonnissen van de rechtbank kan op twee manieren beroep worden ingesteld. Dit zijn enerzijds het rechtsmiddel van het hoger beroep, dat een nieuwe feitelijke instantie vormt, en anderzijds het rechtsmiddel van het zogenaamde sprongcollege, de rechterlijke toetsing van een vonnis. In hoeverre een hoger beroep of een sprongberoep zinvol is en welke van deze maatregelen als opportuun kunnen worden aangemerkt, kan alleen worden bepaald door een ervaren advocaat na een grondig onderzoek van de zaak door inzage van het dossier. Advocaat voor strafrecht worden beoordeeld. 

Er zij echter op gewezen dat alleen het recht van beroep kan worden gebruikt tegen beslissingen of vonnissen van de regionale rechtbank. Als u op zoek bent naar adequate vertegenwoordiging of juridische bijstand in een beroeps- of herzieningsprocedure, staan wij u graag bij.

Een beroep bij de regionale rechtbank is de absolute laatste mogelijkheid voor een strafrechtadvocaat om een veroordeling in het kader van een procedure in eerste aanleg bij de regionale rechtbank aan te vechten. Dit geeft de verdachte, de cliënt, de mogelijkheid om te voorkomen dat het oorspronkelijke vonnis juridisch bindend wordt door een nieuw proces. In dergelijke gevallen is het Federale Hooggerechtshof altijd de gerechtelijke instantie voor beroepsprocedures in het strafrecht.

Wat is de herziening in het strafrecht?

Definitie van de term audit

Een hoger beroep in het strafrecht is een rechtsmiddel waarbij een hogere rechter beslist over de rechtmatigheid en juistheid van een strafvonnis. Daarbij onderzoekt hij of de rechter in eerste aanleg wetten en jurisprudentie correct heeft toegepast, of hij het bewijsmateriaal correct heeft beoordeeld en of de straf evenredig is. Een beroep kan worden ingesteld door de betrokken partijen of ambtshalve door de rechtbank zelf.

Waarom het revisierecht de moeilijkste discipline in het strafrecht is

Revisierecht - de moeilijkste discipline in het strafrecht

Zeer weinig advocaten op het gebied van Strafrecht gespecialiseerd in auditrecht, dus het is niet alleen moeilijk om iemand te vinden die op dit gebied deskundigheid kan aantonen, maar daar zijn ook redenen voor. De meeste advocaten in de Strafrecht in eerste instantie uitsluitend verdedigen en het beroep of de herziening daarna aan een andere collega overlaten. De redenen daarvoor zijn onder meer dat een advocaat die een vonnis op zijn gebrekkigheid toetst, zeer vertrouwd moet zijn met het materiële recht en het Wetboek van Strafvordering en veel praktijkervaring en tijd met dergelijke scenario's moet hebben doorgebracht om een voor de cliënt rendabele strategie te kunnen ontwikkelen. 

Voordat een beroepsprocedure wordt ingeleid, moeten namelijk het vonnis, alle processen-verbaal en de zaak zelf vanuit juridisch oogpunt grondig worden onderzocht, waarbij een groot aantal punten in aanmerking moet worden genomen. Bovendien zijn de eisen die de rechtbank aan een beroep stelt zo hoog dat zelfs een klein foutje, een vergeten detail, kan leiden tot een berisping, een procedureel bezwaar, van de rechtbank, en dus ook het succes van het strafberoep in gevaar kan brengen.

Herziening, herziening strafrecht, beroep strafrecht, herziening advocaat, beroep advocaat, advocaat strafrecht Kerpen, advocaat strafrecht Witten, advocaat strafrecht Keulen

De herziening - de schriftelijke procedure

De schriftelijke procedure

In verreweg de meeste gevallen verloopt het beroep via een schriftelijke procedure, zodat zelfs vertegenwoordigingen in het hele land meestal geen probleem vormen. Alvorens een dergelijke procedure in te leiden, verzoeken wij echter eerst om toegang tot de dossiers om het vonnis en de transcripties van de hoofdzitting te kunnen inzien. Vervolgens beginnen we met een gedetailleerd onderzoek van de feiten van de zaak naar eventuele fouten van de rechter bij zijn vonnis.

Termijnen voor de herziening

Deadlines

Er zij op gewezen dat er slechts één week na de uitspraak van het vonnis is om hoger beroep in te stellen. Volgens § 245 StPO de termijn voor het indienen van de gronden van beroep is vier weken nadat de schriftelijke motivering van het vonnis van de rechtbank per post is betekend. Het is dus belangrijk om snel te handelen, want afhankelijk van hoe ingewikkeld de feiten van de zaak zijn, kan de advocaat zeer weinig tijd hebben, ook voor het verkrijgen van toegang tot het dossier. In het mogelijke geval van dit hoger beroep kunt u beter niet aarzelen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat voor strafrecht, in het beste geval onmiddellijk na ontvangst van het vonnis. Het is ook belangrijk om te weten dat termijnen, zoals de termijn voor het indienen van de gronden voor hoger beroep, niet kunnen worden verlengd.

Herziening - Wat wordt er precies gecontroleerd?

Inhoud van de test

Om de mogelijkheid van een hoger beroep uitvoerig te onderzoeken, bekijken wij het vonnis van de rechtbank, alle afschriften, het transcript van de hoofdzitting en het volledige dossier. Evenzo besteden wij bijzondere aandacht aan procedurele belemmeringen waarmee ambtshalve rekening moet worden gehouden, omdat procedurefouten en mogelijke onjuiste of verkeerde toepassingen van het materiaal Strafrecht van de rechtbank kan leiden tot de vernietiging van een vonnis! 

Een ander punt van onderzoek is de zogenaamde beoordeling van het bewijsmateriaal, want als dit onvoldoende wordt gepresenteerd of, zoals in de reeds behandelde gevallen, tegenstrijdigheden vertoont, kan ook dit worden aangevochten. Ook procedurefouten vormen vaak een grond voor beroep, omdat de rechter bewijsaanvragen vaak procedureel onjuist uitlegt of zelfs afwijst. In een dergelijk scenario moet ook rekening worden gehouden met een mogelijke partijdigheid van de rechter, evenals met de eenvoudigste vormfouten of zelfs het niet in acht nemen van termijnen door de rechter. Vooral op het gebied van fraude en pogingen tot fraude maken veel rechtbanken fouten met betrekking tot de naleving van de eisen van het Bundesgerichtshof (BGH) inzake de juiste vaststelling van de zogenaamde vermogensschade.

Evenzo onderzoeken wij niet alleen het feit of de verdachte, de cliënt, terecht wordt gestraft, het schuldigverklaring, maar ook de totstandkoming van de straf of de veroordeling in detail, ook al wordt de rechter bij de vaststelling daarvan een zekere "beoordelingsvrijheid" gelaten. Rechters gaan namelijk vaak voorbij aan ernstige verzachtende omstandigheden, wat vervolgens kan leiden tot een onredelijk hoge straf.

Waartegen kan beroep worden aangetekend?

Voorwaarden voor het beroep

Het hoger beroep is het enige rechtsmiddel in het kader van het stelsel van beroep dat kan leiden tot vernietiging van een vonnis van de regionale rechtbank of de hogere regionale rechtbank. In beide gevallen heeft het BGH, Bundesgerichtshof, in de Strafrecht het hof van beroep. Een andere mogelijkheid is het zogenaamde "springberoep", een speciaal geval volgens de Duitse grondwet. § 335 Wetboek van StrafvorderingHoger beroep is het beproefde middel om op te komen tegen vonnissen van lokale rechtbanken; de bevoegde rechtbank is het Oberlandesgericht. De keuze om beroep of herziening in te stellen wordt dus overgelaten aan uw advocaat voor strafrecht na een grondig onderzoek van de stukken van de zaak.

Herziening, herziening strafrecht, beroep strafrecht, herziening advocaat, beroep advocaat, advocaat strafrecht Kerpen, advocaat strafrecht Witten, advocaat strafrecht Keulen

Procedurele aangelegenheden - Verloop van de procedure in hoger beroep

Geschillen

Zodra wij alle voor het beroep relevante punten in uw zaak grondig hebben onderzocht, maken wij een afspraak met u om de onderzoeks- en aanvalspunten en de kans van slagen van het beroep uitvoerig te bespreken. U beslist dan of u wilt dat wij een memorie van grieven opstellen. Deze zal aan het bevoegde hof van beroep worden toegezonden.

Welke beslissingsmogelijkheden heeft de appelrechter?

Beslissingsmogelijkheden van de appelrechter

Indien de appelrechter in de loop van de beroepsprocedure vaststelt dat er volgens de geldige uitlegging van de wet geen sprake was van een strafbare gedraging, kan hij de verdachte bijvoorbeeld met onmiddellijke ingang vrijspreken. Het hof van beroep kan ook het vonnis en de straf wijzigen. In beroepsprocedures is het echter doorgaans zo dat een straf of de straf niet kan en mag worden verhoogd na een beroep van de verdachte en de daaruit voortvloeiende beroepsprocedure. 

Als het hoger beroep slaagt, vernietigt het hof van beroep het vonnis in zijn geheel en verwijst het de hele zaak terug naar de bevoegde kamer voor een volledig nieuwe behandeling. Indien het beroep niet slaagt, wordt het eenvoudigweg verworpen.

Welke kosten moet ik verwachten in geval van beroep?

Kosten van beroepsprocedures

Dit is moeilijk in te schatten, omdat de kosten van een beroep sterk afhangen van de omvang van de gehele procedure. In de meeste gevallen kunnen wij u echter een schatting geven van de kosten die u kunt verwachten tijdens een gratis eerste consult. De kosten kunnen nog nauwkeuriger worden geraamd na inzage in en grondig onderzoek van het dossier, aangezien de potentiële omvang van de maatregelen en dus van de procedure door inzage in het dossier precies kan worden ingeschat. 

Uiteraard hangen de kosten ook af van de ontwikkeling van de reikwijdte van de rechterlijke toetsing, die wij niet in elk geval kunnen beïnvloeden. Maar als de kosten voor u uiteindelijk niet direct betaalbaar zijn, zijn wij in veel gevallen ook bereid met u een bij de procedure passende termijnbetaling overeen te komen.

Wij staan landelijk voor u klaar bij een herziening of beroep!

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor strafrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands