Прекратяване в трудовото право

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Трудово право | Силен партньор за работници и работодатели

Прекратяване на трудовия договор/трудовото споразумение

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

Получавали ли сте писмо за уволнение от работодателя си или работодателят ви е издал такова писмо на вас като служител? В следващата статия ще обясним условията, при които Закон за защита при уволнение (KSchG) и дали уведомлението за прекратяване е валидно. Срок на предизвестие е правилно. На какво подробно трябва да обърне внимание работникът или служителят, защо трябва да предприеме по-нататъшни правни действия в рамките на 21 дни от получаването на предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение, защо претенциите му или ѝ се погасяват след изтичането на този преклузивен срок и защо назначаването на адвокат по трудовоправни въпроси е задължително, за да се приложат претенциите на работника или служителя към работодателя.

Какво представлява прекратяването?

Определение за прекратяване на трудовото право в Германия

Уволнението в трудовото право е едностранно решение на договорната страна, работодателя, да прекрати трудовото правоотношение с работника или служителя. По принцип, в случай на отправено от работодателя предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, работникът винаги има право на предизвестие за прекратяване. Правни действия срещу уволнение може да предприеме действия срещу него. Ако в хода на производството за защита при уволнение се окаже, че уволнението може да се счита за недействително или социално неоправдано, работодателят е длъжен да продължи да наема работника.

Въпреки това, тъй като в повечето случаи нито една от страните, нито работодателят, нито работникът, е заинтересована от решение под формата на Продължителна заетост са заинтересовани, в повечето случаи се постига споразумение под формата на плащане на Обезщетение при напускане сключен от работодателя с работника. Това се счита за парична компенсация от работодателя към работника за загубата на работата.

Съществува обаче ясно разграничение между понятията "обикновено уволнение", което се отнася до уволнението на служител в рамките на законоустановения срок на предизвестие. Срок на предизвестие предвижда, и Извънредно прекратяванеизвестно още като прекратяване без предизвестие, което разваля/прекратява трудовото правоотношение с незабавно действие. Ето защо е добре работникът или служителят в такъв случай да се консултира със специалист по трудово право. Адвокат да провери ефективността на полученото от него уведомление за евентуални формални грешки от страна на работодателя, както и правната си претенция.

Какво трябва да съдържа уведомлението за прекратяване?

Формални изисквания към уведомлението за прекратяване

Анулиране

На първо място, предизвестието за прекратяване на трудовия договор трябва официално да съдържа личните данни на служителя, т.е. име, фамилия, адрес, пощенски код и местоживеене. Освен това трябва да е налице изрично писмено намерение на работодателя да прекрати трудовото правоотношение. 

Трябва ли да бъде извънредно прекратяванеАко желаете да прекратите трудовия договор без предизвестие, е абсолютно необходимо конкретната причина за прекратяване да бъде описана/съдържаща се в предизвестието.

Освен това не бива да липсва указание към уволнения служител относно докладването пред Федералната агенция по заетостта, тъй като в противен случай, в най-лошия случай, служителят може да пропусне да получи обезщетение за безработица.

В края на уведомлението трябва да има оригинален подпис на работодателя; ако такъв липсва, работодателят рискува това да се тълкува като невалидно.

Какво е обикновено прекратяване?

Определение за обичайно прекратяване в трудовото право

Ако работодателят връчи обикновено предизвестие за уволнение на служител, вече няма никакво съмнение, че работодателят иска да се раздели/разпусне със служителя завинаги. В този случай обаче работодателят също трябва да вземе предвид редица неща. От една страна, договорени или договорени законоустановени срокове на предизвестие От друга страна, работодателят също трябва да има основателна причина за уволнението на служителя. 

Във всеки случай, при получаване на предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение или при желание на самия работник да прекрати трудовото правоотношение между него и работодателя, работникът е най-добре да потърси съвет в това отношение от специалист по трудово право. Адвокат съвети. При определени обстоятелства Споразумение за прекратяване представляват друга възможност за решаване на този проблем.

Какви са формите на прекратяване?

Различни видове прекратяване

 • Уволнение по оперативни причини:
  Предпоставките за уволнение по оперативни причини или за уволнение по оперативни причини са така наречените "спешни оперативни изисквания". Това може да бъде например непредвидена загуба на голям клиент, съществена липса на поръчки, закриване на предприятие или спад в оборота.
 • Уволнение по лични причини:
  Уволнението по лични причини, често също и уволнението по болест, обикновено се дава от работодателя на работника, ако причините се крият в неговата личност, т.е. работникът не може повече да изпълнява договореното с работодателя поради заболяване, хронично заболяване или например отнемане на шофьорска книжка. Освен това в този случай не трябва да е възможно продължаването на работата на друго работно място в рамките на предприятието.
 • Уволнение за поведение:
  Работодателят прекратява трудовото правоотношение с работник за поведение, ако работникът умишлено, т.е. съзнателно, е нарушил някое от задълженията си по трудовия договор, т.е. например е извършил кражба на работното място или е отказал да работи за работодателя. Въпреки това, за да се издаде заповед за уволнение за поведение спрямо служителя, в личното му досие трябва да има поне едно предупреждение.

Какво е извънредно прекратяване/прекратяване без предизвестие?

Определение за извънредно прекратяване / прекратяване без предизвестие

Анулиране

Сайтът извънредно прекратяване / Прекратяването без предизвестие е точно обратното на така нареченото обикновено прекратяване. Тази форма на уволнение прекратява трудовото правоотношение със служителя с незабавно действие. Следва да се отбележи обаче, че причината за извънредното прекратяване на трудовия договор трябва да бъде обстоятелство, което може да се определи като "неразумно" за работодателя, така че той "да не може" повече да се придържа към трудовия договор. Причините, които не се считат за неразумни или неоправдани, са например планираната от служителя смяна на работодателя или краткосрочно предложение за място в университет. По принцип обаче трябва да се спомене също така, че необосноваността трябва да се обсъжда индивидуално в съда в почти всяко дело за защита при уволнение.

На какво основание работодателят може да отправи извънредно предизвестие за прекратяване на трудовия договор / прекратяване без предизвестие?

Основания за извънредно прекратяване / прекратяване без предизвестие

За да може работодателят да уволни служител без предизвестие, първо трябва да бъдат изпълнени няколко условия. Те са следните:

 • Прекратяване по причина:
  Например сексуален тормоз на колега или кражба на работното място.
 • Предупреждение, потвърждаване на уволнение за нарушение на служебните задължения:
  Тъй като в повечето случаи извънредни / Ако уволнението без предизвестие е уволнение по поведенчески причини/показано поведение, работодателят би трябвало поне предварително да е предупредил работника за причината за уволнението в смисъл на "крайна мярка". Това потвърждава факта, че работодателят не разполага с по-леко средство за защита от извънредни / уволнение без предизвестие, тъй като вече е дал на служителя възможност да се поправи под формата на предупреждение или ориентировъчен, разяснителен разговор.
 • Срокът от 2 седмици:
  Работодателят е длъжен да уволни служителя в срок от 2 седмици, след като е узнал за "нарушението" на служителя. Ако предизвестието за прекратяване на договора се подава на по-късен етап, то може да бъде подадено само под формата на обикновено предизвестие за прекратяване на договора.

Какво точно представлява предупреждението?

Предупреждение за дефиниция

Предупреждението е ефективно средство, с което работодателят дава възможност на работника да се подобри или да се въздържи от нарушения на поведението, дължащи се на неправомерно поведение на работното място или неспазване на договореното съдържание на договора. Ако работодателят желае да уволни служител за многократно или повтарящо се неправомерно поведение на работното място, е достатъчно да отправи предупреждение към служителя. Не е вярно, както е известно, че работодателят не може да уволни служител, ако той не е бил предупреден три пъти. Възможно е също така да уволните служител без предварително предупреждение, въпреки че това не винаги е лесно.

Въпреки това липсата на предупреждение значително затруднява уволнението на служител за неправомерно поведение, тъй като работодателят не може да докаже по достатъчен и убедителен начин в производството за защита при уволнение, че поради многобройни нарушения на задълженията в миналото може да се очакват нови нарушения в бъдеще.

Законоустановени срокове за предизвестие в трудовото право

Какви срокове се прилагат в трудовото право?

Съгласно правните норми на германското трудово право служителите винаги имат възможност да прекратят трудовото си правоотношение със срок на предизвестие от 4 седмици до 15-о число или до края на календарния месец. В повечето трудови договори обаче този срок се определя като много по-дълъг, което също е законно, но не и по-кратък. Работодателят обаче е длъжен да спазва много по-дълги законоустановени срокове на предизвестие. Срокове за уведомяване Трудовият стаж на служителя може да удължи значително периода на заетост.

Какво означава освобождаването след получаване на уведомление за прекратяване?

Определение за отпуск след уволнение

Анулиране

Понятието за отпуск в случай на прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя означава за работника/служителя, че той/тя вече не трябва да се явява на работа до датата на прекратяване на трудовото му/й правоотношение. Въпреки това трудовото правоотношение остава в сила до датата на прекратяване, описана/съдържаща се в предизвестието за прекратяване, т.е. за работника/служителя това означава, че той/тя получава непрекъснато заплатата си за този период.

И тук обаче се прави разграничение между две различни форми на освобождаване. Отменяемият отпуск и неотменяемият отпуск след прекратяване на трудовото правоотношение. В случай на отменяем отпуск работникът или служителят трябва винаги да има предвид, че работодателят може да му нареди да изпълнява отново работата си по всяко време, което, разбира се, е изключено в случай на неотменяем отпуск. Въпреки това всеки неизползван от служителя отпуск може да бъде добавен към посочения период. На практика това често се забравя.

Специални сценарии във връзка с прекратяването

Прекратяване след родителски отпуск

Служителите, които ползват родителски отпуск, се ползват от Специална защита срещу уволнение. Въпреки това, след като родителският отпуск изтече. Специална защита срещу уволнениет.е. от този момент нататък прекратяването на трудовото правоотношение от страна на работодателя вече не е толкова трудно, както по време на родителския отпуск. От този момент нататък служителят е освободен от редовните условия на Защита срещу уволнение засегнати. Това означава, че работникът трябва да предприеме действия срещу периода на изключване в рамките на 21 дни, в противен случай искът на работника срещу работодателя се погасява.

Уволнение като лице с тежко увреждане

Работниците с тежки увреждания също са защитени от Специална защита срещу уволнение Работникът с тежко увреждане е защитен от "просто" прекратяване на трудовото правоотношение, тъй като работодателят трябва първо да получи одобрението на пенсионната служба или службата за интеграция, за да прекрати трудовото правоотношение. Само след това одобрение и свързаното с него предварително изслушване на служителя е възможно уволнението на служител с тежко увреждане. В противен случай уволнението на служител с тежко увреждане няма правна сила! Следва да се спомене също така, че лицата със степен на увреждане 30 също са обхванати от специалната защита срещу уволнение, ако се третират като лица с тежки увреждания.

Прекратяване по време на изпитателния срок

Уволнението на служител в рамките на изпитателния срок за съжаление не означава нищо добро за служителя, тъй като в този случай Закон за защита при уволнение (KSchG) се прилага само след края на изпитателния срок. Едва след изтичането на изпитателния срок работодателят е длъжен да обоснове уволнението на работника или да посочи причините за него. Така в случай на уволнение по време на изпитателния срок за съжаление няма голяма надежда за успех на служителя.

Били сте уволнени или сте получили споразумение за прекратяване на трудовия договор от работодателя си?

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

bg_BGБългарски