Правни особености на работата на непълно работно време

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Трудово право | Силен партньор за работници и работодатели

Капаните на трудовото право за работодателя - Правни особености на работата на непълно работно време

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

От началото на пандемията от корона много компании се възползваха от възможността да поискат обезщетение за кратко работно време, за да спестят значителни разходи и в същото време да избегнат съкращения. Въпреки това Работодател не се радвайте твърде рано. Правните изисквания за възлагане на работа за кратко време често са създадени под голям натиск на времето.

Агенциите по заетостта обикновено са в състояние само да проверят повърхностно изискванията за допустимост. Поради това уведомленията са редовно издадени и подлежат на последваща проверка. За да се постигне правилно уреждане на спора и да се избегнат рекламации и евентуална наказуемост, трябва да се обърне внимание на следните капани на Краткосрочна работа да се отбележи.

Работа на кратко работно време по същество

Основни положения по темата за работата на непълно работно време

Във Федералната агенция по заетостта (BA) може да се подаде молба за работа на кратък работен ден, за да се компенсират краткосрочни финансови затруднения на дадено предприятие. През първите три месеца служителите получават 60 % от нетното си възнаграждение като обезщетение за кратко работно време. От четвъртия месец нататък сумата може да бъде увеличена на 70%, а от седмия месец - на 80%. Федералната агенция по заетостта възстановява на работодателя обезщетението за краткотрайно работно време, както и вноските за социално осигуряване, намалени с осигуровката за безработица.
Кратко работно време, правни особености на кратковременното работно време, трудово право на кратковременното работно време, адвокат кратковременно работно време, адвокат трудово право кратковременно работно време, адвокат Керпен, адвокат Витен, адвокат Кьолн

Предпоставки за работа на кратко работно време

Условия за работа на непълно работно време

За да кандидатствате за обезщетение за кратко работно време, трябва да е налице значителна загуба на работа със загуба на възнаграждение, причинена например от неизбежно събитие като пандемията Корона. По-конкретно, поне 10 % от служителите трябва да са претърпели загуба на възнаграждение в размер на повече от 10 %. След това компетентната агенция по заетостта трябва да бъде информирана за загубата на работа. Освен това трябва да бъдат подадени така наречените заявления за обезщетения.

Те се изчисляват за всеки календарен месец от Краткосрочна работа във всеки случай да се представят със задна дата на компетентната агенция по заетостта, най-късно в рамките на три месеца. В противен случай, ако след три или повече месеца отново се наложи работа на съкратено работно време, работодателят трябва отново да уведоми за загубата на работа.

Важно е да се знае и да се отбележи, че агенцията по заетостта невинаги е отговорна за подаването на заявлението за обезщетения, когато трябва да се подаде уведомление за загубата на работа. По принцип Работодател да съобщи за загубата на работа на агенцията по заетостта, в чийто район се намира съответното предприятие. Заявлението за обезщетения, от друга страна, трябва да се подаде в агенцията по заетостта, в чийто район се намира службата за изплащане на заплати, която отговаря за работодателя.

Следователно тези различни отговорности са от особено значение за дружества с няколко предприятия и централизирано отчитане на заплатите. Същото се отнася и за групи от дружества, при които счетоводното отчитане на заплатите на дружествата от групата е централизирано.

Приложения за ползи и свързани рискове

Приложения на ползите и рискове

Размерът на обезщетението за кратък работен ден, което трябва да бъде възстановено, както и социалноосигурителните вноски, които трябва да бъдат възстановени, се определят въз основа на заявленията за обезщетения. В този контекст трябва да се предостави подробна информация за броя на служителите, засегнати от работата на намалено работно време, както и за степента на действителната загуба на работа и възнаграждение.

Освен това работодателят трябва да докаже наличието на множество обстоятелства, свързани с получаването на обезщетение за кратко работно време. Тези обстоятелства включват по-специално, че претендираната загуба на възнаграждение и работа се основава единствено и само на причините, посочени в уведомлението като дължащи се на пандемията Корона, и че обезщетението за съкратено работно време се претендира само за служители, които отговарят на изискванията за получаване на обезщетение за съкратено работно време.

За Работодател следователно в този момент трябва да се провери изцяло дали в конкретния случай действително са изпълнени условията за получаване на обезщетение за кратък работен ден. Ако в тази връзка бъдат направени неверни изявления, съществува не само риск от възстановяване на краткосрочното обезщетение, но в най-лошия случай и от наказателни последици, като например осъществяване на престъплението измама или измама със субсидии. Никое друго лице, освен работодателя или лицата, действащи от негово име, няма да има право на тези санкции.

Освен това, в случай на последваща отмяна на работата на непълно работно време, съществува риск от значителни допълнителни плащания на социалноосигурителни вноски и данъци, както и съответните надбавки за забавено плащане, а също и от предявяване на искове за неизплатени заплати от страна на служители, за които, противно на първоначалните очаквания, предпоставките за работа на непълно работно време все пак не са били изпълнени. 

Кратко работно време, правни особености на кратковременното работно време, трудово право на кратковременното работно време, адвокат кратковременно работно време, адвокат трудово право кратковременно работно време, адвокат Керпен, адвокат Витен, адвокат Кьолн

Съвети за подготовка и изготвяне на искове за обезщетения

Съвети за изготвяне на искания за обезщетения

На първо място, работодателите трябва ясно и разбираемо да документират, че загубите на работа и възнаграждение, настъпили през съответния отчетен период, се дължат на пандемията Корона и не са типични - например сезонни или дължащи се на общия оперативен риск - сътресения. Ако за основа се използва планирането за текущата година, се препоръчва да се направи сравнение с резултатите от дейността през предходната година.

Освен това трябва да има ефективно правно основание за разпореждане на работа на намалено работно време за всеки служител, посочен в заявлението за обезщетения. Ако има правно основание съгласно колективното право (например колективен трудов договор или Споразумение с компанията), трябва да се провери дали служителят действително попада в обхвата на съответния регламент. Това е особено важно в случаите на нетарифни служители или изпълнителни служители по смисъла на Закон за конституцията на предприятията не е така.

От особена важност е също така действително отработените часове през периода на съкратено работно време, които трябва да бъдат заплатени от работодателя, да бъдат документирани по пълен и проверим начин. Размерът на действителното възнаграждение, произтичащо от действително извършената работа, оказва пряко влияние върху размера на загубата на възнаграждение, а оттам и върху размера на обезщетението за краткотраен труд. Въпреки това, ако има отклонения от първоначално отчетените загуби на работа през отделните отчетни периоди, т.е. ако се появят по-високи или по-ниски загуби на работа за отделни служители, това е безвредно.

Това важи до момента, в който престане да има значителна загуба на работа. Поради това фишовете за работно време трябва да се съхраняват в службата по заплати за последваща проверка. В никакъв случай не трябва да се "коригират" съответните фишове за работно време в противоречие с истината или да се инструктират служителите да не записват действително отработените часове.
Друг капан е наемането на нови служители по време на периода на съкратено работно време. От съществено значение е да се провери дали има важна причина за новата работа. Само при наличието на такава причина тези служители могат да получат обезщетение за работа за кратко време. Правдоподобни причини могат да съществуват по-специално, ако например служителят е квалифициран работник, който се търси от дълго време и е спешно необходим на дружеството, и който не може да бъде намерен лесно на пазара на труда.

В отделни случаи може да е уместно да Право на надбавка за кратък работен ден да се уточни предварително с агенцията по заетостта. Следва да се отбележи също така, че новите назначения, договорени след началото на кризата с короната или след уведомяване за работа на намалено работно време без основателна причина, също могат да окажат влияние върху правото на останалите служители на здравноосигурителни обезщетения. Това е така, защото е противоречиво, ако Работодател нарежда съкратено работно време поради значителна загуба на работа, но в същото време набира нови служители.

Накрая, трябва да се вземат предвид и спецификациите относно последващото прекратяване на правото на краткосрочно обезщетение. Служителите, чието трудово правоотношение е прекратено или с които е сключено споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение, са изключени от получаването на обезщетение за кратко работно време. Поради това те вече не могат да бъдат вземани предвид при кандидатстване за обезщетения. В края на краищата, ако прекратяването на трудовото правоотношение е сигурно, преодоляването на временната загуба на работа, предвидено в обезщетението за кратко работно време, вече не може да бъде постигнато.

По същите причини правото на получаване на обезщетение за работа на непълно работно време се прекратява и ако се вземе окончателно решение за закриване на предприятието, което работи на непълно работно време, изцяло или частично. В този случай също липсва временната загуба на работа, необходима за получаване на обезщетение за краткотрайна заетост. 

Нашата препоръка

В крайна сметка за работодателите е препоръчително да следят спецификата на работата по СПА, както по време на процеса, така и след това, и да потърсят цялостен правен съвет за по-голяма подкрепа.

Нуждаете ли се от помощта на адвокат в областта на трудовото право?

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

bg_BGБългарски