Eerste beoordeling

Schrijf ons!

Onmiddellijk contact met een advocaat voor arbeidsrecht, IT-recht, gegevensbescherming en intellectueel eigendomsrecht.

Rechtsgebieden & portefeuille

Onze expertise- en rechtsgebieden

Arbeidsrecht en bescherming tegen ontslag

De Recht tussen werknemer en werkgever is veruit het belangrijkste en meest alledaagse rechtsgebied voor veel ondernemingen en particulieren. Het Duitse en Europese arbeidsrecht wordt gekenmerkt door de veelheid en complexiteit van wettelijke regelingen en vraagstukken.

Of het nu gaat om het indienen van een vordering tot bescherming tegen ontslag, het verdedigen tegen een waarschuwing of het doen gelden van loonvorderingen alsmede het afdwingen van een billijke ontslagvergoeding - wij zullen u deskundig bijstaan.

IT-recht en gegevensbeschermingsrecht

Het IT-recht en het recht inzake gegevensbescherming zijn aan zeer snelle veranderingen onderhevig. De wetten en voorschriften van vandaag kunnen morgen achterhaald zijn. In dit verband stelt de IT- en gegevensbeschermingswetgeving veel ondernemers, particulieren en startende ondernemingen voor uitdagingen die moeten worden overwonnen.

Wij helpen u bij het opstellen van softwareontwikkelingscontracten, het afdwingen van vorderingen wegens gebreken tegen softwareontwikkelaars, arbeidsovereenkomsten en contracten voor werkzaamheden en diensten tussen softwareontwikkelaars en werknemers of zelfs bij de rechtszekere implementatie van een onlinewinkel.

Bescherming van industriële eigendom

De bescherming van de industriële eigendom omvat zowel het mededingingsrecht als de bescherming van de intellectuele eigendom. 

Er is nauwelijks een ander rechtsgebied waar de strijd zo hevig is als in het intellectuele eigendomsrecht. Knowhow en bescherming van geheimen, merkenrecht, modellenrecht, kartelrecht en oneerlijk mededingingsrecht kenmerken deze discipline.

Wij zijn deskundigen op het gebied van het merkenrecht en het handelsgeheimenrecht. Wij helpen u intellectuele eigendomsrechten af te dwingen en helpen u zich te verdedigen tegen oneerlijke concurrenten.

- Minimumloon

- Terbeschikkingstelling van werknemers

- Bescherming tegen ontslag

- Ontslagvergoedingen

- Collectieve overeenkomsten

- Halftijdse pensionering

- Leasing van personeel

- Deeltijdcontracten en contracten van bepaalde duur

- Voortgezette bezoldiging

- Vakantie

- Werktijd

- Bescherming van banen

- Beroepsopleiding

- Gezondheid en veiligheid op het werk

- Werken en dienstenovereenkomsten

- Algemene gelijke behandeling

- Wijziging van een referentie

- Algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO)

- Voorzichtig

- Internationaal privaatrecht

- Handelsmerkenrecht

- Telecommunicatiewetgeving

- Auteursrecht

- Telemedia-recht

- Recht op vertrouwelijkheid

- Bestanden delen

 

- Handelsmerkenrecht

- Modelwetgeving

- Octrooirecht

- Wet op het gebruiksmodel

- Wet bescherming halfgeleiders

- Recht op bescherming van plantenrassen

- Intellectueel eigendomsrecht / Speciaal beschermingsrecht

- Mededingingsrecht

- Antitrustwetgeving

- Modelwetgeving

- Geheime bescherming

 

Veel gemaakte fouten door de werknemer in het arbeidsrecht

De rechtsgeldige vertegenwoordiging in geval van beëindiging door de advocaat

Veel werknemers en werkgevers onderschatten het rechtsgebied van het arbeidsrecht aanzienlijk. Vooral in dit snel evoluerende rechtsgebied, dat door jurisprudentie wordt gedomineerd, is het van essentieel belang de jurisprudentie te kennen die voor dit rechtsgebied van belang is. Onwetendheid op een rechtsgebied leidt meestal tot een hoog risico, dat kan worden vermeden door een in dit rechtsgebied gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen.

In geval van ontslag door de werkgever verzuimen vele werknemers tijdig een vordering tot ontslagbescherming in te stellen of worden zij daartoe geïntimideerd zonder de doeltreffendheid ervan na te gaan.


De vordering tot bescherming tegen ontslag moet ook binnen bepaalde termijnen worden ingediend bij de arbeidsrechtbank, die de vordering onderzoekt op juridisch relevante gronden van invaliditeit en sociale rechtvaardiging.


In de meeste gevallen eindigt een dergelijke procedure in een schikking en een minnelijke beëindiging van de arbeidsverhouding door de betaling van een royale ontslagvergoeding.


Vooral in dit geval moet de werknemer dit niet alleen doen, aangezien hij zonder de vertegenwoordiging van een arbeidsrechtadvocaat het risico loopt de zaak te verliezen als gevolg van vele juridische valkuilen. Veel werknemers hebben al verloren door vermijdbare vormfouten.


Er zij aan herinnerd dat de werkgever in de regel ook door een advocaat in rechte wordt vertegenwoordigd. De werknemer sIn dat geval is het beter een advocaat in de arm te nemen die zijn zaak grondig onderzoekt, hem adviseert over zijn volgende acties en hem ook effectief vertegenwoordigt voor de arbeidsrechtbank.
 

Veelgemaakte fouten in IT-recht en gegevensbescherming

De formele en inhoudelijke toetsing van contracten en AV door de advocaat

Het zich snel ontwikkelende rechtsgebied van IT-recht en gegevensbeschermingsrecht wordt ook gekenmerkt door kennis van de relevante jurisprudentie. Vooral de valkuilen die voortvloeien uit onachtzaamheid op dit gebied leiden tot een groot risico voor softwareontwikkelaars, consumenten, startende ondernemingen en oprichters.

IT-recht wordt ook gekenmerkt door een goede kennis van de Europese jurisprudentie op dit rechtsgebied. Talrijke procedures belanden op het bureau van de rechters van het Hof van Justitie als gevolg van een grote verscheidenheid van harmonisatiebepalingen op dit rechtsgebied.

En last but not least heeft de invoering van de GDPR door de Europese wetgever aangetoond dat er op dit rechtsgebied nog veel verduidelijking nodig is.

In veel relaties tussen aannemer en opdrachtgever wordt maar al te vaak verzuimd de licentievoorwaarden van de softwarefabrikant met de opdrachtgever overeen te komen en ook contractueel vast te leggen. Dit schept een juridisch gebrek. In het ergste geval kan dit ertoe leiden dat een klant garantieclaims kan indienen tegen de fabrikant. Dit kan leiden tot een overtreding van het rijbewijs, civielrechtelijke of strafrechtelijke gevolgen.

 

Daarom moet de fabrikant alle contracten vooraf door een advocaat laten controleren. Omdat de rechtszaak altijd een veelvoud zal bedragen van de onderzoekskosten van een advocaat op het gebied van IT-recht!

Veel softwareproducenten of leveranciers van softwarediensten maken de fout om uit tijd- en kostenoverwegingen gebruik te maken van gestandaardiseerde AVT's die vrij beschikbaar zijn op het internet. Het onzorgvuldig gebruik ervan kan echter leiden tot aanzienlijke complicaties in rechtszaken, omdat zij zelden zijn aangepast aan de wettelijke vereisten van systeemhuizen en IT-bedrijven.

 

Ook in dit geval is het dringend raadzaam om, alvorens uw AV te publiceren en te gebruiken, deze te laten controleren door een advocaat die gespecialiseerd is in informaticarecht, onlinerecht of gegevensbeschermingsrecht, en ze indien nodig dienovereenkomstig aan te passen!

Veel voorkomende fouten in industriële wettelijke bescherming

Het onderzoek door de advocaat van de maatregelen ter bescherming van de interne geheimhouding

Veel ondernemers weten niet eens welke bedrijfsgeheimen er in het bedrijf bestaan en vooral, wie welke bedrijfsgeheimen beheert. Het rechtsgebied van de bescherming van bedrijfsgeheimen wordt ook beschouwd als het nieuwe gegevensbeschermingsrecht. Hier gaat het in de eerste plaats om bedrijfskritische gegevens. Het rechtsgebied verandert voortdurend, dus het is belangrijk de jurisprudentie af te wachten.

Ook hier is de wil van de Europese richtlijngever, die dit rechtsgebied op beslissende wijze heeft vormgegeven, duidelijk.

Het is meer dan de vraag of het voldoende is dat deze kritieke informatie door een eigen werknemer met fouten wordt verzameld en geanalyseerd.

Het is veeleer aan te bevelen dat een onafhankelijke, tot geheimhouding verplichtende derde, in het beste geval een advocaat, met behulp van nieuwe technische mogelijkheden bedrijfsgeheimen in de onderneming classificeert en zowel juridische als technisch-organisatorische maatregelen vaststelt. Dit komt omdat zelfs de interne "know-how officer" ten laatste bij het zoeken naar bedrijfsgeheimen de drager van geheimen wordt en dus een potentieel zwak punt in de onderneming.

In een dergelijk geval is het raadzaam dat de ondernemer de controle van de juridische, technische en organisatorische maatregelen voor de doeltreffende handhaving van de wettelijke bescherming van bedrijfsgeheimen door een ervaren advocaat laat verrichten.

Dit begint met de invoering van een beschermingsconcept, zodat het recht uit hoofde van de Geheimhoudingswet in de eerste plaats kan worden vastgesteld, en eindigt met de tenuitvoerlegging van vorderingen op werknemers en concurrerende bedrijven.

In ieder geval moeten ondernemers uitgebreid juridisch advies inwinnen op dit rechtsgebied, zodat de bescherming die wordt geboden door de Wet op de bescherming van geheimen is ook bewaard gebleven.

nl_NLNederlands