Laat een Schufa vermelding verwijderen | Uw Schufa advocaat

Advocatenkantoor voor IT en gegevensbescherming in Keulen, Kerpen en Witten

IT- en gegevensbeschermingsrecht | snel, betrouwbaar en gespecialiseerd

Laat uw Schufa vermelding verwijderen - Uw Schufa advocaat - Wij kunnen u helpen!

Advocatenkantoor voor IT en gegevensbescherming in Keulen, Kerpen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

Negatieve Schufa-vermeldingen kunnen aanzienlijke en uiterst onaangename gevolgen hebben voor de consument. Een dergelijke vermelding kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bouwleningen worden geweigerd, huur- of gsm-contracten mislukken, leningen niet worden toegekend of zelfs de leasing of aankoop van een voertuig daardoor niet tot stand komt. Voor veel mensen kan dit grote gevolgen hebben in hun leven.

In de praktijk is echter niet elke Schufa-vermelding gerechtvaardigd of gerechtvaardigd. Naast het ten onrechte invoeren van valse vermeldingen bij Schufa, kan het ook gebeuren dat schulden die al zijn afbetaald en verouderde vermeldingen gewoon niet binnen de schrappingstermijn zijn verwijderd en zo voor consumenten tot ongerechtvaardigde problemen in het leven leiden. Als advocatenkantoor kunnen wij u helpen om dergelijke vermeldingen te laten controleren en verwijderen. In het volgende artikel geven wij u een gedetailleerd overzicht van de procedure en de precieze inhoud.

Schufa advocaat, Schufa entry, Schufa entry, Schufa entry verwijderen, Schufa entry verwijderen, advocaat Schufa, advocaat Schufa entry verwijderen

Hoe verwijder ik een Schufa-vermelding?

De procedure voor het verwijderen van een Schufa-vermelding

Schufa ontvangt de gegevens die zij voor de verwerking gebruikt van bedrijven en werkgevers, die deze aan haar doorgeven. Schufa, de zogenaamde Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditversicherung, treedt op als kredietagentschap dat tot taak heeft de kredietwaardigheid van staten, ondernemingen en particulieren, d.w.z. consumenten, te controleren.

Wie extreem onbetrouwbaar is in het betalen van zijn rekeningen of termijnen, krijgt een aantekening en vermelding in de Schufa-databank, die in zo'n geval gerechtvaardigd is. Een dergelijke vermelding in de Schufa-databank kan levensschokkende gevolgen hebben voor particulieren en consumenten, omdat bouwleningen worden geweigerd, huur- of gsm-contracten mislukken, kredieten of leningen niet worden verstrekt of zelfs het leasen en kopen van een voertuig wordt bemoeilijkt, zo niet volledig onmogelijk gemaakt.

Niet al deze vermeldingen zijn echter gerechtvaardigd, aangezien voor een Schufa-vermelding aan strikte wettelijke vereisten moet worden voldaan, die niet altijd in detail worden onderzocht. Wij als advocatenkantoor voor IT-recht en wetgeving inzake gegevensbeschermingDe heer Baumfalk, als uw Schufa advocaat, zal deze vereisten in het geval van negatieve Schufa vermeldingen in detail controleren. Als hieraan niet wordt voldaan of als er sprake is van een schending van de zorgvuldigheidseisen, bieden wij u de kans om met onze hulp de Schufa-vermelding te laten verwijderen.

Welke eisen gelden voor een negatieve Schufa-vermelding

Vereisten voor een negatieve Schufa-vermelding

Iedere consument of ondernemer die een contractuele prestatie aangaat, of het nu gaat om een leningsovereenkomst of een leasingovereenkomst, riskeert een negatieve Schufa-vermelding. In detail zijn de criteria voor een negatieve Schufa-vermelding wanbetaling, misbruik van een rekening-courant of creditcard, betalingsachterstand, particuliere insolventie. Andere redenen voor een negatieve Schufa-boeking zijn bijvoorbeeld een dwangbevel of de beëindiging van een lening door de bank. In principe moet echter worden vermeld dat de meeste negatieve Schufa-boekingen het gevolg zijn van te late betalingen of helemaal geen betalingen.

Wij, als ervaren advocatenkantoor, Advocaat Baumfalk als uw Schufa advocaat, zullen in detail nagaan of uw inschrijvingen legaal en correct of onterecht zijn gedaan. Als na ons gedetailleerde onderzoek blijkt dat uw vermeldingen ten onrechte zijn gedaan of nog steeds bestaan, zullen wij namens u actie ondernemen tegen Schufa en deze laten verwijderen. Zelfs in het geval van een gerechtvaardigde toegang zullen wij nagaan of dit een inbreuk vormt op de GDPRData Protection Regulation, om het toch voor u te laten verwijderen.

Schufa advocaat, Schufa entry, Schufa entry, Schufa entry verwijderen, Schufa entry verwijderen, advocaat Schufa, advocaat Schufa entry verwijderen

Welke Schufa entries kunnen worden verwijderd en welke niet?

Schrapping van Schufa-vermeldingen

In het volgende zullen wij u precies uitleggen welke feiten Schufa het recht geven een negatieve Schufa-inschrijving te doen of welke feiten de inschrijving rechtvaardigen. 

Mocht het zo zijn dat u een opeisbare schuld niet heeft voldaan, dan is een Schufa-vermelding in dat geval alleen gerechtvaardigd als er in de aanloop al tweemaal een schriftelijke aanmaning is verstuurd; hierbij moet ook worden opgemerkt dat een aanmaning per e-mail niet geldig is. Daarnaast is ook relevant dat tussen de twee reeds genoemde aanmaningen een periode van ten minste vier weken moet zijn verstreken, anders draagt ook deze omstandigheid bij tot een onterechte Schufa-vermelding. 

Bovendien moet in deze aanmaning gedreigd worden met een negatieve Schufa-vermelding als gevolg van niet-betaling van de schuld, anders is deze ook aanvechtbaar. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, of slechts aan één ervan, kan als gevolg daarvan geen Schufa-inschrijving plaatsvinden. 

Als u bijvoorbeeld een volledig ongerechtvaardigd hoge rekening voor uw mobiele telefoon hebt ontvangen van uw mobiele telefoonnetwerkexploitant en u het bedrijf hierover hebt geïnformeerd en hiertegen bezwaar hebt gemaakt, mag er vervolgens geen Schufa-invoer plaatsvinden. Indien een onderneming niet heeft voldaan aan de wettelijke vereisten voor een inschrijving in het Schufa-register, mag deze inschrijving niet plaatsvinden, ook al heeft de onderneming hiertoe het initiatief genomen. In een dergelijk geval is het absoluut raadzaam om een advocaat, Schufa advocaat, met de Schufa schrapping te belasten of opdracht daartoe te geven.

Problematische gevallen van Schufa-inzendingen

Anderzijds wordt het moeilijk en problematisch met betrekking tot de schrapping uit de Schufa als de ontvanger van de vordering deze heeft erkend en toch niet heeft betaald. In een dergelijk scenario is de toetreding van Schufa zeker gerechtvaardigd. Maar zelfs in een dergelijk geval is er voor ons, als advocatenkantoor met ervaring in het verwijderen van Schufa-boekingen, nog steeds de mogelijkheid om na te gaan of in dit geval een inbreuk op de GDPRGegevensbeschermingsverordening, en op die manier ook de Schufa-vermelding te laten verwijderen.

Als vuistregel is het altijd een goed idee om de indruk te wekken dat u de vordering niet erkent wanneer u met de schuldeiser, de andere partij, correspondeert.

De schrapping van een negatieve Schufa-boeking ziet er bijzonder ongunstig uit indien de schuldeiser de overeenkomst eenzijdig en zonder opzeggingstermijn beëindigt omdat termijnen of gedeeltelijke betalingen of betalingsachterstanden niet zijn voldaan. Dit is een voorbeeld van een geval waarin het uiterst moeilijk is om de rechtmatigheid van de inschrijving te betwisten, maar ook hier is de voorwaarde dat de inschrijving alleen mag worden verricht indien de schuldeiser reeds heeft gedreigd met inschrijving in Schufa in geval van niet-betaling van de factuur of niet-vereffening van de factuur.

Wij onderzoeken deze feiten als advocatenkantoor voor IT-recht en Wet op de gegevensbeschermingMr Baumfalk zal als Schufa-advocaat de rechtmatigheid van uw zaak uitvoerig voor u controleren. Wij zullen ook in detail nagaan of uw rechtsbijstandverzekering de kosten van uw zaak zal dekken.

In het geval van andere dan de hierboven beschreven scenario's, zullen wij uiteraard de mogelijkheid om uw Schufa-vermelding te verwijderen in detail onderzoeken; tot nu toe hebben wij nog steeds een manier gevonden om de vermelding te verwijderen in veel veronderstelde hopeloze gevallen.

Schufa advocaat, Schufa entry, Schufa entry, Schufa entry verwijderen, Schufa entry verwijderen, advocaat Schufa, advocaat Schufa entry verwijderen

Procedure voor de vroegtijdige schrapping van Schufa-boekingen

Vroegtijdige verwijdering van negatieve Schufa-boekingen

In het geval van gerechtvaardigde Schufa-vermeldingen is het alleen mogelijk deze te laten verwijderen indien de vermelding in het Schufa-register aantoonbaar een schending van de gegevensbescherming inhoudt. Als advocatenkantoor voor IT-recht en gegevensbeschermingsrecht gaan wij voor u na of er in uw geval sprake is van een overtreding van de gegevensbeschermingsverordening (DSGVO). Als dit het geval is, is het zeer waarschijnlijk dat het kan worden verwijderd.

Er zijn ook andere scenario's waarin een negatieve Schufa-vermelding kan worden gewist. Deze zijn als volgt.

  • Indien het een schuldvordering betreft die door de rechtbank officieel geldig is verklaard en indien de vorderingen volledig zijn terugbetaald, hetgeen door de bevoegde rechtbank is bevestigd, is een vervroegde schrapping van een Schufa-boeking zonder problemen mogelijk. Hiervoor is echter ook een akkoordverklaring van de schuldeiser nodig. In de regel is er ook een verwijderingscertificaat dat dit verifieert.

  • Voor kleine schulden tot 2000,00 euro moet de volledige betaling binnen 6 weken plaatsvinden. Dan is het ook mogelijk deze Schufa vermelding te verwijderen.

Verwijderings- en bewaartermijnen

Schrappingstermijnen voor Schufa-boekingen

Indien een negatieve Schufa-vermelding gerechtvaardigd is, moeten ook de wis- en bewaartermijnen in acht worden genomen. De gegevens van Schufa moeten namelijk ook worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke verwijderings- en bewaartermijnen van de GDPR. Dit betekent onder meer dat Schufa-boekingen op schulden die al lang zijn afbetaald en verouderde betalingsachterstanden, alsmede aanmaningen, niet voor altijd in het Schufa-register mogen worden opgenomen. Hieronder volgt een lijst van de verschillende verwijderingsperioden voor de meest voorkomende Schufa-onderwerpen.

  • Aantekeningen over particuliere insolventieprocedures en over de kwijtschelding van restschulden blijven tot drie jaar na het einde van de gehele procedure in het Schufa-bestand opgenomen. Indien een insolventieprocedure 6 jaar duurt, zou dit betekenen dat de voor Schufa relevante informatie tot 10 jaar in het Schufa-register wordt opgenomen.

  • Kredietvorderingen worden drie jaar na aflossing geschrapt. Zelfs als de bijbehorende accounts zijn verwijderd.

  • Krediet- en kredietwaardigheidsonderzoeken worden na een jaar dagelijks verwijderd.

  • Onjuiste, oude of onvolledige Schufa-inschrijvingen moeten echter onmiddellijk worden verwijderd.

 

Juridisch nieuws over Schufa scoren

Schufa scoren is in strijd met EU-wetgeving

Volgens een deskundige van het Europese Hof van Justitie is de procedure van Schufa voor het creëren en doorgeven van scoringswaarden in strijd met het Europese recht. Daarnaast heeft het Europees Hof van Justitie ook scherpe kritiek op de opslag van insolventieregistraties en de bijbehorende afhandeling. Aangezien Schufa in deze gevallen dergelijke vermeldingen langer bewaart dan openbare registers, stelt ook advocaat-generaal Priit Pikamäe van het Hof van Justitie in zijn conclusie voor het Hof.

Een ander punt dat momenteel nog door de rechter moet worden opgehelderd, is de vraag of het louter creëren van de Schufa-score of de scoringswaarden een schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) oplevert. 

De achtergrond van deze zaak voor het Hof is een aantal zaken uit Duitsland waarin de eiser eiste dat Schufa de negatieve Schufa-vermelding die aan hem was gekoppeld zou verwijderen en hem toegang tot zijn persoonsgegevens zou verlenen, omdat hem een lening was geweigerd op grond van zijn Schufa-score. Schufa stelde de eiser echter alleen op de hoogte van zijn "score" en verstrekte algemene informatie over de berekening daarvan, maar legde niet op transparante wijze uit hoe deze score was samengesteld.

Volgens de uitspraak van het Bundesgerichtshof (BGH) van enkele jaren geleden is de methode voor de berekening van de Schufa-score een bedrijfsgeheim. De administratieve rechtbank van Wiesbaden heeft deze zaak voorgelegd aan het Hof van Justitie om de evenredigheid met de Europese algemene verordening gegevensbescherming fundamenteel te verduidelijken.

De verordening bepaalt namelijk dat besluiten die in enig opzicht rechtsgevolgen hebben voor de betrokkenen, niet uitsluitend door middel van geautomatiseerde gegevensverwerking mogen worden genomen. In een dergelijk scenario zou juist de procedure van Schufa, het geautomatiseerd creëren, verwerken en doorgeven aan derden, zoals banken, die ze ook automatisch verwerken voor de besluitvorming, hiermee in strijd zijn. Dit heeft ook de advocaat-generaal van het Hof in deze zaak beslist.

In een ander scenario wordt de aanpak van Schufa van de zogenaamde kwijting van restschulden aangevallen. In dit geval wordt kritiek geuit op het feit dat de relevante informatie door insolventierechten slechts 6 maanden wordt gepubliceerd, maar door Schufa tot drie jaar in haar register blijft staan.

Ook de advocaat-generaal van het Hof van Justitie acht deze praktijk onrechtmatig, aangezien de kwijtschelding van een restschuld tot doel heeft de betrokkene in staat te stellen aan het economisch leven deel te nemen en niet om dit te verhinderen.

Deze zaak wordt momenteel door het Bundesgerichtshof (BGH) onderzocht in een soortgelijke zaak.

 

Welke rol speelt de rechtsbijstandverzekering in dit geval?

Rechtsbijstandverzekering & dekking

Het komt erop neer dat als de betrokkene zijn schadeclaim via een advocaat wil doen gelden, hij wat het kostenrisico betreft beter af is als hij een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten. Zo niet, dan moet de betrokkene de kosten dragen van het inhuren van een advocaat om de schadevordering te onderzoeken en deze vervolgens buitengerechtelijk en in rechte geldend te maken. 

Hier moet ook worden vermeld dat in het beste geval de cliënt zelfs een verzoek om dekking indient bij zijn rechtsbijstandverzekering door de feiten van de zaak voor te leggen en te vragen om de kosten te dekken voor het inschakelen van een advocaat voordat hij eerst contact opneemt met de advocaat. In het beste geval zal de rechtsbijstandverzekeraar zelfs instemmen met het dekken van de kosten van de advocaat. Dit versnelt het proces van snelle behandeling van het mandaat voor de advocaat enorm, omdat hij zich zo uitsluitend en geconcentreerd aan de juridische feiten van de zaak kan wijden. 

Onze procedure voor het verwijderen van uw negatieve Schufa-vermelding

Als advocatenkantoor voor IT-recht en gegevensbeschermingsrecht ondersteunt advocatenkantoor Baumfalk u actief bij geschillen met Schufa. Wij hebben veel ervaring in dit segment en zorgen voor alle formaliteiten en bureaucratische kosten in uw zaak, tot en met het juridische geschil met Schufa, om uw rechten met succes te doen gelden.

Gebruik ons contactformulier om contact met ons op te nemen voor een gratis eerste beoordeling van uw Schufa-zaak. Wij zullen uw zaak dan tijdig en in detail met u bespreken.

Heb je juridische steun nodig tegen Schufa? Iemand die je Schufa vermelding kan laten verwijderen?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor IT en gegevensbescherming in Keulen, Kerpen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands