Адвокат по право на търговските марки

Адвокатска кантора за право на търговските марки в Керпен, Кьолн и Витен

Интелектуална собственост | Силен партньор в областта на правото на търговските марки, конкурентното право и авторското право

Общ преглед на темата за правото на търговските марки

Адвокатска кантора за право на търговските марки в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - интелектуална собственост | Трудово право | Наказателно право | ИТ право | Защита на данните

Германското право в областта на марките е много разнообразно. То урежда по-подробно целия процес на подаване на заявка за марка, регистрация на марка, прилагане и дори заличаване на марка. Наред с други неща, германското право на марките урежда подходите за решаване на правни проблеми в съда и извън него. Търговските марки като цяло в днешно време са важна част от предприемаческата дейност и предлагат невероятно висока маркетингова стойност. Следователно самата търговска марка е важен компонент на външната комуникация с клиента и служи като маркетингов инструмент.

Поради тази причина е също толкова важно да се защити собствената марка. Тя отразява имиджа на продукта и неговото качество или помага на клиента с определена стойност на разпознаваемост. Затова защитата на марката е важна, за да се предпази от евентуална злоупотреба. Самата търговска марка подлежи на закрила. Това включва името и/или логото; поотделно или заедно.

Законът за търговските марки е много обширен и като цяло винаги може да е от полза да се консултирате с юридически съветник, за да се отстранят възможните конфликти около защитата на търговските марки и да не се предприемат погрешни стъпки.

Смисъл и цел на защитата на търговските марки

Адвокат по право на търговските марки | Смисъл и цел на защитата на търговските марки

Целта на закрилата на търговската марка е правата, които вие, като притежател, имате върху вашата търговска марка от датата на заявката. Най-важното право върху търговската марка е единственото и изключително право да се маркират стоките и/или услугите със своята търговска марка. По този начин се гарантира, че никой друг не предлага идентична стока или услуга или такава, която може да бъде объркана, § 14 MarkenG. Ако това право бъде нарушено от трета страна, притежателят на марката има право на иск срещу нарушителя.

Те включват, наред с други неща, прекратяване на използването на търговската марка и евентуално оправдано обезщетение. Освен това притежателят на търговска марка може да предоставя лицензи за своята търговска марка. Това може да генерира определени приходи, ако на друго дружество се продадат права за използване на стоки или услуги в обхвата на търговската марка. Притежателят на търговската марка има право и да я продава.

Адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки Керпен, адвокат по право на търговските марки Витен, адвокат по право на търговските марки Кьолн, адвокат по право на търговските марки Керпен, адвокат по право на търговските марки Витен, адвокат по право на търговските марки Кьолн

Предпоставка за защита на търговска марка

Адвокат по право на търговските марки | Предпоставка за защита на търговска марка

Най-разпространеният вид защита за предотвратяване на злоупотреба или кражба е регистрацията на марката като словна или фигуративна марка. Следователно в областта на словните марки могат да се регистрират термини, букви или дори цифри в комбинация. Добре познати търговски марки са например: Mercedes-Benz, Adidas или Samsung. Не само самата търговска марка, но и свързаните с нея слогани могат да бъдат защитени, стига да имат собствен отличителен характер и да са част от търговската марка.

В областта на фигуративните марки са защитени знаци или лога. Ако става въпрос само за чисто лого без надпис, то остава фигуративна марка. Щом обаче логото съдържа и буква или друг знак, се препоръчва регистрация като словна/фигуративна марка. Пример за словна/фигуративна марка е Coca-Cola. Надписът Coca-Cola с извитата линия над и под надписа е познат на всички и създава огромна стойност на разпознаваемост сред клиентите.

Предпоставка за защитата на всички знаци е те да са подходящи за разграничаване на стоките или услугите на дружеството от други дружества. Освен това трябва да е възможно тези знаци да бъдат представени графично. Винаги обаче е важно да се уверите, че не се нарушават съществуващи права, преди да подадете заявка за търговска марка, независимо дали става въпрос за словен или фигуративен знак. Поради това винаги е препоръчително да се извърши търсене на търговска марка или да се потърси Адвокат по право на търговските марки да възложите смислено търсене на търговска марка. По този начин можете значително да избегнете риска от нарушение, ако съществуваща търговска марка се окаже сходна или дори идентична. Ние сме щастливи да бъдем вашият подходящ партньор за контакт за търсене на търговски марки дори преди подаването на заявка за търговска марка.

Раздел 8 от Закона за търговските марки урежда какво не подлежи на закрила при никакви обстоятелства. Те се наричат също така абсолютни основания за отказ.

§ Sec. 8 - Абсолютни основания за отказ

Адвокат по право на марките | § 8 - Абсолютни основания за отказ

(1) Знаците, които отговарят на условията за закрила като търговски марки по смисъла на член 3, които не са подходящи за представяне в регистъра по такъв начин, че компетентните органи и обществеността да могат ясно и недвусмислено да определят предмета на закрила, се изключват от регистрация.

(2) Търговските марки се изключват от регистрация,

1. които са лишени от всякакъв отличителен характер за стоките или услугите.

2. които се състоят изключително от знаци или означения, които могат да послужат в търговията за обозначаване на вида, качеството, количеството, предполагаемата стойност, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите,

3. […]

Раздел 8 не е представен тук в неговата цялост. Въпреки това първият пример, който се споменава, е липсата на отличителен характер. Това са знаци, които са лишени от отличителен характер. Съответно те са само чисто описателни. Такъв е случаят, когато той не прави продукта отличителен, например по отношение на неговия търговски произход. Така описателни думи като "пресни аспержи" не подлежат на закрила в този смисъл, тъй като представляват само описание на аспержите. Различно е, ако описанието може да породи и отделна търговска марка. Например съкращението или описанието "Diesel" може да се използва като наименование на гориво, което не подлежи на регистрация, но може да се използва като търговска марка за дрехи.

Раздел 8 от MarkenG също така урежда необходимостта от запазване на свободен знак. Следователно използването на знака трябва да остане възможно за широката общественост за целите на описанието. Следователно той трябва да бъде чисто описателно обозначение. Въпреки това съкращенията за определени продукти или прякорите могат да бъдат достойни за защита. Например съкращението или наименованието "Silberpfeil" (Сребърна стрела) за Mercedes-Benz W 125. Не подлежат на регистрация и поради това са напълно изключени знаците на международни организации, официалните знаци за изпитване, всички суверенни знаци, знаците, които противоречат на обществения ред и морал, и/или заблуждаващите знаци.

Тъй като това е само малка извадка от това какво и коя търговска марка или наименование подлежи на регистрация, помощта на опитен Адвокат по право на търговските марки за защита на индустриалната собственост е незаменима. Регистрацията на търговска марка винаги е индивидуален случай и не може да се обобщава.

Бизнес наименования

Адвокат по право на търговските марки | Търговски наименования

Търговските наименования трябва да се разграничават от търговските марки. С други думи, фирмените наименования са фирмени идентификатори. По-подробно § 5 MarkenG урежда кои фирмени наименования заслужават закрила и кои не.
Адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки Керпен, адвокат по право на търговските марки Витен, адвокат по право на търговските марки Кьолн, адвокат по право на търговските марки Керпен, адвокат по право на търговските марки Витен, адвокат по право на търговските марки Кьолн

§ 5 - Фирмени наименования

Адвокат по право на търговските марки | § 5 - Фирмени наименования

(1) Фирмените идентификатори и работните наименования са защитени като фирмени наименования.

(2) Фирмените идентификатори са знаци, използвани в търговската дейност като име, наименование на фирма или като специално обозначение на фирма или предприятие. Фирмените емблеми и други знаци, предназначени да отличават предприятието от други предприятия и които се разглеждат като знаци на предприятието от съответната общественост, се считат за еквивалентни на специалното обозначение на предприятието.

(3) Заглавията на произведенията са имената или специалните обозначения на печатни материали, кинематографични произведения, звукови произведения, сценични произведения или други подобни произведения.

Остава да се каже, че в обхвата на търговските наименования, имената на физически и юридически лица като дружества, фирми, както са вписани в търговския регистър, фантастични наименования или съкращения на фирмата като име, интернет адрес или наричан още домейн, работно заглавие или лого и търговски знаци са допустими за защита, стига да имат репутация (известност на пазара). Ако обаче това са описателни термини, защитата не се прилага.

Въпреки това фирмените наименования се различават от търговските марки и от защитата чрез регистрация като търговска марка. Веднага щом едно фирмено наименование съществува, то вече се ползва със защита без регистрация в регистъра на марките. Защитата се предоставя още при първото му използване. Това използване обаче трябва да е в рамките на търговската дейност. В повечето случаи тази първа употреба се извършва, когато наименованието е вписано в търговския регистър.

Друга разлика между фирмените наименования и търговските марки е степента на тяхната териториална валидност. Когато дадена търговска марка е регистрирана на национално или международно равнище, защитата по закона за търговските марки се отнася до същата територия. Обхватът на търговските наименования е географски ограничен.

Обикновено защитата на фирмените наименования се разпростира върху цялата федерална територия. Въпреки това, ако дейността на дружеството е ограничена само до определена област или регион, тогава защитата се отнася и само за тях. Определени фактори, които играят роля тук, са седалището на дружеството, седалищата на клиентите и бизнес партньорите и/или районът на разпространение на активно съществуващите рекламни мерки.

Като пример тук може да се посочи местният малък търговец на дребно или регионалният доставчик на услуги. Ако търговецът на дребно има няколко обекта, обхватът на защита на търговското наименование логично се разширява. Разширяване на обхвата на закрила се дава и ако доставчикът предлага своите стоки или услуги по интернет. Тогава, в случай на съмнение, отново става въпрос за защитено фирмено наименование в цяла Германия.

Заявката за марка

Адвокат по право на търговските марки | Заявката за търговска марка

Притежател на търговска марка може да бъде всяко физическо или юридическо лице. Освен това има и правоспособни съдружия и граждански дружества, стига да имат поне един съдружник, упълномощен да ги представлява или да ги регистрира. Прякото управление на предприятието не е задължително. Теоретично всеки може сам да регистрира търговска марка. Това не изисква непременно Адвокат по право на търговските маркикойто отговаря за процедурата по кандидатстване. Това обаче винаги е препоръчително.

Адвокат по право на търговските марки със специализация в областта на правото на марките е идеалният помощник, ако притежателят на марката не е сигурен дали неговата марка нарушава по-ранно или все още съществуващо право. Възможно е също така самото ведомство за марките да повдигне възражения срещу регистрацията или заявката. Възможно е и е напълно мислимо притежател на по-ранно право да подаде възражение до службата за марки и по този начин да предотврати вписването в регистъра на марките. Възложената Адвокат по право на търговските марки може да сведете до минимум този риск още преди подаването на заявката, като извършите задълбочено търсене на търговска марка.

Адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки Керпен, адвокат по право на търговските марки Витен, адвокат по право на търговските марки Кьолн, адвокат по право на търговските марки Керпен, адвокат по право на търговските марки Витен, адвокат по право на търговските марки Кьолн

Условия за подаване на заявка за търговска марка

Адвокат по право на търговските марки | Условия за подаване на заявка за търговска марка

Компетентният орган за регистрация в германската зона на валидност е DPMAГерманско ведомство за патенти и търговски маркисъс седалище в Мюнхен. За вписването на марка в регистъра се изисква заявка. Възможно е също така да се подаде заявка онлайн. В заявката се изисква задължителна информация. Наред с другото заявителят трябва да предостави своите данни и данните на марката, която желае да бъде регистрирана. Това включва името, формулировката за фигуративни марки и графични изображения.

Освен това има списък на стоки и услуги. Това гарантира кои стоки или услуги се използват в марката и кои ще бъдат защитени от нея. Този списък се изготвя чрез установена система или класове. На Хубава класова система включва всички стоки и услуги в 45 различни категории.

Определяне на класовете от Ница

Адвокат по право на търговските марки | Хубави класове

Сайтът Хубава класификация включва 34 класа за стоки и 11 класа за услуги. Тези класове не се отнасят само за Германия, а се прилагат в международен план и съдържат фиксирани списъци на стоки и услуги. Въпреки че има само 45 класа, този списък съдържа приблизително 10 000 различни термина, които след това описват и класифицират търговската марка по-подробно. Класовете от 1 до 34 уреждат стоките, а класовете от 35 до 45 - услугите. Списък относно възможна самооценка за групиране на търговската марка е предоставен от DPMA навън.

Като пример за стоки, които са включени в Хубав клас 2 понякога включва бои, лакове, лакочистители, оцветители, багрила, печатарски мастила и др. Включват се обаче и художествени произведения. Примерни услуги са изброени в Хубав клас 35 Реклама, управление на бизнеса, организация на бизнеса, бизнес администрация и офис работа. Съответно други стоки или услуги се записват в останалите класове.

Съгласно тази система търговската марка се регистрира в съответния Хубави класовеза да се представи по-точно описание на търговската марка и нейното продуктово портфолио. Така че по време на регистрацията на марката не Хубав клас е пренебрегната, е препоръчително да се направи справка с индивидуалните описания на всеки клас. Сайтът DPMA подходящ списък със заглавията на отделните групи.

Ако заявката за марка е подадена онлайн, обикновено е по-лесно да се класифицира марката, тъй като това може да се направи директно в различни маски. При заявка на хартиен носител трябва сами да посочите всеки отделен клас. И тук е разумно да имате Адвокат по право на търговските маркит, за да ви помогнат да подадете правилната заявка за търговска марка.

Процедура за заявяване на търговска марка

Адвокат по право на търговските марки | Процедура по заявяване на търговска марка

След подаване на заявлението в Германско ведомство за патенти и търговски марки първата стъпка винаги е да се провери пълнотата на документите на заявителя. Датата на подаване на документите е регистрираната дата на подаване. На тази дата защитата на марката вече съществува и се генерира номер на досието. Следващата стъпка е да се провери дали има формални пречки за регистрацията или дори абсолютни основания за отказ. Защо търсенето на търговска марка е толкова важно, става ясно най-късно, когато вземете предвид, че Германското ведомство за патенти и търговски марки не проверява дали са засегнати и нарушени стари права върху търговски марки или фирмени наименования. Ако няма възражения, търговската марка се публикува в Официалния вестник на Германското ведомство за патенти и търговски марки. DPMA публикувано.

Така нареченият период на възражение започва да тече от датата на регистрация. В рамките на този период притежателите на по-ранни права имат три месеца, за да подадат възражение срещу регистрацията. Ако възражението е основателно, регистрираната марка се заличава. След изтичането на трите месеца обаче правата на притежателите на по-ранни права не се погасяват. Само възражението срещу регистрацията DPMA вече няма да бъде възможно.

След това все още има възможност за подаване на иск в съда. В този случай се иска съдебна забрана и обезщетение за вреди срещу нарушителя. С иска се иска и заличаване на търговската марка. Но и тук трябва да се спазва давностният срок. Давностният срок за такъв иск е 10 години и три години от датата на узнаване на нарушението на търговската марка.

Адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки Керпен, адвокат по право на търговските марки Витен, адвокат по право на търговските марки Кьолн, адвокат по право на търговските марки Керпен, адвокат по право на търговските марки Витен, адвокат по право на търговските марки Кьолн

Разходи по заявката за марка

Адвокат по право на търговските марки | Разходи за подаване на заявка за търговска марка

Разходите за самата заявка за регистрация на търговска марка са съвсем приемливи, но се различават в зависимост от вида на заявката - електронна или на хартиен носител. Заявката на хартиен носител струва 300,00 EUR, а електронната заявка - 290,00 EUR. Тази цена обаче се отнася за максимум три Хубави класове. За всеки допълнителен Хубав клас 100,00 евро, независимо от начина, по който е подадена заявката за марка.

Срокът за плащане е три месеца от подаването на заявката в германското ведомство за патенти и марки. Ако срокът за плащане бъде пропуснат, заявката за марка се счита за оттеглена. Допълнителни разходи ще бъдат направени и ако подадете Адвокат по право на търговските марки за подаване на заявка за търговска марка. Разходите за подаване на заявката остават същите, но разходите за Адвокат по право на търговските марки на.

Допълнителните такси не са предвидени като еднократна сума. Германското ведомство за патенти и търговски марки винаги публикува актуална таблица с таксите. Например, заявката за колективна или сертификатна марка струва 900,00 EUR. Колективна или сертификатна марка е сдружение на дружества под формата на федерация. По този начин стоките или услугите се идентифицират и разграничават от неасоциираните колективни марки.

След това колективната марка има задачата да разграничи и да присвои марката на асоциацията в сравнение с индивидуалната марка. Тъй като защитата на марката не е вечна, а ограничена във времето, отново възникват разходи, ако искате да удължите защитата на марката. Таксата за подновяване до три Хубави класове е 750,00 евро. Таксата за възражение по време на периода за възражения понастоящем е 120,00 EUR.

Защита на европейски и международни търговски марки

Адвокат по право на търговските марки | Европейска и международна защита на търговските марки

Заявка за търговска марка до Германско ведомство за патенти и търговски марки се отнася само за германска територия. В контекста на глобализацията вече не е необичайно компаниите да искат да покрият международна или европейска територия със своите търговски марки. В този случай защитата на DPMA вече не е достатъчен. Затова в ЕС е препоръчително да регистрирате своята марка като марка на ЕС. Това се прави в Европейската служба за интелектуална собственост, накратко EUIPO. След това тази защита се прилага във всички държави - членки на ЕС. Въпреки това разходите за такава регистрация се увеличават и тук. За до три избрани Хубави класове приблизително 1000,00 €.

Процедурата е сравнително сходна с тази в Германия. По същия начин трябва да се разгледа и евентуално нарушение на вече съществуващото право и е задължително да се извърши проучване на търговска марка. Такова търсене на търговска марка е възможно с помощта на съществуващата база данни на EUIPO възможно. Въпреки това, всяко нарушение на правата трябва да бъде оценено съгласно съответното действащо законодателство за търговските марки. Поради тази причина е препоръчително да се Адвокат по право на търговските марки на когото да бъде поверено кандидатстването и търсенето.

Възможно е също така да се защити собствена търговска марка на международно равнище. Това е логично препоръчително, ако дружеството възнамерява да обслужва международна територия извън ЕС със своите стоки и/или услуги. Дори и да не желае да го направи, поне мисълта за международна защита е препоръчителна. Самата процедура е унифицирана според "Мадридската система". След това процедурата минава през Световната организация за интелектуална собственост, накратко WIPO, със седалище в Женева.

Таксите за това се плащат в швейцарски франкове. След това регистрацията на марката се извършва чрез отделните национални служби в съответствие с приложимото в тях законодателство, а таксите се изчисляват в зависимост от броя на държавите, в които трябва да има защита, и в съответствие с определените в тях такси.

Продължителност и край на закрилата на марката

Адвокат по право на марките | Продължителност и край на закрилата

Продължителността на защитата обикновено е 10 години. Тези години започват да текат от деня на подаване на заявлението. Защитата изтича в края на месеца, в който е подадена заявката. Както вече беше споменато, фиксираната такса за подновяване на марката е 750,00 EUR. Със заплащането на тази такса марката отново е защитена за още 10 години. Това е възможно непрекъснато, докато марката трябва да бъде защитена и таксата е платена. Въпреки това, веднага щом бъде получено и обосновано искане за отмяна, защитата на търговската марка се прекратява.

Заявлението може да бъде подадено от трети страни, ако са нарушени техни собствени права. Недействителността или липсата на защитимост на марката може да бъде установена и впоследствие. Възможно е също така да се извърши заличаване от самото ведомство или от притежателя на марката, ако защитата вече не е желана.

Адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки, адвокат по право на търговските марки Керпен, адвокат по право на търговските марки Витен, адвокат по право на търговските марки Кьолн, адвокат по право на търговските марки Керпен, адвокат по право на търговските марки Витен, адвокат по право на търговските марки Кьолн

Заключителни бележки относно правото на търговските марки

Адвокат по право на търговските марки | Заключение по право на търговските марки

Законът за търговските марки е много сложен и може да има много далечни последици в конкретни случаи. Ако притежавате или искате да създадете търговска марка, която си заслужава да бъде защитена, препоръчително е да подадете заявка за търговска марка без допълнително обмисляне. Регистрацията не е сложният ключов момент, а обстоятелствата около нея. От възможните нарушения на правата върху търговската марка и търговските марки до задължението за плащане на обезщетение и съдебна защита. Поради горепосочените причини, а Адвокат по право на търговските марки винаги е идеалният спътник за вашите проблеми с търговските марки. Благодарение на богатия си опит ние сме щастливи да бъдем подходящият партньор за контакт с вас и да ви помагаме на думи и на дело.

Имате ли нужда от помощ в областта на правото на интелектуална собственост от адвокат по търговски марки?

След това се свържете с нас

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Адвокатска кантора за право на търговските марки в Керпен, Кьолн и Витен

Адвокат за - интелектуална собственост | Трудово право | Наказателно право | ИТ право | Защита на данните

bg_BGБългарски