Закон за мобилната работа

Право на работа от дома?

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Трудово право | Силен партньор за работници и работодатели

Законът за мобилната работа: право на работа в домашен офис?

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

Поради сегашното нарастване на броя на инфекциите, необходимостта от по-строги мерки за коронарна защита също се увеличава. Особено в Трудово право да се очакват фундаментални промени. Федералният министър на труда Хубертус Хейл иска да въведе отново задължение за хоум офис в това отношение. На 26 ноември 2020 г. той представи за съгласуване в министерствата втори преработен законопроект за своя "Закон за мобилната работа". Междувременно проектът е представен за гласуване във федералното правителство. 

Гъвкавите форми на работа обаче придобиват значение не само в контекста на пандемията от корона. Мобилната работа допринася по-специално за това служителите да могат по-добре да съчетават професионалния и личния си живот. Ето защо в настоящата статия ще бъде разгледана актуалната тема за задължението за домашен офис.

Какво включва мобилната работа?

Определение за мобилна работа

Понятието "мобилна работа" е дефинирано в проектозакона по следния начин: Служител работи мобилно, ако извършва дължимата работа с помощта на информационни технологии извън мястото на работа от място или места по негов избор или от място или места, договорени с работодателя. Според проекта тази формулировка има за цел да изясни, че дейностите, които изискват мобилност, свързана с работата (напр. шофьорски услуги), и които не могат да бъдат извършвани с помощта на информационни технологии, не се обхващат от термина "мобилна работа".
Закон за мобилната работа, Закон за мобилната работа, Закон за мобилната работа, Home Office, Home Office Трудово право, Адвокат Трудово право Керпен, Адвокат Трудово право Кьолн, Адвокат Трудово право Витен

Основни характеристики на Закона за мобилната работа

Основни характеристики на Закона за мобилната работа

На първо място, Законът за мобилната работа по същество предвижда, че работодателят винаги трябва да обсъжда искането на работника за мобилна работа. Ако споразумението не бъде постигнато, работодателят трябва да мотивира отрицателното си решение по официален и своевременен начин в срок от два месеца. Ако работодателят откаже да обсъди въпроса или не мотивира решението си в необходимата форма и срок, по силата на законовата фикция се договаря мобилна работа в съответствие с желанието на работника или служителя за максимален срок от шест месеца. Редовната мобилна работа също е възможна само след уточняване на началото, продължителността, обхвата и разпределението на мобилната работа.

Освен това законът предвижда регламент за хармонизиране на застрахователното покритие. Съгласно действащото законодателство мобилната работа вече е обхваната от задължителната застраховка срещу злополука. В допълнение към същинската застрахована дейност, застрахователното покритие обхваща и т.нар. фирмени маршрути, като например маршрута за печат в друго помещение. Това следва да се прилага, наред с други неща, както на територията на предприятието, така и по време на мобилна работа. Съществуват обаче разлики и съответно пропуски в застрахователното покритие за пътувания в собственото домакинство за пиене или хранене. Според съдебната практика на Федералния социален съд тези пътувания досега са били застраховани в помещенията на предприятието, но не и в домашния офис. Сега това трябва да бъде приведено в съответствие със закона.

Предвидена е и широкообхватна клауза за откриване на колективни или работнически споразумения. Наред с другото, те предлагат и възможност за отклонение от новите правни разпоредби в колективните трудови договори и споразуменията за работа, дори в ущърб на работниците.

Въвеждане на задължение за обсъждане

Задължение за обсъждане

В проектозакона вече не се предвижда законово право на минимален брой мобилни работни дни. Вместо това е оставено на предприятието и страните по колективния трудов договор да създадат конкретни условия за допустимост на мобилната работа. Следователно единственото, което се изисква, е специално споразумение между Работодатели и служителида можете да работите в домашен офис. Следователно нито работодателят има законно право да изисква работата да се извършва вкъщи, нито работниците имат законно право да извършват работата си в домашен офис. 

Вместо това се изисква индивидуално споразумение. Основа за това може да бъде споразумение за домашен офис в предприятия със съвет на работниците. В противен случай страните по трудовия договор са оставени да договарят подробностите за дейността на домашния офис. Проблемът тук обаче е, че в трудовите договори винаги се предвижда клауза за писмена форма. Следователно в никакъв случай не е достатъчно работодателят и работникът да се съгласят, че работата може да се извършва в домашния офис. Следователно този процес на обсъждане създава административна тежест и води до разходи.

Скрита правна претенция?

Скритият правен иск

Ако споразумението между работодателя и работника не успее да се постигне, решението за отказ трябва да бъде обяснено на работника в писмена форма и да бъдат посочени причините, както е обяснено в началото. Въпреки това текстът на закона не поставя конкретни изисквания за основанията за отказ. Поради това се поражда съмнение дали неясната формулировка не създава косвено законово право на мобилна работа. 

Това се обосновава от факта, че, наред с другото, остава открит въпросът доколко подробно работодателят трябва да обоснове отказа си. Например може да е достатъчно работодателят да отхвърли искането на служителя по електронна поща по "оперативни причини". Според обяснителния меморандум към закона обаче те не трябва да са външни или произволни. Това се прави, за да се гарантира, че трудовите съдилища могат да проверят дали отказът за мобилна работа е оправдан.

Закон за мобилната работа, Закон за мобилната работа, Закон за мобилната работа, Home Office, Home Office Трудово право, Адвокат Трудово право Керпен, Адвокат Трудово право Кьолн, Адвокат Трудово право Витен

Отчитане на работното време при мобилна работа

Отчитане на работното време

Работодателят ще бъде задължен също така да регистрира началото, края и продължителността на цялото работно време в деня на мобилното изпълнение на работата. По този начин проектът излиза извън рамките на действащите изисквания за документация съгласно Закона за работното време. Това задължение за водене на отчетност има за цел да гарантира спазването на максималното дневно работно време, както и на минималните дневни и седмични периоди на почивка. 

При липса на официално изискване е възможно както ръчно, така и електронно отчитане на работното време. Записът обаче може да бъде направен и от служителя. Въпреки това работодателят остава отговорен за правилното записване. Освен това работодателят е длъжен да информира работника за регистрираното работно време при поискване и да му предаде копие от работните листове.

Отговорност за здравето и безопасността на работното място

Безопасност и здраве при работа

Здравето и безопасността на работното място трябва да бъдат гарантирани и при мобилна работа. Следователно разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд остават незасегнати. Следователно работодателят трябва да информира мобилния работник в текстова форма за това как се гарантира неговата безопасност и здраве.

Работодателите трябва също така да извършат оценка на риска в съответствие с Наредба за работното място извършва. Трудностите могат да възникнат поради факта, че възможностите на работодателя да влияе върху мобилните работни места са ограничени.

Заключение

В крайна сметка новият проектозакон означава за работодателите, че отговорните лица за контакт трябва първо да бъдат запознати с този въпрос. В края на краищата, ако законът бъде приет и влезе в сила, те трябва да могат да преценят как да се проведе подобна дискусия и да знаят, че това изисква действия, обвързани със срокове. Освен това трябва да се обмисли възможността за договаряне на фирмено споразумение за мобилна работа с работническия съвет.

Дали обаче този закон ще доведе до по-голяма гъвкавост за работниците, остава под въпрос. Вярно е, че новият проектозакон принципно отхвърля законовото право на мобилна работа. Предвиденият процес на обсъждане обаче изисква много усилия. Освен това проектът е отчасти неясен в уредбата на уведомяването за причините за отказ, което създава правна несигурност. Планираният регламент за здравословни и безопасни условия на труд описва познатото статукво без добавена стойност. Затова обикновено се поставя въпросът дали законът наистина е необходим.

Следователно по-нататъшният ход на законодателния процес предстои да се види.

Имате ли нужда от адвокат по трудово право?

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора по трудово право в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - трудово право | наказателно право | ИТ право | защита на данните

bg_BGБългарски