Waarschuwing - effectieve waarschuwing

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

Waarschuwing - Doeltreffende waarschuwing - de belangrijkste criteria

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

In het dagelijks werk gaat niet altijd alles zoals gepland. Het kan gebeuren dat werknemers hun verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst niet nakomen en deze dus schenden. Werkgevers beschikken in dergelijke gevallen over een wettelijk instrument, de waarschuwingsbrief, om hun ongenoegen over de gebrekkige prestaties van de werknemer kenbaar te maken of zelfs proactief de weg naar ontslag te effenen.

Dergelijke waarschuwingen zijn echter niet altijd gerechtvaardigd en doeltreffend. Daarom is het belangrijk dat de werkgever weet wanneer zo'n waarschuwing effectief is en wat de meest voorkomende fouten zijn. Anders bestaat het risico dat de werknemer juridische stappen onderneemt tegen de ondoeltreffende waarschuwing en dat de werkgever wordt blootgesteld aan een kostbaar en, in het ergste geval, tijdrovend juridisch geschil.

De waarschuwing: functie, voorstadia en rechtsgevolg

Functie, voorbereidende stadia en rechtsgevolgen van een doeltreffende aanmaning

Indien een werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst schendt, mag de werkgever niet onmiddellijk Annulering De werkgever kan geen waarschuwing geven, maar kan de werknemer alleen een berisping geven voor zijn wangedrag, de schending van de contractueel overeengekomen diensten.

De waarschuwing is dus bedoeld als aanwijzing, berisping en waarschuwing. Zij wijst de werknemer schriftelijk op zijn wangedrag waarvan hij zich in de toekomst dient te onthouden, anders bij hernieuwde overtreding van de werkinstructies van de werkgever, arbeidsrecht Gevolgen voor de werknemer, vermaand, doemen op.

Als een van deze functies ontbreekt, is dat geen waarschuwing in juridische zin. Het kan eerder een waarschuwing, een berisping, een instructie of zelfs een collegiaal advies zijn. Dit zijn allemaal voorlopers van een dergelijke waarschuwing. In tegenstelling tot een waarschuwing hebben zij echter geen juridische betekenis voor het ontslagrecht.

Het rechtsgevolg van een effectieve waarschuwing is dat de werkgever de arbeidsverhouding kan beëindigen als de werknemer in de toekomst soortgelijke schendingen van zijn contractueel vastgelegde taken begaat of schendingen die vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke reden voor de waarschuwing.

Waarschuwing, effectieve waarschuwing, correcte waarschuwing, onterechte waarschuwing, waarschuwing advocaat Kerpen, waarschuwing advocaat Witten, waarschuwing advocaat Keulen

Redenen voor een waarschuwing

Redenen voor een waarschuwing

Veel voorkomende redenen voor waarschuwingen zijn herhaaldelijk te laat komen op het werk, ongebruikte afwezigheid op het werk, alcohol- en drugsgebruik op het werk, belediging van de werkgever, collega's of zelfs klanten, evenals werkweigering of het niet opvolgen van werkinstructies. Kortom, gedrag op de werkplek dat kan worden opgevat als schadelijk voor het bedrijf.

Als een werknemer echter vaak ziek is, rechtvaardigt dit geen waarschuwing. Het is immers niet zijn of haar persoonlijke schuld dat hij of zij in dit opzicht tijdelijk als arbeidsongeschikt wordt aangemerkt. Als hij of zij echter te laat of nooit ziekmeldingen indient, kan dit een waarschuwing rechtvaardigen, aangezien dit nog moet worden geverifieerd door een medische verklaring.

Vereisten voor een waarschuwing

Vereisten voor een doeltreffende waarschuwing

De waarschuwing kan zowel schriftelijk als mondeling worden gegeven. Aangezien de inhoud van een waarschuwing in geval van een geschil echter regelmatig moet worden bewezen, is het raadzaam de waarschuwing schriftelijk te geven en tevens in de Personeelsdossier op te nemen.

Bovendien moet de waarschuwing voldoende specifiek geformuleerd zijn. Dit betekent dat de inhoud zo moet worden geformuleerd dat de werknemer kan herkennen wat zijn of haar fout in het kader van de arbeidsovereenkomst was.

De werknemer moet ook de waarschuwing hebben ontvangen. In het geval van alleen een mondelinge waarschuwing is luisteren vereist. In het geval van een schriftelijke waarschuwing moet de waarschuwing ook de werknemer hebben bereikt. De werkgever draagt de volledige bewijslast van de ontvangst, wat een groot risico is voor de werkgever. De werkgever kan echter een ontvangstbewijs van de werknemer vragen om de ontvangst van de waarschuwing te bewijzen.

Bovendien moet de bevoegdheid om een waarschuwing te geven in overweging worden genomen. Niet alleen degene die gerechtigd is een Annulering gerechtigd is, een Waarschuwing maar ook elke meerdere die bevoegd is om instructies te geven. Daarom worden er vaak waarschuwingen gegeven door de personeelsafdeling. Zorg er dus altijd voor dat een waarschuwing door de werkgever persoonlijk of door een meerdere wordt ondertekend.

Wil de waarschuwing doeltreffend blijven, dan moet zij evenredig zijn. Er is sprake van onevenredigheid als de fout iedereen had kunnen overkomen, dus als er sprake is van de geringste nalatigheid. Op veel werkplekken zijn fouten deels voorgeprogrammeerd en rechtvaardigen daarom geen waarschuwing. Het hangt dus altijd af van het individuele geval en men moet beslissen of de anderszins betrouwbare en toegewijde werknemer werkelijk geneigd is zijn grenzen steeds verder te verleggen.

Voorts is er in beginsel geen tijdslimiet voor het geven van een waarschuwing. Het kan te allen tijde worden uitgevaardigd zodra er sprake is van plichtsverzuim. De werkgever kan ook na langere tijd een waarschuwing geven voor wangedrag. Hoe langer de waarschuwing werd gegeven, hoe minder gewicht deze heeft. Bovendien kan het geven van een waarschuwing vervallen indien een jaar is verstreken sinds de schending van de contractuele verplichting.

Van verval is sprake wanneer de rechthebbende de uitoefening van zijn recht wordt ontzegd omdat hij gedurende langere tijd geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht en daardoor bij de wederpartij de indruk heeft gewekt dat van hem niet meer kan worden verwacht dat hij zijn recht in de toekomst zal doen gelden. Uiterlijk dan is het niet meer mogelijk een effectieve waarschuwing te geven.

Waarschuwing, effectieve waarschuwing, correcte waarschuwing, onterechte waarschuwing, waarschuwing advocaat Kerpen, waarschuwing advocaat Witten, waarschuwing advocaat Keulen

Veel voorkomende fouten bij het opstellen van waarschuwingsbrieven

Veel voorkomende fouten

Indien een waarschuwing wordt gegeven wegens plichtsverzuim krachtens de arbeidsovereenkomst, is het juist wegens dit plichtsverzuim dat de Annulering worden uitgesproken. De reden voor de beëindiging is uitgeput door de waarschuwing, waardoor een Annulering is niet langer mogelijk. Om te kunnen beëindigen moet er sprake zijn van een hernieuwde overtreding door de werknemer.

Een andere fout van werkgevers is om te werken in een Waarschuwing waarschuwen tegen verschillende misdragingen. Als bij een geschil in rechte blijkt dat een van deze plichtsverzuimen niet door de werkgever kan worden bewezen, is de gehele waarschuwing ongeldig - en in het geval van een ontslag om gedragsredenen is dit ook ongeldig, omdat er geen relevante waarschuwing is.

Werkgevers wordt daarom sterk aangeraden één enkele waarschuwing te geven, afhankelijk van de contractbreuk, en de werknemer zo nodig meerdere individuele schriftelijke waarschuwingen tegelijk te geven. Te frequente waarschuwingen kunnen echter ook een schadelijk effect hebben, omdat zij door een toename van de waarschuwingen hun noodzakelijke waarschuwingsfunctie verliezen. In dit geval is het slechts een voorstadium van de waarschuwing.

Bovendien moet de toon van een afgegeven waarschuwing altijd feitelijk zijn. Als de werkgever de werknemer in de waarschuwing beledigt, is deze ook ongeldig.

Procedure tegen een onterechte aanmaning

Procedure tegen een onterechte aanmaning

Indien de verweten gedraging helemaal geen plichtsverzuim is en de waarschuwing dus geen effect heeft, kan de werknemer verzoeken dat de waarschuwing uit het Personeelsdossier vraag. Het belemmert de werknemer immers in zijn professionele ontwikkeling en belemmert dus op onredelijke wijze zijn persoonlijke rechten. De werknemer heeft dus recht op intrekking van de waarschuwing. Als de werkgever weigert, kan de werknemer zijn vordering voor de arbeidsrechtbank doen gelden en schadevergoeding eisen.

Onze aanbeveling

In het geval van een onwerkzaam toegekende Waarschuwing De overeenkomstige ineffectiviteit van elke toegekende Annulering alsmede juridische stappen tegen de waarschuwing en dus een kostbaar juridisch geschil. Daarom is het raadzaam de formuleringen in de waarschuwingsbrief te laten onderzoeken door een Advocaat hun doeltreffendheid te laten toetsen om uiteindelijk effectieve en rechtszekere waarschuwingen te kunnen geven zonder dreigende consequenties.

Je hebt een onterechte waarschuwing gekregen?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands