De ondernemingsraad in het arbeidsrecht

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Arbeidsrecht | Sterke partner voor werknemers en werkgevers

De ondernemingsraad

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

De ondernemingsraad is de door het personeel van een onderneming gekozen belangenbehartiging. De toepasselijke voorschriften voor de ondernemingsraad zijn ontleend aan de Wet op de ondernemingsraden (BetrVG). De vertegenwoordigers, en dus de gehele ondernemingsraad, worden gekozen voor een periode van vier jaar. Het aantal werknemers dat kan worden verkozen hangt af van de grootte van het bedrijf. Een bijzonder kenmerk van de leden van de ondernemingsraad is hun toegenomen Bescherming tegen ontslag tijdens de huidige ambtstermijn. Zo kan een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad alleen om buitengewone redenen worden ontslagen. Dit vloeit voort uit het beginsel dat de door de werknemers gekozen leden specifiek de belangen van de werknemers in de onderneming moeten uitvoeren en voor hen moeten opkomen. 

De bescherming tegen ontslag als zodanig vloeit voort uit de § 103 BetrVG in combinatie met § 15 KSchG. Indien de werkgever het lid van de ondernemingsraad buitengewoon wenst op te zeggen, moet hij, zoals bij ieder ander lid van de ondernemingsraad Annulering ook de instemming van de ondernemingsraad verkrijgen. Indien de ondernemingsraad niet instemt met de Annulering weigeren, de Annulering niettemin niet onmogelijk. De werkgever kan dan bij de bevoegde arbeidsrechter een procedure starten om de instemming van het OR-lid te vervangen. Als dit uiteindelijk wordt verkregen, kan de ontslagaanzegging aan het OR-lid worden gedaan. Tegen dit ontslag is het nog steeds mogelijk om binnen drie weken een vordering tot bescherming tegen ontslag in te stellen bij de arbeidsrechtbank.

De ondernemingsraad heeft ook uitgebreide medezeggenschapsrechten binnen de onderneming. Hij geniet een recht op inspraak (dat echter geen afbreuk doet aan de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid van de werkgever) - in het kader van een recht om te worden gehoord en een recht op overleg. De ondernemingsraad heeft ook recht op informatie (de werkgever moet de ondernemingsraad uit eigen beweging, en dus ongevraagd, tijdig en volledig informeren over allerlei zaken) en recht op medezeggenschap. Dit laatste is het recht waarbij de werkgever zijn besluiten niet kan uitvoeren zonder de instemming van de ondernemingsraad. 

In het kader van dit recht heeft de ondernemingsraad een instemmingsrecht (met betrekking tot individuele personeelsmaatregelen) en een bezwaarrecht (bijvoorbeeld met betrekking tot een gewoon ontslag binnen de voorgeschreven termijn, indien tegen het ontslag bepaalde redenen bestaan). Annulering spreken). Al deze rechten beperken de werkgever in zijn zuivere beslissingsvrijheid en een beperking van de ondernemingsraad in zijn rechten is niet toegestaan. Ook moet rekening worden gehouden met het volgende § 102 BetrVGDe ondernemingsraad kan zijn instemmingsrecht of vetorecht uitoefenen, maar de werkgever kan na het verstrijken van een eventuele termijn alsnog een beslissing eisen. Annulering kan uitspreken.

De ondernemingsraad komt ten minste eenmaal per maand bijeen voor een bespreking of vergadering. Binnen de vergadering en zijn taken moet de ondernemingsraad in een geest van vertrouwen samenwerken. De vergadering zelf wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter. Er is geen termijn voor het bijeenroepen van een ondernemingsraad. Er moet veeleer rekening worden gehouden met de omstandigheden van het individuele geval. De vorm van de dagvaarding is evenmin vereist. Voor het bijeenroepen van een ondernemingsraad is het voldoende dat de oproep op het mededelingenbord is aangebracht. Indien de voorzitter van de ondernemingsraad verhinderd is, zit zijn plaatsvervanger de vergadering voor. Indien de vice-voorzitter verhinderd is de vergadering voor te zitten, kan het voorzitterschap van de vergadering zelfs bij besluit worden overgedragen aan een ander OR-lid dat niets te maken heeft met het eigenlijke voorzitterschap of een rechtstreeks plaatsvervangend voorzitterschap. 

De tijd tot de vergadering moet echter lang genoeg zijn om het OR-lid in de gelegenheid te stellen deel te nemen en zijn werkgever of leidinggevende enige gelegenheid tot voorbereiding te geven. De ondernemingsraad moet dan een agenda voor de vergadering opstellen. De vergaderingen zelf zijn niet openbaar (dit is sowieso verplicht) en vinden meestal plaats tijdens de werkuren. Het doel hiervan is invloeden van buitenaf weg te houden uit de vergadering van de ondernemingsraad. 

Het zorgt er ook voor dat zaken die geen verband houden met de werkplek niet worden besproken. Het niet-openbare karakter van de vergadering van de ondernemingsraad kan echter worden uitgebreid om vertegenwoordigers van de vakbonden of van de werkgeversorganisatie tot de vergadering toe te laten. Zelfs als de vergadering niet openbaar is, zijn opnames en omroepinstallaties niet direct uitgesloten. Alleen de voorzitter van de vergadering, in de meeste gevallen het hoofd van de ondernemingsraad, moet hiermee instemmen.

Wat is het doel van een ondernemingsraad?

De vergadering van de ondernemingsraad?

Ondernemingsraad, de ondernemingsraad in het arbeidsrecht, ondernemingsraad arbeidsrecht, advocaat ondernemingsraad, advocaat ondernemingsraad, advocaat Kerpen, advocaat Horrem, advocaat Keulen, advocaat Witten

In een vergadering van de ondernemingsraad worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen (geen staking van stemmen) van de aanwezigen. Een ondernemingsraad is pas in quorum als ten minste de helft van de gekozen leden aanwezig is. De vergadering moet worden genotuleerd. Tijdens de activiteiten als lid binnen de ondernemingsraad of maar ook in de jeugd- en opleidingsvertegenwoordiging geldt het beginsel dat zij niet mogen worden gestoord, gehinderd of benadeeld of bevoordeeld vanwege de activiteit. 

Er is geen zogenaamd recht van zelfvergadering van de ondernemingsraad of zijn leden. Bijgevolg is een niet door de ondernemingsraad bijeengeroepen vergadering van werknemers geen ondernemingsvergadering in de zin van de wet. In het algemeen heeft het lid een geheimhoudingsplicht vanwege zijn of haar bijzondere positie in de onderneming. Dus ook bij het verlaten van de ondernemingsraad mogen bedrijfsgeheimen niet worden besproken of anderszins openbaar worden gemaakt. De taken van de ondernemingsraad worden nader beschreven in § 80 I BetrVG.

De handelingsbevoegdheid van een ondernemingsraad omvat ook een voorzitter. Deze wordt gekozen uit de leden en bestaat uit de voorzitter en een gekozen plaatsvervanger. Zij vertegenwoordigen de besluiten van de gehele ondernemingsraad. Als er negen of meer leden zijn, moet de ondernemingsraad een ondernemingscommissie vormen. Dit beheert regelmatig terugkerende zaken. Indien de onderneming 200 of meer werknemers heeft, moeten de leden van de ondernemingsraad bij wet van hun normale taken worden ontheven. Als de ambtstermijn van vier jaar voorbij is, moeten zij terugkeren in hun oude functie. 

Er zij echter op gewezen dat een collectieve overeenkomst of andere bedrijfsovereenkomsten in andere regelingen kunnen voorzien. Meer gedetailleerde regels staan in de § 38 BetrVG. Belangrijk is ook dat het verlof daadwerkelijk voor een taak van de ondernemingsraad is. Het gaat bijvoorbeeld om vergaderingen van de ondernemingsraad, vergaderingen van afzonderlijke comités, vergaderingen van ondernemingsraden en afdelingen, bedrijfsinspecties, vergaderingen met vakbonden en autoriteiten, vergaderingen met de werkgever of vergaderingen van bemiddelingscomités.

Heeft de ondernemingsraad nog andere taken?

Wat zijn de taken van de ondernemingsraad?

Ondernemingsraad, de ondernemingsraad in het arbeidsrecht, ondernemingsraad arbeidsrecht, advocaat ondernemingsraad, advocaat ondernemingsraad, advocaat Kerpen, advocaat Horrem, advocaat Keulen, advocaat Witten

Andere veel voorkomende taken van de ondernemingsraad zijn de voorbereiding en follow-up van vergaderingen, besprekingen en evenementen. Documenten en verslagen voorbereiden, ondernemingsraadspreekuur houden voor de andere werknemers, naar een Advocaat voor de voorbereiding van procedures voor de arbeidsrechtbank, ondersteuning en bijstand aan individuele werknemers in het kader van hun verantwoordelijkheid, individuele gesprekken en overleg met werknemers, het bezoeken van externe delen van de onderneming en bedrijfslocaties, of het verwerven van kennis die nodig is voor het werk als lid van de ondernemingsraad.

Bijzondere kenmerken van een werknemer in de ondernemingsraad

Het werk binnen de ondernemingsraad

De werkzaamheden in de ondernemingsraad worden uitgevoerd als een ereambt. Dit is beschreven in artikel 37 I van de Wet op de ondernemingsraden (BetrVG); de leden van de ondernemingsraad moeten voor deze activiteit echter van hun werk worden vrijgesteld. Het kan ook zijn dat de werkzaamheden voor de ondernemingsraad buiten de normale werkuren vallen. In dat geval heeft de werknemer recht op aansluitend verlof met doorbetaling van zijn of haar salaris. Ook de leden van de ondernemingsraad hebben de mogelijkheid om extra vrije tijd aan te vragen. Dit kan dan worden gebruikt voor opleiding of educatieve evenementen. Het is echter alleen belangrijk op te merken dat deze maatregelen de deelnemer opleiden voor het werk van de ondernemingsraad. 

In dit kader heeft elk lid recht op ten minste drie weken van deze opleidingstijd per zittingsperiode van de ondernemingsraad. Indien het lid van de ondernemingsraad naar eigen goeddunken geen vrije tijd nodig had voor zijn taak, hoeft hij niet te vrezen voor terugbetaling van zijn salaris. In dat geval moet de werkgever het OR-lid toch zijn volledige salaris betalen. Evenmin mag de werkgever het lid van de ondernemingsraad een waarschuwing geven wegens werkverzuim. Een onjuiste beoordeling van de vrije tijd levert geen plichtsverzuim van de werknemer/het lid van de ondernemingsraad op.

Tenzij OR-leden permanent van hun normale taken zijn ontheven, hoeven zij de werkgever niet om toestemming te vragen telkens wanneer zij een OR-activiteit willen uitvoeren. In dergelijke gevallen wordt het lid van de ondernemingsraad veeleer automatisch van zijn werkzaamheden ontheven indien de voltooiing van de taak rechtstreeks vereist is. Goedkeuring van de vrijgave is derhalve niet direct noodzakelijk. Onmiddellijke verwijdering van de werkplek is echter niet toegestaan. De werknemer of het lid van de ondernemingsraad moet zich eerst afmelden bij zijn of haar leidinggevende en vervolgens weer aanmelden wanneer hij of zij terugkeert naar de werkplek. Bij de afmelding moet de werknemer bij benadering de duur en de plaats van het werk aangeven. 

Het doel van deze uitschrijving is de werkgever in staat te stellen op korte termijn te reageren op de afwezigheid van het OR-lid. Dit geeft de werkgever de mogelijkheid om het werk anders in te delen of een vervanger in te zetten. Het lid van de ondernemingsraad is niet verplicht zijn toezichthouder nadere informatie te verstrekken. Indien de toezichthouder echter weigert het OR-lid aan het werk te laten deelnemen omdat het eigenlijke werk hem belangrijker lijkt, heeft het OR-lid de mogelijkheid om kort toe te lichten welke OR-activiteit op dat moment noodzakelijk is. Hij hoeft zich niet volledig en gedetailleerd uit te leggen. Als het mogelijk is de activiteiten van de ondernemingsraad uit te stellen, moet dat gebeuren. 

De uitschrijving en herinschrijving van het OR-lid zijn verplichtingen uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst, die hij moet nakomen. Indien dit niet het geval is, kan het niet aftekenen of niet terugmelden gevolgen hebben in het kader van de arbeidswetgeving. Het is ook mogelijk dat de ondernemingsraad onder werktijd kantooruren instelt, waarvan de gewone werknemers gebruik kunnen maken als zij behoefte hebben aan een gesprek. Met de werkgever moet echter worden overlegd wanneer en in welke mate deze kantooruren plaatsvinden. Als een werknemer deze kantooruren tijdens zijn eigen werktijd bijwoont, hoeft hij niet bang te zijn dat de werkgever zijn loon voor deze tijd zal inhouden. Dat zou niet toelaatbaar zijn.

De leden van de ondernemingsraad hebben eveneens een gelijke aanspraak op hun normale bezoldiging. Tijdens het lidmaatschap van de ondernemingsraad moet de werkgever dus het salaris doorbetalen dat het OR-lid in zijn normale baan zou hebben verdiend. Naast het normale salaris bestaat er ook aanspraak op andere salariscomponenten die men zou hebben ontvangen als men normaal had gewerkt. Dit omvat bijvoorbeeld bonussen voor overwerk of nachtdiensten. Zondag en vakantie toeslagen of sociale uitkeringen. Er is ook een verder recht op vakantiegeld, kerstbonussen, kapitaalvormende uitkeringen of winstdeling of commissies indien deze reeds zijn uitbetaald.

De algemene kosten van een ondernemingsraad komen volledig voor rekening van de werkgever. Evenzo is de werkgever verplicht passende maatregelen te nemen voor het werk van de ondernemingsraad. De werkgever moet bijvoorbeeld werkruimte en middelen ter beschikking stellen. Als er op de werkplek geen geschikte ruimte is (bijvoorbeeld voor het houden van een vergadering), kan een ruimte buiten de werkplek worden gehuurd. Een bijeenkomst in de open lucht kan alleen onder bijzondere omstandigheden en in de geschikte tijd van het jaar worden overwogen. 

Normaal gesproken is de werkgever verantwoordelijk voor het huren van de ruimte buiten het bedrijf. De ondernemingsraad mag niet onafhankelijk optreden vanwege de kosten die de werkgever draagt. Een andere regeling met de werkgever lijkt echter mogelijk. De werkgever moet ook zorgen voor informatie- en communicatietechnologie en kantoorpersoneel. De werkgever is ook verplicht de kosten van de verkiezing van de ondernemingsraad te dragen.

Raadpleging van de ondernemingsraad bij ontslag

Raadpleging van de ondernemingsraad bij ontslag

Ondernemingsraad, de ondernemingsraad in het arbeidsrecht, ondernemingsraad arbeidsrecht, advocaat ondernemingsraad, advocaat ondernemingsraad, advocaat Kerpen, advocaat Horrem, advocaat Keulen, advocaat Witten

Zoals reeds vermeld moet de ondernemingsraad volledig op de hoogte worden gehouden van de door de werkgever genomen maatregelen. Dit geldt ook voor ontslagen door de werkgever. Dit beginsel geldt voor alle Annulering die de werkgever wil uitvoeren. Mocht het zo zijn dat de werkgever de ontslagzitting achterwege laat of dat de zitting van de ondernemingsraad gebrekkig is (niet naar behoren geïnformeerd), dan wordt deze in zijn geheel ongeldig. Daarom is het ook zo dat als de werknemer wordt ontslagen in een juridisch geschil, de klacht van goede raadpleging van de ondernemingsraad een gebruikelijke eerste handeling is. 

Dit is raadzaam omdat het niet ongebruikelijk is dat de werkgever nalatig is bij het overleg. De bewijslast voor goed overleg ligt bij de werkgever en niet bij de werknemer. 

De reden waarom de werknemer wordt ontslagen is niet relevant. Het is dus niet van belang of de opzegging gewoon, buitengewoon of zelfs zonder opzeggingstermijn is. Ook is het voor de plicht tot raadpleging van de ondernemingsraad niet relevant dat de te ontslaan werknemer een hoger functieniveau heeft. Bescherming tegen ontslag geniet, d.w.z. buiten de proeftijd is of nog binnen de proeftijd is. 

Tijdens de hoorzitting zelf moet de werkgever de redenen voor het voorgenomen ontslag toelichten. Daarom moet het gehoorformulier de exacte gegevens bevatten over de aard, de periode, de datum en de redenen voor de Annulering worden opgenomen. Wil de werkgever volledig voldoen aan zijn informatieplicht jegens de ondernemingsraad, dan moet hij de ondernemingsraad alle redenen geven. Als de werkgever redenen weglaat of zelfs als deze onjuist zijn, vervult hij zijn plicht niet.

Nadat de ondernemingsraad het hoorformulier van de werkgever heeft ontvangen, heeft hij de mogelijkheid om uitdrukkelijk in te stemmen met het ontslag, geen uitspraak te doen, bezwaren te uiten over de Annulering (wat geen juridische gevolgen heeft) of om bezwaar te maken tegen het ontslag. Dit laatste is echter alleen mogelijk indien de werkgever bij de selectie van de te ontslaan werknemer sociale aspecten, zoals sociale selectie, buiten beschouwing heeft gelaten of daarmee geen rekening heeft gehouden. 

Ook is het bezwaar alleen mogelijk als de werknemer naar een andere functie binnen het bedrijf kan worden overgeplaatst of als een nieuwe functie beschikbaar is door opleiding of bijscholingsmogelijkheden. Een bezwaar van de ondernemingsraad heeft ook zin als de werknemer onder eventueel gewijzigde contractuele voorwaarden in dienst kan blijven en de werkgever daarmee instemt.

De termijn voor het horen van de ondernemingsraad vloeit voort uit artikel 102 II 1 BetrVG. Volgens deze bepaling heeft de ondernemingsraad een week de tijd om de hoorzitting te behandelen en zijn bezwaren kenbaar te maken of in te stemmen. Indien zij niet binnen deze week verslag uitbrengt, wordt haar stilzwijgen beschouwd als een goedkeuring van het ontslag. In geval van buitengewoon ontslag is de termijn beperkt tot drie dagen.

Indien de ondernemingsraad bezwaar maakt tegen een ontslag door de werkgever en de ontslagen werknemer een Juridische stappen tegen ontslag ingediend bij de bevoegde arbeidsrechtbank, moet de werkgever de werknemer onder ongewijzigde voorwaarden herplaatsen totdat het rechtsgeschil is beslecht. Alleen de rechter zelf kan de werkgever van deze verplichting ontslaan. Dit is echter ook alleen het geval als de actie van de werknemer niet succesvol lijkt, de voortzetting van het dienstverband tot een onredelijke belasting leidt of het bezwaar van de ondernemingsraad willekeurig en ongegrond lijkt.

In het algemeen heeft de ondernemingsraad het recht om bij de uitoefening van zijn taken deskundigen in te schakelen, mits de werkgever daarmee instemt. Deskundigen zijn personen die een gebrek aan deskundigheid vervangen en de ondernemingsraad helpen bij de samenwerking met de werkgever. Voor hen geldt ook een geheimhoudingsplicht. Dit geldt echter alleen indien en voor zover dit nodig is voor de goede uitvoering van zijn activiteiten. Evenzo kan de ondernemingsraad tegen de werkgever aanvoeren dat deze hem goed geïnformeerde informanten ter beschikking stelt. De werkgever moet ook de kosten voor de informant en een deskundige dragen.

Beginselen voor de verkiezing van de ondernemingsraad

Verkiezing van de ondernemingsraad

Ondernemingsraad, de ondernemingsraad in het arbeidsrecht, ondernemingsraad arbeidsrecht, advocaat ondernemingsraad, advocaat ondernemingsraad, advocaat Kerpen, advocaat Horrem, advocaat Keulen, advocaat Witten

Zoals bekend is de ambtstermijn van de ondernemingsraad vier jaar en begint deze met de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. De algemene verkiesbaarheid voor de verkiezing van de ondernemingsraad is het bereiken van de 18e verjaardag. In het kader van de leasing van werknemers door een externe onderneming voor tijdelijk personeel bestaat het stemrecht voor de verkiezing alleen als men op het moment van de verkiezing ten minste drie maanden in de onderneming heeft gewerkt. 

De omvang van de ondernemingsraad hangt af van de omvang van de onderneming en dus van het aantal werknemers. Bij een personeelsbestand tussen 5 en 20 personen bestaat de ondernemingsraad uit één persoon. Bij een personeelsbestand tussen 21 en 50 bestaat de ondernemingsraad uit 3 leden, bij een personeelsbestand tussen 51 en 100 uit ten minste 5 leden. Als er meer zijn, wordt de omvang van de ondernemingsraad bepaald door artikel 9 van de Wet op de ondernemingsraden (BetrVG).

De verkiezing van de ondernemingsraad brengt logischerwijs andere beginselen met zich mee. De ondernemingsraad wordt bij rechtstreekse en geheime stemming gekozen. De verkiezing zelf wordt geïnitieerd en geleid door een verkiezingscomité. De verkiezingscommissie stelt ook de uitslag van de verkiezing van de ondernemingsraad vast. Het is mogelijk de verkiezing aan te vechten bij de bevoegde arbeidsrechtbank indien de verkiezing in strijd is met bovengenoemde beginselen en er geen correctie heeft plaatsgevonden. Ook als een onderneming ophoudt te bestaan, bijvoorbeeld door sluiting of om andere redenen, blijft de ondernemingsraad bestaan. 

Bijgevolg vervalt het lidmaatschap van de ondernemingsraad alleen als de ambtstermijn afloopt, de persoon ontslag neemt uit de ondernemingsraad, de arbeidsverhouding beëindigt of niet meer verkiesbaar is. Er zij op gewezen dat wanneer een lid de ondernemingsraad verlaat, een plaatsvervangend lid zijn plaats inneemt. Indien een lid gedurende een bepaalde periode verhinderd is, wordt hij ook vervangen door een plaatsvervangend lid.

U bent ontslagen of heeft een beëindigingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever?

Neem dan contact met ons op

+49 (0) 2273 - 40 68 504

info@kanzlei-baumfalk.de

Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Kerpen, Keulen en Witten

Advocaat voor - Arbeidsrecht | Strafrecht | IT Recht | Gegevensbescherming

nl_NLNederlands