Професионални сдружения в областта на трудовото право

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Трудово право | Силен партньор за работници и работодатели

Професионалните сдружения

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

Berufsgenossenschaften са съществуващи в Германия законови институции за застраховане срещу злополука. Berufsgenossenschaften имат за задача да осигурят рехабилитация и обезщетение за Професионални злополуки и да ги популяризира. Те са отговорни и за злополуките по пътя към работното място и професионалните заболявания. Правното основание за Berufsgenossenschaften е Седмият социален кодекс (SGB VII). Самите Berufsgenossenschaften са самоуправляващи се публичноправни органи. "Предприемачите" им принадлежат като техни собствени членове. Следва да се отбележи, че тези дружества редовно наемат служители, които подлежат на задължително осигуряване. Ако случаят е такъв, дружествата са задължителни членове на Berufsgenossenschaft съгласно § 649 от RVO. За да покрие собствените си финансови нужди, Berufsgenossenschaft събира вноски на принципа на текущото плащане.

Задължителната застраховка "Злополука", както и другите задължителни застраховки, са задължителни застраховки, от които човек не може да се освободи. Въпреки това е възможно да сключите допълнителна частна застраховка "Злополука" или "Гражданска отговорност". Това не се отразява на задължителната застраховка "Злополука".

Разделяне на Berufsgenossenschaften по браншове

Отговорности на отделните Berufsgenossenschaften

Професионални сдружения, професионални сдружения в областта на трудовото право, професионално сдружение, адвокат на професионално сдружение, адвокат на професионално сдружение

Разделянето на Berufsgenossenschaften се извършва по различни браншове на търговията и в зависимост от местната юрисдикция. Най-големите Berufsgenossenschaften включват:

– BG RCI (Суровини/химическа промишленост)

– BGHM (дърво и метал)

– BG ETEM (Енергийни / текстилни / електрически / медийни продукти)

– BG BAU (Строителна индустрия)

– BG трафик (отрасъл Транспорт и транспортни услуги)

Федералната и железопътната застрахователна институция за злополуки и застрахователната институция за злополуки в транспорта, пощите и логистиката, телекомуникациите не принадлежат към институциите за застраховане срещу трудови злополуки. Други застрахователни институции за злополуки са застрахователните фондове за злополуки на провинциите, общинските застрахователни асоциации за злополуки и застрахователните фондове за злополуки на общините. Включен е и фондът за застраховка срещу злополука на пожарникарите. Отделна асоциация за застраховане на работодателите в селското стопанство отговаря за селското, горското и градинарското стопанство.

Размерът на вноските в асоциацията за застраховка "Отговорност на работодателя

Размер на вноската на BG

Размерът на вноските, които трябва да се плащат на асоциацията за застраховка "Отговорност на работодателя", зависи от размера на заплатата на работника. Размерът обаче може да варира в зависимост от класа на опасност и класификацията на професионалните рискове, свързани с дейността на служителя. 

По принцип се прилага следната формула:
(възнаграждение х рисков клас х размер на вноската)

Размерът на вноската за VBG е 3,90 евро.

Какво прави Асоциацията за застраховка "Отговорност на работодателя" в случай на трудова злополука?

Процедура на BG в случай на трудова злополука

Страда от Работници претърпи трудова злополука по време на работа и е болен повече от три дни, той трябва да съобщи за тази трудова злополука на Асоциацията за застраховка "Отговорност на работодателя". Също така, или особено в случай на смърт, това трябва да се съобщи незабавно на Асоциацията за застраховка "Отговорност на работодателя".

Трудови злополуки могат да се съобщават директно на Berufsgenossenschaften не само по телефона, но и на уебсайтовете на отговорните Berufsgenossenschaften.

Какви обезщетения предоставя Berufsgenossenschaft в случай на трудова злополука?

Предимства на Асоциацията за застраховка "Отговорност на работодателя

Berufsgenossenschaft е длъжна да обезщети съответно своите осигурени лица, ако в хода на работата на служителя настъпи трудова злополука или професионално заболяване. Това включва цялостна/цялостна рехабилитация на СлужителТова означава, че асоциацията за застраховка "Отговорност на работодателя" е длъжна да се погрижи за всички медицински, социални и финансови последици, включително за финансовото осигуряване/защита на семейството на работника/пострадалото лице.

Проактивно обаче Berufsgenossenschaft има и задължението да осигурява обучение в предприятията относно потенциалните опасности на работното място и безопасността на труда, така че да се предотвратят трудови злополуки и хронични заболявания от страна на служителите.

Ако все пак настъпи трудова злополука, задачата на Berufsgenossenschaft е да осигури интеграцията на осигуреното лице/работник след процеса на оздравяване. Така наречените ползи за участието в професионалния живот и живота в общността.

След изплащането на обезщетенията за медицинска и трудова помощ, осигуреното лице има / Работници Осигуреното лице има право и на следните финансови обезщетения, които се изплащат от Berufsgenossenschaft от негово име:

  • Обезщетение при смърт
  • Обезщетение за наранявания
  • Преходно обезщетение
  • Пенсия (наследствена пенсия и пенсия за сираци)
  • Надбавка за грижи

Имате ли нужда от адвокат по трудово право?

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

bg_BGБългарски