Преразглеждане и обжалване в наказателното право

Адвокатска кантора по наказателно право в Керпен, Кьолн и Витен

Наказателно право | Вашият адвокат по наказателни дела, надежден и специализиран

Преразглеждане и обжалване в наказателното право

Адвокатска кантора по наказателно право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

Ние като Адвокатска кантора по наказателно право имаме опит в производствата по обжалване и с удоволствие ще ви представляваме с нашия опит в областта на наказателното право дори в цялата страна. Съществуват два начина за обжалване на решения или присъди на районния съд. Това са, от една страна, правното средство за защита на жалбата, която представлява нова фактическа инстанция, и правното средство за защита на т.нар. скокова жалба, правна проверка на съдебно решение. Степента, до която има смисъл от обжалване или скок в обжалването и кои от тези мерки могат да бъдат класифицирани като целесъобразни, може да бъде определена само от опитен адвокат след задълбочено разглеждане на делото чрез проверка на преписката. Адвокат по наказателно право да бъдат оценени. 

Следва да се отбележи обаче, че правото на обжалване може да се използва само срещу решения или присъди на областния съд. Ако търсите адекватно представителство или правна помощ при обжалване или ревизионно производство, ще се радваме да ви съдействаме.

Обжалването пред Окръжния съд е абсолютно последната възможност за адвокат по наказателни дела да оспори присъда в рамките на първоинстанционното производство пред Окръжния съд. Това дава възможност на обвиняемия, клиента, да предотврати влизането в законна сила на първоначалната присъда чрез нов съдебен процес. В такива случаи Федералният върховен съд винаги е съдебната инстанция за обжалване в наказателното право.

Каква е ревизията в наказателното право?

Определение на термина одит

Обжалването в наказателното право е правно средство за защита, при което по-висша инстанция се произнася по законосъобразността и целесъобразността на наказателна присъда. При това той проверява дали първоинстанционният съд правилно е приложил законите и съдебната практика, дали правилно е оценил доказателствата и дали присъдата е пропорционална. Жалба може да бъде подадена от заинтересованите страни или служебно от самия съд.

Защо ревизионното право е най-трудната дисциплина в наказателното право

Ревизионното право - най-трудната дисциплина в наказателното право

Много малко юристи в областта на Наказателно право специализирани в областта на одитното право, така че не само е трудно да се намери човек в тази дисциплина, който да може да демонстрира експертни познания в тази област, но има и причини за това. Повечето адвокати в Наказателно право защитава изключително на първа инстанция и оставя обжалването или преразглеждането на друг колега след това. Причините за това са, наред с другото, че адвокатът, който преразглежда съдебно решение за неговата погрешност, трябва да познава много добре материалното право и Наказателно-процесуалния кодекс и да е прекарал много практически опит и време в такива сценарии, за да може да разработи стратегия, която да е изгодна за клиента. 

Това е така, тъй като преди да се започне процедура по обжалване, съдебното решение, всички протоколи от производството и самото дело трябва да бъдат разгледани подробно от правна гледна точка, като се вземат предвид голям брой въпроси. Освен това изискванията на съда към обжалването са толкова високи, че дори малка грешка, забравена подробност, може да доведе до порицание, процесуално възражение от страна на съда, а по този начин и до застрашаване на успеха на наказателното обжалване.

Ревизия, Ревизия по наказателно право, Обжалване по наказателно право, Адвокат по ревизия, Адвокат по обжалване, Адвокат по наказателно право Керпен, Адвокат по наказателно право Витен, Адвокат по наказателно право Кьолн

Ревизията - писмената процедура

Писмената процедура

В огромното мнозинство от случаите обжалването се извършва чрез писмена процедура, което означава, че дори представителството в цялата страна обикновено не представлява проблем. Преди да започнем такова производство обаче, първо искаме достъп до преписката, за да можем да се запознаем с решението и протоколите от основното заседание. Впоследствие започваме с подробно разглеждане на фактите по делото за евентуални грешки, допуснати от съда при постановяване на присъдата.

Крайни срокове за преразглеждане

Крайни срокове

По принцип трябва да се отбележи, че има само една седмица след произнасянето на съдебното решение, в която може да се подаде жалба. Според § 245 StPO срокът за подаване на жалбата е четири седмици след връчването по пощата на писмените мотиви на съдебното решение. Поради това е важно да се действа бързо, тъй като в зависимост от това колко сложни са фактите по делото, времето на адвоката може да бъде много кратко, включително за получаване на достъп до материалите по делото. При евентуално обжалване на това решение е по-добре да не се колебаете да се свържете с адвокат по наказателно право възможно най-скоро, в най-добрия случай веднага след получаване на съдебното решение. Важно е също така да знаете, че сроковете, като например срокът за подаване на основанията за обжалване, не могат да бъдат удължавани.

Ревизия - Какво точно се одитира?

Съдържание на теста

За да разгледаме изчерпателно възможността за обжалване, ние разглеждаме съдебното решение, всички протоколи, протокола от основното заседание и цялото досие. По същия начин обръщаме специално внимание на процедурните пречки, които трябва да се вземат предвид ex officio, тъй като процедурните грешки и евентуалните неправилни или погрешни приложения на материалните Наказателно право от страна на съда може да доведе до отмяна на съдебното решение! 

Друга точка на разглеждане е т.нар. оценка на доказателствата, тъй като ако те не са представени в достатъчна степен или, както в случаите, които вече бяха разгледани, показват противоречия, те също могат да бъдат оспорени. Процесуалните грешки също често представляват основание за обжалване, тъй като често съдът тълкува или дори отхвърля доказателствени искания неправилно от процесуална гледна точка. В такъв случай трябва да се има предвид и евентуална пристрастност на съда, както и най-обикновени формални грешки или дори неспазване на срокове от страна на съда. Особено в областта на измамата и опита за измама много съдилища допускат грешки по отношение на спазването на изискванията на Федералния върховен съд (Bundesgerichtshof, BGH) за правилното определяне на т.нар. имуществена вреда.

По същия начин ние разглеждаме не само факта дали обвиняемият, клиентът, е справедливо наказан, осъдителната присъда, но и формирането на наказанието или присъдата в детайли, дори ако на съдията е предоставена известна степен на "свобода на преценка" при установяването на това. Това е така, защото съдиите често пренебрегват сериозни смекчаващи обстоятелства, което може да доведе до необосновано висока присъда.

Какво може да се обжалва?

Условия за обжалване

Жалбата е единственото правно средство за защита в рамките на системата за обжалване, което може да доведе до отмяна на решение на областния съд или на висшия областен съд. И в двата случая BGH, Федералният съд, в Наказателно право апелативният съд. Друга възможност е така нареченото "обжалване на скок", което е специален случай съгласно германската конституция. § 335 от Наказателно-процесуалния кодексОбжалването е изпитано средство за обжалване на решенията на местните съдилища; компетентният съд за такива производства е Висшият областен съд (Oberlandesgericht). Следователно изборът дали да подадете жалба или ревизия се оставя на вашия адвокат по наказателно право след задълбочено проучване на документите по делото.

Ревизия, Ревизия по наказателно право, Обжалване по наказателно право, Адвокат по ревизия, Адвокат по обжалване, Адвокат по наказателно право Керпен, Адвокат по наказателно право Витен, Адвокат по наказателно право Кьолн

Процесуални въпроси - ход на производството по обжалване

Съдебни спорове

Веднага след като разгледаме обстойно всички точки, свързани с обжалването във вашия случай, ще уговорим среща с вас, за да обсъдим подробно точките на разглеждане и атакуване, както и шансовете за успех на обжалването. След това ще решите дали желаете да изготвим изложение на основанията за обжалването. То ще бъде изпратено на компетентния апелативен съд.

Какви възможности за вземане на решения има апелативният съд?

Възможности за вземане на решения от апелативния съд

Ако в хода на производството по обжалване апелативният съд установи, че според валидното тълкуване на закона не е налице престъпно поведение, той има възможност например да оправдае обвиняемия с незабавно действие. Апелативният съд може също така да измени присъдата и наказанието. Въпреки това, по принцип в производството по обжалване присъдата или наказанието не могат и не могат да бъдат увеличавани след обжалване от страна на обвиняемия и последващото производство по обжалване. 

Ако жалбата бъде уважена, апелативният съд ще отмени изцяло решението и ще върне цялото дело на компетентния състав за ново разглеждане. Ако жалбата е неуспешна, съдът просто ще я отхвърли.

Какви разходи трябва да очаквам в случай на обжалване?

Разходи за производството по обжалване

Това е трудно да се оцени, тъй като разходите за обжалване силно зависят от обхвата на цялото производство. В повечето случаи обаче можем да ви дадем приблизителна оценка на разходите, които трябва да очаквате, по време на безплатна първоначална консултация. Разходите могат да бъдат изчислени още по-точно след проверка и задълбочено проучване на преписката, тъй като потенциалният обхват на мерките, а оттам и на производството, може да бъде точно изчислен чрез проверка на преписката. 

Разбира се, разходите варират и в зависимост от това как се развива процесът на съдебен контрол по отношение на обхвата, на който не можем да влияем във всеки случай. Въпреки това, ако в крайна сметка разходите не са пряко достъпни за вас, в много случаи сме готови да се споразумеем с вас за разсрочено плащане, съответстващо на производството.

Ние сме на ваше разположение в цялата страна в случай на преразглеждане или обжалване!

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора по наказателно право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

bg_BGБългарски