Изтриване на запис в Schufa | Вашият адвокат на Schufa

Адвокатска кантора за ИТ и защита на данните в Кьолн, Керпен и Витен

Право в областта на информационните технологии и защитата на данните | бързо, надеждно и специализирано

Да изтриете вписването си в Schufa - Вашият адвокат на Schufa - Ние можем да Ви помогнем!

Адвокатска кантора за ИТ и защита на данните в Кьолн, Керпен и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

Негативните вписвания в Schufa могат да имат значителни и изключително неприятни последици за потребителите. Така например подобно вписване може да доведе до отказ на строителен кредит, разваляне на договор за наем или договор за мобилен телефон, отказ от отпускане на кредит или дори до неосъществяване на лизинг или покупка на автомобил. За много хора това може да има значителни последици в живота им.

На практика обаче не всяко вписване в Schufa е оправдано или обосновано. Освен некоректното вписване на неверни данни в Schufa, може да се случи и така, че вече изплатени задължения и неактуални вписвания просто не са били заличени в срока за заличаване и по този начин водят до неоправдани проблеми в живота на потребителите. Като адвокатска кантора можем да ви помогнем да проверите и изтриете такива записи. В следващата статия ще ви предоставим подробна разбивка на процедурата и точното съдържание.

Schufa адвокат, Schufa запис, Schufa запис, изтриване на Schufa запис, изтриване на Schufa запис, адвокат Schufa, адвокат изтриване на Schufa запис

Как да изтрия запис в Schufa?

Процедура за изтриване на запис в Schufa

Schufa получава данните, които използва за обработка, от дружества и работодатели, които ѝ ги предават. Schufa, т.нар. Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditversicherung (Защитна асоциация за общо кредитно застраховане), действа като кредитна агенция, чиято задача е да проверява кредитоспособността на държави, дружества и частни лица, т.е. потребители.

Тези, които са изключително ненадеждни в плащането на сметките или вноските си, ще получат бележка и запис в базата данни на Schufa, което е оправдано в такъв случай. Подобно вписване в базата данни на Schufa може да има съкрушителни последици за частни лица и потребители, тъй като се отказва отпускане на строителни кредити, развалят се договори за наем или мобилни телефони, не се отпускат кредити или заеми или дори се затруднява, ако не и напълно невъзможно, закупуването на автомобил на лизинг.

Не всички тези вписвания обаче са оправдани, тъй като за да бъде оправдано вписването в Schufa, трябва да бъдат изпълнени строги правни изисквания, които невинаги се разглеждат подробно. Ние като адвокатска кантора за ИТ право и право за защита на даннитеГ-н Баумфалк, в качеството си на ваш адвокат по Schufa, ще провери подробно тези изисквания в случай на отрицателни вписвания в Schufa. Ако те не са изпълнени или ако има нарушение на надлежната грижа, ние ви предлагаме възможността да изтриете вписването в Schufa с наша помощ.

Кои изисквания се прилагат за отрицателен запис в Schufa

Изисквания за отрицателен запис в Schufa

Всеки потребител или предприемач, който сключва договорно изпълнение, независимо дали става въпрос за договор за заем или за лизинг, рискува да получи отрицателна сума по Schufa. По-подробно, критериите за отрицателен запис в Schufa са неплащане, злоупотреба с разплащателна сметка или кредитна карта, забавено плащане, частна несъстоятелност. Други причини за отрицателно вписване по Schufa са изпълнителен лист или например прекратяване на кредит от страна на банката. По принцип обаче трябва да се спомене, че повечето отрицателни вписвания в Шуфа се дължат на забавени плащания или на липса на плащания изобщо.

Ние, като опитна адвокатска кантора, адвокат Баумфалк като ваш адвокат по Schufa, ще проверим подробно дали вписванията ви са направени законно и правилно или неоснователно. Ако след подробна проверка се окаже, че вашите записи са направени неоснователно или все още съществуват, ние ще предприемем действия срещу Schufa от ваше име и ще ги изтрием. Дори в случай на оправдано влизане, ще проверим дали това представлява нарушение на GDPRРегламент за защита на данните, за да бъдат изтрити за вас.

Schufa адвокат, Schufa запис, Schufa запис, изтриване на Schufa запис, изтриване на Schufa запис, адвокат Schufa, адвокат изтриване на Schufa запис

Кои записи в Schufa могат да бъдат изтрити и кои не?

Изтриване на вписвания в Schufa

По-долу ще ви обясним кои точно факти дават право на Schufa да извърши отрицателно вписване в Schufa или кои факти оправдават вписването. 

В случай че не сте обслужвали дължимо задължение, вписването на Schufa е оправдано само ако в този случай вече е изпратено двукратно писмено напомняне; тук следва да се отбележи, че напомняне по електронна поща не е валидно. Освен това от значение е и фактът, че между двете вече споменати напомняния трябва да е изминал период от поне четири седмици, в противен случай това обстоятелство също допринася за неоснователно вписване на Schufa. 

Освен това в това напомняне трябва да има отрицателен запис в Schufa като последица от неплащането на дълга, в противен случай това също подлежи на оспорване и също така е изключително важно да сте отхвърлили дълга. Ако тези условия не са изпълнени или ако е изпълнено само едно от тях, не може да се извърши вписване в Schufa. 

Ако например сте получили напълно неоправдано висока сметка за мобилен телефон от вашия оператор на мобилна мрежа и сте информирали компанията за това и сте възразили срещу нея, впоследствие не може да бъде извършено вписване в Schufa. Ако дадено дружество не е изпълнило законовите изисквания за вписване в регистъра Schufa, това вписване не може да бъде извършено, дори и да е инициирано от дружеството. В такъв случай е абсолютно препоръчително да възложите или да поръчате на адвокат, адвокат на Schufa, заличаването на Schufa.

Проблемни случаи на вписвания на Schufa

От друга страна, става трудно и проблематично по отношение на заличаването на Schufa, ако получателят на вземането го е признал и все още не го е платил. В такъв случай вписването на Schufa е определено оправдано. Въпреки това, дори и в такъв случай, като адвокатска кантора с опит в заличаването на вписвания в Schufa, все още има възможност да проверим дали в този случай е налице нарушение на GDPRНаредбата за защита на данните и по този начин също така да се изтрие вписването в Schufa.

Като правило винаги е добре да създавате впечатление, че не признавате вземането, когато кореспондирате с кредитора, т.е. с другата страна.

Особено неблагоприятно изглежда заличаването на отрицателен запис по Schufa, ако поради факта, че не са погасени вноски, частични плащания или просрочени плащания, кредиторът прекрати договора едностранно и без предизвестие. Това е пример за случай, в който е изключително трудно да се оспори законосъобразността на вписването, но и тук предпоставката е, че вписването може да се извърши само ако кредиторът вече е заплашил, че ще го впише в Schufa в случай на неплащане на фактурата или неплащане на фактурата.

Ние разглеждаме тези факти като адвокатска кантора за ИТ право и Закон за защита на даннитеГ-н Баумфалк, като адвокат на Schufa, ще провери подробно законността на вашия случай. Също така ще проверим подробно дали вашата застраховка за правна защита ще покрие разходите по делото ви.

В случай на сценарии, които се различават от описаните по-горе, разбира се, ще разгледаме подробно възможността за изтриване на вашия запис в Schufa; досега все още сме намерили начин да изтрием записа в много предполагаемо безнадеждни случаи.

Schufa адвокат, Schufa запис, Schufa запис, изтриване на Schufa запис, изтриване на Schufa запис, адвокат Schufa, адвокат изтриване на Schufa запис

Процедура за ранно заличаване на вписванията в Schufa

Ранно изтриване на отрицателни записи на Schufa

В случай на обосновани вписвания в регистъра Schufa е възможно те да бъдат заличени само ако вписването в регистъра Schufa очевидно представлява нарушение на защитата на данните. Като адвокатска кантора в областта на ИТ правото и правото за защита на данните, ние ще проверим за вас дали във вашия случай има нарушение на Регламента за защита на данните (DSGVO). Ако случаят е такъв, много вероятно е да може да бъде изтрит.

Съществуват и други сценарии, при които отрицателен запис в Schufa може да бъде заличен. Те са следните.

  • Ако става въпрос за титулярно вземане, което е официално обявено за валидно от съда, и ако вземанията са изплатени изцяло, което е потвърдено от компетентния съд, предсрочното заличаване на вписването в Schufa е възможно без никакви проблеми. Въпреки това се изисква и декларация за съгласие от страна на кредитора. По правило има и сертификат за изтриване, който потвърждава това.

  • В случай на незначителни дългове до 2000,00 EUR плащането трябва да бъде извършено изцяло в рамките на 6 седмици. След това е възможно да изтриете този запис на Schufa.

Периоди на изтриване и съхранение

Периоди на заличаване на вписванията в Schufa

Ако е обосновано отрицателно вписване в Schufa, трябва да се спазват и сроковете за изтриване и съхранение. Това е така, защото данните на Schufa трябва да се обработват в съответствие със законовите срокове за изтриване и съхранение, предвидени в ОРЗД. Наред с другото това означава също, че вписванията в регистъра Schufa за дългове, които отдавна са изплатени, и остарелите просрочия на плащанията, както и известията за разсрочване, не могат да бъдат включени в регистъра Schufa завинаги. По-долу са изброени различните периоди на заличаване за най-често срещаните теми на Schufa.

  • Вписванията по частни производства по несъстоятелност, както и тези за освобождаване от остатъчен дълг, остават в досието Schufa до три години след края на цялото производство. Ако производството по несъстоятелност продължава 6 години, това означава, че информацията, свързана с Schufa, ще бъде включена в регистъра на Schufa за период до 10 години.

  • Вземанията по кредити се заличават три години след погасяването им. Дори ако свързаните акаунти са изтрити.

  • Справките за кредитоспособност се изтриват ежедневно след една година.

  • Неправилните, старите или непълните записи в Schufa обаче трябва да бъдат изтрити незабавно.

 

Нашата процедура по отношение на изтриването на вашия отрицателен запис в Schufa

В качеството си на адвокатска кантора в областта на ИТ правото и правото за защита на данните, адвокатска кантора Baumfalk активно ви подкрепя в спорове с Schufa. Имаме голям опит в този сегмент и ще се погрижим за всички формалности и бюрократични разходи по вашия случай, до съдебния спор с Schufa включително, за да защитим успешно правата ви.

Използвайте нашия формуляр за контакт, за да се свържете с нас за безплатна първоначална оценка на вашия случай на Schufa. След това своевременно ще обсъдим подробно вашия случай с вас.

Имате ли нужда от правна помощ срещу Schufa? Някой, който може да изтрие вашия запис в Schufa?

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора за ИТ и защита на данните в Кьолн, Керпен и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните